Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ymsmiiM,. I i No. 1990. Woensdag 11 Juni 1884. A AN BESTED IN G. STRAATVERLICHTIHG. aan te i! 24e Jaargang. aanbesteden: Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32^. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. ltil bind verschijut Oinsdas- en Vrijdngavond blj den ultgcver P. J. VAN D E SANDE te Ter Neozen. Burgeineester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Dinsdag, 17 Juni a. s., des morgens te 11 uren, in het gemeenteraadhuis aldaar, in bet openbaar, bij enkele inscbrijving, de levering van petroleum en hetgeen verder noodig is voor de straat- verlichting, gedurende 1884/85. De betrekkelijke voorwaarden liggen ter inzage op de gemeente secretarie, alwaar ook den dag voor en tot bet oogenblik van de besteding eene verzegelde bus, tot bet ontvangen der inschrijvings- biljetten, is geplaatst. Ter Neuzen, 6 Juni 1884. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A, VAN BOVEN, Burgeineester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van S1NT JANSTEEN, zullen op Vrijdag den 20 Juni 1S84, des namiddags om twee uur, in het Gemeentehuis aldaar, onder nadere goedkeuring, trachten in twee perceelen: 1°. Het veranderen en verbeteren der bestaande SCHOOL en ONDER- WIJZERS WONING en het bij- bouwen van nieuwe Lokalen enz. te zamen voor 198 Leerlingen, in het dorp St. Jans teen. 2°. Het bouwen van eene NIEUWE SCHOOL voor 150 Leerlingen, benevens ON DERWIJZERSWO- NING enz., in jj de buurtschap „Heikant," gemeente St. Jan- steen. Met de levering voor beide percee len van alle daartoe benoodigde Materialen enz. 1) FEUILLETON. Een Virtuose. i. Haar vader beette Britsel. Manr heur moeder wilde bepaald een romantischen voornaam voor haar docbter en oindat de wensch van de moeder voor den vader een streng bevel was, zoo werd de dochter ook llulda Britsel genoemd. Papa Britsel was een buitengewoon goed muzikant, maar hij speelde een instrument, dat nog niemand schatrijk heeft gemaakt, namelijk de klarinet. Er wordt wel eens gezegd, dat men voor bet geluk een deurtje moet openhouden. Dat doet trouwens ook inenm- verstandig mensch, maar het domme geluk verkiest meestal niet gemakkelijk binnen te stappen door de openstaande deur in de woning van den ver- standigen man; het klimt nog liever door de ramen van den eerloozen buurman, dien het dan uit den hoorn des overvloeds de schoonste aardsche gaven in den schoot werpt. Er wordt ook gezegd, dat men van de gelegen- heid gebruik moet maken. Maar hoe kan men van de gelegenheid gebruik maken, als zij zelf maar met wil komen? De arme Britsel had het in zijn jeugd inderdaad zuur genoeg gehad om iets in de wereld te wor den. Hij verblies op de klarinet bijna al zijn adem. En toch bracht hij het nog niet ver; bij De aanwijzing in loco geschiedt op Vrijdag den 13 Juni 1884, des namiddags van 2 tot 4 uur, te beginnen op het dorp. Het bestek met teekeningen zal van af den 5 Juni 1884, ter inzage leggen ten gemeentehuize te St. Jansteen, elken werkdag van des voormid- dags 912 ure, en zal op franco aanvrage, tegen betaling van f 1,50 verkrijgbaar zijn bij den heer Secretaris te St. Jansteen en bij den architect J. H. Hannink te Goes. St. Jansteen, den 26 Mei 1884. A. IJSEBAERT, Burgemeester. A. T. ROTTIER, Secretaris. JPolitiels. Overzicht. Het plotseling opgekomen conflict tusschen Servie en Bulgarije, waarvan de anders zoo- rustige Pink- sterdagen ons de tijding brachten, trekt in de buitenlandsche gebeurtenissen algemeen de aan- dacht. Die kleine staten dreigen de diplomatieke betrekkingen tot elkander af te breken en naar de wapens te grijpen, als aan hunne respectieve eischen niet voldaan wordt. De twist is ontstaan door de vreemde