Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1977. Zaterdag 26 April 1884. 24® laargang. Binnenland. i) PETER PETROWITSCH. 4 ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uit bind verschljnt Dtnsdac- cn Vrljdiignvond bij deu ultgcver J. K. G. D H O N T te Ter Neuzen. folitieli Overzicht. Gordon, op wien nog zoo kort geleden het geheele Engelsche volk vertrouwen stelde als de man, die orde zou brengen in een chaos, licht in de duisternis der Egyptische zaken, de held die in kloekmoedig vertrouwen op de macht van oud Engeland door de woestijn trok, kon het onmogelijke met mogelijk maken en op het oogenblik is de toestand ernstiger dan ooit. De laatste berichten uit Egvpte zeggen dat Shendy genomen is, dat Berber het niet lang houden zal en dat na deu val van Berber de iuneming van Khartoem nog slechts een kwestie van tijd is. In dezeri nood put Gordon zich uit in klachten, de berichten, van hem ontvangen, tee- kenen den drenkeling, die zich aan een stroohalm vastklemt. Hij vraagt geld, om zich de diensten te kunnen verzekeren van twee— h drieduizend Turksche Nizams, die onder bevel van Zebehr Pacha, niet alleen de zaken te Khartoem zouden kunnen regelen, maar ook de geheele macht van den Mahdi omverwerpen. Alsof de Sultan zich in dit wespennest zou willen steken ter wille van eeuige duizenden ponden, spot de publieke opinie. Verrassend klinkt de tijding dat Glad stone werkelijk eene poging wil doen om Gordon te ontzetten en daarvoor eene zoo groot mogelijke strijdmacht van Egyptische soldaten binnen zes wekeu naar Khartoem zenden, terwijl nog zoo kort geleden sprake was van geheele ontbinding van het Egyptische leger, op groud van zijne in de laatste maanden bij herhaling gebleken vol komen onbruikbaarheid. Men behoeft zifsh slechts het lot te herinneren, dat duizenden dier inan- schappen onder Hicks-Pacha en wederom duizen den onder Baker-Pacha trof, om het volkomen onvoldoende van zulk een maatregel in te zien. De Keizer van Rusland zal in den loop van den zomer een samenkomst met de Keizers van Duitschland en van Oostenrijk hebben. Eerst- genoemde heeft daartoe den wensch geuit en de beide andere waren terstond geneigd om daaraan te voldoen. In beginsel is er nu reeds toe be- sloten; tijd en plaats zijn echter nog niet vast- gesteld. Is dit geschied, dan zal in elk geval het publiek er zoo laat mogelijk mede in kennis worden gesteld. Zoowel de Duitsche Rijksdag als het Pruisische Huis van afgevaardigden hebben te Berlijn hunne werkzaamheden hervat. In eerstgemeld lichaam zijn door den heer Windhorst voorstellen iugediend tot verzachting der bepalingeii van de sosialisten- wet. In hoofdzaak komen deze voorstellen op het volgende ueerHet opheffen van vergaderingen, die sociaal-democratische en soortgelijke begrippen najagen, blijft van kracbt, maar de bevoegdheid, thans verleend, om ook die vergaderingen te treffen, welke, naar enkele feiten te oordeelen, FEUILLETON. Op een soiree bij graaf P. te Moskou werd mijn aandacbt vooral getroffen door een ouden heer, dien de heer des liuizes voorgesteld had onder den naam van Peter Petrowitscb Ku. Hoewel de naam Ku in de geschicdenis van Rusland meer dan eenmaal roemvol wordt vermeld en tot de oudste Russische familienamen behoort, toch zou ik aan den drager van dien naam maar vluchtig mijn aandacht geschonken hebben, als zijn voorkomen en zijn gedrag niet buitengewoon geweest waren. Wanneer ik Peter Petrowitsch zag, kon ik mijn eigen oogen baast niet gelooven, want terwijl ik hem voor een ouden man van zeventig jaar moest houden, die mij een stillen glimlach afperste door de zorgvuldigheid, waarmede hij bet dunne, geringe overschot van zijn grijsbloud haur over zijn rooden, blinkenden schedel had ge- kamd en door zijn kleederdracht naar den laatsten smaak, kon hij zich nog voordoen als een man van dertig jaren, die vlot had geleefd en dienten- gevolge een jonge grijsaard was geworden. Naar- mate van zijn oogenblikkelijke stemming leek hij jong of oud. Als