bekendmaking' Qlf ¥1 GRENEN HOUT DORSCHVLOERDEELEN a 1,40 per stuk. lahidbouw-werktuigen. VERKOOP1NG BEST NIEIHV GEZAABI) VA« AMI AnUTIHeiB. m\m\m van woning, BERICHT MecstEr-KlemalsrsWinteliers ei AANBESTEDING B A A P- E ill Rederlandsche Bant BEKENDMAKING. OIVOERWIJZERES, VEHZEKERING-MAATSCIIAPPIJ NEff-TOHK GROOT VUURWERK. Hestellingen worden ingewaclit bij A. BOLIER en I. A. VAN I)L VLLDE te ler Neuzen. L. DEVRILS, Ilieor. land-Arts STATIEKERMIS te SAS VAN RENT Openbare Vrijwillige Een Huis, Erf en Tuin, VERPACHTEN: Kunsttanden en Gebitten. VEKBETEBDE GHCIIIS en ARMKAMM Woensdag den 18 Juni a. s. ONTVANGEN PA ARDEN PERN Z A AD. DUTR Y-COLSON, Eerste Nederlandsche C. J. KOOMAN, AGENTEi GEVRAAGD. WEK ELIJKSCIIE MAILDIENST Affiftiiil Middelen van vervoer. NA AFLOOP STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. I I op WOENSDAG 25 JUNI 1884, des namiddags ten 2 ure, ten huize van B. KIE- BOOM, in de Noordstraat te Ter Neuzen. Mr. J. Dronkers, Notaris te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van zijnen principaal, op boven- gemelden dag en uur, publiek presenteeren te ver koopen te Ter Neuzen, in de Tholensstraat C 226, kadas ter sectie C no. 521, groot 60 centiaren. Het perceel is voor weinige jaren gebouwd, ligt in de onmiddellijke nabijheid van school B en is thans bewoond door Petrus Dieleman. Te aanvaarden en de kooppenningen te voldoen op 1 Augustus 1884. Informatien ten kantore van den Notaris— verkooper. Het Bestuur van het waterschap GROEDE en BAANST, zal bij enkele inschrijving Het recht tot het weghalen van het RROED- of MOSSEL ZAAD van de paalwerken, gedu 1884 tot ultimo Juni 1885. He inschrijvings-biljetten in te leveren bij den Dijkgraaf te Groede, voor of op den 26 Juni 1884, terwijl de voorwaarden ter lezing liggen ten huize van den dijkbaas van het waterschap voornoemd. Groede, den 9 Juni 1884. Het Bestuur voornoemd, M. MAZURE, Dijkgraaf. A. LE CLERCQ, Ontv.-Griffier. KORTE VISSCHERSDIJK 109, ROTTERDAM, fmrtaaDcfT, T0ei,sd,af de» 18 dezer te Ter Neuzen in het Nederlandsch Logement van moreens J tot s namiddags 3 uur te spreken of te ontbieden zijn speciaal voor de plaatsing van nWH1Jra"dei,l zelf..fttractie "ieuwe precede'), zonder haken of veeren, ook zonder gehemelte- rende het jaar loopende van 1 JuH if iKS.* tMS £3% +^4 „u1 natuurlijke tanden gelijk, zoowel m de kauwing als aan kleur en vorm Aanstaanden Woensdag 18 dezer in het Nederlandsch Logement te Ter Neuzen. .S. Oude en onbrmkbare tanden of gebitten kunnen weder geheel bruikbaar gemaakt worden. Het kabinet van M. H. VAN STRATUM, gebreveteerd tandmeesteris verplaatst van de Kathelijuevest, 4, naar de WAPPERSLEI, 12, tegenover het panorama Verlat, tusschen de Tuiniers- plaats en de Ooststatie, nabij de De Keyserlei, te Antwerpen. Dagelijks te konsulteeren over alle tandheelkundige operaties en het plaatsen van kunsttanden en gebitten, naar het nieuwste en schoonste systeem, zonder haken of veeren en naar verkiezing zonder plaat, met 20 jaren waarborg. en voor het vervoer van STEEN enz. benoodigd voor de te bouwen School te Zuiddorpe bij A. DE POTER, te Axel, op om tien uur. Nadere inlichting te bekomen bij J. VERIJZER en a JOH. SMIES Aannemers. 