wijze, waarop de vluchtelingen van den jongsten Servischeu opstand in Bulgarije ontvangen zijn. Zij werden er op geheime wijze ondersteund en gebolpen. Wel is waar werden de aanvoerders geinterneerd, maar niet op de wijze overeenkomstig het volkenrecht, volgens welke aan de aanvoerders eene verblijfplaats ver van de grenzen tot woon- plaats pleegt. aangewezen te worden. De Bulgaar- sche regeering echter veroorloofde, dat de hoofden zicb te Widin gingen vestigen, dat vlak bij het terrein van den opstand gelegen is. Het gevolg van dien maatregel is dan ook niet uitgebleven de emigranten zijn in Servie gevallen, alwaar zij roof- en plundertochten hebben gehouden. De verkiezings-bewegmg in Hotigarije kenmerkt zich, als gewoonlijk, door meerdere gevallen van ergerlijke uitspattingen en ruw geweld. Zoo wordt uit Klausenburg gemeld, dat de kandidaat der liberale partij, Hegedues, die Maandag aldaar aau- kwam en feestelijk aan bet station ontvangen werd, in de stad zelf een gebeel ander onthaal vond. De rijtuigen, waarin Hegedues en zijn staatkundige vrienden hadden plaats genomen, werden namelijk door een groote menigte uit de heffe des volks met steenen geworpen en wel in zoo hevige mate, dat er niet minder dan zestig personen bij gekwetst werden. Vijf personen werden gearresteerd en daarenboven zullen drie studenten wegens aanbitsing van den volksboop gereclitelijk vervolgd worden. Dit schandaal is gevolgd door een bloedige botsing tusschen tie tegenover elkander staande partijen te Gjergo, die ernstige gevolgen had. Naar de tele- graaf meldt, werden de gendarmes, die de rust poog- den te herstellen, met steenworpen begroet en bekwamen twee hunnerernstige verwondingen terwijl kreeg maar een vrouw, die hem niets medebracht dan duizend gekke eischen en dubbel zooveel kwade nukken, wat zij echter door geen enkele bekoor- lijkkeid eenigszins dragelijk kon maken. Zij was zoo mager als een houtje en zij had holle, ste- kende grijze oogen, tusschen welke een lange neus zoo spits als een keukenmes vooruitstak. Haar mond was niet netter gesneden dan de opening van een spaarpot en hij pronkte met verscheiden scbeve tanden, die goed geleken op bemoste graf- steenen van een kerkhof. Maar zij was zeer slim en bij de hand, zoodat zij den armen Britsel door schoon voorgeschilderde tafereelen zoo verzot wist te maken op de genoegens van het huwelijksleven, dat hij haar tot echtgenoote nam. De vrucht van dat buwelijk was llulda. Nauwelijks bad deze het licht van de wereld gezien, ot haar moeder verklaarde, dat bet licht van de wereld nog nooit een mooier kind bad beschenen waarbij zij tevens niet vergat op te merken, dat het op de moeder geleek en niet op den vader. Ja, de kleine Hulda had haareersten geboortedag nog niet beleefd, of de moeder be- weerde reeds stokstijf, dat bet kind bepaald muzi- taleilt verried,. omdat het aandachtig luisterde naar het gezang van den kanarievogel, die in zijn ooitje vroolijk trillers sloeg, en naar de toonen van de pianino's, die in de buurt afgerainmeld werden. En wanneer het kind schreeuwde, dan huilde bet lang zoo onharmonisch niet als andere acht personen om bet leven kwamen. Er is thans een ernstig onderzoek naar het gebeurde ingesteld. Friedrichsrube, waar Bismarck tegenwoordig ver- blijf houdt, was Pinkstermaandag het tooneel van grove ongeregeldheden. Een groot aantal werklie- den uit de te Bergedorf gelegen fabriek van Zweed- sche hoefnagels, meest Noren, vatte namelijk in de onmiddellijke nabijbeid van Bismarck's woning post en maakte daar zulk een erbarmelijk spektakel, dat de gendarmes moesten ontboden worden om hen uiteen te drijven. Zij boden echter tegenstand en noodzaakten de politie om gebruik van hun wapenen te maken. Eerst nadat er