Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1991. Zaterdag 14 Juni 1884. A AN BESTED1NG. STRAATVERHCHTIBIG. Paarden- en Veemarkt Kermis of Jaarmarkt 24e Jaargang. Een Virtuose. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dit bind verwcliijnt Dlnsdag- en Vrijdagavoud blj deii uitgcver P. J(. v A w D E SAWDE te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 17 Juni a. s., des morgens te 11 uren, in het gemeenteraadhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, AANBESTEDENI de levering van petroleum en hetgeen verder noodig is voor de straat- verlichting, gedurende 1884/85. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de geineente secretarie, alwaar ook den dag voor en tot het oogenblik van de besteding eene verzegelde bus, tot het ontvangen der inschrijvings- biljetten, is geplaatst. Ter Neuzen, 6 Juni 1884. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. A VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, maken bekend 1<>. dat de gewone jaarlijksche alhier, zal worden gehouden op Dinsdag den pten Juli 1884, aanvangende des voormiddags te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 uren. Van wege de gemeente worden te dier gelegen- heid, uitgeloofd elf verschillende premien, naar welke echter geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal paarden en vee, die te dezer zake in het vorig jaar zijn bekroond, alsmede voor de paarden en het vee, wegens welke alhier, reeds vroeger eene premie is toegekend, en voor de paarden en het vee na 11 uren wordende aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden gedurende den tijd der paarden- en veemarkt toegelaten. 2o. dat de in deze gemeente zal plaats hebben op Dinsdftg den l,ten Juli 1884 tot en met Donderdag den 3den dier maand. Zaamslag, den 10 Juni 1884. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. FEUILLETON. 2) Roomschen en Protestanten, rechtgeloovigen en vrijgeesten, burgers en edellieden ondersteunden daarom de vrouw rijkelijk, die iedereen zoo goed naar den mond kon praten. Men zag in haar een ongelukkige echtgenoote en een moeder, die voor geen moeite, geen opofferingen terugdeinsde. Zij verzuimde dan ook niet van alle ge'paste en zelfs van alle ongepaste gelegenheden gebruik te maken om zich met haar dochtertje op den voor- grond te dringen, omdat zij steeds aller aandacht wilde trekken. Zoodra er in de stad maar een feestje werd gegeven, zooals bijv. de inwijding van een openbaar gebouw, het jubelfeest van een hooggeplaatst persoon, de verjaardag van den Koning, van de Koningin of van den vermoede- lijken troonopvolger, enz., dan was vrouw Britsel er ook bij met haar dochtertje, dat het feest door de viool zocht te verheerlijken. En werd er ten behoeve van dorpen, welke door brand of over- strooming geleden hadden, eenig feest gegeven, dan liet het wonderkind den strijkstok over de viool glijden en de moeder oogstte dan voor haar kind den dank van de getroffen menschenliefde. Het wonderkind schoot intusschen steeds meer ornhoog, zoodat zij op haar vijftienden verjaardag reeds een hoofd langer was dan haar moeder. Zq IPolitieli Overzicht. De Egyptische kwestie blijft het Engelsche kabinet druk bezig houden en veel zorg baren. Het werd in het Hoogerhuis wederom geinterpel- leerd door Lord Stanhope over deu stand der onderhandelingen tusschen Engeland en Frankrijk en de plannen van het kabinet ten opzichte der kwestie, maar zij die zich vleiden met de hoop, dat er eindelijk een licht zou worden ontstoken, zijn bedrogen uitgekomen. Lord Granville ver- klaarde nog niets nader te kunnen mededeelen. De onderhandelingen met Frankrijk worden voort- gezet en vorderen goed, zoodat men weldra den daarover nog hangenden