AAN BESTED1NG. II mi mil i m. eilen ti peine! Hontwaren, MffiffiSIir ITU IIOVSTEK, Amoniakale Stiperpfeosphaat, MODES II Handelsberichten. Advertentien. AAN TE BESTEDEN: Openbare Verkooping. Voorts HUISRAAD, C. D. Dominions v. 1 Bnrnk TER BEDZEKSCH KOFFIEMS, VERKR IJ GB ATR: een (IDLPjONDERfflJZER. J. H. en P. C. BLEES. RABDEN en SCHOORSTEEBSTUKKEN. A AN ItKST It D EM: BEESTIAAL, als: NOG TE BEKOMEN BIJ Ovan Damme te Ter Neuzen: ontvangen. OPUPIMING Grootboek. Dit voorstel wordt aangenomen met 8 tegen een stem, die van den heer Schuijlenburg. De begrootingen voor 1883 en 1881 worden daarna met algerneene stemmen, overeenkomstig de besprekingen gewijzigd. 3°. De rekening van de schoolcommissie over 1883. Deze wordt goedgekeurd, houdende in uitgaaf f 20; toegestaan was f 64. 4°. De rekening der brandweer over 1883. De uitgaven bedroegen f 318,95, toegestaan was f 300. Ook deze rekening wordt goedgekeurd. 5°. De aanbieding door Burgem. en Weth. van het verslag van den toestand der gemeente over 1883wordt besloten dit bij de leden ter lezing rond te zenden. 6°. Het beschikken over een som van f 152 op den post der onvoorziene uitgaven der gemeente- begrooting 1883. Met algerneene stemmen wordt daartoe besloten. Deze som was uitgegeven aan de eommissie uit den gemeenteraad voor bet bezoek ten vorigen jare gebrachl bij verschillende Ministers om de belangen der gemeente te bespreken. 7°. Brief van de sclioolcommissie omtrent bet be- noemen van een helpster in de handwerken voor meisjes op school B. De behandeling daarvan wordt aangehouden tot een volgende vergadering. Ingekoraen waren a. Brief van den landmeter van het kadaster te Goes, houdende verzoek voor het nieuw aan- leggen van kaarten en registers. Ilierop zal later worden beschikt. b. Bericht, dat de benoemde vroedvrouw Mej. de Wed. Roberts in functie is getreden. Dit wordt voor notificatie aangenomen en besloten de aan- stelling te doen ingaan van 1 Januari 11. c. Verslag van de schoolcommissie omtrent den toestand van het onderwijs over 1883; wordt besloten het aan de leden ter lezing te zenden. d. Het contract voor den aankoop der Rijks- gronden aan de Oostbinnensluiswordt besloten, alvorens tot het teekenen van het contract over te gaan, de grenzen van het gekochte te doen uitbakenen, daar de mogelijkheid bestaat, dat de hoeveelheid gekochte grond niet aauwezig is. Naar aanleiding van een opmerking door den heer Fercken omtrent de treurige stoombootdienstrege- ling op de Wester-Schelde, waardoor de ingezetenen en de bewoners van dit kanton achteruitgesteld worden bij de bewoners van het voormalig 4d® district, wordt die aangelegenheid naar Burgem. en Weth. verwezen met verzoek daaromtrent voor- stellen te doen. Niets meer te behandelen zijnde sluit de voor- zitter de vergadering. INGEZONDEN S T U K R E IV. De baldadigheden, tegen woordig door de lieve straatjeugd gepleegd, grenzen aan het ongeloofelijke. Vernieleu van eens anders eigendom, het naschreeu- wen en niet met rust laten van ouden van jaren, het aanheffen van onzedelijke liederen, de grootste onbeleefdheid aan den dag leggen, beldeurtje spelen, glazen inwerpen, pas geverfde eigendommen met vuil bekladden, ziedaar eenige artikelendie in hun program voorkomen en ook worden ten uitvoer gebracht. Waar is de tijd, dat onze jeugd zich bezig hield met onschuldige spelen, die behoorden onder de door hen meest geliefkoosde zaken? Nu toch is het met hen, voor een groot deel althans, zeer treurig gesteld. Eene zekere waarheid is het, dat vele ouders daarvan de schuld