Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1981. ^§gj CLARA. Zaterdag 10 Mei 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYEBTENTIlN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters women naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit bind verscbijnt Dlnsdag- en Vrljdagavond blj den nltgever P. J. VAN BE SANBE te JPolitieli Overzicht. De buitengewoon welwillende houding, in de laatste maanden door Rusland tegenover Duitsch- land aangenomen, heeft op nieuw verspreid en eenige waarschijulijkheid gegeven aan geruchten omtrent eene bijeenkomst tusschen den Keizer Wilhelm en den Czaar. Men weet zelfs te ver- halen, dat tijdens het verblijf van den Czaar te Warschau, de Keizers van Oostenrijk en Duitsch- land hem daar een bezoek zullen brengen en een deel van de Duitsche pers neemt dit be- richt over. De verkiezingen voor de gemeenteraden in Frankrijk zijn, zoover men thans kan nagaan, gunstig uitgevallen voor het republikeinsch element. Een definitief oordeel over den uitslag zal echter eerst na de herstemmingen op a. s. Zondag ge- veld kunnen worden. Deze herstemmingen zijn talrijk, daar het bij de eerste verkiezing niet alleen noodig is, dat de kandidaat de meerderheid heeft, doch ook dat minstens het vierde deel van al de ingeschreven kiezers hun stem op hem hebben uitgebracht. Bij de herstemming echter is volstrekte meerderheid voldoende. Daaren- boven zijn de berichten over den uitslag van Zondag nog zeer onvolledig en zal het nog wel verscheiden dagen duren, voordat de berichten uit alle dorpjes in de Alpen en de Pyreneen bijvoorbeeld ingekomen zijn. Van verstoring der orde heeft men voorloopig nergens iets gehoord, behalve te Ajaccio op Corsika, waar de troepen geconsigneerd waren, omdat men bloedige botsin- gen verwachtte. Het moet er echter betrekkelijk toch nog kalm afgeloopen zijn. Over den voor- loopigen uitslag te Parijs zijn alle partijen tarne- lijk wel tevreden; de royalisten, omdat zij een een paar leden meer verkozen dan vroeger, de opportunisten, omdat de samenstelling van den raad over het geheel geen groote verandering onderging, en de autonomisten, omdat zij de meerderheid hebben. De herstemmingen zullen waarschijnlijk wel geen wijziging in dien toestand brengen. De door Engeland voorgestelde confereutie blijft schering en iuslag uitmaken in de buiten- landsche pers. Van sommige zijden is het voor- stel gedaau om de dubbele coutrole te vervangen door eene drievoudige, waarbij Egypte zou gesteld worden onder de voogdijschap van Engelaud, Erankrijk en Italie. De arme Fellah's, die onder het toezicht van twee mogendheden geruineerd zijn, zullen zeker niet ingenomen zijn met het denkbeeld, dat een derde nu ook op een aan- deel in den buit aanspraak maakt. Uit Praag komt de doodstijding van de ex— Keizerin Maria Anna van Oostenrijk. Men had haar Zaterdag op haar eigen verlangen de sacra- meuten der stervenden toegediend en de Paus FEUILLETON. Nu sloeg zij nog een onmeedoogenden blik op de jonge vrouw, voor zij, deftig stappend, heenging. Een ontevreden uitdrukking maakte nu Clara's bevallig gelaat somber. Zij dacht: „Misschien had ik van die dwaas- heid geen geheim moeten maken. En toch, tante is onvoorzichtig, mijn man argwanendJa, ik ben liever de eenige, die het weet" Zij dacht niet verder. Onwillekeurig ging haar hand onder het keurs van haar kleed een zeer klein briefje zoeken, van hetwelk het papier als een wit satijnen lapje blonk. Zij naderde den haard met dat briefje, en zij hield het een oogenblik boven de vlammen, maar zij bedacht zich, want zij verbrandde het niet doch zij begon het te lezen. Het was een van die dwaze brieven, zooals ieder verstandig menscli ze op twintigjarigen leef- tijd heeft geschreven. Een brief vol buitensporige verwachtingen, vol overdreven eerbiedsbetuigingen, vol afgodische uitstortingen. Clara las hem echter geheel, haar mond liet wel eenige toornige uit- roejien hooren, maar haar oog bleef met zekere belangstelling lezen. De