J Hit de land te pachten: EENE HOFSTEDE, ml MABIANHAIOEVE, mmm Openbare ferloepingen. Een Woonhnisje en AaiiooriileJei, Een WOONHUIS en aantoriiMen Een Woonhtiisje en Erf, iiit de land te paclten: een QKOEftWUZER, §p. vanOafnmeteTerHeuzeft 4 x Advertentien. B K E N D M A K N G. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. KOFFIEHUIS EN GEVOLGEN 3^!J35S!3!RI?3333^ u Een Woonhuis en Erf, Openbare Verkooping. UIT DE HAND TE KOOP: BOUWLAND, Q N PER W1JS Rirort Uel-, Vlan- ea SmseMea, f AGESMAKERIJ met WOONHUIS, TE BEKOMEN AAN IE BGSTEDEN: Een WOONHUI8 KROON-DOMEIJSI Eene DITO, genaamd EMAHOEYE, Eene DITO, genaamd Eene DITO, genaamd ROZENBERGHOF Eene DITO, genaamd Openbare Verkooping Ongeveer 30 a 40,000 Kilogr. HUISMEUBELFN, Roerende Goederen, twee ONDERWIJZERS, Trekking der 315eStaatsloterij Heden in tossing Uit de hand te koop: T E KOOP CORN GUANO, Landbouwzout of Chili-salpeter H a47,871 47,75 12,10 KOERS VAN IIET GELD. Fransch per 100 fr.f 47,7 7 Belgisch per 100 fr. 47,65 Engelsch per 12,00 Rotterdam, 24 Maart. Gent. Lnnden, 24 Maart. Bevallen van een zoon A. PATEER- Broring. Breskens, 23 Maart 1884. Heden overleed mijne geliefde eclitgenoot DANIEL AN DE WEGE, na een smartelijk doch geduldig lijden, in den ouderdom van ruim 78 jaren. MARIA VAN DE WEGE-Tollenaar. Iloek, 21 Maart 1884. - Voor de vele bewijzen van belang- S4 stelling, ontvangen bij mijne benoeming tot Burgemeester van Westdorpe, betuig ik mijnen hartelijken dank. C. VAN WAES. He ondergeteekende is van af heden te Consulteeren aan zijne voorioopige woning in het Nederlandsch Logement bij den Heer Susijn. Spreekuur 89 uur des morgeiis. Ter Neuzen, 18 Maart 1884. Dr. H. B. VAN NES. Arts. Het bestuur der waterkeering van de calamiteuse MARGARETHA-, KLEINE HUISSENS- en EENDRAGTPOLDERS maakt bekend, dat de door den dijkraad vastgestelde begrooting der in* komsten en uitgaven van het waterschap, opgericht voor het besturen, beheeren en bekostigen van de zeewering en oeververdediging van bovengenoemde polders, over het dienstjaar 1884/85, gedurende aclit. dageII, te rekenen van Donderdag den 27 Maart 1884, ten kantore van den Secretaris- Outvanger, ter inzage van de besturen en groud- eigenaren van de polders, die bij de zeewering en oeververdediging van dit waterschap zijn betrokken, is nedergelegd en tegen betaling der kosten voor hen verkrijgbaar gesteld. Zaamslag, den 24 Maart 1884. Het Bestuur voornoemd, JAN SCHEELE, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris— Ontvanger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zl 1DDORPE (5° district), zullen op Woensdag den April e. k„ des namiddags te een uur in de Raadzaal aldaar, trachten 1°. perceel. Het botiwen eener nieuwe School voor ongeveer 150 leer- lingen met bijlevering der School- meubelen. 2°. perceel. Het inrichten van een bestaand Huis tot Onderwijzers- woning. De plaatselijke aanwijzing zal gescbieden op Zaterdag den 2!)"" Maart 1884. Van perceel I des namiddags te 12£ uur en van perceel II des namiddags te 1£ uur. Gedrukte bestekken met teekeningen zullen van den 22 Maart af verkrijgbaar zijn bij den Ge- meente-Secretaris tegen betaling van f 1,voor bet le en van f 0,75 voor het 2° perceel en liggen ter Secretarie van 9 tot 12 uren des voor- middags ter inzage. Zuiddorpe, 17 Maart 1884. A. VAN HAELST, Burgemeester. A. MOERDIJK, Secretaris. De Notaris I». Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van P1ETER VAN DE VAATE, laatst 1 te Zaamslag, en mede-eigenaren, op Maamlag 31 Maart 1884, des namiddags 2 ure, in het open- baar verkoopen en AANHOORIGHEDEN, op den Reuzenhoek, gemeente Zaamslag, kadastraal sectie E no. 66, groot 97 centiaren. De verkooping wordt gehouden in het logement //de Appel," bij J. de Visser te Zaamslag. Rentambt HIJLST, te HONTENISSE. groot 27 H. 73 A. 25 C., gelegen onder de ge meente OSSENISSE (Lammersveld en Noord- hofpolder). groot 31 H. 82 A. 97 C., gelegen onder de ge meente HONTENISSE (Perkpolder). KUITHAARTHOEVE, groot 43 H. 91 A. 52 C., gelegen te KUIT- 1IAART, gemeente Hontenisse (Oostvogelpolder). groot 30 H. 44 A. 95 C., gelegen onder LAMS- WAARDE, gemeente Hontenisse (Oostvogelpolder, Oude Graauw en Eekenisse). WATERHOEVE, groot 10 H. 07 A. 10 C., gelegen bij het dorp LAMSWAARDE, gemeente Hontenisse, Oostvogel- en Kruispoldcr). Gegadigden daarvoor melden zich daartoe aan bij den Rentmeester te HONTENISSE, des Woens- dags en Zaterdags van iedere week van 9 tot 12 ure, bij wien tevens nadere inlicbtingen zijn te bekomen. De Notaris Mr. J. 1». Dronkers, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van de erfgenamen van D. VERSLUIJS, in leven lijkdienaar, op Zaterdag den 29 Maart 1884, des namiddags te drie Uren precies, te Ter Neuzen, ten sterfhuize van ge- noemden V ersluijs, in het openbaar verkoopen "Mfe 1 pluimen Bed met toebe- "M. hooren, 2 Kastjes, 1 Kabinet, 1 Kluk, 3 Kachels, 4 Tafels, 9 Stoelen, 1 Spiegel, eenig Koper-, Blik— en Aardewerk en worden. T ER (NETJZE N". De Notaris Mr. J. I\ Dronkers, te Ter Neuzen, zal, ten verzoeke van den heer J. DIELEMAN, secretaris der gemeenten Ter Neuzen en Hoek, wonende te Ter Neuzen, als bewindvoerder in den boedel van den afwezigen A. Versluijs Az., op Woensdag den 2 April 1884, des namiddags te twee uren, te Ter Neuzen, in bet Nederlandsch Logement, bewoond door den heer F. A. Susijn, in het openbaar verkoopen (zijnde het Ter Neuzensch Ivoffieliuis) met AANHOORIGHEDEN, en het recht van ERFPACHT van den daarbij beboorenden grond te Ter Neuzen, in de Nieuwstraat, kadastraal, bekend sectie C nos. 892 en 893, groot 2 aren 23 centiaren. "V oorsebreven goederen zijn in gebruik te aan- vaarden onmiddellijk na de betaling der kooppen- ningen, welke moet geschieden op den 1 Mei 1884. Informatien te bekomen ten kantore van ge- noemden Notaris. hetgeen meer zal geveild Koopen tot en met f 3,kontant. De Notaris C. J. A. Fercken te Ter Neuzen, zal in bet openbaar verkoopen 4 Op Zaterdag den 29 Maart 1884, des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van LEVINUS DE FEIJTER JACOBUszooN,landbouwer, wonende te Axel liggende aan den Axelscben tol, bij Seijs, te Axel, alwaar te vergaderen. O Op Maandag den 7 April 1884, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van de erven Weduwe BASTIAAN DE FONKERT, over- leden te Zaamslag, en verleend recbterlijk bevel, in het logement tfden Appel" bij J. de Visser, te Zaamslag: aan de Oostzijde van de Axelsche straat, op het dorp, in de gemeente Zaamslag, kadastraal sectie F nummer 1010, groot 2 aren 15 centiaren. Te aanvaarden daags na de toewijzing. 