Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1985. Zaterdag 24 Mei 1884. 24e Jaargang CLARA. Hinnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit blad verschljnt Dinwdng- en Vrijdngnvond bij den nitgerer P. J. VAN DE S A N D E te Ter Neuzen. l-*olitieli Overzicht. De gezondheidstoestand van Duitschlands grijzen Keizer boezemt tegenwoordig aan de Berlijnsche be- volking meer belangstelling in dan alle staatkundige vraagstukken te zamen. In de eerste dagen van Mei heeft de Keizer vroeger, zoolaug men zich kan herinnereu, steeds de voorjaarsparade over de brigade van het gardekorps bijgewoond. Dit jaar was de Keizer wel is waar in Berlijn, maar de Kroonprins is in zijue plaats opgetreden. Slechts een bataljon van het eerste garde—regiment werd door den Keizer, in een open rijtuig gezeten, te Potsdam ge'inspecteerd. Zoo zorgvuldig mogelijk willen de geueesheeren de krachten gespaard zien. Ook de reis naar Wiesbaden hebben zij ontraden met het oog op de groote vermoeienissen aan den tocht verbonden. Van deze reis is thans voor goed afgezien. De Keizer maakt overigens dage- lijks evenals vroeger in een open wagen rijtoertjes. Bij de ouderhandelingen tusschen Frankrijks vertegenwoordiger bij de Marokkaansche regeeriug en den thans te Parijs aanwezigen Marokkaansclien Minister van Buitenlandsche zaken is, volgeus offi- ciause verzekering, aan de Fransche regeeriug alles toegestaau wat zij verlangd heeftmaatregelen tegen de oproerige sheiks, die van Algiers op Marokkaansch gebied vluchtten en afzetting van de hooge staatsdienaren in Marokko, die zich aan Frankrijk of zijn onderdanen vergrijpen. De Marokkaansche Minister, wordt er bijgevoegd, is geheel op Frankrijks hand. Uit Gibraltar komen echter berichten van geheel anderen aard. Daar ter stede was 15 dezer ver- nomen, dat een aautal Moren, die voorgaven onder Fransche bescherming te staan en aanhangers van den sheik van Wazan te zijn, een afzonderlijk kamp hadden betrokken en zich gewapenderhand tegen de soldaten van den Sultan van Marokko verzetten. Zij werden op de vlucht gejaagd en verloren daarbij vier man aan dooden en gekwetsten. De pogiugen om het verschil met Frankrijk in der minue bij te leggen waren mislukt en de nieuwe voorstellen van den groot-vizier aan het Fransche gezautschap te Tanger werden daar van de hand gewezen. Voorloopig echter zal men wel mogen aannemen, dat men te Parijs beter op de hoogte van den toestand is dan te Gibraltar. De Hongaarsche rijksdag is gesloten met een troonrede, waann de regeering met blijdschap te kennen geeft, dat de uitmuntende verstandhouding, welke tusschen Hougarije en de andere Europeesche staten bestaat, de beste verwachtingen geeft voor de toekomst. Er bestaat alle uitzicht, dat ook het Hongaarsche volk zich in de toekomst uit- sluitend aan de gezegende werken des vredes zal kunnen wijden. Uit officieele bron meldt men dat Engeland besloten heeft een expeditie naar Khartoem af te FEUILLETON, De eene was een jonge kapitein. De andere was een man van zekeren leeftijd met een ernstig, zeer zwaarmoedig gelaat, hij droeg de uniform van de regimen ten van Artois met de onderscheidings- teekeneu van luitenant-generaal. Beiden waren onwillekeurig opgerezen en zij bleven staan te midden van de gezeten toehoorders. Zulk een succes maakte den ridder blijde; hij guude het tweetal een bevalligen groet en toen hij voortging met verhalen, was het alsof hij hen alleen aansprak. Dorimans aandacht werd vooral getroffen door een wonder schoon gewerkt tapijt. Het stelde een Gothische zaal voor, die met al de zonderlinge pracht prijkte, welke men in de middeleeuwen kende. Op den achtergrond brandde een groot vuur van houtblokken onder een reus- achtige schoorsteen, bij den haard waren een jonge edelknaap en een uitgelezen schoone edelvrouw. De laatste stond, terwijl haar houding schrik en angst verriedde eerste big gekuield en zei klaar- blijkelijk een liefdesverklarmg op. Aan het andere