Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1976. Woensdag 23 April 1884. 24e Jaargang. KANAAL VAN TER NEUZEN NAAR GENT. EEKE BANKNDOT IN TWEE HELFTEN. De COMHISSARIS llES KOMAGS in ZEELA.VD Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit blad verschljnt Dinsdax- en Vrijd.i;sTond bl| den ultgever J. K. C. DHO NT te Tee Weazen. maakt bekend, dat op 24, 25 en 26 April nan- staaude het benedenpand van het Kanaal tusschen TER NEUZEN en SAS VAN GENT, 0,60 M. beneden kanaalpeil zal worden afgelaten. Middelburg, 12 April 1884. De Commissaris des Konings voornoemd, v. KARNEBEEK. JPolitieli Overzicht. Het is stil in Europa, zoo stil als maar zelden het geval is. Toch zijn de berichten uit de ver- schillende rijken niet onbelangrijk en een der nieuwste is wel de tijding, dat de langdurige en veelbesproken werkstaking te Anzin is afgeloopen. Overeenkomstig de berichten der meest betrouw- bare Fransche bladen is het Gambetta—feest te Cahors op waardige wijze gevierd, ofschoon de geestdrift der bevolking niet bizonder groot was. In officieele redevoeringen werd met voordacht alles vermeden, wat aanstoot in het buitenlaud had kunnen gevende Duitsche bladen wijzen er dan ook op, dat zoowel Ferry als Campenon ditmaal het bewijs hebben geleverd, dat het zeer goed mo- gelijk is om op bezielde wijze hulde te brengen aan de rerdiensten van een patriot, zonder juist tegen Duitschand te velde te trekken of allerlei openlijke of bedekte dreigementen te doen hooren. De berichten uit Egypte, nopens Khartoem, munten uit door onduidelijkheid en de zonder- lingste tegenstrijdigheid, doch er blijkt toch uit, dat de tijding, dat Khartoem reeds genomen en Gordon gevangen was, onwaar is. De stand van zaken is er echter ongetwijfeld hoogst ernstig. Een bericht zegt//De rebellen naderen, over- moedig geworden, de stad aan alle kanten. Khar toem is vrijwel van levensmiddelen voorzien." In een telegram van 7 April wordt medegedeeld, dat de stad het middelpunt is van een uitgestrekt re bellen—kainp. De tenten der opstandelingen zijn gemakkelijk te onderkennen en hun kogels vliegen over het paleis, waar de vorige week een man gedood is. Wij hebben onderscheidene rebellen doen sneven, maar onze Krupp—ammunitie is be- perkt. De toestand wordt kritiek. De laatste door de Engelsche politie ontdekte dynamiet-samenzwering, die aan het licht kwam door de arrestatie van Daley te Birmingham, schijnt zeer wijd vertakt geweest te zijn. De politie moet reeds verscheiden medeplichtigen op het spoor ge- komen zijn en in hechtenis genomen hebben. De huisbaas van Daley te Birmingham, James Egan, die eveneens gearresteerd werd, was waarschijnlijs FEUILLETQN. (Slot.) //O, maar dit is al te ongerijmd," hoorde men den heer Mallaby, wien de herhaalde bijvalsbe- tuigingen ergerden, op ernstigen toon zeggen. #Dit is niets dan kwakzalverij en bedriegerij, daar moet een eind aan geraaakt worden. Alles wat hij daar verteld heeft is hij van te voren reeds te weten gekomen. Laat de proef eens genomen worden met iets, dat hij met geen mogelijkheid weten kan." z/Neem dan zelf de proef maar, mijnheer Mallaby," riepen verscheidene stemmen. z/Ik heb er geen lust in mij tot zulk een dwaasheid te leenen en zulke bedriegelijke kunsten aan te moedigen." Hij scheen echter bevreesd te zijn, dat hoe meer hij er zich tegen verzette, hoe meer dit ten gunste van Jack zou spreken. z/Ik zal toestemmen dat gij het zeer ver hebt gebracht in dezen vreemdsoortigen tak van too- verij, als hij mij enkele vragen wilt beantwoorden." z/Ga uw gang," zei Jack ernstig, zonder eenige verlegenheid hem in de oogen ziende. z/Zeg mij wat in dit oogenblik mijn hoofdge- dachte is?" in het komplot betrokken en men meent uit de gevonden correspondentie te mogen opmaken, dat in den tuin van