Telegrafische berichten. Buitenland. Gemena-de berichten. Binnen weinige dagen wordt de inschrijving opengesteld op een leeDing van vijftien millioen gulden, uit te geven door een Nederlandsche Maatschappij voor spoorwegaanleg in de Zuid- Afrikaansche republiek, rente dragende it 5 pCt. welke rente door de Transvaalsche regeering is gewaarborgd. Woensdag hebben een aantal als heeren gekleede, opgewonden personen, op een breede, open kar, met een bierton gezeten, in het Yondel- park te Amsterdam scbandaal gemaakt. Kwamen ze heeren en dames te paard of rijtuigen tegen, dan begonnen ze, juist als straatjongens te gillen en te schreeuwen. Een ruiter wiens paard, daar- door schrikte en ter zijde sprong op het voetpad, heeft bijna geheel onwillekeurig een kinderwagentje tegen den grond geworpen. Drie weesjongens, die voor eenigen tijd de weesinrichting te Neerbosch verlaten hebben, zullen zich naar de Transvaal begeven, om zich daar te vestigen, twee als timmerman en een als metselaar. Terwijl Nederlandsche steenfabrikanten zich beklagen, dat onze regeering buitenlandschen steen gebruikt, geeft de Pruisische waterstaat soms aan Nederlandschen baksteen de voorkeur; aan een Nederlander werd dezer dagen de levering van 400,000 stuks opgedrageu. Dit bewijst natuurlijk alleen, dat geluk en ongeluk in de wereld elkaar gewoonlijk op natuurlijke wijze vrijwel compenseeren. Generaal Smit, lid der Transvaalsche depu- tatie, heeft besloten, dat een zijner zonen te Doetinchen, aan de inrichtingen van Ds. Yan Dijk, zijn opleiding zal ontvangen. Blijkens de aan de algemeene vergadering der Koninklijk Maatschappij „de Scheldt" scheeps- bouw- en werktuigenfabriek te Ylissingen, over- gelegde winst- en verliesrekening over 1883, was dat jaar voor de Maatschappij vrij ongunstig daar de rekening met een verlies van f 151,410,64 is afgesloten. In het verslag van den directeur zijn de hoofdoorzaken vermeld, waaruit dit aan- zienlijk verliescijfer is ontstaan. Yerleden week ontdekte de vorstin van SaksenMeiningen, in het Amstel-hotel, den vori- gen dag aangekomen, dat uit haar goed gesloten koffer, waren ontvreemd: 5 broches, een in den vorm van een aardbezienbloein van diamanten, een zoogenaamde zekerheidsspeld met diamanten en paarlen ingelegd, een dito van goud, in den vorm van een klaverblad, bezet met paarlen en diaman ten een dito broche in den vorm van een klaverblad, voorstellende vijf zwaluwen, geheel met brillanten bezeteen dito in denzelfdeu vorm als voren met groen email. A1 deze stukken zijn van groote waarde en vermoedelijk gedurende de reis ontvreemd. TER \EI ZEV13 Juni 1884. Bij Kon. besluit zijn benoemdtot lid van het bestuur van het waterschap van de Nol, tus- schen den Kouden en den Lovenpolder, J. de Kraker Janszoon; tot gezworen van den Nieuwen Passageulepolder, A. van Hijfte; tot gezworen van het waterschap Cadzand, J. van Cruiningen. Gedurende de eerste helft der maand Mei zijn door het postkantoor alhier de volgende onbestel- bare brieven verzonden aan de adressen van Napoleon Janssens, Antwerpen; schipper K. van Dunnen, Gent; door het hulpkantoor Zuiddorpe Mej. Marie Barbee, Gent. Nadat het wrak van de op de Suikerplaat zittende bark Caspian van de eerste eigenaars in andere handen was overgaan en deze laatsten ook weder een gedeelte van de lading hadden geborgen, is het resteerende gedeelte van het casco voor f 20 weder aan een ander eigenaar gekomen en zal deze laatste trachten er ook nog een en ander af te halen. Aan de oeverlichten van Borsselenden Nieuwe Neuzenpolder en van de Magere Merrie (Walsoorden) zullen met den 16 dezer eenige veranderingen gemaakt worden. hij de bloedige misdadigers, welker namen den vloek van alle eeuwen dragen, met lauweren had bedekt, rukte hij de lauwerkransen van de hoofden van onsterflijke mannen en hij bewees, dat Aris- tides een duitendief, Epaminondas een landsverra- der, Marcus Aurelius een bloeddorstige dwingeland en Washington een intrigant was geweest. Zijn pen, die voor niets