Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1972. Woensdag 9 April 1884. 24e Taargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika 1,82$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- buskouders. ADYEBTENTlJlN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit bind verscbijnt Ulnsdag- en Vrljdagavond blj deu uitgever J. K. G. D H O N T te Ter Neazen. t*olitiel£ Overzicht. Het is aan de berichten merkbaar, datPaschen nadert en verwacht wordt. De parleinentaire ma chine begint steeds langzamer te werken, de draaiers aan het rad der groote gebeurtenissen verlangen naar rustige feestdagen in den kring van hun ge- zin en een zeer verklaarbaar gemis asm berichten, maar vooral aan belangrijke berichten is daarvan het gevolg. Niet het minst brengt dit verwarring in de tijdingen over en uit Egypte. Hartington zeide in het Engelsche Lagerhuis, dat er geen voornemen bestaat om troepen te zenden naar Berber of Khartoem. Ilij erkende, dat de regeering verantwoordelijk is voor Gordon's veiligheid, zoo- dat hem bijstand moet worden geschonken als hij in gevaar verkeert, maar de regeering is voor de ontruiming van Soedan. De regeering ziet dus blijkbaar geen rechtstreeks gevaar, in strijd met de berichten, in verschillende correspoudentien voor- komende. In Hongarije hebben de Servische en Rumeen- sche elementen, die zich sedert 1869 hadden af- gezonderd en eene afzonderlijke partij vormden, het voornemen aangekondigd om zich bij de re geering aan te sluiten. Het schijnt dus dat zij iuzien hoe weinig de idealen en droomen van een Groot-Servisch rijk, eene vereeniging der stamge- nooten binnen en buiten de Oostenrijksche monarchic, voor verwezenlijking vatbaar zijn. Sedert eenigen tijd werden zeer onrustbarende geruchten verspreid over het lot van den gouver- neur van Turkestan, generaal Komaroff, die volgens sommigen door de bewoners van Merw, welke naar de officieele voorstelling door de annexatie hun dierbaarste wenschen vervuld zagen, verradelijk zou zijn aangevallen. Volgens een bericht uit St. Petersburg heeft de zaak zich op de volgende wijze toegedragen. Generaal Komaroff beschikte over twee bataillous infanterie, een paar sotnia's (compagnien) Kozakken en een batterij veldartillerie. Yoor het in bezit nemen van het nieuwe grond- gebied maakte hij gebruik van de gelegenheid, dat het grootste deel der vijandige Turkmenen op een rooftocht uit was, en toen deze onverwacht terug kwamen, had er tusscheu hen en de Russische troepen een schermutseling plaats. Blijkt het dus aan de eene zijde, dat de geruchten omtrent eene Russische nederlaag volkomen onge- grond zijn, aan de andere zijde is het duidelijk, dat de vergelijking van Merw met het gebraden varken, dat Rusland in den mond zou loopen, eene minder juiste was. Voor de mindere inge- nomenheid der bevolking met de Russische heer- schappij pleit verder nog het feit, dat de bewoners van 1500 kibiken (verplaatsbare tenten,) eene bevolking van ongeveer 30000 zielen uitmakende, naar Afghanistan zijn uitgeweken. De Russische troonopvolger, die 18 Mei zes- FEUILLETON," 2) IIET GEIIEM VAX DE OIJDE IvAMER. (S1 o t.) Korten tijd hierna verscheen er een heer van middelmatigen leeftijd te Carlisle, verklaarde dat hij de neef van juffrouw Bowden was en verlangde in het bezit gesteld te worden van haar vermogen. Hij leverde behoorlijke bewijzen van zijn beweren en werd dientengevolge als erfgenaam erkend. Hij bracht toen een bezoek aan het huis, was zeer beleefd jegens George Bowden en gaf hem zes weken tijd om een ander verblijf te vinden. Het zal nu noodig zijn in korte woorden de be- schrijving te geven van Baitli Hall. Het was een groot ouderwetsch huis uit den tijd van Elisabeth met een door de drie verdiepingen doorgaanden trap, op de portalen waarvau een aantal prachtige schilderijen hingen. De eerste verdieping bevatte de zit- en eetkamers, spreekkamer, bibliotheek en de keukens, terwijl de slaapkamers de tweede ver dieping innamen en de logeerkamer de derde. Een uitgebouwd gedeelte der derde