zijn huis nog groote hoeveelheden dynamiet en helsche machines verborgen zijn. Zaterdag werd te Birmingham nog een derde persoon gepakt, die met geweld het huis van Egan wilde binnendringen. De politie meent thans zeker de persouen op het spoor te zijn, die indertijd de vreeselijke ontploffing in het Victoria-station te Londen te weeg brachten. Daley moet een der hoofdaanleggers daar van geweest zijn. De berichten uit Duitschland spreken van groote vergaderingen der verschillende partijen. Men begint nu reeds de agitatie voor de verkiezingen, die in den zomer of in den herfst zullen plaats hebben. De nationaal-liberalen roeren zich na- tuurlijk het meest, want deze verkiezingen zullen voor hen de vraag beslissen of zij na den val der secessionnisten, zich nog een zelfstandige partij mogen achten, krachtig genoeg om iuvloed uit te oefeneu in den kriug der regeering. Die vraag kan zeer spoedig beslist worden, want het is, zooals men weet, volstrekt niet zeker, dat de rijksdag den natuurlijken dood der parlementen zal sterven. Als de verlenging der socialistenwet niet mocht worden aangenomen volgt de ontbin- ding. Op dit oogenblik weet niemand of de rijksdag zich naar de regeering schikken en zoo- doende aan de ontbinding ontkomen zal. De partijen zijn het onderling oneens en, wat erger is, van de afgevaardigden is menigeen het oneens met zich zelven. Zooals reeds is medegedeeld hopen HH. MM. de Koning en de Koningin op 20 Mei een bezoek te brengen aan het Belgische Hof. In verband hiermede kan het volgeude worden medegedeeld In den ochtend van dien dag zullen Hunne Majesteiten, vertrekkende van Oranje Nassauoord, aan het station Oosterbeek op den koninklijken trein gaan, welke de vorstelijke reizigers naar Esschen zal brengen. Aan het station van die grensplaa's vinden zij te hunner beschikking het particuliere salonspoorwegrijtuig van Z. M. den Koning der Belgen, waarmede de reis naar Brussel wordt voortgezet en hetwelk tevens deel zal uit- maken van den trein, die de Belgische autoriteiten, door Koning Leopold ter begroeting van het vor- stelijk echtpaar aangewezen, naar het grensstation bracht. De Belgische Souverein hoopt Koning Willem en gemalin te ontmoeten aan het station Stuijven- berg, alwaar de ontvangst en begroeting zal plaats hebben en de n.ilitaire macht van het Antwerpsche garnizoen te dien einde wordt opgesteld. Onzen Koning zal alsdan de gelegenheid worden z/Het gemis van een mannelijken erfgenaam," hernam Jack gevat en dankte in zijn hart mevrouw Sitwell voor hare inlichtingen. z/Nonsensl Gij hebt van den een of ander vernomen, dat ik geene kinderen heb," zei Sir Mallaby driest, maar hij was toch een weinig uit het veld geslagen. z/Wat nog meer?" ffDe herinnering aan een wreede daad, die gij nu te vergeefs ongedaan zoekt te maken." ,/Dit is de onbeschaamdheid te ver gedreven," zei Sir Mallaby met een bios op de wangen en een uitdrukking van woede in zijue oogen. //Maar laten wij het afgetrokkene laten varen en ods met tastbare werkelijkheid bezig houden. Kunt gij mij zeggen, wat ik iu dezen zak heb? Hij wees op den linkerzijzak in zijn jas. z/Een zakboekje." z/Nu, dat spreekt van zelf; ieder mensch heeft een zakboekje in zijn zak." z/Maar hebt gij dit ook?" vroegen verscheidene omstanders, die alien even belangstellend naar den afloop van dit vreemde duel luisterden. Sir Lewis Mallaby bekende, dat hij er een bij zich had en haalde het te voorschijn een gewoon van marokkoleder vervaardigd zakboekje, dat tege- lijkertijd voor beurs diende. z/Zijt gij van plan nog verder te gaan? vroeg hij uit de hoogte aan Jack. tfZeker." aangeboden om de eerewacht te inspecteeren. Yan Stuijvenberg begeleidt Koning Leopold zijn gasten rechtstreeks naar Brussel, alwaar HH. MM. even eens plechtstatig zullen