Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1988. BEKEMMiAKING. C L A R A. Woensdag 4 Juni 1884. 24e Jaargang. BRANDSGHOUWINC. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VESTENTlEU: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. »lt blad vcr*chljnt Uinwdns- en Vriidnsavond bij den nils ever P. J. V A SI DE SANDE te Tee Neuzen. In den loop der volgende week zal, ingevolge art. 35 der verordening op de Brandweer, aan de huizen der ingezetenen in de kom dezer gemeente eene brandschouwing plaats hebben. Ter Neuzen, 3 Juni 1884. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. t F*olitieli Overzicht. De schijnbaar ongelooflijke geruchten omtrent het verzoek, door de Engelsche regeering aan den Sultan gericht, om Turksche troepeu naar Soedan te zenden, teneinde de taak te volbren- gen, die Eugeland niet kan of wil uitvoeren, worden van verschillende zijden bevestigd. Zelfs is het toestennnend antwoord van den Sultan ontvangen, om 15000 Turken naar Soedan te zenden om den opstand te dempen. De Sultan heeft er ook in toegestemd om zijn troepen onder Engelsch commanJo te stellen De conference zal waarschijulijk 23 Juni te Louden bijeenkomen, als althans voor dien datum een overeenkomst getroff-n wordt tusschen Erankrijk en Engeland over den termijn, binnen welken Egypte door de Engelsche troepeu out- ruimd en de internationale controle over de Egyptische financier! hersteld zal worden. Deze overeenkomst zal diarenboven aau de goedkeuring der overige mogendheden onderworpen moeten worden. Egypte .zelf zal op die conference niet worden vertege.iwoordigd. Terwijl in Duitschland de handelsstand en allerlei andere kringen nog niet bekomen zijn van de voorgestelde zegelwet eene zoogenaamde beurs- belasting, maar die het geheele verkeer treft korat de regeering de Duits. he rijksburgers opnieuw plotseling met een onverwacht voorstel verassen. Eeusklaps is er een bom uit de lucht gevallen, in den vorm van een wetsoutwerp tot verhoog ng van het invoerrecht op een reeks artikelen van weelde. Hierbij is voornamelijk Nederland in de laatste jareu betrokken geweest. Even als de zegelwet maakt ook dit ontwerp ze.lfs bij zeer gematigde orgauen een ongunstigen indruk. Feitelijk hebben tusschen de verschillende mo gendheden vertrouweiijk besprekingen plaats gehad of de Congo-kwestie niet door een internationale conferentie uit den weg zou geruirnd kunnen worden en of er geen Congo-commissie behoorde in het leven te worden geroepen, oin in Afrika dezelfde taak te vervullen als de internationale Donau- coinmissie in Europa. De onderhandelingeu heb ben echter nog niet tot een overeensteinming tusschen alle mogendheden, die in deze zaak be- 9) FEUILLETON Maanden en misschien jaren lang kon mijn voor- vader gelooven, dat hij zich te vergeefs had ver- ontrust, maar op zekeren morgen openbaarde hem het gevallen tapijt zijn ongeluk. Hij werd in een tweegevecht gedood door deu man, die hem had beleedigd. Ik kwam wel bezorgd, maar zonder argwaan thuis, mevrouw, cmdat mijn vertrouwen in u groot was. Het gevallen tapijt verried mij slechts, dat een vreem- deling vertoefd had in een vertrek, dat niet het uwe Was. IIw aanhoudend ont.kennen was mij eerst de sterkste bevestiging van mijn ongeluk! Den naara van den man moest ik nu nog kennen. Het toeval heeft mij op zijn spoor gebracht. Morgen zal ik met hem duelleeren. God gunne mij het lot van mijn voorvader. Men kan de angst en de droefheid, die mevrouw De Jancourt bij de lezing van dien brief gevoelde, gemakkelijk gi-sen. De snelle afreis van hnar man na zulk een lange afwezigheid, zijn zeldzame en koele berichten hadden haar wel doen vreezen, dat haar echtgenoot alles wist; maar zij twijfelde nog. Nu verdween alle hoop. Haar ergste verwach- tingen werden nog overtroffen. Den geheelen dag trokken zijn, geleid. Portugal dringt op de