hij met zijn gerimpeld voor- hoofd druk met den heer des liuizes zitt te praten en daarbij het hoofd op de borst liet hangen, terwijl hij de duimen der saaragevouwen handen verdacht worden van soortgelijk streven, wordt geschrapt. Voorts zal niet langer een periodiek geschrift kunnen worden opgeheven, uitsluitend op grond dat een summer door de wet is ver- boden, maar zal het noodzakelijk zijn dat een dergelijk lot twee nummers treffe. Bij opheffing zal de uitgever niet slechts moeten worden bekend gemaakt met de redenen van het verbod, maar de gewraakte zinsneden zullen moeten worden aangeduid. Verder zal de straf, bedreigd tegen hen, die lid zijn van een verboden vereeniging, niet langer worden toegepast op hem, die aan een verboden vergadering deelneemt. Tegen- over hen, die huu zalen beschikbaar stellen voor verboden vereenigingen, blijft de strafbepaling gelden van een maand tot een jaar gevangenisstraf maar de woorden verboden vergadering," mede in dit artikel voorkomend, zijn geschrapt. Nog eenige dergelijke wijzigingen zijn aangegeven. Naar men verneemt uit Madrid, verkrijgt bij de samenstelling der verkiezingsbureaux, de verkiezin- gen voorafgaande, de regeeringspartij overal de meerderheid. In 31 sectien te Madrid zelf vormen alleen ministerieelen het bureau. De liberale dy- nastieke oppositie en de republikeinen van Castelar hebben in de provincien en in verscheidene groote stedeu zeer voldoende minderheden verkregen; de dynastieke linkerzijde heeft, ondauks den steun der autoriteiten, slechts weinig succes. Men houdt eene wijziging van het Kabinet nog voor de bij- eenkomst der Cortes voor waarschijnlijk. Met ge- neraal Aguero en zijrie opstandelingen op Cuba schijnt het niet goed te gaan. Niet slechts uit Madrid, maar ook uit Amerika, waar de expeditie van het rebellen-hoofd tot nu toe werd voorgesteld als een onafgebroken triomftocht, komen thans berichten, die een spoedig einde van den opstand doen vermoeden. De opstandelingen zijn door de Spaansche troepen volkomen omsingeld en zullen zich weldra moeten overgeven. De Regeering der Vereenigde Staten heeft tot verkrijging van dit resultaat krachtig medegewerkt, door te verhinde- ren, dat generaal Aguero uit New-Orleans en uit Florida versterkingen ontviug. Volgens men meldt is de commissiedie met den heer Saunes een wetsontwerp op het nota- risambt voorbereidt, met haren arbeid gereed, zoodat een spoedige indieniug van haar rapport te wach- ten is. Uit de eindverslagen der Eerste Kamer blijkt, dat men zich in de afdeelingen gaarne be- reid verklaarde om in afwachting der aanhangi- ge recliterlijke wetsontwerpen mede te werken tot een spoedige invoering van het wetboek van strafrecht. zenuwachtig om elkander liet draaien, scheen hij oud, deerniswaardig, uitgeput en zwak; maar als hij opstond en zijn lange, slanke gestalte met trotscli opgerichten nek door den salon voerde, of wanneer hij naast een schoone vrouw voorstapte, aan welke hij met uitgelezen hoffelijkheid een pikant verhaaltje mededeelde, of wanneer hij met al het vuur van een Pool mazurka danste, dan was hij weer jong. Door deze aanhoudende ver- anderingen was het mij onmogelijk zijn ouderdom te gissen en mijn nieuwsgierigheid werd steeds meer geprikkeld, zoodat ik eindelijk besloot gravin P. te vragen, of zij mij dat raadsel kon oplossen. De gravin glimlachtc over mijn vraag en haalde haar schouders op. „Gij vraagt mij meer dan ik beantwoorden kan, want Peter Petrowitsch is ten opzichte van zijn jaren niet alleen voor mij, maar voor alien een raadsel. Ik herinner mij niet, dat ik hem ooit anders heb gezien dan heden, hoewel ik hem reeds bijna tien jaren ken en zoo gaat bijna iedereen. Maar hij moet stellig tamelijk oud zijn, al deed hem een onstuimig bewogen leven vroeg oud lijken." Juist zagen wij, dat de oude heer, die mijn nieuwsgierigheid in zulk een hooge mate had opgewekt, ons naderde. Schalksch spottend zei de gravin vlug: „Laten wij het hem zelf vragen. Nader maar gerust. Peter