Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1970. Woensdag 2 April 1884. 24e laargang. A A N K 0 N DIGIM G. Spaanscle Smokkelaars. wegen en voetpaden kunstwerken. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bricven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Etit blad verschijnt Uinsdaj. on Vrijdagavoud t»IJ den nltgcver J. M. G. DIIO M T te Ter IVeuzeii. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente AXEL, brengen ter kennis van belang- bebbenden, dat te beginnen op 15 April aan- staande van wege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gebouden van de met de Axelden 31 Maart 1884. Burgemeester en "Wethouders voornoemd, E. OOSTEE. De Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER. IPolitiek. Overzicht. In Duitscliland is men in regeeringskringen niets gesticht over de ontvangst der socialistenwet in den Rijksdag. Bismarck beeft verscheidene malen voor de aanneming gesproken en daarbij zijn eigen plannen aanbevolen, waardoor alle on- tevredenheid onder de werklieden zou opbouden te bestaan. De wet is evenwel opnieuw aan een voorloopig onderzoek onderworpen en dat beeft redeuen tot ongerustheid gegeven. In Oostenrijk-Hongarije boudt de beweging onder de arbeiders steeds aan. Tlians hebben ook 10000 Oostenrijksche landbouwers een verzoekschrift bij den Rijksraad [ingediend om bun toestaud te verbeteren. Zij verlangen een boerenraad als derde Kamer, welks besluiten door een volksstemming zouden moeten worden bekrachtigd. Aan de uit- breiding der steden moet zooveel mogelijk paal en perk worden gesteld, en daarentegen de bloei der dorpen worden bevorderd. De landheer moetzor- gen, dat elke daglooner eene balve bektare grond in eigendom bezit, opdat bij als menscli kunne bestaan, betgeen tegenwoordig niet het geval is. Verder moeten alle jaclitwetten afgeschaft en alle door den adel en de geestelijkheid verkregen goederen aan de dorpsgemeenten worden terug- gegeven. In Noorwegen gaat bet rijksgericht voort met de verschillende leden van de voormalige regeering Selmer achtereenvolgens nit bun ambt te ontzetten. Het laatst was dit bet geval met den staatsraad Munthe, generaal majoor en cbef van het leger- bestuur, en met den staatsraad Jensen. Er schijnt voor enkele der overige ministers, die indertijd in den ministerraad een verzoenenden toon aansloegen, echter nog kans op een meer gematigd vonnis. In- tusschen blijkt, dat de benoeming van den kroon- prins tot onderkoning van Noorwegen niet de FEUILLETON, 3) (S1 o t.) In een half uur waren alle toebereidselen ge- maakt en het vaartuigje was zoo goed als klaar om de haven te verlaten, toen de schipper plotse- ling in luide verwenschingen uitbrak. ,/Dood en duivel," scbreeuwde hij, terwijl hij 't zeil wilde uitspannen. „Luitenant zie eens Het zeil was in harden gesneden. yHoe is dat mogelijk?" riep hij. or Dat weet de droesbulderde de schipper. /,Ik heb mij heden avond met een paar muilezeldrij- vers in de Venta opgehouden en die moeten mij dien streek hebben gespeeld. Verwenscht gespuis //Wat te doen bernam de officier. ,/t Is baast tien uur en gij kunt u thans geen ander zeil ver- schaffen //Niets," antwoordde de schipper, terwijl bij nu de band aan 't stuur legde en dan weder daar van daan liep. //Maar ik zal naar de Yenta gaan, die muilezeldrijvers opzoekenen die honden, zij zullen bet betalen." De luitenant was plotseling nadenkend geworden. De mededeeling van den kommandant en nu die onverwachte vertraging van zijne reisHij vroeg zich af, of het niet mogelijk was, dat de smokkelaars, die hem zeker sinds zijn bezoek te Santander nauw lieten bewaken, hem nu dezen beteekenis heeft gehad, die wij er aan hechtten, en de Koning en zijn raadgevers met ter daad zullen antwoorden op de vraag: //hat Norwegen dann keine Soldaten?" In