Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 1987. Zaterdag 31 Mei 1884. u CLARA. 24e Jaargang. AAM TE IMSITmV Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,4-0. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bnshouders. ADVEBTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen ran 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. lilt bind verschljut Olnsdas. cn Vrljdngavond bij deu ultgever P. J. VAN DE SANDE te Ter ftrusrn BURGEMEESTER en WETHOUDERS van S1NT JANSTEEN, zullen op Vrijdag den 20 Juni 1884, des namiddags om twee uur, in het Gemeentehuis aldaar, onder nadere goedkeuring, trachten in twee perceelen: 1°. Het verandereu en verbeteren der bestaande SCHOOL en ON DER- WIJZERSWOMNG en het bij- bouwen van nieuwe Lokalen enz. te zamen voor 19d Leerlingen, in het dorp St. Jansteen. 2°. Het bouwen van eene NIEUWE SCHOOL voor 150 Leerlingen, benevens ON DERWIJZERSW O- NING enz., in de buurtschap „Ueikant," gemeente St. Jan steen. Met de levering voor beide percee len van alle daartoe benoodigde Materialen enz. De aanwijzing in loco geschiedt op Vrijdag den 13 Juni 1884, des namiddags van 2 tot 4 uur, te begir.nen op het dorp. Het bestek met teekeningen zal van af den 5 Juni 1884, ter inznge leggen ten gemeentehuize te St. Jansteen, elken werkdag van des voormid- dags 912 ure, en zal op franco nanvrage, tegen betaling van f 1,50 verkrijgbaar zijn bij den heer Secretnris te St. Jansteen en bij den architect J. 11. Hannink te Goes. St. Jansteen, den 26 Mei 1884. A. IJSEBAERT, Burgemeester. A. T. ROTT1ER, Secretaris. In woordig Poiitiek Overzieht. bijna alle landen van Europa wordt tegen- door de betrokken regeeringen geijverd voor het beginsel om den Staat meer en meer dwang te doeu oefeuen om de sociale toestanden zooals het heet, te verbeteren. Nauwelijks heeft Bismarck zijn proclamatie van ,/reelit op arbeid" doen hooren, of in de vergaderzaal van het Oos- FEUILLETON. 8) /.Daarom heb ik nog liever met Gerantus te doen," mompelde de ridder, terwijl hij met groote stappen de karaer rond liep. Raymond zei nu weer»De geschiedenis was goed, hoewel het publiek anders oordeelde. Maar gij moet eeuige kleinigheden verandereu, als gij ze nog eens wilt vertellen. Gij zegt bij voorbeefd, dat de zoogenoemde Estella en ik zeer goed akkoord waren, maar ik moet rondweg zeggen, dat het onwaar was. Mevrouw De Jaucourt is een toou- beeld van deugd en zuiverheid. Ik was alleen schuldig, en des te schuldiger, orndat de markies voor mij inderdaad buiteugewoon goed is geweest. Daarom ben ik ook geheel genezen van mijn dwazen hartstockt. Docli dezen inorgen wilde ik u inderdaad nog dooden, dan was de geheele zaak in eens de wereld uit geweest. De arrae nicht heeft door mijn schuld toch al genoeg geleden. Hij, die den twijLl van haar eclitgenoot tot zekerheid zou maken, moet door mijn hand sterven. „Dat is juist het sliinste," zei De Langel zuchtend. h Maar ik ben gerust. Vannois is ter velde. Onze t.uite Olivia zou wel praten, als zij maar iets wist, maar zij weet niets. En gij //Is er een tante Olivia?" vroeg de ridder, terwijl hij zijn wandeling eensklaps staakte. Raymond ging voort//Gij, gij moet mij uw eerewoord als edelman geven »Is zij huwbaar vroeg mijnheer De Langel. teurijksche huis van afgevaardigden wordt een wet op de bedrijven in het leven geroepen, waarin op den voorgrond staat bet bescliermen van de arbeiders. De Duitsche rijksdag zal op Dinsdag 10 Juni zijn werkzaamheden kervatten, terwijl de leden een dag vroeger te Berlijn zullen komen om tegenwoordig te zijn bij het leggen van den eersten steen van het nieuwe voor dit lichaam bestemde zittingsgebouw. De Keizer, in wiens sinds geruimen tijd vrij zorgelijken gezondheids- toestand een