Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1978. Woensdag 30 April 1884. c 24e Jaargang. 2) I'I I I.It I'ETKOWITSCH. Binnenland. K ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETEITIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. IHt bind verschljnt Utustdas- en Vrljdngavond bij den nlfgever J. K. G. O II O N T te Ter Neuzen. De door mij gedreven B0EK-, PAPIER- en KANTOORIIANDEL, BOEK-, KANTOOR- en HA AIDE LSDRUK KE RI J, ISOER BI N DER I.I enz. enz., zoomede de uitgave van de TER \EIZE\S( IIE COURANT overge- daan hebbende aan den heer P. J. VAN DE SANDE alhier, betuig ik mijn dank voor het sedert 18 jaren genoten vertrouwen, en beveel mijn opvolger in dat zelfde vertrouwen aan. J. R. G. DIIONT. Zooals uit bovenstaand bericht blijkt, heeft de ondergeteekende de genoemde zaak van den heer J. K. G. DHONT overge- nomen, om die met 1 Mei a. s. uit te voeren. Hij hoopt hetzelfde vertrouwen te genieten, dat ziju voorganger gedurende een tal van jaren heeft gehad. Ter Neuzen, 29 April 1884. P. J. VAN DE SANDE. JPolitieli Overzicht. Het groote feit van den dag is, dat Engeland aan de groote mogendheden eene circulaire heeft gericht, waarbij wordt voorgesteld het houden eener conferentie, die tot taak zal hebben eene regeling der Egyptische finaucien te ontwerpen. Engeland laat aan de Regeeringen over of zij Konstantinopel, Londen, of wel eene andere plaats tot het houden eener conferentie willen aanwijzen. Misschien zal de keuze nu op eene andere stad vallen, omdat Turkije en Engeland voor zich zelven zooveel be- lang bij de zaak hebben en het daarom raadzamer wordt geacht, eene neutrale stad te kiezen, b. v. Geneve. Doch dit doet minder ter zake. Van meer belang is het, dat Engeland in de circulaire wel spreekt van het jaarlijks toenemend deficit in Egypte, van middelen ter bezuiniging, van eene leeniug, groot ongcveer 8 millioen pd. st., enz., maar dat het Britsche Gouvernement althans naar men hoort niets laat doorschemeren van eenige verbintenis, die het op zich zou willen nemen, dus ook niet wat betreft een waarborg voor de leening. Uit Oostenrijk komen twee berichten, die op nieuwe anarchistische woeliugen schijnen teduideu. Te Krakau slingerde Dinsdag zekere Boleslaw Ma- lankiewicz een met dynamiet gevulde patroon tegen het commissanaat van politie, waardoor het gebouw vrij belangrijke schade leed, doch overigens alleen de dader zelf werd gekwetst. De autoriteiten te Krakau noemen den aanslag het werk van een zich ver uitstrekkende anarchistische propaganda en hebben een aantal personen in hechtenis doen nemen. De Keizer van Duitschland heeft bij zijn laatste onderhoud met Bismarck de plannen van den FEUILLETON. Daarom werden somtijds posten uitgesteld, opdat men ten minste toch eenige minuten ter voorbe- reiding zou kunnen hebben. .luist stond ik zoo op post voor het venster van een langeu gang, waar ik de geheele straat kon overzien, toen ik eensklaps schreden op den trap hoorde en bij den eersttn blik de hooge gevreesde gestalte van den Keizer bemerkte, die naar boven kwam. Hij was een klein achterpoortje doorgekomen, omdat hij misschien lucht gekregen had van de uitgezette posten. Zoodra ik hem zag, wilde ik wegloopen en de klassen gaan waarschuwenj maar hij had mij ook bemerkt en donderde mij zulk een krach- tig Stoi achterna, dat ik bang werd en front maakte. De angstige oogenblikken, die ik had, voor de geweldige mij genaderd was, zou ik niet gaarne meer willen doorleven, hoewel zij kort geuoeg duurden, omdat de Keizer mij spoorslags naderde. Waar wilt gij heen?'' snauwde hij mij toe en die vraag gat mij juist den grootsten angst, maar toch durfde ik voor de doordringen- de oogen van den Keizer geen noodleugen wagen en ik antwoordde onmiddelijk „Naar de klassen, Keizerlijke majesteit." Waarom „Om de komst van uw Keizerlijke majesteit te melden." //Wist men misschien, dat ik komen zoude?" Rijkskanselierbetreffende het herstel van den