Egypte en Soedan heerschen nog dezelfde zorgelijke en hachelijke toestanden. De zending van Gordon is mislukt en opnieuw zal het En- gelsche leger een slachting gaan bouden onder de Arabieren Uit Turkije wordt gemeld, dat de toestand op Creta (Kandia) moeilijk is. Vele moorden en andere vergrijpen vinden plaats en er heerscht eene alge meene gisting. De correspondent bevond, dat op verschillende punten van het eiland Mohammedaan- scbe begraafplaatsen geschonden waren, betgeen hij beschouwt als een ernstig teeken, dat doorgaans aan een opstand voorafgaat. De nieuwe gouverneur Photiades Pacha dringt, alvorens te vertrekken, op het invoeren van hervormingen aan, waaronder de afschaffing der belasting ten bate der moskeen en eene betere vertegenwoordiging der Christenen in den Raad van wetgeving. De Porte aarzelt. Uit Engeland komt de even onverwachte als treurige tijding, waardoor ook ons Koninklijk Huis wordt getroffen, dat Prins Leopold, Hertog van Albany, zwager van onze Koningin, plotseling te Cannes is overleden. Dit overlijden outmoet groote deelueming in geheel Engeland. Van alle zijden stroomen betuigiugen van droefheid en der grootste sympathie voor de Koningin en de Koninklijke familie. De ex—Keizerin Eugenie is door de Ko ningin ontvangen en drukte hare warme deelneming uit. Sir John Corvell is op bevel der Koningin naar Cannes vertrokken, om het stoffelijk overscliot van den Prins naar Windsor te begeleiden. Prins Leopold George Duncan Albert, Hertog van Albany, Graaf van Clarence, Baron van Arklow, Hertog van Saksen, de vierde en jongste zoon van Koningin Victoria, zegt het D. van's Hage werd geboren den 7 April 1853 en had dus nog niet den leeftijd van 31 jaren bereikt. Z. K. H. trad den 27 April 1882 in het huwelijk met Prinses Helena van Waldeck Pyrmont, zuster van onze Koningin. De lierinnering aan de sympathie, waarmede dit huwelijk ook door ons Vorstenhuis en door de Nederlandsche natie begroet werd, is nog levendig als een heuglijke gebeurtenis, die eerst gisteren voorviel. Men weet ook hier te lande, hoe geliefd Prins Leopold was bij het En- gelsche volk om zijn belangstelling en toewijding voor de openbare zaak en om de veerkracht, die hij daarbij, ondanks zijn broos gestel, ontwikkelde. Een geheele natie zal dan ook mede treuren met de zwaar beproefde gade en moeder. H. M. de Koningin vertrok jl. Zondag te 6,32 van Den Haag, via Ylissingen naar Engeland. Aan het station deden de Commissaris des Konings in Zuid—Holland en de burgemeester der residentie benevens enkele hofdignitarissen H. M. uitgeleide. De Koningin was vergezeld van eene hofdame en den grootmeester, graaf Schimmelpenninck. Hare Majesteit deed de reis met de mailboot Willem Prins van Oranje. De Yorstin van Waldeck-Pyrmont, moeder van II. M. de Koningin en van de Hertogin van Albany, vertrok reeds Zaterdag met hetzelfde doel over Ylissingen naar Engeland. HH. MM. de Koning en de Koningin hebben Hun jaarlijksch bezoek aan Amsterdam voorloopig uitgesteld tot in Augustus a. s., om dan te gelijk een bezoek te brengen aan de Internationale Land- bouwtentoonstelling. Ook het voorgenomen bezoek aan Belgie is tot later verdaagd. De opper-ceremoniemeester maakt bekeud, dat, ingevolge de bevelen des Konings, het Hof den rouw zal aannemen voor den tijd van drie maanden, te weteneene maand zwaren, eene maand halven en eene maand lichten rouw, in- gaande 29 Maart, wegens het overlijden van Z. K. H. Prins Leopold, hertog van Albany. De Staats-Ct. bevat thans het reeds sedert eenigen tijd verwachte Koninklijk besluit, waarbij is verklaard dat de Goesche gemeenteraadsleden Jhr. M. J. de Marees van Swinderen en C. E. Massee, die in de vergadering van 4 September 1883 liunne betrekking aanvaardden na het afleggen van eene belofte, moeten worden beschouwd