erken- ning vau zijn onbeperkte souvereiniteits-rechten over den Beneden-Congo aan en weigert, behalve transitovervoer, geheele handels- en scheepvaart- vrijheid toe te kennenhet wil zich slechts verbinden tot het hefifen van een zeer geringen tol cp de rivieren en aan de grenzen van het in het ontwerp-Congo- tractaat van 26 Februari omsohreven gebied. Het Oostenrijksche Heerenhuis heeft in de laatste dagen vau zijn samenziju onderscheidene wetsuntwerpen behandeld en afgedaau. Een zeer belangrijk voorstel is echter ook nu weder blijven liggen, nl. het voorstel om vergoeding toe te kennen aan onschuldig veroordeelden, een voor stel, reeds twee jaren geleden door het Huis van afgevaardigden aangenomen. De regeering heeft thans ook harerzijds den wensch geuit, dat het ontwerp wet worde, al erkent zij het recht op schadevergoeding niet. Billijkheidsgrouden inaken het echter h. i. wenschelijk, dat eene bepaling Jlopens dat belangrijke punt in de wet worde opgenomen. In den Franschen Senaat is thans aan de orde een voorstel van den heer Naquet, tot wedertoe- lating van de echtscheiding. De regeering heeft verklaard, dat zij het voorstel steunde in zoover het strekt om echtscheiding toe te laten in gevallen, waar nu scheiding van tafel en bed uitgesproken kan worden, maar zij is er tegen de echtscheiding zoover uit te strekken, dat een huwelijk eenvoudig op wederzijdsch goedvindeu der echtelieden kan worden ontbonden. In het laatst der vorige eeuw was men in Frankrijk op dit punt zelfs zoo vrij- zinnig, dat een der beide p irtijen, zonder toestem- ming van de wederpartij, ontbinding van het huwelijk kon eischen wegens oovereenirbaarheid van humeur. De gevolgen dier bepaling, die in 1792 in werking trad, bl.;ven niet uit. In 27 maanden hadden er bij na 6000 echtscheidingen plaats en in de drie eerste maanden na alkoiidigiug der wet was het nan'al echtscheidingen gelijk aau dat der gesloten huwelijken. Dat de terugkeer van zoodanigen toestand voor onze maatschappelijke toestanden geenszins wenschelijk is, behoeft zeker geen betoog. De Koningin der Nederlanden is met het jonge Prinsesje Zaterdagmiddug te Kissingen aan- gekomen. Bij beschikking van den Minister van Bin- nenlandsche zakeu van 31 Mei no. 17531 afd. onderwijs, is bepaald: dat de examens ter ver krijging van de akte van bekwaamheid als hoofd- onderwijzer en hoofdonderwijzeres, voor het jaar 1884, zullen aanvangen op 14 Juli e. k. en dat de commissien, met het afnemen dezer examens belast, zitting zullen houden te Breda, Arnhem, 's Gravenhage, Amsterdam, Zwolle en Assen. ween 'e zij stil, en zij gaf geen antwoord op de vragen van mejufFrouw d'Andetot, wier praatzieke nieuwsgierigheid te vergeefs trachtte het geheim van haar tranen af te persen. Tegen den avond trok zich Olivia terug, omdat al haar vragen nutteloos bleek. Zoodra Clara alleen was gevoelde zij zich uitgeput door smart. De nacht vond haar half liggend op een leuningstoel in den salon, waar wij haar bij het begin van ons verhaal ook vouden. Zij was zoo ontdaan, dat zij aan niets meer dacht. Wel kwameu er soms nog eenige tranen in haar oogen, maar dat was het gevolg van een onbepaald gevoel, dat een gevolg was van een groote sluitnerende smart. Omstreeks negen uur ging de deur van den salon open, maar zij lette er niet op. Raymond stond op den drempel. De drie maanden, welke de jonge vrouw in aan- houdende vrees had doorgebracht, hadden haar erg veranderd. Haar waugen waren hoi, haar mooie gelaatskleur was geweken voor mat en zieklijk bleek. //Clara mompelde hij eiudelijk. De markieziu sloeg nu haar oogen op, en uitte een kreet van verbazing. Tevens hoorde men stappen in de vcorkamer. //Ik weet alles," zei Raymond snel. //Ik heb u veel kwaad gedaan, Clara. De markies gelooft, dat gij schuldig zijt. Als God wil, zullen wij hem uit zijn waan brengen." De Minister