Raad van State en wijzigingen in het Pruisische Kabinet goedgekeurd, zoodat het optreden van den Kroonprins als regent van het Koninkrijk wel te verwachten is. Met zekere spanning ziet men intusschen te gemoet, welk besluit de Duitsche Rijksdag in zake de socialistenwet nemen zal. De door M indhorst voorgestelde amendementen, waardoor de wet eenigszins verzacht wordt, vallen niet in den smaak der Regeering en men houdt vol, dat Bismarck den Rijksdag ontbiuden zal, als deze de wet verwerpt en dus het leven van den onden Keizer, naar hij beweert, weder in gevaar gebracht wordt. Met deze leus zou de Rijkskanselier namelijk bij de nieuwe verkiezingen op een schitterende overwinning meenen te kunnen rekenen. De Fransche kamer heeft zich bezig gehou- den met een onderwerp, dat aan de politiek ten eenenmale vreemd is, nl. een stierengevecht. Door den prefect van politie was officieus ver- gunning verleend tot het verschaffen aan de Parijzenaars van zulk een schouwspel, waarin de Spanjaarden zooveel bekigen scheppen. Het zou den 9 Mei in het Hippodrome plaats hebben en de //beroemde" torreador Frascuelo, een te Madrid in hoog aanzien staand persoon, was daarvoor geengageerd. Om de zenuwen der Parijzenaars niet al te zeer te schokken, was er bepaald, dat de hoorns der stieren met wollen lappen om- wonden en zoo goed als onschadelijke gemaakt zouden worden. Daarbij was het vastgesteld, dat de zuivere opbrengst der vertooning zou strekken tot een weldadig doel eene leelijke zaak onder eene mooie vlag. In de aristocratische kringen had men zich reeds bij voorbaat wonder wat beloofd van het schouwspel. Maar al die berekeningen zijn te niet. De vergunning maakte in het buitenland een zoo slechten indruk, dat de Ministers zich met de z:.ak inlieten en besloten de vergunning in te trekken, zoodat het stieren gevecht te Parijs verboden is. lerwijl de berichten den Cubaanschen opstand als gebroken voorstelden, meldt de telegraaf thans, dat de Gouverneur van Cuba de Spaansehe re geering heeft doen weten, dat de benden onder aanvoering van Aguerro het gebergte verlaten hebben en in de provincie Cieufuegos zijn door- gedrongen, waar zij pogingen deden om eenige plantages in brand te steken. Na twee gevechten met de gendarmerie en de troepen waren zij tot den aftocht genoodzaakt. Zij zijn naar het ge- bergte teruggekeerd en worden daar vervolgd. De gouverneur is verplicht te erkennen dat Aguerro meer inanschappen bij zich heeft, dan men veron- derstelde. In Londen werd een talrijk door vrouwen be- zochte vergadering gehouden om aan te dringen op het kiesrecht voor vrouwen, die een zelfstandige betrekking bekleeden en in de belastingen z;jn aangeslagen. Zekere Mrs. Westlake kwam er tegen op dat de vrouwen nog voortdurend worden geraugschikt onder de rubriek minderjarigen, misdadigers of krankzinnigen. Zij noemde \et een schande dat zij, het hoofd van een gezin en zwaar in de belasting aangeslagen, geen stemrecht had en haar koetsier wel. Het resultaat der vergadering was het aannemen eener motie waarin de meening wordt uitgesproken dat de nieuwe voorstellen betreffende het kiesrecht alleen bevre- digend zouden zijn, als dat ook tot zelfstandige vrouwen werd uitgestrekt. Het parlementslid VV oodall beloofde de zaak in het parlement te zullen bepleiten. //Uw Keizerlijke majesteit wordt aanhoudend verwacht." „Moet gij daarom tijdens de lcs- uren aan dit venster schilderen „Tot uw dienst, Keizerlijke majesteit." En ik dacht z/Nu zal de storm wel losbreken." Maar de Keizer legde zacht zijn hand op mijn hoofd en keek mij niet boos, maar zeer vriendelijk aan, wat ik vroeger nooit op zijn gestreng gelaat ge- zien had Hij vroeg toenHoe heet gij „Petro Petrowitsch Ku." „0, bekend Hoe ou^"Negen jaar, tien maanden, twee dagen." //Mijtig //Tot uw dienst, Keizerlijke majesteit." //Ferme jongen!" zeide hij, terwijl hij vriendelijk mijn wang streelde. Mijn moeder en anderen hadden mij dikwijls gezegd, dat