eiud van de zaal verscheeu op den drempei van een openstaande deur een forsehe ridder, die van top tot teen gewapend was. Zijn ruwe en on- meedoogende trekken werden nog wreeder door zenden en wel tegen het einde van Juli als de waterstand op den Nijl het varen met kleine stoom- booten toelaat. Intusschen verneemt men uit Asauan dat Fasher, de hoofdplaats der proviucie Darfoer, in handen van de Soedaneesche opstande lingen is gevallen. De Mahdi loopt nu geen gevaar meer, in den rug te worden aangetast. Hij be- schikt thans over 50 h 60,000 Remmington- geweren en over 100,000 bereden manschappen. De bekende Russische generaal Gourko, thans gouverneur-generaal van Warschau, is zeer ern stig ziek en werd daardoor belet om naar St. Petersburg te gaan en deel te nemen aan de fees- ten, die aldaar gegeven werden, ter gelegenheid van de meerderjarigheidsverklaring van den Rus- sischen Kroonprins en die o. a. door Prins Wil- helm van Pruisen werden bijgewoond. De groote historische spelen, die dezer dagen ten voorleele der slachtoffers van de ramp van Ischia, te Poinpe'i plaats vonden, hebben niet tegenstaan- de het bizonder drukke bezoek, dat er aan ten deel viel, een treurig financieel resultaat gehad. Naar uit Napels gemeld wordt, is er een deficit van tachtigduizend lire, en de hooggespaimen ver wachtingen omtrent schitterende geldelijke uitkom- sten liggen in duigen. Geld, moeite en tijd wer den vruchteloos opgeofferd de arme bewoners van Ischia krijgen geen lire en het regel iugs-comite zit voor de zware zorg om het tekort te dekken. In den loop van Juni e. k. zal gelegenheid worden gegeven tot het afleggen der examens ter verkrijging van een getuigschrift als apothekers- bediende. Zij zullen worden afgenomen te Mid- delburg en te Groningen. Yoorts zal in Juli e. k. gelegenheid worden ge geven tot het afleggen der examens ter verkrijging van een getuigschrift als vroedvrouw. Zij zullen worden afgenomen te Amsterdam en te Rotterdam. Met het oog op het groot gebrek aan artil- lerie-officieren, bestaat er, naar wij met zekerheid vernemen, bij den Minister van Oorlog het voor- nemen om niet tot opheffing van den artiilerie-cursus te Delft met 1 Oct. over te gaan, doch dien cursus voorloopig nog eenige jaren op andere grondslagen te doen voortduren. De leerlingen van hoogere burgerscholen, tusschen 17 en 20 jaar, die het examen met goed gevolg aflegden en de bewijzen leverden van in de wiskundige vakken voldoende te zijn, zullen volgens het reorganisatieplan van den inspecteur van het militair onderwijs aan dezen cursus geheel koste'oos kunnen worden onderwezen en opgevoed. Jaarlijks zal op 1 Oct. de toelating plaats hebben en bij te groot kandidatental zal in Sept. een vergelijkend examen worden afgenomen, alleen in wiskundige vakken. Dit jaar zullen ook hevigen toornzijn blik viel als versteenend op de edelvrouw. De edelknaap zag mets. Alles was met zooveel kunst voorgesteld, dat Doriman er door als betooverd werd. Hij ver- wachtte bijna, dat hij zoude zien, hoe de ridder zijn zwaard uit de ijzeren schede trok, waarna het hoofd van den edelknaap over het tapijt zoude rollen, terwijl de edelvrouw dan geknield zou voortkruipen en weenend vergiffenis zoude vragen. Misschien werd ouze held ook getroffen door de over- eenkomst tusschen zijn eigen toestand en dien van den edelknaap. Bij deze laatste woorden voegde mijnheer De Langel een knipoogjeu en een fijnen glimlach voor den jongen kapitein. Dit was misschien toeval of een nieuwe hulde voor den besten van zijn toehoorders. Maar de kapitein was zeer ernstig geworden, terwijl de koele stramme luitenant-generaal den verhaler met een strengen blik bleef aanstaren. De ridder ging weer voort,/Hoe mooi een tapijt ook moge wezen, toch is het gezicht er van geen vergoeding voor een vermoeienden dag. Na een half uur kijkens ging Doriman geheel ge- kleed op het bed liggen. Hij was juist in zijn eersten slnap, toen een zonderling geluid hem