verdieping diende voor het verblijf der dienstboden enz. Dit uitge- bouwde gedeelte bevond zich aan de rechterzijde van het hoofdgebouw en was zeer oud, waarschijn- lijk een overblijfsel van het oorspronkelijke gebouw, dat uit den tijd van Hendrik VIII dagteekende. De kamers daarin waren zeer groot, met uiterst tien jaar wordt, zal bij die gelegenheid met groote statie te Moskou in het Kremlin meer- derjarig worden verklaard, terwijl er dan tevens, zoowel daar ter stede als te St. Petersburg, groote volksfeesten zullen gegeven worden. Reeds nu houdt men zich met de voorbereiding daar van bezig. Te Weenen is een zekere Emanuel Grosz in hechte- nis genomen, die in de Circusgasse een geheime drukkerij had en valsche coupons van Russische staatspapieren namaakte. Hij deed dit op last van twee Russen, die in de Praterstrasse woonden en ook beiden gevangen zijn genomen. Zoodra de Duitsche Rijksdag zijn werkzaam- heden hervat, zullen de partijen zich nogmaals bezighouden met het voorstel tot verlenging van den duur der socialistenwet en moet beslist worden, hoe het centrum er over dcnkt en hoe groot het aantal leden der ,/vrijzinnige" partij is die er voor zal stemmen. Dit getal zal waarschijnlijk grooter zijn dan eerst gedacht werd, maar dit zal niets veranderen aan het feit, dat het centrum den doorslag geven moet. In elk geval is de regeering stellig van plan om, als de Rijksdag de wet ver- werpt, onmiddellijk tot zijn ontbinding over te gaan. De daartoe noodige voorbereidende maatregelen zijn reeds alle genomen. Het gerucht dat Spanje, om aan het conflict over Andorra een einde te maken, een deel der vallei Aran, benevens het stadje Livia aan Frankrijk wil afstaan in ruil voor den afstand door deze mogendheid van hare mede-souverei- niteits-rechten, is uit de lucht gegrepen. Spanje is niet van zins eenig groudgebied af te staan; bovendien is voor het oogenblik het geschil uit den weg geruimd, tengevolge van de feitelijke oplossing van het conflict. Alleen moet nog de organisatie van de gewapende macht der miniatuur— republiek bepaald worden, en hierover is de bisschop van Leo d'Urgel aan het onderhandelen met de Fransche regeering. Bij den Franschen Senaat is een wetsontwerp aanhangig van zeer bescheiden afmetingen, dat echter eene groote economische beteekenis heeft. Het ontwerp bepaalt, dat de verkoop van onroerende goederen ten overstaan van een openbaar ambte- naar, wanneer de koopsom niet meer dan 2000 franken bedraagt, zal worden vrijgesteld van alle rechten van zegel, registratie, griffie en hypotheek. Bedraagt de koopsom niet meer dan duizend franken, dan wordt het wettelijk salaris van den ambtenaar (notaris) met een vierde verminderd. Te Cincinnati is in de laatste dagen de orde niet meer verstoord en de gewapende macht trekt langzamerhand weder af. De gezamen- lijke bladen wijzen echter op de aanleiding tot het gebeurde, die gelegen is in de slechte rechtspleging. ruime stookplaatsen, terwijl het dak aan de ach- terzijde terrasgewijze bijna tot op den grond reikte. In de maand Januari na de gebeurtenissen, die wij hebben verhaald, steeg een heer van middel- baren leeftijd aan den ingang af en schelde aan. Het was een stormachtige avond. Toen de knecht hem opendeed, verklaarde hij, dat hij zich verlaat had en dat het weder van dieu aard was, dat hij en zijn paard er niet tegen op kondeu. Hij gaf den naarn van domine Richard Heape, een metho- dist predikant, als de zijnen op en verzocht nacht- verblijf voor hem en zijn beest. George Bowden, die den heer Heape bij reputatie als een ernstig en vroom man kende, gaf de noodige orders en noodde hem om binnen te gaan. Ilier werd hij aan mevrouw Bowden en haar kinderen voorgesteld. Het trof hem, dat het gelaat van zijn gastheer en diens vrouw eene uitdrukkiug van verdriet droeg en toen het avondeten voorbij was, vroeg hij, zooals hij gewoon was te doen in de huizen, waar hij overnachtte, of zij er tegen hadden, dat hij met hen een gebed deed. Dit voorstel werd gaarne door den heer Bowden aangenomen en