1>U P. FAAS te Ter* Neuzen: Het KANTOOR te TER NEUZEN is open alle werkdagen, behalve Zaterdag, van lO tot 1 ure. J. STURM. De GEMEENTE-ONTVANGER van TER NEUZEN maakt bekend, dat bij Raadsbesluit van 5 dezer, is bepaald: dat zijn kantoorzal geopend zijn van 's JMaandags tot en met Vrijdags van iedere week, van voormiddags 10 tot 's namiddags 1 ure, en zal gesloten zijn des Zaterdags en Zondags en op algemeene Christelijke feestdagen. Ter Neuzen, 6 Juni 1884. De Ontvanger voornoemd, J. STURM. Aan de Openbare lagere school R te TER NEI ZEN, (hoofd de heer F. van Dixhoorn,) wordt gevraagd eene Veldstraat (12 GENT Belgie). Bekroond met 20 Eere-Metalen op de Land- bouwtentoonstelling te Gent in Juli 1876. Stoomtuigen, Locomobiipii, I»Ia- ■liegien, Dorsclituigen, Moortel en Meel- molensGraansnijders en Schoonders, Kaams- ZaklichtersPloegen, Eggen, Rollen, Exterpa- tors, Zaai-, Maai— en Inoogstingstuigen, Paards- harken en Hooikeerders, Stroosnijders, Plet- en Raapmolens Zaadkoekbrekers Wortelwasschers, Vlasbrekers en Zwingelmolens, Brand-, Aal- en Waterpompen, Basculen voor het vee, Spaden, Vorken, Rieken enz. enz. Meest alle toestellen in het magazijn voorradig. Allerlei Hovingbouw-werktuigen en Toestellen. Behalve deze specialiteiten heeft het huis altijd eenen volledigen en grooten voorraad in maga- zijnen van allerlei Fomuizen, Vuufmakers en alle soort van andere Schoppen en Spaden, Rond, Lin en Machienzagen, Dommekrachten, Winden Katrol- len van Weston, Moore Eades, Manometers, Balansen, Basculen, Slijp— en Molensteenen, Verf- molens, Aanbijlen, Blaasbalgen, Yentilatoren, Draag- bare Sineden, Oliekannen, Boormekanieken, Smelt- kroezen, Kachels en Stoven, Ventilatoren voor Schoorsteenen, Gaskooktoestellen, Keuken- en Huis- gerief, Nagels en Punten, Staal, Vijlen, Ketensin alle soort, specialiteiten voor ondernemers, timmer- mans, meubelmakers, beeldhouwers, smeden, sloten- makers, mekaniekmakers, zeilmakers, behangers, schoeumakers, zadelmakers, blikslagers en verdere beroepen, kortorn alles wat men kan verstaan onder de benaming van IJZERHANDEL. OP HET LEVEN, tegen Invaliditeit en Ongelukken 's GRAVENHAGE; Ruitenbof 42. TARIEVEN, VOORWAARDEN, STATUTEN en REISPOLISSEN voor 4, 8, 30, 90 en 360 dagen, verkrijgbaar bij den Hoofdagent voor Zeeuwscb- Vlaanderen te GOES. asm met tie snelvarende, uilslekend voor Passagicrs ingericlile XtoowschepeD iter NEDERLANDSCH AMERIKAANSCHE ST00MVAART-MAATSCHAPPIJ. Ecrstvolgemlc Afviinrtcn. Van ROTTERDAM: Stoomschip W. A. SCHOLTEN. MAASDAM. P. CALAND. n leerdam. Van AMSTERDAM Stoomschip SCHIEDAM. EDAM. AMSTERDAM. n ZAANDAM. Biljetten naar N e w - Y o r k en alle plaatsen der Vereemgde Staten worden tot billijke prijzen afge- geyen door de Directie te Rotterdam en hare bekende Agenten. Vervoer van pakjes en pakketten naar alle Spoor- wegstations der Vereenigde Staten tegen billijke prijzen. InJichtingen en tarieven gratis en franco. Om zooveel mogelijk alle onkosten te vermijden u te bewaren tegen bet vergaderen van oude goederen, vraagt de staalkaarten van het huis ANTOON VAN ROECKEL Cie., Lange Munt Nr 5, te Gent. Deze stalenbestaande uit eenen keus van meer dan 200,000 fr. koopwaren, bevatten alle de Nieuwigheden voor broeken, kostumen enz., in 'tjaar verschenen. Zij kosten u niets, worden u kosteloos toegezonden en tweemaal 'sjaars her- nieuwd, opdat gij altijd aan uwe kalanten de nieuwste koopwaren zoudt kunnen aanbiedeu. Om de staalkaarten (van het Zomerseizoenj te bekomen, gelieve er de vraag van te doen aan het huis ANTOON VAN ROECKEL Cie., Lange Munt Nr 5, te Gent. Spoorweg Ter Neuzen—Meebelen. v.TerNeuz. n. St.Nic. en Mech.6,30 10,05 12,80 6,10 Sluiskil 6,38 10,12 12,45 6,17 Axel 6,48 10,20 1,10 6,25 7,08 10,40 1,40 6,43 Chnge 7,30 10,58 2,10 7,00 Aankomst te St. Nicoiaas 7,50 11,15 2,40 7,19 Meebelen 9,40 12,27 4,18 8^30 v. Mech. n.St. Nic. enTerNeuz. 