terugbeefde, rukte kort en goed de geschiedkundige helden uit den tempel des roems, terwijl hij ze tevens aan de kaak stelde, en zijn pen yukte te gelijkertijd de woestelingen, die zich zwaar aan de menschheid bezondigd heb ben, van de kaak weg, terwijl hij ze tevens tot de sterren verhief. In den beginne stond het puhliek verbaasd over deze opvatting van de geschiedenis en er was zelfs menigeen, die den schrijver voor een oorspronke- lijken kop hield. Maar weldra toonde zich het publiek ook al weer'onverschillig voor deze op vatting en Groenspecht dacht weer na over een nieuw middel, dat de aandacht van de lezende wereld weer zou kunnen lokken, toen Hulda met haar moeder in de stad kwam, in welke hij zijn letterkundige werkzaamheid dreef. De moeder en de dochler legden bij hem een bezoek af, omdat zij zich in zijn gunst moesten aanbevelen. Hij sprak zeer veel over den invloed, over de macht van zijn pen en vrouw Britsel zei meer dan eenmaal, dat hij dat in het geheel niet behoefde te doen, omdat zij zeer goed wist, hoe Zaamslag, 12 Juni. Door medewerking van sommigen der ingezetenen is alhier eene afdeeling ontstaan van de Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust. Deze afdeeling, waarvan de weleerw. beer Ds. Brandt peaningmeester is, mag zich aan- vankelijk verheugen in een flink aantal leden. Het is te hopen, dat de afdeeling door alge meene deelneming moge bloeien en daardoor in staat gesteld worden ook van hare zijde iets bij te dragen tot bereiking van het groote doel, dat de vereeniging beoogt. Dat doel bestaat voorna- melijk in 1De volksovertuiging te versterken aangaande het hoog belang van Zondagsrust voor ieder in het bizonder, voor het huisgezin en voor de maatschappij 2. te bewerken, dat de Zondag voor zoovelen mogelijk een rustdag kan zijn. Dat doel tracht zij te bereiken 1. door het uitgeven van geschriften; 2. door het doen houden van voordrachten 3. door alle andere wettige middelen, die aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn. Hontenisse10 Juni. Bij de opening der ingeleverd inschrijvingsbiljetten tot aanneming der aanbesteed wordende ouderhouds-en herstellings- werken aan de waterkeering van het calamiteus waterschap Walsoorden bleek ingeschreven te zijn door: 1. J. E. Andriessen, te Hontenisse, voor f 20700; 2. Herm. Klaasseu, te Zaamslag, voor f 16400; 3. Ad. van Popering, te Bruinisse, voor f 16300 4. H. Hage te Middelburg, voor f 15000; 5. A. van der Beak, te Zaamslag, en 6. J. Koole, te Kruiningen, ieder voor f 14000; 7. Jan Leijs, te's Heer Arendskerke voor f 13760; 8. J. Yerkuijl Quakkelaar, te Vlissingenvoor 13700; 9. B. den Exter van den Brink, te Krabbendijke, voor f 13474; 10. J. van Eck, te Hardinxveld, voor f 1340011. W. Ringhout, te Hontenisse, voor f 13150 en 12. Arie de Jong, te Ter Neuzeu, voor f 12717. Aan den laatstgenoemden is de uitvoering der werken, onder nadere goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten gegund. Philippine. In den loop dezer week zal de electrische geleiding voor de telefoon-inrichting van hier naar het telegraafkantoor te IJzendijke gereed komen. Wanneer de reeds zoo gewenschte opening van den dienst zal plaats hebben, schijnt nog niet bekend te zijn. De Koning van Belgie heeft den heer P. W. Steenkamp, hoofdcommissaris van politie te Amster dam, tot ridder in de Leopoldsorde benoemd. 's Gravenhnge, 13 Juni. De toegediende mid delen hebben heden nacht den Prins de gewenschte rust gebracht. Bizondere veranderingen in het beloop der ziekte kwamen in de laatste 24 uren niet voor. De Tweede Kamer behandelde heden in comite general de Atjeh-zaak. K VNTOIVGERECHT TE HULST. Zitting van 12 Juni 1884. 1. L. F. S., te Graauw, ter zake van het laten loopen van vee op eens anders bezaaiden grond; veroordeeld in eene boete van f 3, subsidiair 1 dag gevangenisstraf. 2 en 3. L. d. M., te Zuiddorpe, en D. P., te te Hontenisse, ter zake van het niet muilbanden van een aangespannen hondveroord. ieder in eene boete van f 1, subs. 1 dag gevang. 