worden ontvangen en tot 23 Mei denken te verblijven, om daarna naar het Loo terug te kseren. Bij Koninklijk besluit van 19 April 1884 no. 1 is, met ingang van dien dag lo. aan den heer F. L. Geerling, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als Minister van Marine, met dankbetuiging voor de gewichtige diensten door hem aan den Koning en aan den lande bewe- zen en 2o. tot Minister van Marine benoemd de heer W. F. van Erp Taalman Kip. De heer P. W. Steenkamp, hoofd—commis saris der gemeente—politie te Amsterdam, heeft als blijk van waardeering voor een uitvoerig ver- slag, dat hij op verzoek van den Parijschen prefect van politie omtrent de politie in Nederland aan de Fransche regeering heeft uitgebracht, het ridderkruis van het Legioen van Eer ontvangen. Z. M. de Koning der Belgen heeft den heer J. Spanjaard, kapt. t/z., inspecteur over het loods- wezeu, de betonning, bebakening en verlichting in het 6e district te Vlissingen, benoemd tot officier der Leopoldsorde. Het plan tot reorganisatie van de Staatsloterij zal, naar men meldt, weldra naar den Raad van State tot onderzoek worden verzonden. A oor de rechtbank te Dordrecht stonden jl. Yrijdag zes personen uit Oud-Beijerland terecht, wegens het afscheuren van pokkenbriefjes. De eisch was 7 dagen celstraf en f 11 boete. A rijdagavond is te 's Gravenhage in bijna 84jarigen leeftijd overleden, Mr. Daniel Veegens, de hooggeachte en algemeen bekende oud-griffier der Tweede Kamer, die uit zijn betrekking slechts weinige jaren geleden ontslag nam. Als geschied- vorscher had Veegens een welverdienden naam ver- worven en tot op hoogen leeftijd wijdde hij zich aan letterkundigen en historischen arbeid. De Minister van watorstaat, handel en nij- verheid heeft er op aangedrongen, de werkzaam- heden aan de spoorweglijn Amersfoort-Nijmegeu zoo te bespoedigen, dat zij met den aanstaanden winterdienst op de spoorwegen, 15 October e. k., voor het publiek verkeer kan worden geopend. De Zevenbergsche beetwortelsuikerfabriek ,/De Phoenix" heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend, daarin te kennen gevende dat geheel in haar geest door de regeering een wets- ontwerp is aanhangig gemaakt, gebaseerd op be- lasting van de suiker volgens gehalte; dat echter de toepassing van dat beginsel is gecopieerd van een I'ransche wet en voor het minst zonderling mag worden genoemd;" dat bovendien de wets- ffWat be vat dit zakboekje?" //Bewijs." De strijd tusschen hen was nu h outrance. z/Bewijs van wat?" //Van feiten, die vroeger of later aan het licht zullen komen. Gij hebt in uw zakboekje de schakels van een langen keten van omstandigheden, die hoe zorgvuldig ook verborgen en met angst gevreesd, stellig door den onverbiddelijken loop des tijds aan het licht zullen komen. Daar is geen schuldbeken- tenis die niet te eenigertijd, hoe lang het ook duren moge wordt voldaan, zegt het Spaansche spreekwoord." z/Wat een belachelijke nousens! Ikgeefumijn woord, dat dit zakboekje niets letterlijk niets bevat dan een Engelsche banknoot van honderd pond." hHoud op! riep Jack Newbiggin op eenmaal en hem vlak in de oogen ziende, vervolgde hij met donderende stem//Dat is niet waar, het is slechts een halve en dit weet gij zeer goed." En terwijl hij sprak, nam hij het verkreukelde papier uit de handen van den nu werkelijk geheel verslagen baronhet werd door het gezelschap on- derzocht en bleek een halve Engelsche banknoot van honderd pond te zijn. Deze onschuldige en gelukkige ontknooping van hetgeen op een oogenblik een hevige woordenstrijd en zelfs een twist dreigde te worden vond alge meen bijval. Jack Newbiggin was nog niet voldaan. voordracht en de memorie van toelichting zoodanig zijn geredigeerd, dat zij den waren toestand voor oningewijden verbergen, waardoor zelfs de