6,53 10,40 1,47 6,10 St. Nieolaas naar Ter Neuzen 8,05 11,55 3,20 7,30 Clinge 8,24 12,14 4,00 7^48 Hulst 8,48 12,38 4,30 8,10 Axel 9,08 1,00 4,55 8,30 Sluiskil 9,17 1,08 5,10 8,40 Aankomst te Ter Neuzen 9,25 1,15 5,20 8,50 CORRESPONDENTS v. St.Nic. n. Antw. 8,03 8,40 10,05 11,45 3,14 6 11 8,12 Antw. n. St.Nic. 7,12 8,52 10,55 2,05 3,45 5,13 6,33. St.Gillisu. Moerbeke 8,15, 12,07 4,50 7,40 Moerbeke n. St.Gillis 6,55 10,08 1,40 6,30 Spooi weg Ter Neuzen—Gent. 21 Juni 5 Juli 19 2 Aug. 28 Juni 12 Juli 26 9 Ausr. v. Ter Neuzen n. Gent 6,00 Sluiskil 6,08 Sluiskil (brug) 6,10 Philippine 6,15 Sas van Gent 6,25 Selzaete J aank°°f 6,27 vertrek 6,40 Aauk. te Gent (kl. station) 7,13 te Gent (gr. station) 7,25 11,45 12,00 12,15 12,30 12,45 12,55 1,25 5,30 5,30 5,40 5,45 5,53 6,08 6,10 2,15 6,56 v. Gent (gr. station) n. TerNeuzen 8,34 12,15 Geut (kl. station) 8,42 12,25 Selzaete f aankoiast 9>13 1,08 vertrek 9,15 v. Sas van Gent Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aauk. te Ter Neuzen 9,25 9,38 9,43 9,48 10,00 1,15 1,40 1,55 2,20 2,35 2,45 5,20 5,30 6,00 6,10 6,25 6,38 6,43 6,48 7,08 met verhooging tot een maximum op eene jaarwedde van f 600, om de 2 jaar met f 50,— van 800, Sollicitatien worden ingewacbt bij den Burge- meester. ZONDAG 15 JUNI. De volgende volksspelen zullen plaats hebben, als Hurddniverij, Papeten en Puienkoers. Het feest zal opgeluisterd worden door het muziekgezelschap VOORUIT van Selzaete. Uren van vertrek van Juni, Juli en Augustus 1884, Dagelijks. Van Vlissingen naar Breskens, vm. 6,8,nm. Breskens naar Vlissingen, Zoo noodig zal de stoomboot tot uiterlijk 12.37 moet aankonien. 6,30 8,30 2 uur wacliten *1,— 3,30 en 6,—. 1,30 4,— 6,30. op den trein welke ten Van Vlissingen naar Borssele Borssele naar Ter Neuzen Ter Neuzen naar Hoedekenskerke u Hoedekenskerke naar Ter Neuzen ,i Ter Neuzen naar Borssele h Borssele naar Vlissingen ZONDAGS worden retourkaarten Zondag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. vm. 7,30 nm. 2,45 3,15 6,vm. 10,30 6,30 11 afgegeven alleen geldig Maandag, Woensdag en Zaterdag. vm. 7,30 nm. 2,45 8,— 3,15 10,30 IE- -,- 6,midd. 12, n 6,30 nm. 12,30 voor dien dag. CORRESPONDENT:®, v. Selzaete n. Eecloo 6,39 9,16 1,15 6,10 Eecloo n. Selzaete 5,39 8,29 12,19 5,16 Selzaete n. Lokeren 9,15 1,10 6,11 Lokeren n. Selzaete 5,50 7,42 12,15 3,58 5,26 Gent n. Brussel 7,39 8,21 9,43 11,06 12,31 1,55 4,15 4,39 5,05 8,11 8,23 9,35. Brussel r.. Gent 5,17 6,19 7,15 7,30 9,00 11,06 11,55 12,18 1,55 Gentn. Brugge en Ostende 8,35 9,41 10,22 1,23 8,27 4,14 6,46 7,23 Ostende en Brugge n. Gent 3,30 6,04 6,19 9,03 11,12 11,54 2,01 2,56 Stoombootdienst WalsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlake: vm. 6,00 9,00 nm. 3,00 Vlake n. Walsoorden: vm. 7,40 nm. 12,00 4,30 Spoorweg Vlissingen—Roosendaal. v. "Vlssingen n. Roosendaal 5,50 6,50 7,20 9,30 2,10 5,10 7,20 Stoointram Vlissingen—Middelburg. v. Vlissingen: vm. 8,00 9,30 11,00 nm. 1,00 2,30 4,00 5,30 7,00 8,30 10,00 v. Middelburgvm. 8,40 10,10 12,00 nm. 1,40 3,10 4,40 6,10 7,40 9,10 10,45 Stoombargedienst tusschen Middelburg en Vlissingen. v. Middelburg: vm. 5,00 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 1,20 2,30 3,30 5,00 7.00 8,00 Vlissingen: vm. 5,45 8,00 9,40 11,00 m. 21,00 nm. 2,30 3,30 4,45 6,45 8,05 9,00 N AAN DE h TTJSSCHEN DIRECT, OP H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 4