4. P. d. B., huisvrouw van P. K., te Koe- wacht, ter zake van het te droogen hangen van waschgoed op den openbaren wegveroord. in eene boete van f 1, subs. 1 dag gevang. 5. G. L. d. V., te Zuiddorpe, ter zake van het hebben van een mesthoop op verboden afstand van den weg; veroord. in eene boete van f 1, subs. 1 dag gevang. 6. A. D., te Stoppeldijk, ter zake van het visschen zonder acte of vergunning; veroord. in gespaunen alle kunstvrienden luisterden naar zijn oordeel, dat buitengewoon veel macht bezat. Hulda was nu al achttien jaar en zij droeg nu eindeiijk geen baptisten pijpenbroek meer, ho; wel zij het haar nog altijd in lange golven over den rug liet vloeien. Zij was niets minder dan schoon en zij onderscheidde zich vooral door een in het oog loopend gebrek aan volheid van vormen Zij was zoo slank, maar ook tevens zoo mager als de Stengel van een lelie. Haar gezicht was echter mooi en haar groot blauw oog had een dwepende uitdrukking, die niet zonder aantrekkingskracht was. Groenspecht beschouwde haar met welgevallen en in zijn geest ontwierp hij allerlei plannen. Hij toonde zich zeer vriendelijk en voorkomend voor de moeder en de dochter en hij beloofde, dat hij ze zou komen bezoeken voor het concert, dat zij wilden geven, terwijl hij tevens verzekerde, dat hij haar concert met de warmste bewoordingen zou aankondigen. Twee dagen later kwam hij bij de dames en hij gaf haar een courant over in welke Hulda's aankomst met geweldige bazuinstooten werd aan- gekondigd. De moeder en de dochter waren ge- troffeu over deze voorkomendheid en de eerstge- noemde vloeide over van dankbetuigingen. Toen de journalist dit wenschte greep Hulda de viool. Zij schudde eenige malen haar golvend haar door- een en speelde toen een stuk van Mozart. (Wordt vervolgd.) twee boeten, elk van f 3, subs. 1 dag gevang. voor iedere boete. 7. J. v. D., te Boschkapelle, ter zake van het gaan over eens anders bezaaiden grond; veroord. in eene boete van f 1, subs. 1 dag gevang. 8. C. J. en F. d. D., beide te Hontenisse, ter zake als voren; veroord. ieder in eene boete van f 1, subs. 1 dag gevang. 9. J. d. M., te Hulst, ter zake van enkele diefstal van gevallen bladeren; veroord. in eene boete van f 1, subs. 1 dag gevang. 10. J. F. d. B., te Graauw, ter zake van over trading van art. 13 der drank wetveroord. in eene boete van f 0,50, subs. 1 dag gevang. 11 en 12. R. V., huisvrouw van J. A. H., te Hontenisse, en J. d. M., te Koewacht, ter zake van het uitgeven van vreemde koperen pasmuut, veroord. ieder in eene boete van f 7, subs. 2 dagen gevang. 1324. J. Y., te Stoppeldijk, A. v. D., te Ossenisse, J. d. N., te Hontenisse, B. B., te St. Jansteen, W. S., te Graauw, P. J. W., te Graauw; H. V. d. Y., te Hulst, V. v. d. V., te Zuiddorpe, F. B., A. V. en F. d. K., te Clinge, en W. P. d. K., te Hulst, alien ter zake van openbare dron- kenschapveroord. ieder in eene boete van f 3, subs. 1 dag gevang. en in de kosten. 25. J. v. C., te Boschkapelle, ter zake van openbare dronkenschapveroord. iu eene boete van f 8, subs. 3 dagen gevang. en in de kosten. 26. H. J. N. P., te Sas van Gent, ter zake als voren; veroord. in eene boete van /ll, subs. 4 dagen gevang. en in de kosten. 28. L. F. P., te Clinge, ter zake van het uiten van scheldwoordenvrijgesproken. De uitslag der verkiezitigen in Belgie is een zware nederlaag voor de Regeering. De katholie- ken hebben de meerderheid gekregen in de Kamer van vertegenwoordigers, en wel een meerderheid nog grooter dan die der liberaleu geweest is. Na de verkiezingen in de vorige maand voor de Pro- vinciale Staten, die ook ongelukkig voor de liberale partij waren uitgevallen, vleide deze zich met de hoop dat, aangezien het nieuwe stelsel van bekwaam- heidskiezers alleen bij die verkiezingen proefsgewijze werd toegepast, de algemeene verkieziugen een voor hen beter resultaat zouden opleveren; doch het tegeudeel is het geval, en nu heeft het minis- terie reeds zijn ontslag ingediend. Men zegt dat Malou door