zeer gunstige wending is gekomen, vertrekt zoodra genoemde pleclitigheid is af- geloopen, naar Ems. Bij den Bandsraad is aan- hangig gemaakt een wet op het rijkszegel beursbelasting waarbij bepaald wordt dat een reeht van ddn—tiende proceut zal worden geheven bij koop-, verkoop—ruil- of leveringstransacties over alle in het buitenlaud betaalbare wissels of buitenlandsch papier, verder over andere waardeu en over transacties in alle artikels, die naar gewicht, rnaat en getal behandeld worden De strafbepalingen tegen ontduiking enz. der voorschriften van de wet zijn zeer streng, en hebben evenzeer ontstemming als de wet zelf algemeen teieurstelling gewekt. Immers niet alleen de handelaars in effeeteu zullen er door worden getroffen, maar geheel de waren- en de commissiehandel, terwijl de draconische strafbepa lingen den handtdaar feitelijk onder politie-toezicht stellen. De nationaal-liberalen gevoelen zich reeds nu bezweard door dit ontwerp van een regeering, waaraan zij zich zoo sterk hebben vast geklem 1. Het is zoo goed als zeker, dat het Engelsche Ministerie besloten heeft zich te vereenigen met Frankrijks voorstellen in verband met de Egyptische naisgelegenheden. Deze voorstellen zoudeu de strek- king hebben om te bepalen, dat de ontruiming van Egypte door de Engelsche troepen binnen twee jaar zal geschieden en dat de internationale controle over de Egyptische financien zal worden hersteld. Wordt dit bericht bevestigd, wat tot nog toe niet gesehied is, dan zou aau het bijeenkomen der conferentie wel niet meer behooren getw^feld te worden. Ordega, de vertegenwoordiger van Frankrijk te Tanger, die eeuigen tijd te Parijs heeft vertoefd, is Zaterdagmiddag weder naar zijn post vertrokken. Hij heeft, naar men zegt, volmnclit. gekregen om bij den Sultan van Fez op rectificatie der grenzen van Algerie aan te dringeu en hij hoopt, daariu te zullen slagen, endanks het verzet der vertegenwoor- digers van eenige andere mogendheden. Tegelij- kertijd driugen de Spaansche bladen er bij het gouverneinent van Madrid op aan, om een zeer waakzaam oog te bouden op Frankrijk en de plan- nen, die dit rijk ten opzichte vau Marokko koestert. zirBegrijpt ge mij dan niet? Ik spreek over mevrouw De Jancourt." /.En ik spreek over tante Olivia." z/Nu, die is ongetrouwd. ;,En jong?" ,Om en om veertig." z/En rijk?" z/Ongeveer tien duizend pond rente." z/Woont zij in het kasteel van Gerantus! In het huis van mevrouw De Jancourt meen ik." i,Dat zijn altemaal nietsbeduidende vragen," zei Raymond, die ongeduldig begon te worden. //Mijn waarde heer," zei de ridder, terwijl hij dicht bij den kapitein op een stoel ging zitten, z/ik zai u eens in mijn hart laten lezen. Gij moogt mij gelooven of niet, maar mijn geschiedenis was geheel verdieht." Raymond maakte een ongeloovig gebaar. z/lk spreek uit vollen ernst. Nooit heb ik mijn heer Vannois gezien. Een helscli toeval deed mij toe- vallig raak treffen. En nu sta ik tusschen u, die mij met deu dood dreigt en ik weet, dat ge mij zoudt kunnen dooden, tusschen u en mijnheer De Jancourt, wiens bedoelingen tot mijn leedwezeti even moord- dadig zijn als de uwe. Wat moet ik tocli doen?" »Er zijn maar twee redmiddelen. Parijs ver- laten of Raymond bracht zijn hand aan de rapieren. »Mijn waarde heer," antwoordde de ridder, „dat zijn geen redmiddelen. Ik zoek juist een middel voor de ontwijking van die twee even betreurens- waardige uitersten. Als gij mij wilt helpen, is de zaak misschien niet bepaald onmogelijk." Bij de Fransche kamer diende de minister-pre sident Zaterdag de toegezegde voorstellen in tot herziening der grondwet. Zij bepalen zich tot enkele punten, die betrekking hebben op de defiui- tieve proclamatie der republiek, op de verkiezing van