bloed gestroomd had en de bedienden van den rijkskanselier de politie ter bulp waren gekomen, slaagde men er in zeven der belhamels in bechtenis te nemen en de overigen tot den aftocbt te dwingen. In een mededeeling in het Journal des Debats wordt gezegd, dat de moeielijkheden nopens de conference niet voortspruiten uit verschil van inzicht tusschen Frankrijk en Engeland, maar gelegen zijn in de oppositie, welke in staatkundige kringen van Engeland tegen de te treffen regeling en de daarbij aan Frankrijk toe te kennen voorrechten wordt gevoerd. Daarin is de oorzaak gelegen van de vertraging der onderbandelingen, die stellig worden voortgezet, hoewel niet tusschen de beide genoemde regeeringen. Uit Kairo wordt gemeld, dat thans besloten is om het gebeele Egyptische leger naar Suakin en Wady-Hafla te zenden en drie Engelscbe oorlog- schepen Alexandrie te doen verlaten, eveneens ter versterking van bet garnizoen van Suakin. Wordt dit van Fransche zijde ontvangen bericht bevestigd, dan bewijst Het, dat Engelands regeering den toe- stand te Suakin en in Opper—Egypte voor be- trekkelijk zeer ernstig houdt. Zoowel uit Suakin als van den Boven—Nijl komen namelijk afwisselend sombere en roosacbtig gekleurde telegrammen naar Europa. Dan eens heet het dat Osman-Digna geen den miusten invloed op de stammen beeft, dan weder is de telegraaf niet uitgepraat over zijn her- haalde aanvallen op Suakin en op zijn rooftocht aldaar tot onder de rnuren der forten. Van den Boven-Nijl zendt de gouverneur van Dongola tel- kens geruststellende tijdingende man heeft de insurgenten reeds herhaaldeiijk totaal verslagen en zijn vereerders beweren, dat men dezen held slechts zijn gang behoeft te laten gaan om weldra alles in Soudan weder in orde gebracht te zien. Uit Den Haag wordt van 8 Juni gemeld: De hevige koorts, waaraan Z. K. H. de Kroon- pnns lieden wederom hjdeude was en de lichaams- temperatuur tot ruim 40 graden deed kerrijzen, zuigelingen. Maar al verzekerde de moeder dit ook stellig, toch zal men wel kunnen begrijpen, dat llulda's gejank anderen menschen waarlijk niet zoo verkwikkelijk was als der sferen harmonie. Maar de tijd heeft vleugels, reusachtige vleugels Nauwelijks hebt gij de eerste zwaluw begroet, die haar oud nest onder uw dakgoot weer opzoekt, nauwelijks hebt gij de eerste knoppen aan boomen^ heester en struik geteld, of de vrucht rijpt reeds onder den gloed van de Julizon. En nauwelijks is het oogstlied gezongen, of de aarde trekt haar bont afgedragen kleed weer uit en zij kruipt sla- peng onder de sneeuwdeken, terwijl de boomen hun dorre takken te vergeefs naar een zonnestraal uitstrekken. Een jaar, een draadje uit het gewaad van de eeuwigheid, wordt weer in de rommelkamer geworpen en er wordt een nieuwe almanak aan den muur gehangen, welke, evenals zijn geel ge- worden voorganger, die plaats voor hem moet maken, eer men er erg in heeft, weer moet ruimen voor een opvolger. De kleine llulda groeide snel en voorspoedig op onder de uitsluitende leiding van haar moeder, die natuurlijk niets naliet, wat dienen kon tot verbreiding van haar overtuiging, dat haar doch- tertje een muzikaal wonderkind moestwezen. Dat wonderkind telde nu zeven jaren en kon inderdaad reeds van het blad lezen, terwijl haar vingertjes ook reeds zeer gewaagde bokkesprongen maakte op de elpenbeenen toetsen. Maar de pianino is gaf Zaterdagavond opnieuw reden tot meerdere of mindere bezorgdheid. Na 10 uren hielden de beide geneesheeren een vrij langdurig consult, het eerste hetwelk sedert de open baring der ziekte des avonds plaats vond. Tijdens hun bezoek vonden de doctoren den I rins in slaap en moeten zij getroffen geweest zijn door de snellere ademhaling, bij Z. K. H. waar- genomen. legen middernacbt nam de koorts een weinig af. De nacht was verder rusteloos, dorst toegenomen, evenals de darmafscheiding. 