met een schrik wakker maakte. Het was alsof er ketens rammelden. Hij ging recht overeind zitten luisteren. Er werd niets meer gehoord dan de laatste slagen vau het middernachtelijk uur op den beffrooitoren. Onrustig keek Doriman de kamer de leerlingen der Polytechnische school tusschen 20 en 23 jaar kunnen worden toegelaten. De examens tot toelating der officieren op de tweede afdeeling der krijgsschool en op den intendance- cursus zullen den 28 Juui te 's Gravenhage een aanvang nemen. De heer J. Steketee, benoemd tot Ned. vice- consul te Grand Rapids, is in die hoedanigheid door de regeering der Yer. Staten van Amerika erkend. Naar aanleiding van het bezoek door onzen Koning thans aan Belgie gebracht, herinneren wij, dat reeds 22£ jaar geleden Willem III in Luik de gast is geweest van Koning Leopold I. Tc.en nl. onze Koning op 19 October 1861 van een bezoek aan JVapoleou III te Compiegne gebracht, naar Nederland terug keerde, werd hij 's avonds te Luik opgewacht door den Koning der Belgen met den Kroonprins, den tegenwoordigen Koning Leopold II. l)e Yorsten werden daar met veel gejuich en praal begroet, toen zij door de stad reden en zich op het balcon van het paleis ver- toonden en Luik was gelllumineerd. Beiden zaten aan een feestmaal aan, waar onze Koning zijn dank betuigde voor de ontvangst door een drouk op Leopold I, die op even hartelijke wijze ant- woordde. Den Kroonprins overhandigde onze Koning toen het grootkruis van den Nederlandschen Leeuw. Na het diner werd hem een serenade gebracht. Den volgenden ochtend braeht Leopold zijn gast naar het station, waar zij afscheid namen onder betuiging van hun wederzijdsche vriend- schappelijke gevoelens. Onze Koning noemde het aankuoopen der vriendschappelijke betrekkingen een heugelijk feit voor beide natien en achtte zich gelukkig te zien, hoezeer Leopold door zijn volk bemind werd. De Belgische en Nederlandsche telegrafisten, die de tijding dezer gewichtige gebeurtenis verspreid hadden, brachten elkander bij die gelegenheid hun groeten en gelukwenschen over. Het aantal kiezers in het district Almelo bedraagt 2495. Ter stembus kwamen 6 Mei jl. op 2118 kiezers; bij de herstemming op 20 Mei, waarbij Mr. A. van Laer, met 42 stemmen meer- derheid gekozen werd, 2333, dat is ruim 95 pCt. der kiezers. Ook Harlingen heeft zijn eedsgeschil gehad. Het nieuwbenoemde raadslid, de heer J. Ml Hui- zinga, verklaarde bezwaar te hebben tegen het zweren volgens het eedsformulier. De voorzitter kon hem echter niet zonder eed toelaten, daar de heer Iluizinga, hoewel de zoon van een doopsge- zind predikant, zelf niet behoorde tot een kerk- genootschap, dat het eedzweren verbiedt. De heer Huizinga legde daarop den eed af, nadat hij vooraf verklaard had daaraan geene waarde te hechten. rond. Zijn kaars was uit, maar de maan scheen door de twee groote vensters en haar licht viel juist op het tapijt. Een kreet van verbazing en schrik ontsnapte aan onzen held. De maan toonde hem inderdaad een ougehoord bovennatuurlijk schouwspel. De geborduurde per- sonen op het tapijt stonden niet meer op dezelfde plaats. Het drama was doorgespeeld, de bedreiging was vervuld. De edelvrouw hield de knieen van den ridder omvat, maar deze weerde met de eene hand de omarming van zijn vrouw af, terwijl hij met de andere hand zijn groot zwaard in de borst van den edelknaap stak, die op den grond lag, op welken stroomen bloeds golfden, die uit de won- den vloeiden." De luitenant-generaal uitte een doffen kreet. De kapitein bespiedde hem al eenigen tijd, wat hij ongemerkt kon doen, omdat hij zoo stond, dat de luitenant-generaal hem niet zien konde. Hij fronste de wenkbrauwen en hij staarde mijn heer De Langel dreigend aan. Maar deze had het zoo druk met zijn verhaal, dat hij niets merkte. Hij zeide nu met den noodigen nadruk: ,/Dat, dat zag Doriman. Nooit zal ik vergeten, dat zijn haar nog te berge rees, toen hij het mij verhaalde. Het visioeu was geen gezichtsbedrog, Doriman