Petrowitsch," sprak zij, als wilde zij hem aanmoedigen, omdat hij een andere dame naderen wilde, toen hij merkte, dat wij samei.. praatten, //wij spraken juist over Iu de Rijks-postspaarbank is van 11 tot 20 April jl. meer ingelegd dan terugbetaald f 16,896,15. Het totaal der inlagen bedroeg op 20 April jl. 3,533,940,82. De heer J. M. van der Made, de bekende wakkere directeur der Koninklijke fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam, heeft wegens gezondheidsredenen zijn ontslag genomen, dat hem op de meest vereerende wijze is verleend. Eene directe verbindingslijn van Antwerpen met de Nederlandsche grenzen in de richting van Tilburg zal, volgens officieele berichten, door den Belgischen staat worden aangelegd en reeds het volgend jaar in exploitatie zijn. Bij de Ned. gist- en spiritusfabriek te Delft zal een nieuwe mouterij worden gebouwd. Van de winst van 1883 is f 80,000 voor afschrijvin- gen besteed, waarna nog 10 pCt. dividend over- bleef. Naar aanleiding van het herhaaldelijk voor komen, dat personen een diefstal plegen om in de gevangenis te komen, is van verschillende zij- den aangedrougen op het verzwaren van het ver- blijf in de gevangenis. De Minister van Justitie heeft daartoe dan ook reeds een practisch middel voorgesteld. Wordt zijn ontwerp op de tucht in de gevangeuissen tot wet verheven, dan zal daar niet alleen de arbeid zeer verzwaard worden, maar zal ook gedurende de eerste twee dagen het gevan- genis-menu alleen uit water en brood bestaan. Zoodra de invoering van dezen maatregel onder de landloopers bekend is geworden, durft men zich er iets goeds van beloven. Woensdagnacht heeft zich bij de politie te Zwolle aangemeld en is in arrest genomen Abra ham Lobstein, laatst wonende te Hardenberg, van waar hij zich in het einde van het vorig jaar wegens frauduleus bankroet uit de voeten had ge maakt en tegen wien door de rechtbank, wegens valschheid in geschrifte, bevel van gevangenneming was verleend. In December 11. vertrok hij naar Londen en van daar naar Brazilie, waar hij eenige dagen te Rio Janeiro in betrekking was, doch van waar hij weder per zeilschip naar Bremerhaven terugkeerde, om zich nu vrijwillig bij de justitie aan te melden. In het Politieblad verzoekt de officier van justitie te Breda opsporing, aanhouding en opzen- ding van Joris van der Mark, leeftijd 26 jaren, geboren te Goes, wonende vroeger te Rotterdam, laatst te Breda. Hij was agent voor Ph. van Buren te Rotterdam, die onder de firma //Algemeene Nederlandsche Spaarkas" meubelen, manufacturen enz. verkoopt tegen wekelijksche betalingen. Van der Mark wordt verdacht van misbruik van ver trouwen, ten nadeele van dien koopman gepleegd. u." De hierop volgende buiging maakte Peter Petrowitsch weer jong. Hij antwoordde met een beleefden glimlach De dames bewijzen mij veel meer eere dan ik verdienDe gravin wilde gaarne schertsen, maar hield zich toch ernstig en vroeg dood ounoozel//Zouden wij ons aan onbe- leefdheid schuldig maken, als wij u iets vragen, Peter Petrowitsch Hij antwoordde galant z,Dat denk ik niet, omdat het prijzenswaardig is, als men zijn kennis wil vermeerderen." #Zoo hoor ik u gaarne sprekenPeter Petrowitsch, want ik wilde juist mijn kennis vermeerderen, aan- gaande een punt, dat mij nooit recht duidelijk heeft willen worden." //Gij doet mij verbaasd staan, mevrouw; want ik geloof inderdaad niet, dat er iets kan wezen, wat uw vorschende geest niet onmiddellijk zou kunnen doorgronden." Het is ook bijna ongelooflijk, dat mij iets verho- len kan blijven en toch kwel ik mijn arm hoofd al jaren lang te vergeefs, om te weten hoeveel lente's Peter Petrowitsch voorbij heeft zien gaan, want gij zijt een echte Chameleon en maakt alle waarnemingen, alle feiten te schande." Het magere gelaat met zijn duizenden fijne plooitjes van Peter Petrowitsch bloosde bij deze onverwachte vraag en wij konden duidelijk zien, dat zij hem niet beviel. Hij scheen spot zeer onaangenaam te vinden, al was het ook de onschuldige