hunne betrekking niet te hebben aanvaard overeenkomstig het voorschrift der wet. De regeering heeft een wetsontwerp inge- diend tot onteigening van gronden ter uitbreiding van het station Roosendaal, waar de toestand gevaarlijk voor de reizigers en onhoudbaar be- lemmerend voor den dienst is. De kosten van het ontworpen eilandstation zijn op 9 ton gouds geraamd. Het wetsontwerp tot wijziging van de wet op de ridderorde van den Ned. Leeuw vond bij het afdeelingsonderzoek in de Tweede Kamer na- genoeg algemeen geen bijval. Vooreerst vond men juist in het kleiner getal graden, en daardoor minder ruime uitreiking, een reden waarom de orde buitenslands in hooger aan- zien staatj verreweg de meeste leden waren tegen uitbreiding. Zeer betreurde men dan ook, dat de orde zoo kwistig wordt uitgereikt, veeltijds aan ambtenaren in de onmiddelijke oingeving der re geering, terwijl dikwijls groote en veelzijdige ver- diensten in meer verwijderde kringen aan liaar oog streek hadden gespeeld, om zijn vertrek te verhin- deren. De waarschijnlijkheid hiervan maakte hem zoo vcrwoed, dat hij besloot alles te zullen aan- wenden om eene andere balancelle te vinden, waarmee hij dezen nacht nog te Llanes zou kunnen terug- komen. Ternauwernood had hij het vaartuigje verlaten, of hij liep de dokken langs om allerwegen te vragen, of er geen ander scheepje te verkrijgen wasmaar overal werd hij afgewezen, daar toevallig alle balancellen eene of andere bestemming hadden. De jonge officier verbeeldde zich, dat dit alles het gevolg was van de samenzwering, die de smokke laars tegen zijn vertrek hadden gesmeed, en werd daardoor nog te meer aangeprikkeld om bij zijn opzet te blijven. Reeds was hij aan 't einde der dokken genaderd, toen hem ten laatste een slapende en door hem gewekte schipper antwoordde, dat zijn vaartuigje vrij was. //Wilt ge mij naar Llanes brengen?" vroeg de luitenant. z/Ik denk er niet aan," antwoordde de schipper, terwijl hij zich weder op zijn schaapshuid neerlegde. z/En waarom niet?" vroeg de officier. //Gij bekomt goede betaling." z/Bah! antwoordde de schipper, yen van dat nest van Llanes naar hier terug daar kan ik weken wachten eer ik vraclit of passagiers bekom. Goeden nacht, caballero." //Wilt gij het voor zes duro's doen?" vroeg de luitenant dringend. z/Goeden nachtcaballero." z/Tien //Slaap wel De officier sprang in het vaartuighij had een ontwerp opgevat, dat met de geestkracht van zijn karakter overeenkwam. Den ontblooten degen in de eene en een ons goud in de andere hand, ging hij onverschrokken naar den schipper toe. z/Kiesriep hij, //hier is vijfmaal de prijs voor den overtocht en hier De schipper nam het ons goud, bezag die bij het licht van zijn lantaarn en wierp die neer om den klank te toetsen, op de bank. z/Wanneer de heerschap, dat dadelijk gezegd had," merkte hij aan, terwijl hij het goud bij zich stak, dan waren wij alreeds de haven uit." Hij lichtte het zeil van 't scheepje en stak in zee. De officier wenschte zich geluk, dat hij den smokkelaars bewezen had, dat al hunne kunst- grepen hem niet hadden kunnen verhinderen op zijn post terug te keeren, en hij sliep in, terwijl hij zich van de smokkeljacht in den vroegcn morgen de belangwekkendste avonturen voorspie- gelde. Omstreeks vier uur in den ochtend kwam het vaartuig in de erbarmelijke haven van Llanes aan. De luitenant ontwaakte, gaf den bootsman een drinkpenning en, zich ternauwernood den tijd gunnende, in zijne woning van kleederen te ver- wisselen, snelde hij naar de kazerne en beraamde een plan, volgens hetwelk de sluikers met al schenen te outsnappen. Ook werd afgekeurd, dat de orde dienst doet bij tentoonstellingen, als om het met toekennen van medailles te vergoeden; ook daarom wilde men zeker geen nitbreiding van het getal graden. Slechts enkele