Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1986. Woensdag 28 Mei 1884. C L A R A. 24e Jaargang. liinnenlnnd. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. De Fransche kamers zijn geopend met de in- diening van het tractaat van Tien-tsin. De Minister Ferry gaf een overzicht van den loop van het geschil met China en de verschillende wapenfeiten en toonde vervolgens aan dat vriend- schappelijke betrekkingen en een politiek handels- verdrag, waarin voor China noch eenige vernedering, noch eenige reden tot wrok lag, verkieslijk waren te achten boven een vergoeding in geld, bij wijze van oorlogschatting, waarop Fraukrijk overigens wel degelijk recht zou hebben gehad. De kapi- tein ter zee Founder, die namens het Fransche gouvernemt het vredesverdrag sloot, is thans met het officieele document naar Parijs op weg. Het behoeft niet gezegd te worden, dat het den ge- lukkigen onderhaudelaar bij zijn aankomst aldaar, waarmede trouwens nog een paar maanden ge- moeid ziju, wel niet aan onderscheidingen ont- breken zal. Spanje's Koning heeft de nieuwe zitting van zijn parlement geopend met een troonrede, die niet weinig afwijkt van den gebruikelijken vorm voor dergelijke siukken. Alles te zamen genomen is de toestand van het land „redelijk naar orn- standighedendat het niet beter gaat, kan de Koning niet helpen, want hij heeft de plichten, hem door het parlementaire rdgime opgelegd, ge- trouwelijk vervuld. De Pall Mall Gazette heeft hare lezers en geheel Europa verrast met de mededeeling, dat door de Eugelsche regeering voorbereidende maat- regelen worden genomen om eene Engelsclie expeditie, bestaande uit 10000 soldaten van alle wapenen, naar Egypte te zenden, ten einde ge- neraal Gordon en de Egyptische garnizoenen te ontzetten. Tevens zou de expeditie den Mahdi aautasten, tenzij deze zich naar Kordofan terugtrok. Het bevel zou worden opgedragen aau lord Wolseley; de troepen zouden te Suakin aan wal worden gezet en naar Berber oprukken. Te vens zou tusschen deze bcide plaatseu eene spoor- lijn worden aangelegd en met dit werk zou reeds in Juni worden begonnen, hetzij recht streeks door het departement vau oorlog, hetzij na aanbesteding door particulieren. Tegen een eventueele tegen- spraak van zijn bericht zoekt het blad zich te dekken, door te verklaren, dat het nieuws juist is, ondanks mogelijke tegenspraak. Ten spijt dezer voorzorg wordt de tijding toeh nog algemeen in twijfel getrokken. Velen hunner, die aan een expeditie naar Khartoem gelooven, hechten geen waarde aan het plan eener stiategische spoorweglijn van Suakin naar Berber. Ook is men het lang niet eens over den eventueelen kommandant der expeditie. De ware toedracht der zaak heet nu te zijn, dat het Kabinet aan het departement van oorlog en de admiraliteit de vraag heeft gesteld 7) FEUILLETON. //God verhoede, dat ik nu of ooit met mijnheer den luitenant-generaal lieb willen spotten? riep De Langel zalvend uit. „Er heerscht stellig misverstand Het dood onschuldig gelaat van den ridder scheen mijnheer De Jancourt van de wijs te brengen Hij zeide althans: „Ik wil gelooven, dat uw be- doelingeu goed waren, maar die geschiedenis zrWas, ik bezweer het u, geheel en al eigen vinding," vulde De Langel haastig aan. De markies fronste zijn wenkbrauwen. De klaar- blijkelijk le genachtige bewering maakte hem boos. Hij wilde met langer redetwistenhij sloeg geen aeht op de onderbreking van den ridder, en ging voort„Gij moet zelf de held van de geschiedenis zijn, als zij u niet verhaald werd door een derde. Als gij die held zijt, zal ik u eigenhandig tuch- tigen. Als gij ze vau een ander weet, moet ge mij den schaamtelooze noernen." »Maar dien naam weet ik niet viel De Langel hem weer in de rede. „Bij mijn ziel en mijn zalig- heid, het is een onverklaarbaar toevalde geschie denis is een voortbrengsel van mijn eigen verbeel- dingskracht." z/Uw bevestigingen knnnen mij onmogelijk over- tuigen," zei