brief was onderteekend Raymond d'Andetot. »Kind!" mompelde zij, terwijl haar mooie vin- zond haar per telegraaf zijn zegen. De 81jarige Vorstin was een dochter van Koning Victor Ema nuel I van Sardinie en de weduwe van Keizer Ferdinand, die in 1848 afstand deed van de regee- ring ten behoeve van zijn neef, den tegenwoordigen Keizer Frans Jozef van Oostenrijk. Keizerin Maria Anna, die in 1875 haar gemaal door den dood verloor, woonde sedert 1848 bijna onafgebroken te Praag, waar zij ook in 1836 tot Koningin van Bohemen gekroond werd. In het openbaar hoorde men schier niets van haar. Zij was echter zeer rijk en tevens zeer liefdadig en vroom. Haar huwelijk bleef, zooals men weet, kinderloos. De varme zieke man" aan den Bosporus schijnt altijd nog geld genoeg te hebben om door kleine geschenken de vriendschap met andere souvereinen te onderhouden. Dit hebben de kroonprins en de kroonprinses van Oostenrijk dezer dagen ge- zien. De sultan schonk hun bij gelegenheid van hun bezoek drie zeer kostbare en prachtige al bums; het eerste bevatte de photographien van alle hoogwaardigheidsbekleeders van zijn paleis en zijn kabinet, het tweede typen van volksdrachten uit alle deelen van Turkeije, het derde de schoon- ste gezichten op Konstantinopel en den Bosporus. "V an deze laatste collectie bestaan slechts drie exemplaren; het eene bezit de Sultan zelf, het tweede de Duitsche keizer en het derde nu de Oostenrijksche kroonprins. Deze laatste kreeg voorts een met brillanten versierde snuifdoos, twee Ara- bische paarden, twee prachtige Arabische zadels, een kilo fijne tabak, een kist sigaretten, een kist echte Mokkakoffie, een compleet met paarlemoer ingelegd salon-ameublement en verscheiden kisten met tapijten en andere Oostersche kostbaarheden. In bijna al de staten der Noord-Amerikaansche Unie zijn de vooibereidende werkzaamheden voor de aanstaande presidenlskeuze afgeloopen en de conventies der republikeinen benoemd, die te Chicago over den candidaat der partij zullen beraadslagen en stemmen. H. M. de Koningin is Woensdagmiddag op een harer veelvuldige rijtoertjes in de omstreken van Oranje—Nassaus-oord een oogenblik in groot gevaar geweest. Aan den oprit van den dijk in de Betuwe, tegenover Renkom, schrok het paard voor een zich langs den weg bevindenden krui- wagen, doch met veel tegenwoordigheid van geest wisten H. M. en de haar vergezellende Hofdame nog tijdig het rijtuig te verlaten, voordat het omkantelde. De Staats-Courant van 8 Mei bevat de door den Koning goedgekeurde statuten van de naam- looze vennootschap Kruiningsche Oestermaatschappij gers het papier kreukten. Hij dreigt mij met zijn komst." Zij maakte nog een brief open, die zij met een verstrooiden blik doorliep. De brief was van mijnheer De Jancourt. Yoor zij de eerste blad- zijde had afgelezen, liet de markiezin haar hoofd reeds op haar hand steunen, en zij gunde aan haar geest de slaperige droomerigheid, welke door zedelijke vermoeienis stilte en eenzaamheid wordt veroorzaakt. Raymond was ook een neef van mejuffrouw Olivia. Tot op veertienjarigen leeftijd was hij met Clara in het kasteel d'Andetot groot gebracht. Toen was Raymond naar Parijs gegaan, waar hij voor krijgsman studeerde. De dag van scheiden was treurig. De twee kinderen beminden elkander. Raymond smeekte Clara om eeuwige trouw, die zij hem weenende beloofde. Toen de markies De Jancourt twee jaar later haar hand vroeg, kwam het meisje voor den dag met de belofte, die zij aan Raymond had gedaan. Maar de markies was rijk en van zeer goeden huize; hij bekleedde aan het hof een aanzienlijken post. Zulk een huwe lijk bevredigde de voile eerzucht van de familie d'Andetot. Men behandelde Clara's tegenwerping als een kindergril, en het huwelijk werd toch gesloten. Mijnheer De Jancourt was van top tot teen een edelman; hij was geestig, maar tevens stil, koel en afgemeten. Ieder woord, het zachtste zelfs, voor de uitoefening der kunstmatige oesterteelt op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, met