ik een schoone knaap was, zoodat de welwillendheid van den gestrengen, maar toch goedhartigen mo narch wel verklaard kan worden. Bijna schreidde ik van vreugde en mijn oogen, die den Vorst aanhoudend aangestaard hadden, moest ik snel neerslaan, omdat ik de opkomende tranen verbergen wilde. Hierbij viel mijn blik op des Keizers voeten en toen zag ik, dat een riem niet goed zat. Hij was op zijde losgegaau en sleepte nu over den vloer, toen de Keizer mij voorbij en naar de leskamers ging. Snel sprong ik hem achterna en ik bukte mij, omdat ik de fout lier- stellen wilde. //Wat wilt gij riep hij gestreng, toen mijn klein persoontje hem eensklaps den weg versperde. Ik wees naar den losgeganen riem en Bij Koniuklijk besluit van 25 dezer is de luit.-kolonel P. van Hille, van het 4e regiment infantene, op pensioen gesteld en het bedrac daarvan bepaald op f 1800 'sjaars. Ter gelegenheid van het aanstaand bezoek van Z. M. aan Belgie wordt door een Belgisch blad in herinnering gebracht, dat Koning Willem III te Brussel is geboren. In de officieele courant van 21 Februari 1817 (welke te Brussel in de Nederlandsche en Fransche talen verscheen) wordt het geboortebericht als volgt aangekondigd z/Gisteravond te 11 uren is H. K. en K. H. de Prinses van Oranje bevallen van een kind van het mannelijk geslacht. Die gelukkige gebeurtenis, welke onzen gewesten de hoop schenkt op bestendi- ging van de edele deugden, waarvan de naam van Nassau het begrip bevat, is hedenochtend in de stad bekend gemaakt door klokgelui en een koninklijk salvo uit het geschut." Boven die regelen stond het motto Daags daarna had er groote parade plaats. En dien avond werd in den Koninklijken schouwbur°- een buitengewone voorstelling gegeven. De Prins van Oranje (later Koning Willem II) verscheen in den schouwburg en werd met buitengewone geestdrift en langdurig gejuich ontvangen, Mme Cazzot uroeg een paar gelegenheidsverzen voor en in het ballet boden twee der corypheeen Z. K. II. een krans aan. De gemeenteraad van Antwerpen gaf bij deze gelegenheid der Prinses een prachtige jurk van Mechelsche kant ten geschenke voor den iono-- geborene. De Minister van waterstaat heeft afwijzend beschikt op een verzoek van de Kamer van Koop- handel te Zutfen, om het postkantoor des nachts door een schildwacht te doen bewaken. snel hief mij de Keizer op. Hij zeide: ,/Daukje, Peter Petrowitsch, dat is geen werk voor een Ku, dat kan ik gemakkelijk alleen af." En nu ging hij voor mij op een knie zitten, waarna hij den losgeganen riem vastsnoerde, wat hem tamelijk veel tijd kostteNu weet gij dames waarom Keizer Nikolaas voor een Ku ge- kuield heeft," zeide Peter Petrowitsch, terwiil hij opstond. ,/Wanneer gij nu den leeftijd, dien ik toen opgaf, vergelijkt met de bekende gebeurte- nissen uit 's Keizers leven, dan zult gij gemakke lijk kunnen bepalen, hoeveel lentes ikgezienmoet hebben. Na een meesterlijk grootsche buiging verhet hij ons en ging hij naar de speelzaal. Wel, grayin," zeide ik nu, ,/mij is het leven van Keizer Nikolaas te weinig bekend, zoodat gij het wiskunstigste voorstel van Peter Petrowitsch zult moeten oplossen." De gravin trok haar lippen op, zoodat haar schitterende spitse tandjes zieht- baar werden en zeide: //Peter Petrowitsch heeft ons met een kluitjen in het riet gestuurd en wij moeten ons nog maar stil houden, opdat anderen met merken, hoe wij gefopt werden. Maar wii kunnen ons hierinede troosten, dat Peter Petro witsch volgens mijn gissing zestig jaar moet wezen. Parar Jaren meer of minder maken het groote "If*- 'Jo<(h 1S hij een belangwekkende persoon- lijkheid, die uw aandacht niet onwaardig is. Neem hem als uw objectief onder de loepen en gij zult nog gewichtiger studien op hem kunnen maken. De arme Een 13tnl makelaars-firma's in suiker hebben een adres gezonden aan de Tweede Kamer tot ondersteuning van het adres, door de suiker- raffinadeurs ingediend omtrent het wetsontwerp, houdende nadere bepalingen