2. Voor JACOBUS BUIJZE en de erven zijner vrouw F. VAN TATENHOVE, mede krachtens verleend recbterlijk bevel in de gemeente Zaamslag, aan den Poucke- poldersehen dijk, kadastraal sectie F nummer 1382, groot 2 aren 20 centiaren. Te aanvaarden dadelijk na de toewijzing. Onmiddellijk na afloop dezer verkooping aan bet sterfhuis van gezegde weduwe B. de Fonkert: EENE PARTIJ bestaande voornamelijk in: Tafels, Stoelen, Linnenkast, Chiffonniere, Kastjes, twee Bedden met toebehoorenafaa! Glas-, Geleierd- en Aardewerk, Huis-, Haard- en Keukengerief en wat meer zal worden geveild. 3 Op Dinsdag den 15 April 1S84, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van de erven ADRIAAN DE VISSER en JANNEKE VAN DE VELDE, te Zaamslag: E E N I G E bestaande hoofdzakelijk in 1 Kastklok, Eoliantbijbel, Kabinet, Lessenaar, Kastjes, Tafels, Stoelen, eenig Huis—, Haard— en Keukengerief, Glas en Geleierd, Stoven, Potten, 1 Bank en 1 Geit, en wat verder zal worden geveild. Op Woensdag den 16 April 1884, des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van MACHIEL VAN DOESELAAR, Senior, koop- man, wonende te Ter Neuzen, acliter de Herv. Kerk, aan zijn woonhuis Een lljarige bruine Hit, een Tilbury, een Kar op veeren, een Geit, eene partij Planken, Stijlen, Latten, Ribben, Panneu, Ledikant, Keukenkacbel met 2 ovens, 1 pluimen Bed, 1 grooten ijzeren Pot, 2 Boogzagen, 1 Spade, 1 Bijl, Houweelen, 1 Vork1 Riek1 Snijmes en een Duif met Kooi. Koopen tot en met f 3,kontant. De Notaris P. Dregmans te Axel,, zal ten verzoeke van de daartoe ingevolge artikel 1223 B. \Yonherroepelijk gemachtigde schuldeiscbers, op Woensdag den 9 April 1884, des namiddags 2 ure, in openbaar verkoopen: en het recht van erfpacht op den GROND, alles te Ter Neuzen, nabij de Bizondere School aldaar, kadastraal sectie no. 1583, groot 63 centiaren. Be woond bij de erven Pieter Dieleman en te aanvaarden 1 Juni 1884. De verkooping wordt gehouden in bet „Nieuw KofKehuis'' bij de beer A. Tholens op bet markt- plein te Ter Neuzen. aan den Vaartdijk, nabij de Magrette, te Axel; bewoond bij Xaverius van de Winckel, schaap- herder te Axel; te bevragen bij Notaris DREG- MANS aldaar. EEN SCHOONE PARTIJ in den Seydlitzpolder, gemeente Ter Neuzen, groot 4 hektaren 18 aren 7 centiaren, toebeboorende aan Jonk- vrouwe Prisca de Ghellinck d'Elseghem en te bevragen bij Notaris EERCKEN, te Ter Neuzen. Aan de openbare lagere school A te TER NEL ZEN (hoofd de heer H. J. Vooren) worden gevraagd waarvan een met hoofdakte. De jaarwedden zijn met hoofdakte 750, zonder deze f 600,met verhooging om de 2 jaren met f 50,Maximum met hoofdakte f 1000,zonder deze f 800, Sollicitatien worden ingewaebt bij den Bur gemeester. Aan de Openbare School te ZUID DORPE wordt ten spoedigste gevraagd op eene jaarwedde van 600,Stukken enz. franco aan den Burgemeester voor 10 April a. s. 7 April a. s. LOTEN te bekomen bij M. RIJBERING, Middelburg. Gelieve bestellingen te doen bij M. ADRIAANSEN, Zandplein, Ter Neuzen. aan de Axelsche brug