de markies gestreng. Zij bewijzen mij slechts, dat gij niet eens verdient, dat men u als Indien er eene expeditie naar Khartoem wordt ge- zonden, hoe moet die dan worden samengesteld en ingericht? Het antwoord liet zich niet lang wachten. Klaarblijkelijk hadden de beide depar- tementen de noodige plannen reeds bij voorbaat in gereedheid gebracht. Of echter die plannen zullen worden uitgevoerd, is eene geheel andere vraag. De onderhandelingen omtrent de conference tot herziening der Egyptische liquidatiewet geven nog weinig resultaat. Men houdt het er te Konstan- tinopel voor, dat de geheele zaak op niets zal uitloopen, daar lord Dufferin op den wensch van de Porte, om het programma der besprekiugen uit te breiden, geantwoord heeft, dat het niet de bedoeling is om iets anders dan de financieele zijde der kwestie te bespreken. De Turksche Regeering blijft echter van meening, dat het niet mogelijk is, hier de financieele van de politieke kwestie te scheiden Ook in het Lagerhuis ver- klaarde Gladstone, dat Eugeland blijft vasthouden aau den oorspronkelijken grondslag der conferentie, maar hij voegde er bij, dat geen enkele mogend- heid getracht had om zijne Begeering van gedachten te doen veranderen. De Russische staats-politie is in den laatsten tijd met zenuwachtige inspanning aau het werk en in de jongst verloopen weken hebben wederom vele arrestatien plaats gevonden. Zij kwam tot de wetenschap, dat de revolutionaire denkbeelden meer en meer in het leger ingang vinden en zorg- wekkende afinetingen beginnen aan te nemen. Er is onder anderen aan het licht gekomen, dat een der moordenaars van Sudeikin, en we! de kapitein van de staf Degajeff, zich geruimen tijd in Now- gorod bij officieren der 22e artillerie—brigade schuil heeft gehouden. Degajeff werd niet gelijk beweerd is, te Odessa gevangen genomen maar reisde on- midd.llijk na den moord naar Parijs en bevindt zich tegenwoordig in Amerika. Het Russische gouvernement heeft besloten, om aan de Vereenigde Staten het verzoek te richten om den moordenaar uit te leveren, hoewel men van te voren reeds overtuigd kan zijn, dat die poging nutteloos zal wezen. De Keizerin van Rusland is verleden week in stilte en zoo geheimzinnig mogelijk naar Duitsch- land vertrokken. Zij was reeds te Berliju eer men te Petersburg van haar vertrek kennis kreeg. Aan het spoorwegstation te Berliju is de Keizerin door Duitschlands Keizer opgewacht en begroet. Het doel van deze reis wordt door den bericht- gever niet gemeld. De Haagsche kroniekschrijver der N. Gr. Ct. zegt, dat in het volgend jaar de Koning en de Koningin een nog langduriger bezoek aan Belgie een galant mensch behandelt. Ik ben Gerantus, en ik geef u tijd tot morgen vroeg acbt uur voor het noemen van Dorimans naam. Neem dus een besluit, of mijn kuechts zullen u weten te vinden." Mijnheer Le Jancourt draaide zich om, en ging deftig de trappen af. u Mijnheermijnheer de markies schreeuwde De Langel. //De geschiedenis is verdicht. Het is een kleinigheidje, dat ik zelf heb gevonden, een fabeltje, een slaapdeun Nootlottige verbeel- dingskrachtGij zult mij nog dwingen tot de bekentenis, dat ik de geschiedenis gevonden heb in een oude verzameling". Maar mijnheer De .Jancourt zat alweer in zijn koets, die spoorslags naar zijn hotel reed. z/Dat is een nare vechtersbaas riep de ridder, terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd veegde. Hoe kan zulk een man een armen drommel als ik uitdagen? Verduiveld, als het zal en moet, dan maar gevochten. Maar ik zal bemel en aarde be- wegen, hem en mij en de geheele wereld, omdat wij moeten weten, hoe Doriman heet". //Mijnheer, ik ben uw dienaar," zei nu de kapi tein van den vorigen avond, die zonder kompli- menten binnen was gekomen, omdat hij de deur openvond. //Gij ziet, dat ik een man van de klok mag heeten." //Waarmede kan ik u verplichten vroeg de ridder tamelijk onbeleefd, omdat dit tweede bezoek hem nog slechter