dragen, zoo door opvoeding, als ook voornamelijk door toegevendheid, want hoe menigmaal wordt niet iemand, door een straatjongen beleedigd of zijn eigendom door dien beschadigd, en deswege zich beklagende bij zijne ouders, door deze bij voortrekking van hunnen beveling op de brutaalste wijze afgewezen. Mocht er zoowel door de ouders, als ook door hen, wier plicht het medebrengt daar tegen te waken, een beter toezicht gehouden worden, dan was de wensch van steller dezes vervuld. Ter Neuzen, April 1884. X. Z E E T IJ I> I IV G E IV. Van 25 tot en met 28 April zijn in deze haven binnengekomen bestemd voor Gent 25 April. Eng. stoornb. Stentor, kap. Giles, van Louden met stukg. 26 April. Eng. stoomb. Falcon, kap. Hewitt, van Hull met stukg. 27 April. Eng. stoomb. Whimbrel, kap. Booth, van Liverpool met stukg. 28 April. Eng. stoomb. Resolute, kap. Smith, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Lobelia, kap. Lumley, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberley, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. King, van Goole met stukg. Duitsche stoomb. Europa, kap. Stapelinann, van Gefle met hout. Van 25 tot en met 28 April zijn uit deze haven vertrokken koinende van Gent 26 April. Eng. stoomb. Stantons, kap. Brown, naar Londen met stukg. Eng. stoomb. Romeo, kap. Jordan, naar Goole met stukg. 27 April. Eng. stoomb. Minca, kap. Goundry, naar New-Castle met stukg. Eng. stoomb. Falcon, kap. Hewitt, naar Hull met stukg. Eng. stoomb. Stentor, kap. Giles, naar Londen met stukg. Duitsche schooner Bertha, kap. Mildan, naar Beswich met guano. Duitsche brik Wendola, kap. Fretwurst, naar Petea met ballast. Duitsche brik Familie, kap. Kohler, naar Fredriksham met ballast. 28 April. Duitsche brik Emma, kap. Jahn, naar Memel met dakpannen. Duitsche schooner Doris Mentz, kap. Staben, naar New-Castle met ballast. Noordsche schooner Fergus, kap. Pitersen, naar Arendal met ballast. In deze haven zijn binnengekomen om aan den spoorweg alhier te losseu en te laden 27 April. Spaansche stoomb. Febrero, kap. D'Erausquin, van Bilbao met menerie. 28 April. Eng. stoomb. Thornbrough, kap. Fisk, van Lon den met stukg. l it deze haven is vertrokken na aan den spoor weg te hebben gelost en geladen: 27 April. Eng. stoomb. Girdleness, kap. Daw son, naar Londen met stukg. Van 25 tot en met 28 April werden langs de Oostsluizen alhier 27 binnenvaartuigen op en 43 afgeschut. Rotterdam, 28 April. Gent. Londen, 28 April. K 0 E R S V A IV HET GEL D. Franscli per 100 fr. f 47,75 Belgisch per 100 fr. 47,60 Engelsch per 12,00 18 April. 25 April. II 16|50 1675 II llso II -|- it 47,82| h n 47,65 u 12,03! Heden avond overleed zacht en kalm onze geliefde dochter en zuster HENDRIKA MAR TINA MARIA. J. VAN DER BAAN en kinderen. Wolfaartsdijk, den 26 April 1884. Deze algerneene kennisgeving strekke tevens tot eene 'oizondere aan .onze talrijke vrienden en bekenden. Bij hun vertrek naar Budel roepen de ondergeteekenden aan alle Ter Neu- zenaren een hartelijk vaarwel toe. H. J. KROL Lzn. P. KROLVan Wessem. Ter Neuzen, 28 April 1884. Bij mijn vertrek uit Ter Neuzen, aan alle vrienden en bekenden hartelijk vaarwel. Ter Neuzen. M. P. H. KROL. De ondergeteekende betuigt haren hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling op haar 80»ten geboorteda<r ontvangen. Ter Neuzen, 29 April 1884. JOHANNA VAN DEN BERG. Voor de vele blijken van belang stelling zoo van hier als elders, op 10, 14 en 26 April ondervonden, betuigen wij onzen hartelijken dank. Axel, 30 April 1884. P. DREGMANS. K. DREGMANS—Mulder. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van PHILIPPINE zullen op Zaterdag den Jen mei e. k., des namiddags te h a 1 f e e nin het Raadhuis trachten Het VERBOUWEN eo UITBREI- DEN der Gemeente-school en het bouwen eener nieuwe Onder- wijzerswoning. Plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Zaterdag den 26®® April e. k., des namid dags te half drie uur. Gedrukte bestekken met teekeningen zijn na den 12en April verkrijgbaar bij den Gemeente- Secretaris te Sas van Gent, tegen betaling van 1,50. J. B. DHOOGE, Burgemeester. L. N. STUBBE, Secretaris. Het Bestuur van den KOUDENPOLDER, zal op Maandag den 5 Mei 1884, des namiddags ten 5 ure, in het logement 's Lands Welvaren, bij P. Bareman te Hoek, in het openbaar Het maken van werken tot verbete- ring van een gedeelte vooroever van dien polder. Do aanwijs zal geschieden alleen Zaterdags te voren bij laag water, terwijl van heden af Bestek en oorwaarden ter inzage liggen en in afschrift zijn te bekomen ten kantore van den Ontvansrer— Griffier. 8 Ter Neuzen, 25 April 1884. Het Bestuur voornoemd, J. A'AN WIJCK, Dijkgraaf. C. J. A. FERCKEN, Ontv.—Griffier. ondergeteekendevoornemens zijnde hare WINRELZAAK met 1 Mei a. s. over te doen aan haren zoon ARIE HENRICUS DONZE, betuigt haren welgemeen- den dunk voor de gunst en het vertrouwen, ge- durende zoovele jaren genoten, en beveelt haren genoemden zoon aan als haren opvolger. Ter Neuzen, 25 April 1884. Wed. J. DONZE Az. |f|& Mij refereereude aan bovenstaaDde advertentie, neem ik de vrijheid mij in de clienteele mijner moeder aan te bevelen, belo- vende alles in het werk te zullen stellen, om mij het vertrouwen en de gunst waardig te maken, die mijne ouders zoo ruimschoots hebben onder vonden. Ter Neuzen, 25 April 1884. ARIE H. DONZE Jz. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal op Woensdag den 14 Mei 1884, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van zijne principalen, op het Zandplein te Ter Neuzen, in het openbaar verkoopen EENE GROOTE PARTI J bestaande in DEKRIBBEN, BALKEN, STIJLEN, PLAN- KEN; voorts eene groote partij nieuw bezaagd PllCH—PINh (Amerikaansch rood greinen), DORSCHVLOERDEELENalles afkomstig van de lading en slooping van het op de Suikerplaat gestrande barkschip //Caspian.'" De Notaris P. Dregraans te Axel, zal in het openbaar verkoopen 4 Op Honderdag 8 Mei 1884, des na- middags 2 ure, ten verzoeke van JAN HAMELINK Kzwerkman te Axel, aan zijn woonhuis nabij de sluis en den Pouckepolder- schendijk I baatgevende Koe, 4 Hokkelingen2 Kal- vers van 7 maanden, 1 Varken, 1 dito met biggen, Sniibak, Stamp- bak, Kaarn enz. enz. O Op Vrijdag 9 Mei 1884, des namid- dags 2 ure, ten verzoeke van KRIJN VAA DIXIIOORN, landbouwer te Axel, op de door hem bewoonde hofstede: 1 Paard met veulen, 1 gWNftafc' tweejarig Paard, 1 jaar- ling Hengstveulen2 Koeien, 2 Kalfvaarzen, 2 Vaarzen dik van kalf, 4 Stierkalvers, 1 groot Yarken enz. enz. Voorts 553 voeren MEST, verdeeld in verschillende koopen. Het ERBLIJF van het reeds geannonceerd VAST GOED, van de Erven J. A. SUIJ zal plaats hebben op MAANHAG 12, in plaats van 5 Mei 1884, bij den heer H. IJsebaert te Koe-. wacht (dorp). Notaris DREGMANS. om met 1 Juni 1884 of na het rooven van den oogst te aanvaarden in den Oranjepolder, gemeente IJzendijke, groot 38 H.A. 70 A. 19C.A. Inlichtingen te bekomen bij J. A. BEKAAR te IJzendijke. De Notarissen A. M. van Rijsoort van Meurs en Mr. J, G. van Deinse, te Hulst, zullen ten verzoeke van de Erven van wijlen JOSEPHUS D'HONDT en echtgenoote MARIA PIETER- A ELLA ERHAGEN, in leven landbouwers, ge- w ootid hebbende te Sint Jansteen en aldaar over- leden, op Donderdag den 1 Mei 1884, des voor- middags 9 uren, in het openbaar verkoopen: 10 kloeke Werkpaar- den, 1 2jarig Paard, 2 Veulens, 9 puike Melk- koeien, 8 Runders, 3 Yaarsen, 1 Stier, 8 Kalvers, 5 arkens, waaronder 3 dik van Biggen. 