nadat de dienst boden waren binnengeroepen, sprak de heer Heape een kort woord naar aanleiding van den eenen of anderen tekst en daarna een gebed, waarin hij zijn gastheer en diens gezin recht innig herdacht. George Bowden geleidde hem vervolgens naar zijne slaapkamer en bij zijne vrouw teruggekomen maakte hij de opmerking, dat als de heer Heape volkomen De Koningin wordt Woensdagmiddag uit Lou den te 's Gravenhage terugverwacht. Een extra Koninklijke trein zal H. M. uit Vlissingen overbrengen. Naar aanleiding van 's Konings beslissing in de Goessche eedsquaestie, heeft de Minister van binnenlandsche zaken de Commissarissen des Konings uitgenoodigd, den burgemeesters te willen gelasten, bij de toepassing van art. 39 der Gemeentewet stipt de hand te houden aan bovenbedoelde inter- pretatie. De Minister van Waterstaat, H. en N. heeft bepaald, dat de opening van den zomerdienst op de spoorwegen dit jaar niet op 1 Juni, maar op 20 Mei zal plaats hebben, evenals in Duitschland en Belgie. Dit besluit is genomen omdat het op 1 Juni Pinksteren is; daar het personenverkeer dan steeds zeer druk is, werd het wenschelijk ge- acht, dat het stations-personeel voor dien tijd eerst eenigszins aan den nieuwen dienst gewend zou zijn. De gemeenteraad van Ylissingen besloot aan twee nieuwe straten de namen te geven van Frans Naerebout en Jan Alman, ter herinnering aan den edelen redder van de schipbreukelingen van het schip AYoestduin en aan den moedigen burger, die in 1572 zooveel toebracht om de Waalsche bezet- ting uit de stad te verdrijven. Met het oog op de steeds toenemende bevolking werd voorts besloten, een tweede school voor on- en minvermogenden in te richten. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad van Goes deed de voorzitter mededeeliug van het bekende Koninklijk besluit omtrent de eedsquaestie. Tegenwoordig waren 7 leden. Afwezig waren de heeren Jhr. M. J. de Marees van Swinderen en C. E. Massee, alsmede de heeren Den Boer c. s. welke laatsten bericht hadden dat, aangezien zij geen officieel bericht ontvangen hebben, zij geene vergadering bijwonen zoolang de heeren Yan Swinderen en Massee niet den eed afleggen of hun mandaat neerleggen. De heeren A an Swinderen en Massee hebben hun ontslag genomen. De nieuwe Sea Messenger (Zeeboodschapper) van den beer Lefebre te 's Hage, werd door het stoomschip Prinses Marie, van de stoomvaart— maatschappij Zeeland te Ylissingen, in den nacht van 27 Maart jl. (te 2 uren) in de Noordzee op de hoogte van den Westhinder over boord gezet; deze Messenger is door het Engelsch schip Red- Yacket op 3 April jl. in voile zee in de nabijheid van Harwich in goeden staat opgepikt. Aan de belanghebbende zijde wordt thans hevestigd, dat de regeering rechtspersoonlijkheid met hun toestand was bekend geweest en geweten had, dat zij binnen korten tijd van dak en inko- men beroofd zoudeu zijn, hij geen geschikter gebed had kunnen uitzoeken. Mr. Heape ging ter ruste en had een merkwaar- digen droom. Hij droomde, dat eene oude dame de kamer binnentrad en hem wenkte haar te volgen dat hij opstond en dat zij hem door verschillende gangen voerde, totdat zij aan een nauwen trap kwamen, aan het einde van een lang portaal. Dat zij den trap opgingen en bovengekomen een groote kamer passeerden, waaraan een tweede grensde. Daarin bevond zich eene ruime schoorsteen, waar- heen de oude dame zich bewoog, om plotseling te verdwijnen. En hierop werd de heer Heape wakker. loen hij den volgenden morgen zijne kamer verliet, trof het hem, dat de gang, waarop zij uit- kwam, juist zoo er uitzag als die hij in zijn droom gezien had. Rondziende kwamen alle bizonder- heden van zijn droom hem weder in het geheugen en eene zekere nieuwsgierigheid maakte zich van hem meester; hij wilde toch eens zien of het verder met zijn droom overeenstemmen zou. Be- ueden gekomen vond hij zijn gastheer en gastvrouw hem wachtende voor het ontbijt. Nadat dit af- geloopen was, zeide hij aan den heer Bowden, dat hij een groot liefhebber van oude gebouwen was en of deze er