den Koning ten paleize is ontboden en langdurig met Z. M. over den toestand heeft gesproken. Het kabinet Frere-Orban was aan het bewind sedert 20 Juni 1878 en werd gedurende zijn zes- jarig bestaan slechts een paar maal gewijzigd. De schoolkwestie, het kiesstelsel en de betrekkingen van den Staat met het Vaticaan zijn de voornaamste punten van geschil tusschen de twee partijeu welke het land verdeeld houden. In verschillende steden o. a. Brussel, Antwerpen en Gent hebben eenige ougeregeldheden plaats ge- had, die echter niet die afmetingen namen van vroeger. Men begint gelukkig in te zien, dat men door glazen ingooien, met stoelen en knuppels te zwaaien moeilijk iemand tot andere gedachten kan brengen. Toch was het eergisterenavond bij gcle- genheid van het concert op den Kouter te Gent erg woelig. Verscheidene groepen nog onder den invloed der kiezing van Dinsdag, moesten door de politie uiteengedreven worden. Te elf uur was de Koornmarkt nog zwart van menschen, die veel geweld maakten maar niet tot dadelijkheden over- gingen. De Belgische regeering heeft alle vreemde regeeringen officieel uitgenoodigd deel te nemen aan de wereld—tentoonstelling, die te Antwerpen op 2 Mei 1885 geopend zal worden. De grootsche werken, die van deze haven een van de gewichtigste en best ingerichte van de wereld gemaakt hebben, zullen alsdan afgewerkt zijn en iugewijd worden. Daarom heeft Belgie besloten, om op dat tijdstip en voor de eerste maal, een grooten wedstrijd van hedendaagsche nijverheid te openen. Talrijke toe- zeggingen, die van belangstelling getuigen, zijn reeds ingekomen van alle Staten van Europa. Ook de Staten van Amerika, het verre Oosten, de kolonien in het algemeen, zelfs Afrika, zullen in 1885 in de groote handelsstad vertegenwoor- digd zijn. Voor de fabrikanten en kooplieden van alle landen zal het druk bezoek, dat der tentoonstelling te wachten staat ook van personen die hunnepro- ducten kunnen beoordeelen, de gelegeuheid geven, om nieuwe winstgevende betrekkingen aante knoopen. Een brievenbesteller te Barcelona werd dezer dagen op straat aangesproken door een individu, die hem vroeg hoe laat het was. Op het oogenblik dat de facteur zijn horloge uit den zak haalde, stak het individu hem een dynamiet-patroon in den zak en nam daarop de vlucht. Door voorbijgangers gewaarschuwd, kon de facteur de lont nog bijtijds doven. De beweegredenen van deze daad meent men in een poging tot diefstal te moeten zoeken, daar de facteur gekleed was als een kassiersknecht. De beroemde Amerikaansche dwergen generaal Mite en miss Miltie Edwards hebben hun bruiloft te Manchester gevierd. Voor den ambtenaar van den burgerlijken stand werden de twee kleine lie- den op eeu met bloeraen gedecoveerde tafel getild, waar zij alle tot hen gerichte vragen duidelijk en ernstig beantwoordden. De kerkelijke inzegening had plaats in tegenwoordigheid van een zeer talrijk en uitgelezen gezelschap, dat het jonge paar met gelukwenschen en ook met fraaie geschenken over- laadde. Turkije weigert deelneming aan de conferentie, tenzij de geheele Egyptische kwestie behandeld worde of vooraf een Engelsch—Turksche overeen- komst omtrent Egypte worde gesloten. Daily-News keurt sterk af de weigering van Nederland om Engelsche tusschenkomst in de Nisero-zaak aan te nemen. Het blad acht die volkomen gerechtvaardigd. Verwerpt Nederland nogmaals Engelands billijk en grootmoedig voorstel, dan zou dit tot ernstige moeielijkheden leiden, daar de openbare meening in Engeland geen langer uitstel duldt. o In de vorige week kwamen in de provincie Z.