tot Dinsdag a. s., schipper N. Boom met een lading voor rekening van P. VAN ALTEN te Ter Neuzen. EENE WELBEKLANTE waarin I1ER.RERG met vergunning, staande te Zuiddorpe, in de kom der gemeente. Groot gemak van betaling. Te bevragen bij J. P. MOERDIJK te Zuiddorpe. bij P. J. SCHEELE te Ter Neuzen; KUNST-GUANO11,00 Idem voor Aardappelen9,00 CHILISALPETER 15 a 16 pCt 12,50 alles per lftft K.G. a kontant, liggende bij J. v. d. WELLE, Tholensstraat. geschikt voor KOREN en AARDAPPELS, a f 9,50 de 100 K.G. E N NOG T E 11E K O M E N a f 12,25 per 100 K.G., bevattende 15 a 16 procent stikstol. ■i 1'OLEN. OOSTENEIJK, IIONGARIJE. Italie. Spanje. Turkije. Kg Y PTE Portugal. Amerika. Bkazilie. dito I. 100 1872 dito L. 100 1873 Loten 1866. Oblig. Hope Co. Keening 1860 Certific. dito Inscript. Stieglitz Co. 2e a 4e L. Obligation 18671869 Certificaten. Aandeel spoorweg Gr. Maatach. Oblig. di o Aaod. Baltisehc spoorweg dito dito Jelez Orel dito spoorweg Poti-liflis dito dito Charkow Azow Znid West apoorwegmaatschappij. Schatkiat obligation Oblig. in papier Mei Nov. dito dito Feb./Ang. dito metall. in zilver Jan.Muii. dito dito April/Oct. Schatkistbiljetten Certific, Amsterdam Obligation Buitenl. dito Binnenlandsche In8chrijvinz Alg. achuld Obi. Leening 1876 Obligation Obligation (1877) dito (1876 Illinois certificaten van aandeel Union Pacific hoofdl. dito Oblig. 1865 dito 1875 5 5 5 4* 4 4 4 6 5 4i 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 41 87J 791 371 123J 92J 531 89 891 901 561 82 66 67 661 971 8J 661 50J 1111 6 1121 5 98 5 97A n By matige aanvoer van Tarwe was heden de kooplnat traag. Puike partijtjea tot vorige prijzen, mindere aoorter. 10 cent lager langzaam verkocht. Zomer Gerst 10 cent lager. Duiven- boonen 20 cent en Bruineboonen 50 cent lager. Witteboouen 1,00 lager. Pnike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 7 80 a 8,40, mindere f 6,00 a J 7,70 Rogge f 6,10 a f 6,40 mindere J 5,60 a J 6,00. Gerat winter 5 60 a f 6,00 mindere j 4,50 a f 5,50 zomer dito f 5 10 a f 5,40 miudere 4,40 a f 5,00. Haver korte y 4 00 a f 4,50 lange J 2,50 a 3 80. Paaraenboonen 7,00 a 7,25 mindere f 6 00 a 6,90. Duivenboonen f 7,70 a J 7,80 miudere 6 50 a f 7,40. Brnineboonen f 10,50 a f 11,00 mindeie J 7 50 a 10,25. Witteboonen Walcherache f 12 50 a 13,00. Zeenwache 12 00 a 12,50 mindere 10,00 a 12,00. Erwten 8,50 a 9 00, mindere 7,00 a 8 25. Kana- riezaad beste 8,50 a 9.00, mindere 6 75 a 8,25. Koolia&d f a Zaailijnzaad 11,00 a 12 25. Eieren f 3,10 a f 3 20 per 100 stuka. Aardappeler. Zeenwscbe J 1,60 a f 1 80. Zeeuwsche Ajuin f 4,00 per 50 kilo. Tarwe, witte, 100 k„ id, Roode Gerat Haver Boekweit, p. fcect. Duivenboonen Paardenboonen Kooleaad 100 k. Lijuzaad Kempzaad Kijukoeken Koolzaadkoeken Kempzaadkoeken Eieren per 26 stuka Tarwe in dalende stemming. Haver lusteloos. Gerst ferm. 21 Maart. 14 Maart. fr. 22.75 8 23.00 fr. 22,75 A 23,00 15(50 16^00 (i 15(50 ie(oo 20,00 20,50 20,00 20 25 16,50 17,50 17,00 18,00 14,00 15 00 17,50 17 75 15 00 15,25 35,00 46,00 ,,29,00 82,00 29,00 30,09 25 00 26(00 25(00 20(00 20,00 21,00 20,00 21,00 2(70 1> ~~~t 2 20 n VAN EEN FLORISSANT TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 3