was geen man die zich door ijdele vrees liet beheer- schen. V at stak er achter die verschijiiiug Wa_t moest zij wezen? Was het tapijt betooverd Had Doriman gedroomd Jan Millem Ottolander, thans te Rotterdam m hechtenis, wegens diefstal, heeft aldaar bekend, op den 23 April 11. vermoedelijk onder de gemeenten Bleiswijk, Zevenhui/en of Moerkapelle een workman te hebben beroofd, vermoord en het lijk in het water te hebben geworpen. Een onderzoek naar een en ander wordt ingesteld. Het portret van den moordenaar is thans te Zevenhuizen ter herken- ning aangeplakt. Bezoek van onzen Koning en onze Koningin aan Brussel. Zooals wij in ons vorig nummer meldden, kwa men onze Koning en onze Koningin verl. Dinsdag om 12 uur te Antwerpen aan. De hooge gasten werden ontvangen door Z. M. Leopold, deburger- lijke en militaire autoriteiten. De twee Koningen omarmden elkander, terwijl de Hollandsche Club" aan H. M. Koningin Emma een bouquet aanbood. Na de gebruikelijke voorstellingen vertrok het Hooge gezelschap naar Brussel, waar het 5 minuten over den aankwam. Aan het station werden HH. MM. ontvangen door de Koningin, den Graaf en de Gravin van Vlaauderen, Prins Boudewijn, de Ministers, het corps diplomatique, den burgemeester en alle bur- gerlijke en militaire autoriteiten. Koning Willem drukte de Koningin en den Graaf en de Gravin van Vlaanderen hartelijk de hand, en nam de eerewacht der grenadiers in oogenschouw. Een langdurig gejuich weerklonk. De militaire muziek speelde het Nederlandsche Volkslied. Het station was prachtig met de Nederlandsche en Belgische vlaggen versierd. Bij het verlaten van het station werden HH. MM. mey ontzachlijke geestdrift toegejuicht. Van het station tot het paleis stonden 10,000 man als eerewacht geschaard. Luide toejuichingen weerklonken overal, aan het leve Willemleve Emma kwam geen eiude. Na ten paleize het dejeuner gebruikt te hebben reden de vorstelijke personen in vijf open rijtuigen, elk met vier paarden bespannen, langs de voor- naamste boulevards naar het stadhuis. Zij werden langs den geheelen weg toegejuicht en ontvingen overal blijken van sympatbie. Zij reden achter in op het Middenhof van het Stadhuis, waar de burgemeester Buls in het Vlaamsch de vorstelijke personen verwelkomde, en zoowel de schepenen als de leden van den gemeenteraad aan Koning Willem voorstelde. Deze schudde den heer Buls en de wethouders herhaaldelijk de hand en nam daarop met het geheele vorstelijke gezelschap het Stadhuis in oogenschouw. Z. M teekende evenals Koningin Emma zijn naam op het gouden boek. Het schouw spel, dat bij het verschijnen op het balkon volgde, was onvergetelijk en eenig. Men stelde zich de V\ as die verandering het spel van eenige mechaniek Of zou men aan tooverij moeten gelooven? Ik weet het niet; de geschiedenis verhaal ik, zooals ze mij werd medegedeeld. Doriman moest zich met het krieken van den dag verwijderen, omdat hij Estella niet in opspraak wilde brengen, en hij is nooit meer op het kasteel van Gcrantus geweest." Weluu, en de ontknooping?" vroegen bijna alien. „Is dat alles?" De ridder behaalde geen succes, wel het tegendeel. z/Zult gij ons ten minste niet zeggen, hoe uw twee personen heetten vroegen twee hertogen en drie gravinnen. Mijnheer De Langel verkropte zijn spijt en deed een glimlach op zijn lippen verschijnen. Hij opende zijn mond voor een verontschuldiging of een antwoord, maar nu werd hem van weerskanten een arm gegrepen. Rechts stond de jonge kapi tein, links de luitenant-generaal. Deze laatste zeide//Geen woord meer. Ik verbied het u." Als ge mijn naam durft noemen, schiet ik u door de hersens," mompelde de andere. Het gelaat van den ridder toonde nu de giootste verlegenheid. ffMijne lieeren," stamelde hij, #ik heb de eer niet, u te begrijpen." Morgen om negen uur zal ik bij u zijn," zei de kapitein, terwijl hij zich weer in het gezelschap mengde. TEI NEWZfEIHSClE <OlR4\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1