'ver het geheel volgt de ziekte het typisch beeld der febris .tvphoidea, zonder dat het op dit oogenblik eenige complicate het verloop stuit maar dit verloop zelfs is eerder hevig dan zacbt te noemen. Z. M. de Koning heeft zich heden verscheidene malen langs telegrafiscben weg omtrent den toestand van HDs. Zoon doen inlichten, terwijl H. K. II. I linses Hendrik meermalen aan het paleis omtrent den zieke deed informeeren. I er bevestiging van de geruststellende berichten, omtrent den gezondheidstoestand van Z. M. den Koning, moge strekken dat HDs. lijfarts Dr. C. W. inkbuyzen (die ook volkomen op de hoogte is van den toestand van den Kroonprins) zijn jaar* lijksche buitenlandsche reis zal ondernemen, van welke bij over 14 dagen in het vaderland boopt terug te keeren. In dien tusschentijd zal Dr. Vinkbuyzen gelegenheid hebben Z. M. den Koning te Carlsbad te gaan zien. Maar dat bezoek zal hoogst waarschijnlijk niet plaats hebben vdor Zondag 15 Juni. Alle afwijkende berichten van dezen aard en er worden er dezer dagen wat opgedischt! zijn onjuist. Omtrent de ziekte van Z. K. H. Prins Alexander vernemen wij nader 't volgende De toestand van den Prins van Oranje blijft zorg baren. De aandoening van de longkwab breidt zich niet uit. De darmverschijnselen zijn echter weder meer op den voorgrond getreden en boezemen door de aanwezige darmbloediug zorg in. In de gehouden zitting van den geneesk. raad voor Zeeland bracht de voorzitter, prof. Dozy, liulde aan de nagedachtenis van het 11a bet vorig samenzijn der vergadering overleden correspondee- rend lid van den raad, dr. C. Steketee te Ter Neuzen. Blijkens de mededeelingen van de hande- lingen van het geneeskundig staatstoezicbt over het tijdvak 15 November 1883—1884 zijn in 1883 in Zeeland overleden of doodgeboren 4049 of 21,22 pet. tegen 3974 of 20,99 pet. in het vorigejaar. Als levenloos werden aangegeven 359 tegen 342 in het vorigejaar. Beneden bet jaar stierven 1252 tegen 1262 in bet vorige jaar. De sterfte bedroeg meer dan 30 pet. in de ge- meenten Biervliet, Clinge, Doinburg, Elkerzee, een even gemeen als algemeen instrument. Welk kind is heden ten dage ook geen pianist? Ja, het valt misschien moeilijker een virtuoos op de piano te booren dan een virtuoos op de piano te wezen. Omdat nu de kleine Hulda volgens de overtuiging van haar moeder tot iets buitengewoons was bestemd, zoo besloot die moeder ook, dat haar dochtertje de pianino vaarwel moest zeggen, dat liaar kind zicb aan de viool zoude wijden. Reeds na twee jaren trad Hulda op een concert op als virtuose op de viool, en zij oogstte zeer grooten lof, omdat haar moeder had weten te verlueiden dat de kleine Hulda reeds een meesteres was op het moeilijk instrument, hoewel zij nog maar een paar maanden les had genomen. Het grootste deel van bet publiek twijfelde geenzins aan de verzekering van de moeder, en de twijfelaars waren traag, onverschillig of goed- moedig genoeg, dat zij hun twijfel stil hielden. In het algemeen verzuimde vrouw Britsel geen enkel middel, dat levendig medelijden kon wekken voor haar zelf en algemeene bewondering voor Hulda. Zij was een geboren tooneelspeelster. Hoewel zij nooit iets had gewaagd op de planken, die de wereld moeten voorstellen, zoo wist zij zich in de wereld zelf uitmuntend te voegen in de meest verscheiden, elkander tegensprekende rollen. Zij hield zich vroom met de vromen, Roomsch met de Roomscben, Protestautsch met de Protestanten en burgerlijk met burgers. En bij adellijken ver- TER MZfflSCHE (111 RUT '.ai1' warnm*vi»-^■-~-^ryrf7TmrafrT"Mrwr-r~inTnm-"""-*-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1