sluier hoopt te kunnen opheffen, maar op dit oogenblik is zulks nog niet mogelijk. De Minister gaf echter de ver- zekering dat er, zonder het parlement, niets zal geschieden, waardoor Engeland gebouden zou zijn. Een Engelsch blad verzekert, dat Waddington en Granville het met elkander eens zijn geworden over een regeling, krachtens welke Engeland aan den Khedive 8 millioen pond sterling zal leenen, tegen 4 pCt. interest, die gedekt zal worden door beschikbaarstelling van het amortisatiefonds, ter- wijl, zoo noodig, de interest van de geuniiiceerde schuld met een klein bedrag zal worden verlaagd, onder toestemming der mogendheden, welke de liquidatiewet hebben onderteekend. De gepri- vihgeerde schuld zal geen wijziging ondergaan. In het belang der obligatiehouders zal een in- ternationale controle in het leven worden ge- roepen, toegerust met zeer groote bevoegdheden en waarin alle mogendheden vertegenwoordigd zullen zijn, terwijl een Engelschman tot presi dent zal worden aangesteld. Het Engelsche be- zettingsleger zal ten minste tot 1 Januari 1888 in Egypte verblijven. De opgewondenheid in Hongarije bij den ver- kieziugsstrijd gaat dit jaar alle perken te buiten. Op verschillende plaatsen vallen dooden. Een geweldige opschudding werd dezer dagen verwekt te Mintszend, waar de markgraaf Pallavicini, ver- gezeld door eenige vrLnden, een verkiezingsrede kwam houden. Hij werd opgewacht door een hoop dronken volk, dat, met stokken gewapend, op ge- welddadige wijze het houden van een vergadering en het uitspreken eener redevoering tegenhield. De aanhangers van Pallavic ni namen de vlucht in het huis van den rechter dier plaats. Gendarmes waren aanwezig om het huis te beschermen, maar zij werden ter zijde geworpen en het huis bestormd. Nu achtten zij het tijd van hun wapenen gebruik te maken, te eer daar ook reeds op hen was ge- schoten. Zij vuurden en een drietalder levenmakers zijn gedoodterwijl er verscheidene gewond werden. In frankrijk heeft de commissie voor degrond- wets-herziening haar rapport uitgebracht en zich vereenigd met de regeerings—voorstellen. Na af- doening der nu aan de orde zijnde wet op de recruteering zal met de behandeling der herzienings- voorstellen een begin worden gemaakt. Git een door het Fransche Ministerie van onder- wijs uitgegeven verslag blijkt, dat de schoolspaar- banken in Frankrijk, in 1873 door den heer A. de Malarce uitgedacht en georganiseerd, zich over grooten bloei mogen verheugeu. In dat jaar waren er in Irankrijk zeven scholen, die de proeven namen om er de leerlingen toe te bewegen hunne spaar- penningen aan de onderwijzers te overhandigen, teneinde die in de bestaande spaarkassen te beleggen. De leerlingen deponeeren de kleine geschenken, die zij in den loop van het jaar ontvangen in deze kassen en vragen daarentegen weder die bcdragen op, die zij voor het aanschaffen van schoolbenoodigdheden en boeken of voor de onder- steuning hunner ouders, wanneer die zich in geld- verlegenheid mochten bevinden, noodig hebbendit opvragen van reeds gestorte gelden doet natuurlijk het tegoed der jonge spaarders aanmerkelijk ver- minderen, dat anders veel meer dan 28 francs per hoofd zoude bedragen. Men beoogt echter minder om de sorn der bespaarde penningen zoo groot groot mogelijk te maken, maar hecht daarentegen in Irankrijk zeer veel waarde aan de, door alle volksvrienden erkende, goede werking, die de school- spaarkas op de opvoeding uitoefent. Men vermeent, dat de kinderen er door haar aan gewend worden, om zelfbeheersching te verkrijgen en om niet blindelings aan alle grillen en wenschen toe te geven, maar aan de toekomst te denken, van vluchtige genietingen van het oogenblik afstand te doen en om de middelen bijeen te