senatoren, het budgetrecht van den senaat en de openbare gebeden bij den aanvang van het par- lementaire zittingjaar. De voorstellen werden door de gematigden zeer gunstig ontvangen, doch gaan volgens de meer geavanceerden lang niet ver ge- Zij zijn bereids naar de afdeelingen verzonden. noeg Ofschoon de gezondheidstoestaud van den Ko- ning in de laatste dagen bevredigeud was meldt men ons uit Wageningen dat Z. M. lijdt aau nierontsteking, en gistereu gedwongen was den ganschen dag bet bed te houden. Uit het regeeringsantwoord aangaande de ontwerp-klassen- of inkomsten-belusting blijkt nog, dat de Minister, tot zijn leedwezen, van invoering van de inkomsten-belasting voor het loopendejaar heeft afgezien en zij tlians is voorgedragen tegen 1 Januari 1885. In den loop der maanden Augustus en September zal door eenige gepantserde schepen een eskader worden geformeerd, tot het uitvoeren van operaties op de reede van Tessel eu langs de kust, in verbinding met de landmacht. Naar men verneemt, wordt met de regeering der Vereenigde Stalen van Amerika onderhandeld over het sluiten van een nieuw uitleverings—verdrag. Het bericht, ook door ons medegedeeld omtrent een circulaire van financien, is niet juist. Bij den Minister van financien is wel een ontwerp- besluit in overweging tot wijziging van het organiek besluit van 1819, voor zoo veel betreft het gelijk- tijdig bekleeden door rijks-ambtenaren van andere functien, beroepen of bedrijven, maar van een nieuw verbod daaromtrent is tot heden hoegenaamd niets bekend. Omtrent eene geheitnzinnige gebeurtenis ten kantore der Associatie—Cassa voorgevallen, ver- neinen we het volgendeDe hoofdkashouder stelde den adsistent—kashouder twee pakjes bankbiljetten ter hand om uit te betalen aan verschillende per- sonen die stondeu te wachten. De adsistent- kashouder betaalde het eene pakje uit en greep naar het andere, bestaande uit dertig bank:es elk it f 1OU0, maar de biljetten waren weg en zijn weg gebleven. Men onderzoekt. De hoofdkashouder heett, gelijk uit zijne boeken blijkt, de som uitbetaald, maar het onderzoek wordt at bedoelt gijvroeg Raymond. De ridder schoof zijn stoel noch dichter bij. Ilij zette een geheimziunig gezicht en fluisterde eeuige minuten. De kapitein begon daarna luid- keels te laclien, waarover De Langel verlegen scheen. ,/Dus weigert ge mij uw hulp?" vroeg hij. z/Integendeel," antwoordde Raymond, „uw voor- slag ueem ik van ganscher harte aan. Onmiddellijk wil ik u naar de woning van den luitenant-generaal breugen. Daarenboven zal ik uw gezant wezen bij uw schoone en getuige bij uw huwelijk. Kunt gij nog meer verlangen?" En de offieier bleef luidkeels lachen. Een half uur later liet zich de ridder bij mijn heer De Jancourt aandienen. Het tooneel, dat tusschen de twee tegenstanders werd afgespeeld, zullen wij niet in al zijn kleuren yerhalen. De ridder vernederde zich. Dat had ij misschien niet gedaan, als hij maar een twee- gevecht had willen ontwijken. Maar er ontkiemde een grootsch plan in zijn hersens. //Mijnheer de markies," zeide hij bij het schei- den, //dit geheim zal zich wel ophelderen, en naar ik hoop, tot ons beider voldoening. Ik vraag u veertien dagen tijds. Slaag ik in dien tijd niet, dan moogt ge mij eea dwaas of een lafaard uoemen. Maar gij zult dan in geen geval kunnen zeggen, dat ik den u versekuldigden eerbied niet in het oog heb gehouden." Dieii avoud redin Raymond en mijnheer De Lingel samen in een postkoets naar Normandie. loen mijnheer De Jancourt deu vorigen avond de salons van den Prins de Leon had verlaten, had bemoeilijkt, omdat de 71jarige adsistent, wiens eerlijkheid en goede trouw buiten kijf zijn, niet met juistheid weet waar hij bet pakje bankjes heeft neergelegd. Een inwoner