luim bezorgde. zullen brengen en wel bij gelegenheid van de Antwerpsche tentoonstelling. Het wordt intusschen waarschijidijk geacht, dat Koning Leopold en zijn gemalin voor dien tijd andermaal ons land met een bezoek zullen vereeren. Z. M. de Koning heeft het voornemen, zich op 30 dezer van Oosterbeek over Frankfort naar Karlsbad te begeven, incognito reizende onder den naam van Graaf Van Buren. Op grond van vertrouwbare inlichtingen wordt het bericht, door de Voltaire medegedeeld, tegen- gesproken, omtrent eene verloving tusschen Prins Boudewijn, den zoon van den Graaf van Vlaan- deren en de dochter van den Koning der Neder- landen, zoowel als de gevolgtrekking, die de Voltaire er uit maakt, welke eenvoudig verzinsels zijn. De Minister van oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tegen 22 Juli eerst- koraende weder pupillen op de Pupillenschool te Nieuwersluis kunnen worden geplaatst. De Minister van justitie heeft afwijzeud be- schikt op een verzoek van de drie veroordeelde Utrechtsche studenten, om de opgelegde celstraf te mogen ondergaan in de pistole. De heer Mr. G. N. de Stoppelaar, die ge- duren le 28 jaren de betrekking vau secretaris van Middelburg op een waardige wijze vervulde, heeft als zoodanig tegen 1 November a. s. zijn eer vol ontslag gevraagd. Omtrent den voortvluchtigen postdirecteur P. te IJzendijke wordt het volgende gemeld Hij had postwissels uitgegeven op de kautoren Rotterdam, Groningen en Amsterdam, te zamen tot een bedrag van f G 0,0110, betaalbaar aan makelaars in effec- ten, welk bedrag z.g. bij hem postdirecteur gestort was door eene jutfrouw te IJzendijke, en waarvoor de makelaars effecten moesten koopen en toezen- den aan de bedoelde juffrouw, zooals later bleek zijne eigen vrouw, die echter van de zaak niets afwist. De postwissels werden dcor hem in het daarvoor bestemde register echter niet ingeschreven. Daar het bevreemding verwekte, dat zulk een aanzienlijk bedrag door middel van postwissels was verzonden, werd door de directie der posterijen een onderzoek ingesteld. Een inspecteur kwam daarom Zondag 11. te IJzendijke, om de zaak te onderzoeken. De directeur P. ontkende van de zaak ietsafte weten en daar de boeken en registers, benevens de in kas zijnde gelden in orde bleken te zijn, tele- grafeerde de inspecteur naar het hoofdbestuur, dat alles op het kantoor in orde was, en vroeg om nadere inlichtingen, waarop een telegram terugkwam, dat de zaak een ander kantoor betrof en dat het onderzoek gestaakt moest worden. Later isgeble- ken dat de directeur P. dit telegram vervalscht heett er was nl. geseind, dat de verzending van bedoelde postwissels wel door het kantoor IJzendijke De kapitein sloeg zijn mantel open, en hij toonde twee rapieren. z/Wij zullen ons zaakje maar eens als goede vrienden regelen," zeide hij, terwijl hij op een leuninw- stoel ging zitten. z/Eeu tweede duelmompelde de ridder, terwijl hij gelaten zijn armen over de borst kruiste. hij, dan alhier geweest?" vroeg de kapitein. z/De luitenant-generaal Gerantus." //Ila zoo! Het schijnt dus dat gij elkander zeer goed kentriep De Langel verwoed uit. „Dit is een zeer misplaatste aardigheid!" "Zwijgzei de officier. „Wat heeft hii u gezegd P" z/Dat weet ik al niet meer. Wat gekheid. Hij kwam mij den naam van den vrijer vra^en." //En wien hebt gij genoemd?" z/Wel, niemand." De officier stond nu op, en hij gaf den ridder een fermen handdruk. #Gij zijt een goede, beste vent, mijnheer De Langel," zeide hij. „IVaar den duivel met deze zwaarden Ik bied u mijn vriendschap aan Maar weet gij wel, dat het erg dom van u was] t°en gij uw geschiedenis verhaaldet in het bijzijn van hen, die er een rol in gespeeld hebben?" z/Een rol vroeg De Langel, terwijl hij zijn ooren spitste. //Iloud u tegenover mij ook maar niet dom riep was geschied, en dat P. in verzekerde bewaring moest worden gehouden. De inspecteur, die niet kan telegrapheeren, was de dupe geweest