Kamer van Koophandel te Rotterdam zich heeft laten verblindendat adressante „zich desnoods met de zonderlinge toepassing van haar beginsel volgens het wetsontwerp en de daarin liggende nadeelen kan vereenigen, maar protesteert tegen elke uit- gebreider opoffering van de belangen der beet- wortelsuiker—industrie en die der weinige rafhuade- rijen hier te lande." Aan de Independence Beige wordt uit Ant- werpen en aan de Times uit Brussel gemeld, dat kort vdor haar vertrek uit Amsterdam de deputatie het doel harer reis naar Nederland bereikt en eene leening van 15 millioen gulden gesloten zou hebben. Blijkens het 28»t« jaarverslag van het loge- ment voor vrouwelijke personen Te Huis te Amsterdam, hebben in 1888 in de inrichting 278 meisjes en vrouwen meer gelogeerd dan het vorig jaar; daaronder waren er ongeveer 200, die meer bepaald kwamen om de tentoonstelling te bezoeken toch was de toeneming buitendien aanmerkelijk te noemen, daar het van 656 ten vorigen jare nu tot 929 gestegen was. Ook het aantal logeer- dagen is, van 8778 in 1882, gestegen tot 10,866 alzoo 2088 dagen of bijna 25 pCt. meer. Van de 929 aangekomen logees waren 799 van buiten de stad, tegen 130 uit Amsterdam. A olgens de rekening en verantwoording is 957^ 19^ontvan^en f 8270,06 en uitgegeven Op 19 dezer heeft aan het departement van buitenlandsche zaken de onderteekening plaats gehad eener voorloopige overeenkomst, regelende de handels— en scheepvaartbetrekkingen tusschen Nederland en Frankrijk en van twee verklaringen, ter voorloopige regeling van de bescherming der handels- en fabrieksmerken benevens van die van den letterkundigen— en kunsteigendom, alsmede van de bevoegdheid der consuls in de twee Staten. rI'1 1883 zijn aan het Rijks-proefstation to A\ ageningen 1053 onderzoekingen gedaan, waar- onder 304 monsters van zaden, 359 meststoffen en 251 voedingsmiddelen. De iukomsten van het proefstation bedroegen 4871, tegen /4784 in 1882 en /4070 in 1881. In de vorige week stond voor de rechtbank te Winschoten terecht een landbouwer uit Blijham, die, in zijn ijver om op zijn boerderij alles precies op de klok te zien geregeld, zdover ging, om, als zijn vrouwelijke dienstboden enkele minuten over het daartoe bepaalde uur (4 uren's morgens) opstonden, ze met de zweep uit bed te ranselen. Bij vonnis van 18 dezer veroordeelde de rechtbank dezen ordelievenden boer wegens mishandeling tot 8 dagen celstraf. z/Nu gij mij tot het uiterste gebracht hebt," zei hij, //moet ge nog verder luisteren naar het geen ik nog te zeggen heb. Ik wist niet alleen dat het slechts een halve banknoot was, maar ik weet ook waar de andere helft te vinden is." z/Zooveel te beter voor mij," zei de baron met eene poging om grappig te zijn. z/De andere helft werd gegeven aan zal ik zeggen aan wie, Sir Mallaby? Mr. Mallaby knikte onverschillig met het hoofd. z/De andere helft werd gegeven aan Hester Corrigan, een Iersche kindermeid, zes jaren ge leden. Het was de belooning voor een werk. dat gij 1" z/Houd op, geen woord meer," riep de baron hevig ontsteld. //Ik zie dat hij alles weet, maar ik zweer, dat ik geen rust heb gehad sedert ik voor de verzoeking, die mij te machtig was, be- zweek. Ik ben echter bereid alles weer goed te maken voor zoover dit in mijn macht is als het ten minste nog niet te laat is." Zelfs terwijl hij nog sprak, werd zijn gelaat doodelijk bleek en zijn lippen met schuim bedekt hij deed een paar maal vruchtelooze pogingen zich good te houden, maar viel ten laatste met een wilden verschrikten blik om zich heen be- wusteloos op den grand. Het was een aanval van beroerte. Hij werd naar boven gedragen en verzorgd, maar de toe stand was van 't begin af aan hopeloos. Slschts TEK Mil ZLY.M'flE <01 It VI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1