een kapitaal van 5000 in 10 aandeelen a 500, waarvan bij de oprichting 7 zijn geplaatstde drie overige zullen e'en jaar na 19 Maart 1884, den dag van het passeeren der akte, moeten ge- nomen zijn. De Tweede Kamer heeft eergisteren hare werkzaamheden hervat. De heer Kolkman heeft zitting genomen. Ingekomen is het handels- tractaat met Spanje. Tot voorzitters der afdeelingen zijn benoemd de heeren Van der Loeff, Van Delden, Van der Linden, Van der Schrieck en Corver Hooft. In den Raad van State werd behandeld het beroep van den gemeenteraad van Sluis tegen een resolutie van Ged. Staten van Zeeland, waarbij goedkeuring is onthouden aan de gemeente—be- grooting van 1884. 'sKonings beslissing deelen wij later mede. De werkzaamheden aan den dam door het Slaak vorderen snel. Aan de zijde van St. Philips- land is hij over een lengte van meer dan 300 M. al 2 a 8 M. hoog uit de baren opgerezen. De glooiingen van den dam worden door steen- brokken en palissaden tegen den aandrang des waters beschermd. Ook aan den Noord-Brabant- schen wal is men ijverig aan het werk. Iu het geheel arbeiden er circa 250 polderjongens die in 24 tenten kampeeren. Het belangrijke werk lokt vele nieuwsgierigen. Uit goede bron wordt uit 's Ilage gemeld, dat de zaak tegen den uitgever van het socialistisch weekblad Recht voor Allen, beklaagd van smaad tegen den persoon des Konings, nog in haar eerste stadium van onderzoek verkeert, zonder dat voor- alsnog valt te zeggen of de rechtbank van de aanklacht kennis zal nemen. Onder beschuldiging van diefstal uit de mili- taire broodbakkerij te Ylissingen zijn Maandag in arrest genomen de meesterknecht, een sergeant van politie en een knecht (burger). Zij worden verdacht brood aan particulieren verkocht te hebben. Een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Uit Amsterdam wordt gemeld Daar de leening der Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen niet is volteekend, zal morgen ter algemeene vergadering de liqui date worden voorgesteld. Werd dit voorstel goedgekeurd, dan zouden 2000 arbeiders zonder werk zijn. De geheele gemeente Alfen en Riel is ver- baasd over het geval, dat zich Woensdagmorgen voordeed. De burgemeester heeft, met achterlating van den sleutel op de deur, zich met zijn gezin en met medeneming van bijna alle zijne meubilaire goederen verwijderd, zonder dat bet tot dusver be- kend is, naar welke plaats of welk rijk hij zich kreeg in zijn mond een strenge tint. Zijn manieren waren ernstig, maar altijd volgens de regels van de uitgelezenste beleefdheid. Als hoofdofficier had hij bewijzen van kennis en onversaagdheid gegeven, toen hij de burgers van Geneve recht zette. Steeds had hij zijn vrouw met teedere zorgen omgeven, Hij toonde voor de wereld niet, dat hij ijverzucht kende. Als hij ijverzuchtig was, dan gebeurde dat uit overdreven wantrouwen voor zich zelf en niet uit argwaan. Alle vrouwelijke fijngevoeligheid was er dus noodig, als men ijverzucht wilde vinden onder het vernis, met hetwelk mijnheer De Jancourt dat gevoel wist te bedekken. Zijn hart was edel en grootsch; daarom schonk hij Clara ook steeds grenzeloos vertrouwen. Deze beminde hem niet uit liefde, maar op den duur kreeg zij voor hem ware genegenheid en toewijdiug, omdat zijn zorgen haar roerden, omdat zij er fier op was, nu zij zijn stroeven aard lenig kon maken. De familie d'Andetot trok inderdaad alle voor- deelen, welke zij zich van de echtverbintenis had voorgesteld. De markies had werkelijk invloed. Zelfs Raymond gevoelde dat tot zijn geluk. Hij bleef geen page meer, maar hij kreeg een kapiteins- brevet als adjudant van mijnheer De Jancourt. Reeds twee jaar bekleedde Raymond dien post. De bescherming van zijn chef, aan wien hij door vriendschap en dankbaarheid verbonden was, deed hem innig genoegen; hij leidde een onbezorgd en vroohjk leven. Te nauwernood dacht hij nog soms heeft of zal begeven. Vele gesprekken zijn daar- over in omloop, zonder dat evenwel de juiste oorzaak daarvan wordt opgegeven