omtrent den accijns op de suiker. Zij vragen verwerping van het wetsontwerp, tenzij daarin de wijzigingen worden gebracht, die de suiker—raffinage hier te lande ook in de toekomst mogelijk maken. het teeken—instituut te Antwerpen is dit jaar de eerste prijs een gouden medaille door den Koning der Belgen uitgeloofd wederom door een Nederlander behaald. De winner is de heer J. Hofman van Breda. Paus Leo XIII heeft zich voor de wetenschap verdienstelijk gemaakt, door op eigen kosten te Carpmeto Romano, zijn geboortcplaats, een weer- kundigen waarnemingspost te vestigen en wel op den toren van het slot der Pecci's. 's Pausen daad is van groore beteekenis, omdat juist dit observatorium te Carpineto een leemte aanvult in de reeks der weerkundige posten van Italie. Sedert eenigen tijd worden bij de benoeraingen tot ndders en hoogere graden in de orde van het Legmen van Eer in de Fransche Staats-Courant tevens de aanspraken of verdiensten medegedeeld, die de regeering aanleiding gaven om den titularis te decoreeren. Engeland is toegetreden bij het den 20 Maart 1888 gesloten tractaat tot bescherming van den mternationalen industrieelen eigendom, zoodat thans, in alphabet sche orde, de contractanten zijnBelgie, Brazilie, Eiigeland, Frankrijk, Guatemala, Italie, Nederland Portugal, San Salvador, Servie, Spanje en Zwitserland. r J Het bestuur der sociaal—democratische ver- eemging te 's Hage, heeft, naar aanleiding van het trekken van ongeveer 100 personen naar Scheve- iiingen ter bescherming van de verkoopers van het blad der vereeniging, van den hoofd-commissaris van politie een schrijven ontvangen, waarbij de commissaris op last van den burgemeester het bestuur herinnert vdat alle optochten op de open- bare straat zijn verboden zonder voorafgaande ver gunning van den burgemeester." Door jhr. M. J. de Marees van Swinderen te Goes is bij den Officier van Justitie te Breda een klacht ingediend tegen den verantwoordelijken drukker, of uitgever, of hoofdredacteur van de Steenbergsche Courant. welk blad, in zijn nommer van 16 April, onder den titel „wat is eergevoel" een artikel bevatte, waarin de Goesche eedskwestie beschouwd werd in ver band met de schandalen (grot dobbelen en valsch spelen) die te Utrecht hebben plaats gehad. Klagers eersrevoel werd ge zegd te zijn van „Utrechtsch allooi" en hij gelijk gesteld werd met personen, die grof dobbelen en valscQ spelen. man schrijdt door de wereldalseenafschrikkend voor- beeld voor vertroeteling. Wilt gij meer aangaande hem hooren?" ,/Yolgaarne Gravin. Gh hebt mij buitengewoon nieuwsgierig gemaakt." De grayin stak een nieuwe sigarette aan, ging gemakkelijk in de kussens zitten en deelde mij het volgeude mede over Peter Petrowitsch„Hij is de laatste spruit van zijn oud beroemd geslacht, dm tot de rijkste geslachten van Rusland behoorde. e vroege dood van zijn vader deed den last zijner opvoedmg rusten op de schouders van zijnteedere, zwakke moeder alleen, die een afgod maakte van den eemgsten stamhouder en die de fouten en gebreken yan den begaafden, gevoeligen knaap geeuszins bestreed, maar ze in haar verblindheid liet voortwoekeren. Hij is buitengewoon eigen- zming en daarom verhaalde hij ons zijne annecdote, want hij wilde met gedwongen worden totgulhar- ge hekendmaking van zijn ouderdom. Er zijn menschen genoeg in Moskou, die op de minuut af kunnen zeggen hoe oud hij is en daarenboven Kan ik voor zijn geheiinzinnigheid geen andere reden yinden dan zijn stijfhoofdigheid, die hem ook •J.. a, heeft, wat hij tegenwoordig is. 1J Wil altijd" slechts dat zeggen, wat hem belieft, en met, wat anderen willen hooren. Hij moet nog zeeT geweest zijn, toen hij in hevige liefde ontbrandde voor de dochter van Vorst PDit gevoel werd beantwoord door de schoone Vorstin. Haar ouders en de moeder van Peter Petrowitsch V r i - 4 TER lElZEYMHE CRURA NT. »T1 est ne, l'heritier da sceptre de nos rois."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1