bezwaar in bad om het huis eens te laten zien. Natuurlijk had Bowden er niets tegen en voldeed onmiddellijk aan zijn wensch. heeft geweigerd aan de sociaal—democratische ver eeniging, omdat in het door de vereeniging uit- gegeven orgaan en de door haar verspreide ge- schriften steeds wordt aangespoord tot het plegen van handelingen, die met een vreedzame uitoefening van de bij de Grondwet en andere wetten gewaar- borgde rechten niet vereenigbaar zijn." De afgebrande stoomspinnerij te Hilversum zal in den kortst mogelijken tijd herbouwd worden, terwijl reeds over een week of drie ruim tweehon- derd werklieden aan den gang zullen kunnen gaan in de weverij. De behouden uittocht van zoovele personen uit het brandende en hooge gebouw is grootendeels te danken aan het beleid en den kalmen moed van den heer Spencer Elsz, die het volk, hoewel vuur en rook dreigden, als het ware wist te dwingen om twee aan twee te vluchten, zoodat geen opstop- ping kon ontstaan. Hij zelf bleef het laatst in het gebouw en verliet het met lichte brandwonden* Delft krijgt luchtspoorwegen. In beginsel heeft de raad, op een aanvraag van den heer J. C. van Marken, besloten om vergunning te verleenen tot deu aanleg van bovengrondsche spoorweglijnen ter verbinding van fabrieken met de vaarten. Ook dit jaar zal op Noord—Beveland een verbazende hoeveelheid suikerbieten worden ge- zaaid. Was het vorig jaar het getal gemeten, bezaaid met dit gewas, bijna 1000, thans wordt dit reeds overschreden, niettegenstaande de prijs f 1 per 1000 KG. lager is. Z. H. de Paus heeft den heer J. A. van Roov, te Rotterdam, secretaris van de vereeniging van den H. Vincentius en bestuurslid van ver- scheiden katholieke vereenigingeu benoemd tot ridder der Orde van H. Gregorius den Groote. Ook den heer Mr. Egb. Sassen te Maastricht is dezelfde eer te beurt gevallen. In 1833 bestond bijna 28 pCt. van ons land uit woeste gronden, terwijl 23 pCt. bouwland en 33 pCt. weiland was; in 1881 vinden wij deze verhouding veranderd in 21 pCt. voor de woeste gronden, 26 pCt. voor het bouwland en 34 pCt. yoor het weiland. De uitgestrektheid woeste grond is dus aanzienlijk verminderd, maar is niettemin veel te uitgestrekt in een land als het onze en dat nog wel in het jaar 1883. Doode kapitalen in handen van lieden zonder ondernemingsgeest liier en ledige zakken bij energieke lui daar zijn de oorzaken van dien toestand. Kapitale sommen zet men onder koffiehuizen, restauratien, panopticums, panoramas en dergelijke maar om eigen bodem te cultiveeren, daarvoor heeft men lust noch moed. Vijf en vijftig pCt. van Drente's oppervlak ligt woest; Overijsel, Noord- Brabant en Gelderland hebben evenzeer onafzien- Toen zij weder op de tweede verdieping waren, vroeg de heer Heape: ffAVaar leidt die nauwe gang naar toe?" i,0, dat is een toegang naar een oud gedeelte, dat voor bovenkamers enz. gebruikt wordt." </Als ge er niet tegen hebt, zou ik dien gang wel eens willen doorloopen." George Bowden glimlachte en stemde toe. Toen zij aan het einde waren, zag de heer Heape tot zijne verbazing denzelfden ouden nauwen trap uit zijn droom. z/lk moet naar boven" zeide de heer Heape. De heer Bowden gaf schouderophalend toe en zeide, toen zij boven waren//Die zijn de boden- kamers. Die wilt ge toch niet bekijken?" z/Neem het mij niet kwalijk," antwoordde de ander hoogst ernstig //hier moet ik juist zijn." I'm hij opende de deur. Het was dezelfde kamer waarvan hij gedroomd had. Zonder zich te be- denken, schreed hij de kamer door, en opende de daaraan grenzende. De heer Bowden volgde hem ten hoogste verbaasd. Toen hij de tweede kamer binnentrad, keek de heer Heape rond. Er was geen andere deur te zien dan die waardoor zij waren binnen gekomen. Aan het uiterste einde stond een ouderwetsch ledikant met een hoog hoofdeinde. Yerder bevatte de kamer een aantal oude meubelen, alien met stof bedekt. Een oogenblik aarzelde de heer Heape, en trad toen op het ledikant toe. Dit stond ongeveer TEE NEimSdE (MEANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1