vau Binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de commissie, belast met het afnemen van de practische examens van apotheker, vermeld in art. 11 der wet van 2 December 1878, zal zitting houden op Vrijdag 6 Juni e. k. en volgende dagen, te Amsterdam. Met 1 October a. s. is er gelegeuheid tot plaatsing van leerlingen aan de Rijks-kweek- scholen voor vroedvrouwen te Amsterdam en te Rotterdam. Die leerlingen genieten van het Rijk huisves- ting, voeding, verpleging en onderwijs gedurende twee jaren, ten ware zij zich door wangedrag of door gebleken ongeschiktheid v or de betrekking van vroedvrouw, een verder verblijf aan de school onwaardig toonen. Yerdere bizouderhedeu staan vermeld in de St.-Ct. Zaterdagochtend is de Willem Barendsz uit- gezeild De bemanning werd uitgeleide gedaan door talrijke belangstellenden en Sonnemans Kapel. In tegenwoordigheid van generaal Smit is uit naam der Zuid-Afrikaansche Deputatie aan jhr. mr. Beelaerts van Blokland een keurig geschenk overhandigd, bestaande uit een der marmeren tafel tjes, die men in de Transvaalsche afdeeling der Internationale Tentoonstelling heeft opgemerkt en bewouderd. In dit tafeltje was een zilveren plaat aange- bracht waarin gegrift stond Ann jhr. Mr. Beelaerts van Blokland als blijk van erkentelijkheid en per- soonlijke. hoogachting, namens de deputatie der Zuid-Afrikaansche Republiek. Volgens telegram uit New-York kan tusschen 30 Mei en 5 Juni onbestendig weder op de Eu- gelsche kust en die van Noorwegen en vermoede- lijk ook op de Fransche kust verwacht worden, atgewisseld door zware' stormen. Benoorden 40° in den Atlantischen Oceaan zal het weder zeer stormachtig zijn. Sedert eenigeu tijd wordt te Rotterdam ver- mist een ll^jarig meisje, Catharina Antoinetta Beerman genaamd, tamelijk lang, bleek uitzicht, blond haar;gekleed met grijzen regenmantel, groenen rok en zwart strooien hoed met fluweel afgezet. Zij is waarschijulijk in gezelschap van kermisrei- zigers en de ouders vermoeden, dat hun kind gebe- zigd wordt om in koffiehuizen te zingen. Onlangs deelde een weekblad op de vraag van eeu zijner lezers raede z/De verkoop van Haarlem merolie door niet-apo- thekers is niet strafbaar." Om alien, wie het aangaat, beter in te lichten, herinneren wij aan het volg.inde uit de Handehngen van 't Geneesk. Staatstoezicht, 1882 biz. 209. z/Door de rechtbank te Middelburg werden (in deu loop van dit jaar) 4 personen veroordeeld tot f 1 boete, wegens onbevoegd verkoopen van Haar- lemmer-olie te Vlissingen. Zaterdagmiddag omstreeks half 3 heeft aan den overweg van den Leidscheu straatweg nabij //Ougelukkige riep Clara verontwaardigd met doffe stem, //hebt ge mij nog niet ellendig genoeg gemaakt Raymond legde een vinger op zijn mond. Juftrouw Olivia vertoonde haar antiek gezicht bij de deur, welke op een kiertje stond. Mevrouw," antwoordde de jonkman plechtig, terwijl hij tevens een bedaard gezicht zette, „ik meende, dat ik mijn tante, mejuffrouw d'Andetot liier zou ontmoeten. Wees dus zoo goed mijn ver- ontschuldiging aan te nemen." z/Maar neet," riep Olivia nu, terwijl zij binnen- trad, ,/kent gij Clara, uw nieht dan niet meer?" Raymond deed nu, alsof hij de arme vrouw nauw- keuriger gadesloeg. Clara had, zoodra zij Olivia zag, haar gelaat weer met haar handen bedekt. Hij zeide eindelijk //Mevrouw de markiezin is inderdaad zeer veranderd. Maar ik ben niet hier gekomen om dat te zien. Lieve tante, mag ik u een oogenblikje alleen spreken z/Een oogenblikje alleen herhaalde Olivia vol schrik. //Maar neef, ge zijt geen kind meer en eeu dame alleen" Raymond legde plechtig zijn hand op het hart, en hij zeide //Tante, ik geef u mijn woord van edelman" z/Dat is voldoende," viel hem mejuffrouw d'An detot in de rede. //Volg mij." het Rijnspoorwegstation te Utrecht het volgende plaats gehad. Een te Utrecht .woonachtig persoon