garen ter verkrijging van duurzame levensbehoeften. Op deze wijs hoopt men, naast de kundigheden, die de school het kind tracht in te prenten, in het jeugdig gemoed ook de kiem voor die huishoudelijke deugden te leggen, die het kind van onbemiddelde ouders, zal het hem in de wereld welgaan, evenzeer noodig heeft als al datgene, wat het in de school leeren kan. geleek zeer goed op een lange dunne aspergie, maar de moeder stoorde zich zeer weinig aan Hulda s buitengewonen groei, zoodat het meisje nog altijd, evenals voor tien jaren een kort rokje droeg, dat reeds ophield, waar de knie begint. Daarbij droeg zij een witte baptisten pijpenbroek, die nauwelijks tot aan de enkels reikte en los- hangend haar, dat heur over den rug golfde en dat zij, wanneer zij voor het publiek stond, na iederen koenen boogstreek geweldig schudde, omdat zij meende dat haar spel dan beter werkte. Want sinds Liszt steekt bij de virtuosen, evenals bij Siinsom, de kracht in de haren. Maar de menschen zijn inderdaad wonderlijke schepsels. Zij gelooven wel zeer gaarne aan wonderen en zij gelooven inderdaad bijna alles, wat wonderlijk klinkt of schijnt. Docli te lang mag het wonder nooit duren. Een wonder, dat alledaags wordt is weldra geen wonder meer. Daarom begon men Hulda ook langzamerhand als een zeer allerdaagsch wezen te beschouwen. Men vond het wonderkind nu het de kinder- schoenen al lang verlaten had, niet meer wonder- baar, maar wel zonderling. En de satire goot haar bijtend gif op de witte baptisten pijpenbroek, op het korte kleedje en op het lange haar van de virtuose, dat haar nog steeds over den rug golfde. rouw Britsel zag nu, dat virtuosen evenmin als profeten in het eigen land geeerd worden. Men meldde gisteren uit den Haag: Ofschoon het hoesten van den Prins den nacht minder rustig voor Z. K. H. maakte, is de toe- stand dezelfde. De koorts vertoont zich steeds in afnemende richting. Het voormiddag-bulletin luidde: Dezen nacht belette het aanhoudend hoesten Z. K. H. eenige rust te nemen. Dit gebrek aan rust maakte den lijder hedenmorgen dof. De in- gewandsverschijnselen blijven bevredigend; de Prins is zeer zwak. Komt er geen verandering ten kwade dan zullen Eu zij besloot daarom, dat zij met Hulda kunst- leizen zou gaan doen. Zij werd overal en van alle kanten aangezet tot uitvoering van dat besluit. Het publiek ontzag inderdaad geen offers omdat men zoolang mogelijk genot wilde hebben van de afwezigheid van de moeder en de dochter. En dus verlieten beiden met een goed gevulde beurs de vaderstad, welke de viool reeds lang moede was. H. De letterkundige Leendert Groenspecht had on- weerstaanbaren lust naar onsterflijkheid. Nu is echter onsterflijkheid een grootsche gedachte, die inderdaad het zweet van den edele waardig mag heeten. Maar het zweeten alleen is echter niet voldoende. J a, zweeten is zelfs niet eens noodig voor de onsterflijkheid. Hij, wien God groot genie verleende, behoeft zich het voorhoofd niet eerst af te droogen, als hij zijn naam aan de nakome- lingschap wil overleveren. Hij, wien God echter genie weigert, mag zich op den weg naar den tempel van de onsterflijkheid doodmartelen, toch zullen de poorten van dien tempel voor hem ge- sloten blijven. Leendert Groenspecht had reeds twee deelen vol lyrische gedichten en driemaal zooveel deelen ro- maus en vertellingen in het licht gegeven, maar toch ging de wereld nog ongestoord haar gang. Hij had onmiddellijk bij zijn eerste optreden in de de avondbulletins achterwege blijven. De genees- 1 leeren verklareu de toestand minder zorgwekkend, schoon het gevaar nog niet is geweken. Zondag of Maandag verwacht men de crisis. In de Woensdag gehouden openbare verga dering van den Raad van State, afdeeling voor de geschiHen van bestuur, is mededeeling gedaan van een Koninklijk besluit in zake het beroep van den gemeenteraad van Sluis, tegen een reso- I utie van Gedep. Staten van Zeeland, waarbij goedkeuring is onthouden aan de gemeentebe- grooting over 1884. Met handhaving van de aangevallen resolutie wordt het daartegen ingesteld beroep ongegrond verklaard. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft bij aanschrijving aan de Commissarissen des Konings medegedeeld, dat de met een Nederlander gehuwde vreemde vrouw na ontbinding van haar huwelijk de Nederlandsche nationaliteit blijft be- houden. Het classicaal bestuur van Zierikzee heeft de ouderlingen van de Ned. Herv. gemeente te I holen voor den tijd van zes weken geschorst wegens hun weigering om Ds. Crull bij te staan in het aannemen zijner leerlingen. Den geheolen korkeraad is eene ernstige terechtwijzing gezon- den, wegens zijne houding in deze zaak, en er op gewezen, hoe het zijn roeping is om orde en wet te helpen handhaven en vrede en eendracht te bevorderen. De Minister van Financien maakt bekend, dat op Dinsdag 24 Juni, van des voormiddags 9 tot des namiddags 1 uur, ten kantore van den agent van het Ministerie van Financien te Amster dam en van den arrondissements—betaalmeester te Rotterdam, kunnen worden ingeleverd inschrijvings- biljetten tot het bekomen van schatkistpromessen, tot een bedrag van elf millioen gulden, groot 10,000 of f 1000. Zij dragen de dagteekening van 1 Juli 1884, en zijn drie maanden na dien dag, derhalve op 1 October, betaalbaar ten kantore van de Ned. Bank te Amsterdam. Nu van Rijkswege, door het leggen van een dam door het Slaak, het eiland St. Philips- land voor altijd aan den vasten wal zal worden verbonden, heeft het gemeentebestuur van Nieuw osmeer besloten, die gemeente door een keiweg aan gemelden dam te doen aansluiten. In de kosten van aanleg van dien weg is aan de Staten van Noord—Brabant eene bijdrage uit de provinciale kas gevraagd. De kriekenoogst is te Oud—Beijerland dit jaar totaal mislukt; zelfs de kosten van bewach- ten zijn er nog niet van te halen; de vogels hebben dus vrij spel. Duizenden guldens schade lijdt die zwaar beproefde gemeente daardoor. letterkundige wereld een grooten bewonderaar, na- melijk zichzelf. Doch hij kon, hoeveel moeite hij ook aanwendde, onmogelijk het aantal van zijn bewonderaars met den enkele vermeerderen. On- dertusschen verzuimde hij geen enkel middel, dat zijn roem kon doen vlotten. Omdat hij aan ver- scheiden groote bladen medewerkte, zoo maakte hij daar van gebruik om zichzelf te prijzen. En toch vonden zijne gedichten evenmin als zijn romans een nieuwsgierigen lezerskring. Zij bleven onge stoord als winkeldochters in de leesbibliotheken. Hun band kreeg daarom de smerige vuilkorst niet, naar welke dikte een schrijver de mate van zijn v olksgunst pleegt te meten. Toen hij eindelijk zag, dat hij met de lyrische en met de epischc muze, met Erato en alliope, geen opgang maakte, wijdde hij zich aan de ernstige Clio, de muze der geschiedenis, zooals zich elke beschaafde lezer misschien nog uit den schooltijd zal herinneren. Groenspecht wilde gaarne origineel zijn en daar om zocht hij in zijn geschiedkundige werken te bewijzen, dat de bloeddorstigste en dolste tiraunen edele heerschers geweest waren vol zuivere men schenliefde. Hij sprak met geestdrift over deu bezonnenen Caligula, over den edelen Nero, over den trouwhartigen Caracalla, over Domitianus, die voor het welzijn van zijn volk dweepte. En na- dat hij deze en nog andere algemeene bekende woestelingen eervol had gemaakt, wat de aandacht van het groote publiek op hem vestigde, nadat TEE NEIIZENSCBE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1