of bekend is. Get XVIde Nederlandsch nationaal zangers- feest zal dit jaar te Rotterdam plaats hebben op 1 Augustus. Aan het ten vorigen jare ge- maakte plan zal ook nu gevolg gegeven worden, om het oratorium De Schelde van Peter Benoit ten gehoore te brengen. Bij het verlaten van den marktdag te Goes, trof Dinsdagnamiddag twee families uit's Heerenhoek een ernstig ongeval. Het nog wat jonge, voor het njtuig gespannen paard sloeg op den 'a Heer- Hendrikskinderendijk op hoi. Drie der in den wagen zittende personen zochten hun behoud door eruit te springen, waarbij zij, de landbouwer R. benevens twee jonge meisjes, ernstige verwondingen bekwamen. Dr. J. Kooman Az., in allerijl uit Goes ontboden, verleende aan de inmiddels in de woning eeuer nabij liggende hofstede gebrachte patienten de eerste geneeskundige hulp en consta- teerde bij R, eene zware verwonding aan de hand, bij de beide jonge meisjes herschenschudding. R. en een der meisjes zijn echter buiten direct gevaar. Dit is met het geval met het andere meisje, hetwelk denzeltden dag geheel bewusteloos is gebleven en eerst den volgden morgen eenig teeken van leven heeft gegeven. Een klein eind verder is het rijtuig omgeslagen en natuurlijk zwaar beschadigd. Ove- rigens bleken de loopende geruchten omtrent dit ongeval gelukkig zeer overdreven te zijn. Een merkwaardige ontdekking heeft te Yenlo eergisteren door den architect F. Keuller en den fabnkant F. Westerholze uit Wezel plaats gehad. Deze beiden hielden zich bezig met hetaanleggen van een artesischen put en konden op verschillende diepten geen goed drinkwater vinden; toen zij echter tot op eene diepte van 26 meter gekomen waren sprong een kristalheldere waterstraal naar boven, een fontein gelijk, die zich tot op een meter koogte verheft boven het hoogste punt der stad. Het water is van het zuiverste gehalte en smakelijk om te drinken. De ontdekking is voor deze gemeente van het grootste belang, omdat het drinkwater over het algemeen slecht is en de geneeskundigen daaraan dikwijls epidemische ziekten wijten. Met geringe kosten zou het gemeentebestuur de bevolkmg nu met goed drinkwater kunnen voorzien. De inspecteur van politie in Den Haag, Jh. C. v. 's G., heeft aan de militaire autoriteit zijn beklag ingeleverd over een sergeant van het garnizoen aldaar, wiens hulp genoemde politiebe- ambte voor de overbrenging van een dronken burger eischte, doch die weigerde daaraan te vol- doen, omdat hij het vorderen en verleenen van dergelijken bijstand beneden de eer en de waar- digheid van den onderofficierstand rekende. Z'J11 eerste liefde, die dan een verachtelijken glimlach kon tooveren op de lippen van den wor- denden Don Juan. Maar ook bij hem werd be- waarheid, dat oude liefde niet roest en dat men altijd op zijn eerste liefde terugkomt. Clara en Raymond bleven door omstandigheden gescheiden, tot zij elkander voor het eerst terugzagen, zes maanden voor onze geschiedenis begon. Raymond werd als door den bliksem getroffen; een hevige hartstocht maakte zich van hem meester. Clara deed alsof zij niets merkteRaymond vergiste zich en bleef hopen. Toen mijnheer De Jancourt Parijs verliet, volgde Raymond hem niet. Zes maanden lang schreef de markies bijna ge- regeld om du veertien dagen. Raymond was eens zoo vlugvan hem kwam er elke week een brief. Hij was een mooie, een schitterende kavelier tiara had hem niet zonder ontroeringteruggezien. Maar zij kon onmogelijk untrouw worden aan haar plichtzij liet de brieven van haar neef eenvoudig onbeantwoord. Raymond leefde echter te midden van hersenschimmen. Zijn laatste brief, zooals wij reeds gezegd hebben, was bijna een bedreiging. Clara lachte medelijdend met de bedreiging, aan welke zij niet wilde gelooven. De salon, waar zij dien avond in vertoefde, gelijkvloers. Het was er koud en vochtig. Het vuur was bijna uitgedoofd en bestreed den wind niet meer, die met groot geraas tegen de TER YEIZEVSCHE (01 RUT. Ter Weazen. 2)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1