kroop, na bij den overweg te hebben staan praten, onder den sluitboom door en legde zich voor een juist nade- renden goederentrein op de rails. Aan armen en voet werd hij vreeselijk verminkt. Geheel bij zijne kennis, is hij, na de eerste hulp te hebben ont vangen van Dr. Richelle uit Woerden, per brancard naar het Ziekeuhuis vervoerd. Zijn toestand schijnt hopeloos. Onder 8 personen, onlangs ter naturalisatie voorgedragen, behoort een gewezen Nederlander, die zich in 1873 Pruis liet maken. In een af deeling der Tweede K imer heeft men nu gevraagd naar de redenen dier veranderlijkheid van bedoel- den Vau den Helm. Het eenige middel om den klander uit ge- zolderde tarwe te weren is, de tarwe te verbruikeu en om den zolder voor goed van dit schadelijk goedje. te zuiveren, bestaat er ook slechts £en middel, namelijk den klander den hongerdood te doen sterven. Wanneer men zorgt. dat gedurende de acht zomermaanden, van Maart tot October, op deu zolder en in het geheele gebouw, waarvan de zolder een deel uit maakt, geen enkele korrel graan of ander zaad zich bevindt, dan zal het doel bereikt zijn Men moet daarbij in aanmerking nemen, dat bij gebrek aan tarwe, de klander zich ook weet in het leven te houden, of voort te planten door mais, erwten, boonen en andere zaden, en om zich van het eene lokaal naar het andere te verp'anten, gebruik weet te maken van bijna niet te bespeuren reten of scheuren. Te Leeuwarden is een vergadering gehouden met het doel om een vereeniging op te richten, waardoor een geregelde verzending van vee na.tr Amerika zal worden bevorderd. Het is zeker dat de Amenkanen, die hier te lande komen om tegen hooge prijzen best fokvee op te koopen, daarop nog enorme winsten behalen; een groot deel der opbrengst vloeit in hun zakken. Die verdiensten nu wenscht men zoo veel mogelijk voor den fokker zelven te behouden en het plan is, een naamlooze vennootschap te vormen, die voor haar rekening, bij voorkeur van de leden, zou koopen en in Amerika verkoopen. Aanvankelijk wordt een bedriji'skapitaal van f 50,000 voldoende geacht, dat men in aandeeleu van 100 zal truchten te plaatsen, om de deelneming zoo alge meen mogelijk te maken. De commissaris van politie te 's Hage ver- zoekt namens den vader, opsporing en opzending van Maria vau Heijuingen, oud 19 jaar, gestalte lang en slank, haar zwart, oogen blauw, kleur gezondkleedmg: zwarte hoed met zwarte veer, grijze regenmantel, grijze japon en rijglaarzen. Zij heeft den 27 Mei hareu dienst te's Hage verlaten, zeggende een eiude aan haar leven' te zullen maken. Raymond kwam op het kasteel Ranville een vrij aardige klucht spelen. Toeu hij Clara zag, was hij eeusklaps uit zijn rol gevallen. Maar hij her- innerde zich nog juist bij tijds, dat zijn doel, hoewel hij het door belachelijke middelen zocht te berei- ken, gewichtig was en ernstig. Persoonlijk moest hij een onbezonnenheid boeten, van welke hij nu eerst de nootlottige gevolgen kon overzien. Daarom verbande hij nu met al zijn macht het bedroevend beeld van zijn nicht, en hij verzamelde al zijn tegenwoordigheid van geest. Zoodra Olivia haar kamer binneutrad, wees zij hem een stoel. Raymond bleef echter staan, en zeide ,/Ik blijf in de houJing, die een gezaut past, welke met een smeekbede belast is. Lieve tante, kent gij ridder De Langel Coudras //Waarom vraagt gij dat, neef?" z/Nuderig smeek ik u om antwoord." //Mel zeker ken ik hem," antwoordde Olivia vrij scherp. erleden jaar heeft hij te Parijs mijn profiel nog geknipt bij den hertog d'Huncourt. Het is een inpertimeut mensch //Maar,wilde Raymond beginnen. z/Het profiel was erg leelijk, neef. De jonkman bedwong met moeite eenglimlach, en hij zeide ernstig //Dat verwondert mij geenszins." #Wat? Mijnheer?" Hoor mij, lieve tante. De knapste kunstenaar TES SIEBZEiSCIHE COIIRMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1