leden verklaarden zich voor het ontwerp, omdat het een eind zou makcn aan het gebruik, dat thans van de Eikenkooon wordt ge- maakt. Daartegen werd echter opgemerkt, dat niets den Koning zou beletten, ook dan, als Groothertog, die orde uit te reiken. De meerderheid keurde ook de afschaffing van e broederorde af; ook al wordt deze nu veelal gebruikt tot het geven van belooningen zonder na te speuren redenen, men wenschte de gelegen- heid toch niet weg te nemen om er een beter gebruik van te maken. P?.. meen'no werd vernomen, dat, evenals in Belgie, bij de benoeming moest worden opgegeven, om welke redenen de onderscheiding wordt verleend. Door den Minister van justitie zijn nieuwe modellen uniformjas, overjas (paletot) en politiemuts voor de rijks-veldwacht vastgesteld. Voorts is bepaald, dat de brigadiers—majoor als onderscheiding op de mouwen dragen twee zilveren galons en de brigadiers een zilveren. Bij den nieuwen uniform jas wordt de ceintuurriem onder den arm gedragen en vervallen de thans in gebruik zijnde ceinturen, slotplaten en patroontasschen. De Bredasche rechtbank heeft tegen den sigarenmaker W. J. Ballintijn, den brievenbesteller J. H. Moors en den kleermaker Z. A. van Hal, ter zake van den diefstal in het postkantoor aldaar] rechtsingang met bevel tot gevangenhouding verleend. Het gerechtshof te Amsterdam heeft het vonnis der Utrechtsche rechtbank in de zaak van de studenten op het Munsterkerkhof te Utrecht geheel bevestigd, behalve wat de vrijspraak van De Jong betreft, die mede schuldig is verklaard aan verbreking van afsluiting en veroordeeld tot f 25 boete, subsidiair zeven dagen gevan- genisstraf. De eindtrekking der tentoonstellings-loterij, die 26 April e. k. zou plaats hebben, is, op ver- zoek van het comite van uitvoeringderinternationale, in den vorigen zomer te Amsterdam gehouden ten- toonstelling, uitgesteld tot 13 Mei a" s. Als dit nu het laatste uitstel maar is! Een der medeplichtigen aan den postdiefstal te Breda, Ballintijn, heeft niet alleen, in een door hem gevraagd onderhoud met den officier van justitie, zijn schuld bekend, maar ook eene volledige beschrijving gegeven van de wijze, waarop de diefstal in het postkantoor heeft plaats gehad. Daaruit is gebleken, dat hij op den uitkijk gestaan heeft met het oog op mogelijk onraad, en' dat de brieven besteller Moors en de kleermaker Van Hal deu hunne waren onfeilbaar in zijne handen moesten vallen. Hij liet slechts weinige soldaten in't stadje en rukte met de overigen 'tgebergte in. Zes dagen en zes nachteu had hij op den loer gelegen, zonder dat hem ook het geringste teeken van den doortocht der smokkelaars was voorge- komen toen een soldaat eene voor hem uit Santander ontvangen depeche overbracht. De kommandant had vernomen, dat de bedoelde waren goed in dladolid waren aangekomen, en richtte tot den luitenant over zijn gebrek aan waakzaamheid de scherpste verwijten! Men kan denken, hoe de jonge officier te moede was, toen hij met zijne soldaten te Llanes terug- kwam. Hij was zeer gevoelig en 'tscheen hem, alsof op de lippen der lieden die op straat stil stonden, toen zij doormarcheerden, een spottende giimlach zweefde! V at moest hij echter gevoelen, toen hem bij zijne terugkomst in zijne woning, een knaap meldde, dat een onbekende, een groote kist sigaren en een brief gebracht had, en toen hij dezen had opeugebroken dit las: //I leer luitenant! Wij waren in de grootste ver- legenkeid, op welke wijs wij eenige balcn zijden goederen naar Valladodid zouden expedieeren, daar uwe waakzaamheid het ons zeer bezwarend maakt. 1 w heerschap liebt waarschijnlijk medelijden met arme lieden, zooals wij gehad en hebt de balancelle waarin de waren verborgen waren, onder uw eigen TER IEIZEHISCHE 01 RUT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1