van P., die zelf de depeche ont- ving en een telegram opschreef, dat in zijn belang te pas kwam. Het onderzoek werd na het ontvangen van het quasi—telegram gestaakt, en den volgenden morgen vertrok de inspecteur, om des Dinsdags weder terug te komen. Inmiddels was P. eene wandeling gaan doen en had die wandeling uitgestrekt tot over de Belgi- sche grenzen. Men weet, dat hij te Gent is geweest, doch daar is men zijn spoor bijster geworden. Bij het gerechtelijk onderzoek is reeds gebleken, dat hij eene waarde van f 23,000 aan reeds van de makelaars ontvangen effecten heeft medegenomen voor de overige 37,000 had hij nog geen stukken ontvangen terwijl ook het kasgeld, p. m. f 700, verdwenen is. Vrouw en kind zijn door P. achtergelaten. heeren Van Maenen Co. te Antwerpen hebben besloten te beginnen 1 Juni gedurende de zomermaanden elken Zondag eene stoomboot voor passagiers, bestemd naar Vlissingen en terug, te doen varen. Een vrij hevige brand met uitslaande vlam brak Zondagavond uit in een perceel naast de groote kerk op de Oude markt te Vlissingen. De godsdienstoefening moest daardoor gestaakt wor den. De strateu, toegang gevende naar het bran- dende gebouw, waren zwart van de menschen, zoodat de schutterij de handen vol had om voor de spuiten ruim baan te maken. Te zes uren begonnen, was alles te half acht gebluscht. De bovenverdieping waar de brand ontstond, is uit- gebrandin den winkel beneden is niets bescha- digd. De bewoners van boven en beneden waren alien aiwezig. De brand ontstond door het springen van een petroleum-kooktoestel. Naar wij vernemen is vanwege het departement van financien een circulaire uitgegaan tot alle rijks belastingambtenaren, met verzoek, om opgave binnen een bepaalden termijn van alle betrekkingen, die zij te gelijkertijd met hun rijksbetrekking bekleeden en houdende verbod om voortaan zonder uitdruk- kelijke toesteminiug van den Minister van financien, eenige bijbetrekking te mogen waarnemer.. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft, het gevoelen van Gedep. Staten der provincien verzocht, zoo noodig na raadpleging van de gerneen- tebesturen, over wenschelijk geachte verbeteringen in de. drankwet. Gedep. Staten van Gelderland hebben, naar aanleiding daarvan, bij circulaire van 21 Mei, de geineentebesturen uitgenoodigd, vdor 10 Juni hun beschouwingen omtrent wenschelijk geachte verbeteringen in genoemde wet mede te deelen. de kapitein luid lachend. De lichtzinnige De V anuois moet u het voorval verhaald hebben. Dat heb ik op slag geraden. Gij hebt er u overigens knapjes doorgeslagen. Maar de bijnaam Doriman, dien ge mij gegeven hebt, lijkt een beetje te goed op mijn doopnaam." //Gezegeml zij de voorzienigheid dacht de ridder. //Hij moet de vrijer van Estella wezen Ik zal dus niet met den grooten vogelverschrikker van een generaal moeten vechten. Nu moet ik zijn naam ook voluit hebben. Dan gaat die naam onmid- dellijk per expresse naar den jaloerscnen echtgenoot," z/Maar er is toch nog eenig verschil," zei De Langel nu hardop, en als onverschillig. z/Jawel. Doriman RaymondRijmt dat nietmooi?" u^.s'' ^aar. had ik niet aan gedacht, aan het rijm. i laar de familienaam kan nog op een dwaalspoor brengen." Bij een ander zou dat kunnen, maar bij mij niet. Eenige vrij ongelukkige voorvallen maakten mijn naam, Raymond d'Andetot, duidelijker kenbaar, dan noodig was." Le ridder had fluks een potlood en papier gegre- pen, omdat hij de onschatbare inlichting, die hem het toeval verschafte, wilde opschrijven. Maar eens- aps hield hij stil, en hij legde het papier weer weg omdat hij zich herinnerde, dat Raymond d'Ande- tot hoewel deze nog zeer jong was, bekend stond als een van de gevaarlijkste duellisten. (Wordt vervolgd.) TER NEMSCHE 10! IIIVI. Bit bind verochljnt Dlnsdns- cn Vrijdng.ivonri bij den ultaever P. J. VAN DE S A N D E te Tep Neuzen. JPolitieb Overzicht.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1