2 Pauwen, 60 Hoenders en Hanen. 5 Menwagens, 1 Chais, 1 Speel- kar, 1 zware Kar, 1 Rolblok, 1 Waalsche Ploeg, 6 Ploegen, 4 Sleden, 8 houteu en 4 ijzeren Eggen, Stroo- molen, Peeenmolen, 2 Windmolens, Rieken, I orken en Sijzen en verdere Landbouwge- reedschappenbenevens de Mest in den mest* put, eene partij Stroo en Schelfbalken. hoofdzakelijk bestaande in: KleerkastenBureau, Tafels, Stoelen, Kachels, Huisklokken, koperen Kandelaars, tinnen Schotels en verder Koper-, IJzer-, Tin-, Blik— en Glaswerk, geleierd en ongeleierd Aardewerk en verdere goederen. Eene groote partij Sparrensnoei, Mutsaard, Brandhout, gezaagd Hout en Boonkodden alsmede eenige Esschen en Olmen Boomen. Koopen tot en met f 3,-— moeten kontant worden betaald. Nalatige koopers worden niet meer aangenomen. Ondergeteekende, Correspondent der Nederland- sche Maatschappij van Brandverzekering te Tiel, verzekert tegen vaste premien Ilofsteden Gebouwen, Woouhuizen, Meubelen, Beestiaal, Granen enz. Ter Neuzen. De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat het bekend bewoond door den heer C. A. Versluijs, in eigendom aan hem is overgegaan en op Donderdag I Mei a. s. voor eigen rekening zal worden voortgezet. llij hoopt door eene soliede en nette bediening zich de gunst van het publiek waardig te maken. Ter Neuzen, 29 April 1884. C. LEUNIS Az. Eene kleine hoeveelheid bevattende 7 stikstof en 9 phosphorzuur, juist dezelfde als van de vereeniging van Zaamslag a 10,60 de 100 kilo. 8 Dagelijksch VERSCH VARKENSVLEESCH en BESTE GELDERSCHE GEROOKTE HAMMEN aan 0,45, SAUSIS DE BOULOGNE l,Oo' per 5 ous. Ter Neuzen. p. VAN DER BENT, Mr. Slager. Aan cm openbare school te KOE- ACHT wordt ten spoedigste gevraagd op eene jaarwedde van 600, Stukken enz. franco aan den Burgemeester voor 15 Mei e. k. Ter Neuzen. Nieuwstraat. van Ter Neuzen. A. H. KIEL. Bij matige aanvoer konden puike soorten Tarwe heden 50 cent meer opbrengen. Audere grnnen onveranderd. Puike Zeeuwsche en Vlaamaehe Tarwe f 8,00 a f 8.70, mindere 6,90 a 7 90 Rogge 6,20 a 6,60 mindere 5,50 a J 6,00. Gerst winter f 5 60 a f 6 00 mindere 4 70 a /5.50 zomer dito 5 10 a f 5,50 mindere J 4 40 a f 5 00. Haver korte y 4 00 a f 4,60 lange J 2,50 a 3 90. PaarJenboonen 6,70 a J 7 00 mindere 6 CO a J 6,60. Duivenboonen f 7 20 a J 7,50 mindere f 6 50 a f 7,10. Brnineb.onen 10,50 a f 12 50 mindeie 8 00 a f 10 50. Witteboonen Wolcherache f 13 00 a f 14,00. Zeenwsche 11 75 a f 12,50 mindere 9,00 a 12 00. Erwten 7,75 a f 8 50, mind re f 7 00 a j 7 50. Kana- riezaad beste 8,50 a 9,00, mindere 7 50 a 8,25. Kooltaad f a fZaailijnzaad J 11,00 a f 12 25. Eieren f 3,20 a f 3 30 per 100 stuks. Aardappeler. Zeeuwsche f 1,60 a f 2 00. Zeeuwsche Ajuin f per 50 kilo. Tarwe, witte, 100 k., id, Roode Rogge Gerat Haver B^ekweit, p. kect. Duivenboonen Paardenboonen KooHaad 100 k. Lijuzaad Kempzaad Lijokoeken Koolzaadkoeken Kempzaedkoeken Eieren per 26 stuks Tarwe en Gerst vast. Haver flauwer. fr. 22 75 8 23,00 fr. 22,75 a 23,00 16^00 16 50 ,,20 00 20,50 20,00 20 50 17,50 18,50 18 50 19,00 14,00 14 75 17 50 17 75 15 75 15 50 34 00 34 00 26,00 30,00 27,00 31 00 "25 00 26,00 25,00 2600 20,00 21,00 20,00 21,00 1,75 1,85

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 3