-Holland de volgende gevallen van pokken voor: te Leiden twee, Zoeterwoude den en Aarlander- veen een. In de gemeente Westwoud gaat een lijst rond (aangeboden door den gemeenteveld- wachter) om handteekeningen te verkrijgeu tegen een tramverbinding. In de Britsumer vaart, een kanaal in het hart van Friesland, die nu is droog gemalen, vindt men ontelbare mosselen. Blijkens het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde zijn te Rotterdam in Mei in 1509 huisgezinuen mazelen waargenomen. De honderdjarige land man Van Dijk te Tolbert legde dezer dagen den eersten steen voor zijne nieuwe woning. Bij de jongste trekking van de Parijsche loten trok een schoonmaakster den prijs van 100,000 frs. Een pianist, zekere Peru, heeft een weddenschap aangegaan, dat hij in het leeuwenhok van den dierentemmer Pezon te Luik stukken van Beet hoven en Chopin zal spelen. (Of de bloeddorstige toehoorders tehuis zullen zijn, wordt niet gemeld). Te Pesth heeft de politie de hand gelegd op een oude vrouw, die haar 3 mannen door vergif had omgebracht en bovendien aan meer dan 40 vrouwen vergif had verstrekt om haar mannen uit den weg te ruimen. Te Londen zijn verleden jaar, volgens een opgave van de politie, 44 per sonen letterlijk van honger (gebrek) gestorven. Men meldt, dat Keizer Wilhelm bij gelegenheid van zijn onlangs gevierden 86sten verjaardag een eigenaardig geschenk heeft ontvangen, bestaande in een Indiaansche pijp, twee voet lang uit een steen gevormd, die door de Indianen als heilig beschouwd wordt. Het geschenk ging uit van het historisch genootschap van Missoeri Zekere v. V. te Elst bij Rhenen heeft zijn jeugdige huisvrouw met een mes drie steken toe- gebracht. Een er van in de zijde zal wel een doodelijken afloop hebben. De dader heeft zich in arrest begeven. Omtrent deze misdaad deelt men nog het volgende medeZekere v. V., daglooner, pas ongeveer een half jaar getrouwd met D. v. d. B., behandelde zijn vrouw steeds met onverschilligheid en ruwheid. Eergister ochtend in de vroegte had hij haar reeds mishandeld en des middags met een mes in de hand haar op de vlucht gedreven. Later, in het bijzijn der bcide vaders verzoend, was de vrouw met haar zuster en een buurvrouw tot het ver- richtten van eenig werk op een afstand der woning, toen v. V. onverhoeds op haar toesnelde en haar met een mes een aantal vreeselijke wonden toe- bracht, waarop hij zich snel verwijderde. Tot zijn vader, die hem ontmoette, zeide hij „Ik heb mijn wijf doodgestoken." Deze woorden heeft hij op den weg naar Rhenen ook tegen anderen her- haald. Te Rhenen heeft hij zich vrij willig in arrest begeven. Dr. Boodt, die de ongelukkige jonge vrouw onderzocht, constateerde dat een wond in de linkerzijde doodelijk is; de ingewanden zijn beschadigd, zoodat die uitpuilden. Yerder heeft zij geduchte wonden in linkerarm en schouder. Onder de plaatsen, die vroeger in Drente berucht waren door de woestheid hunner bewoners, behoort ook Uffelte. Zoo nu en dan laat men daar nog eens blijken, dat de beschaving der 19eeeuw nog niet tot alien doorgedrongen is. Het middel- eeuwsche mes komt dan natuurlijk te voorschijn. Een paar dagen geleden werd daarmede den onder- wijzer v. U. aldaar weder een diepe wonde in den rug toegebracht door een van de veenplukkers uit dat liefderijk oord, die naar hij beweerde het land aan de geleerdheid had. Dat er wel eens weinig menschen ter kerk opgaan, is geen zeldzaamheid, doch dat een gods- dienstoefening niet kau doorgaan wegens volslagen gemis van toehoorders, mag, gelukkig, een bizonder- heid heeten. Dit laatste is jl. Zondag te Breda gebeurd, toen een predikant de vroegpreek zou houden: er was slechts een mensch met hem in de kerk n.l. de koster. Nabij Smilde houdt een geziu, bestaande uit man, vrouw en vier kinderen, sedert zes weken verblijf onder den blooten hemel. Hunne woon- plaats is een uitgedroogde sloot. Des nachts wordt tusschen eeu paar boomen een doek gespannen en daaronder leggen zij zich dan ter ruste. Te Helmond werd proces-verbaal opgemaakt tegen eenige leden van deu Gemeenteraad eenige leden van de Kamer van koophandel en fabrieken, eenige leden der Provinciale Staten enz. enz., omdat zij zich in den nacht van Zaterdag op Zondag na het vastgestelde sluitingsuur in een koffiehuis bevonden. Te Zwijndrecht barstte Woensdag namiddag omstreeks 2 uur een felleu brand uit in het flesschen-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 2