van Goes is onlangs de dupe geworden van een bebendige oplichtster. Zeker als dame gekleed vronwspersoon vroeg voor een mevrouw uit een der oostelijke dorpen een tweetal horloges met dito kettingen ter bezichtiging, waaraan voldaan werd. In plaats van voldoening aan de belofte moet een exemplaar daar ter stede omgezet en het andere horloge met de dame medegereisd zijn naar een ander oord dan Oostelijk Zuid-Beveland. Van het gebeurde is aangifte gedaan bij de po- litie, die de daderes op het spoor schijnt te zijn. Door den heer Samuel Chatwood, directeur van de Lancashire Safe and Lockworks te Bolton, is aan de Nederlandsche Regeering ten geschenke aangeboden eene brandkast voor de bewaring van den Nederlandschen standaardmeter, van kopien van den meter, thermometers en andere hulptoestellen, welke hij de venficatie van maten en gewichten te pas komen. Yoor deze schenking is den heer Chatwood, namens de Nederlandsche Regeering, dank betuigd. He zon stond op het laatst der vorige en in t begin dezer week als een gloeiende kogel aan den hemel; de verdorrende veendamp uit de noor- delijke provincieD, door den noordoostelijken wind geholpen, kwam opzetten en de stinkende vuurrook heeft heel Holland en ook onze provincie in een grijs kleed gehuld. Zulk een neerslaand vuilnis, verontreiniging der lucht, dat in iedere woning doordringt en het zonlicht van zijn stralen berooft, is veel stuitender dan een dikke Novembermist. TER NEUZEy7 30~Mei 1884. Door het schoone zomerweder dezer dagen wordt delust tot reizen opgewekt. Ook deze plaats zal dit jaar door vele inwoners van Belgie be- zocht worden, daar een tochtje op de Schelde van riier naar Vliss ngen tot eene der aangenaamste uitstapjes behoort. De directie van den spoorweg GentTer Neu zen zal op Zondag a. s. een extra trein laten loopen, die des morgeus ten 5 ure 58 minuten van Gent zal vertrckken om ten 7 ure alhier aan te komen. Vele inwoners uit Gent en omstreken zullen, naar wij vernemen, van deze gelegenheid gebruik maken; na aankomst zullen zij een watertochtje op de Schelde doen en zich naar Vlissingen begeven om des avonds te 8 ure 30 minuten weder per extratrein van hier te vertrekken. hij nog een langen brief aan zijn vrouw geschre- ven. De rechtmatige toorn, dien hij gevoelde, kon hem de grenzen van zijn gewone beleefdheid niet doen overschrijden, maar hij zette nu toch de punten op de i's. Nadat hij rekenschap had ga ge ven van de juist ondergane openbare beleediging, welke zijn wonde weer wreedaardig had opengerukt en die hem in zijn hart had getroffen, kwam hij terug op het verleden. Het slot van zijn brief was: Zulk een beleedigende bevestiging had ik niet noodig, volstrekt niet noodig. Toen ik Ranville verliet, wist ik, dat er een vreemdeling had ver toefd. Met mijn eigen oogen had ik mij daarvan overtuigd. Als gij voortleest, zult gij dat ook begrijpen. Een van mijn voorouders was, nu twee eeuwen geleden, tot zijn ongeluk in dezelfde positie als Hij had een jonge, mooie vrouw getrouwd en hij was zoo jaloersch, als iemand kan wezen, die gevoelt, dat hij te oud is om te behagen. Hij kreeg argwaan en hij bedacht een zonderling middel om zijn argwaan in zekerheid te veranderen. Hij liet onder de legerstede van zijn vrouw een bewegelijke i vloer maken, die in verband stond met raderwerk, dat in den muur verborgen was. Rond dat raderwerk waren touwen gerold, die een tapijt ophielden, dat boven de kamer hing, boven een spleet in het plafondkwam er nu een zeker gewicht op de legerstede, dan werd het evenwicht verbroken. Het tapijt uit de hovenverdieping kwam dan stil naar beneden en verving dan het gewone behangsel. (Wordt vervolgd.) TER COHMT. -"W

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1