spot- ternij van eene schoone dame. Hij antwoordde eindelijk,Uw belangstelling in mijn nietige Tot 81 Dec. a. s. mag Vlissingen, als uit- zondering, plaats. belasting blijven hefien op gemaal en gedistilleerd. Het Gemeentebestuur meent nu, na dien datum, een gedeelte daarvan te kunnen missen en stelde eenige verminderingen van do graanbelastingen voor, tegenover verdubbeling van den jenever-accijns, terwijl men het tekort 15000) meende te kunnen vinden door verhooging van hoofd. omslag en van de opcenten op het personeol. Gedep. Staten van Zeelaud meenen echter, dat deze vermindering te groot is, en ook de Minister van financien gelooft, dat Vlissingen haar krachten overschat, daar de directe belastingen er reeds zeer hoog zijn en er zeer weinig vermogende lieden wonenhet scheen den Minister daarom raadzaam, een hooger bedrag van gem.-belastingen toe te staan, en bij wetsontwerp is nu voorgesteld, aan Vlissin gen de bevoegdheid te verleenen om tot 31 Dec. 1889 te heffen hoogstens f 1 per 100 kilogr. graan en hoogstens 20 per H.L. gedistilleerd van 50 pCt. Bij den gemeenteraad van Rotterdam is gis- teren ingekomen een voorstel van den burgemeester om te trachten Delftshaven te vereenigen met Rotterdam. TER NEUZEN, 25 April 1884. In de gisteren gehouden zitting van den gemeen teraad alhier is uit de vroeger gemelde aaubeveling voor lid der plaatselijke schoolcommissie tot lid benoemd de heer Mr. E. A. E. van der Kemp. Wegens plaatsgebrek moet het verslag dier zit ting blijven liggen tot een volgend nummer. De sergeant der genie P. L. J. Jacobs, t.j- delijk opzichter van fortificatien alhier, keert met 1 Mei a. s. van hier naar zijn garnizoen te Utrecht terug, terwijl met dien datum naar hier is over- geplaatst de fortificatie-opzichter 8e klasse B. G. Meijer, thans in die betrekking te Haarlem. Gisteren werd alhier aanbesteed het maken van werken tot verdediging van den oever voor den polder Nieuwe Neuzen, w.iarvan de raming was f 26965,99voor dit werk kwamen 11 inschrijvingsbiljetten in, als van P. A. van de Velde te Ter Neuzen voor f 26850 C. Roskam te Sliedrecht 26910 A. de Jong Dz. te Ter Neuzen. 27005 L Koole te Ter Neuzen 27090 J. Tollenaar te Ter Neuzen 27100 H. Hage te Middelburg 27190 C. de Wilde te Kattendijke 27250 D. Tholens te Hoek,27500 A. van der Beek te Zaamslag 27800 A. Langeveld te Giesendam 27900 J. Leijs te 's Heer Areudskerke. 28000 Minste inschrijver dus de heer P. A. van de Velde te Ter Neuzen voor 115,99 beneden de raming. persoonlijkheid is mij uiterst vleiend," waarbij hij, als bevestigend, zijn magere rechterhand op zijn borst drukte, ter plaatse, waar eenige kostbare diamanten in ouderwetsch garnituur als een borsU speld glinsterden. Maar zoo liet zich de moed- willig geworden gravin, die mij een plezier wilde doen, niet afschepen. Zij begon ernstig te kijken, alsof er een zaak van het grootste gewicht behan- deld moest worden en zeide,Geen complimen- zen, Peter PetrowitschZeg mij, hoe oud gij zijt I" Nieuwsgierig keek ik op, omdat ik meende, dat er geen uitweg meer mogelijk was buiten een onmiddellijk gegeven, rond antwoord. Maar ik had dnarbij buiten den waard, buiten de diplomatische sluwheid van den jongen ouden heer gerekend, want deze ontweek de vraag knapjes door een tegenvraag en scheepte ons daama af met een verhaaltje, dat ons even wijs liet, zoodat wij ten slotte even veel, of, beter gezegd, even weinig wisten als vroeger. Hij vroeg namelijk z/lleb ik de gravin ooit verteld, dat Keizer Nikolaas ooit voor mij op de knieen heeft gelegen z/Neen en ik verzoek u, dat ge u tamelijk ge- waagde bewering duidelijk zult maken. Maar voor- at verzoek ik nog antwoord op mijn vraag." z/Gij zult u zelfs gemakkelijk kunnen beantwoor den, als gij de noodige oplettendheid aan mijn verhaal wilt schenken." De gravin ging met mij op de gele zijden kussens van een kleiuen vergulden divan zitten en Peter Petrowitsch nam TER NEVZMIE (01 R4YT A -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1