Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1968. Woensdag 26 Maart 1884. 24e laargang. Spaanscke SmoUelaars. Binnenland. feuilletonT ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYESTENTlSN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Itit bind verschijnt l>insdar> en Vrijdagnvoud bij den uitgcver J. K, G. D n O N T te Ter Neazen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL rnaken bekend, dat op Maaudag den 31 Maart a. s. des voormiddags ten 10 uretenraad- huize, ZITTING zal worden gehouden tot het afgeven der bewijzen van toelating van kinderen van 6 tot 12 jaren, tot het genot van lager onder- wijs op de openbare lagere school alhier. Axel, den 25 Maart 1884. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. OOSTER. De Secretaris, J. V. D. SCHOONAKKER. JPolitieli Overzicht. Het eigenlijk staatkundig nieuws is op het oogen- blik schaarsch en dat kan niemand verwonderen. Reeds eenige weken lang toch bestond het voor drie vierden uit het verhaal van Engelands hande- lingen in Soedan, Engelands onderhandelingen in Transvaal, Engelands beraadslagingen in zijn Parle- rnent en nog is Engeland sclieering en inslag, waar het berichten betreft waarbij de alles beheer- schende staatkunde van slokop en haalbinnen in het spel is. Zoo is in Soedan nog altijd geen afdoende beslissing gevallen. "Wei zijn de berichten daar- omtrent zeer tegenstrijdig, want terwijl de regee- ringsberichten melden, dat Osman Digna's troepen verloopen en zijn aanhang vermindertzeggen andere berichtgevers, dat de bevochten Britsche zegepralen volstrekt niets uitgewerkt hebbeu en de toestand te Khartoera allerhachelijkst is, doordien de stammen rondom Khartoem zich ten gunste van den Mahdi hebben verklaard, zoodat de gemeenschap met het aan gene zijde van Berber gelegen land geheel verbroken is. Arabieren trekken op de oevers van den Nijl bijeen en houden den waterval van Subouka bezet, waar de stroom slechts 11 meter breed is, waardoor ook het verkeer op de rivier geheel gestremd is. Hoogstwaarschijnlijk zal Osman Digna, die tot den heiligen oorlog heeft opgeroepen en zich op acht Engelsche mijlen vau Handoeb bevindt, een vooruitgeschoven post van het Engelsche leger te Suakin, wel weder gaan vechten als hij de kans daartoe schoon ziet. Wat Transvaal betreft, daarmede zijn de onder handelingen wel geeindigd, maar het schijnt, dat met het teekenen der overeenkomst de moeilijkheden, zoowel hier als ginds, nog niet alle zijn overwon- nen. Althans de beraadslagingen in het Parlement in de laatste dagen en de handelingen der betrokken Kafferhoofden op de Transvaal-grens getuigen van weinig ingeuomemheid met de bepalingen van het gesloten verdrag. Overigens leverden de beraadslagingen in het Parlement weinig belangrijks op, want Gladstone 1) Een zwaar geklop doet zich op de huisdeur hooren van de Venta del Rev Moro, eeue ellendige herberg op den landweg, die van Guipuzcoa naar Asturie leidt. Eindelijk vertoont zich een licht en de stem van een half slapend meisje vraagt wie verlangt binnen te worden gelaten. /pGentes de paz" (vreedzame lieden) luidt het antwoord. Het meisje doet open en laat van schrik de knars bijna uit de hand vallenZes of acht mannen staan voor hnar en dringen de geopende deur binnen *Zijt gij gek," vraagt een van hen, om ons zoo lang te laten wachten? De maan schijnt alsof het dag was, men kan ons op een halve mijl af- stands zien en gij laat ons hier een half uur voor de deur staan. WaarisPepe? Waar is uw vader?" //Hij slaapt," antwoordde het meisje. z/Moge de hond nooit ontwaken!" vloekte de woordvoerder„zet de kaars hier op tafel en haal hem naar beneden, anders ga ik naar boven en wek hem met de kolf van mijn trabuco spoedig wij hebben nauwelijks een half uur tijd." Het meisje verwijderde zich en de mannen zetten zich rondom de tafel. Het is niet te verwonderen, dat het meisje op blijft sukkelend en zonder het hoofd schijnen de ledeu der Britsche regeering niet te kunnen han- delen. Gladstone zal eenige dagen buiten door- brengen tot herstel van gezondheid. Uit een en ander is de betrekkelijke schaarschheid van //nieuws" gemakkelijk te verklaren en al is het geen reden tot treurigheid, want in dit geval geldt wel gewoon- lijk zooals men weet het woord//geen tijding, goede tijding," dan is het toch niet aardig een staatkundig overzicht te schrijven over dingen waarvan men kan zeggen//die hebben wij al gehad." In Frankrijk is de begrooting voor 1885 aan de leden der Kamer rondgedeeld. Zij sluit met een overschot van 176,000 francs. De ontvang- sten zijn 22 millioen en de uitgaven 23 millioen hooger geraamd dan voor 1884. Men is tot die uitkomst gekomen door de geraamde uitgaven tot het allernoodzakelijkste te bepalen. Alle buiten- gewone uitgaven voor onderwijs en openbare werken zijn van de begrooting afgebracht. Ook bevat zij geen voorstel tot het scheppen eener nieuwe be- lasting. Voorloopig zal men daar dus de tering naar de nering gaan zetten en het ware te wenschen dat men dit goede voorbeeld ook in andere landen ging volgen. Het zou er niet slechter om gaan. Uit Noorwegen komt het bericht, dat de Kroon- prins van Zweden en Noorwegen benoetnd is tot Onderkoning van Noorwegen. Het schijnt, dat men op deze wijze tot een oplossing zal trachten te komen van de grondwettige verschillen, die er tusschen de Nooren eenerzijds en den Koning met zijne Ministers anderzijds in den laatsten tijd behandeld zijn. De volksvertegenwoordigers hadden tot driemaal toe besluiten geaomen, die de Koning op raad van zijne Ministers weigerde uit te voeren. Dientengevolge zijn de Ministers in staat van be- schuldiging gesteld en door het hooge rijksgericht afgezet en tot zware boeteu veroordeeld. De Koning was het echter met zijn Ministers eens en heeft zeer tegen zijn zin het vonnis geteekend, want het was juist de Koning zelf, die men in zijn raadslieden heeft willen treffen. In Servie is de eerste verjaardag van zijn ver- heffing tot een Koninkrijk te Belgrado en elders met veel luister gevierd. In dat jaar beleefde het land een volksopstand wegens ongrondwettige handelingen, die door ,/Soldaten" in zijn begin gestuit werd en aan vele volksmaunen het leveu en de vrijheid heeft gekost. De regeering-Cristitsch had de eer vau dat werk, maar bij de nieuwe ver- kiezing verklaarde het volk zich nogmaals tegen deze regeering en de Koning gaf Cristitsch onder dankbetuiging zijn ontslag en benoemde een nieuwe regeering. Reeds was bepaald, dat de nieuwe voiksvertegenwoordiging niet te Belgrado maar te Nisch zou bijeenkomen. het eerste gezicht dier nachtelijke bezoekers schrikte, want zelden had men iets afschuwelijkers kunnen zien. Grijnzende, door wind en weder gebruinde gelaatstrekken, kleine, zwaargebouwde lichamen, als 't ware in lompen gehuld, naakte beenen, de voeten alleen met saudalen bedekt, eenen calanes zonder vorm op het hoofd, steile haren, die over het ge zicht vallen, en bovenal een arsenaal van allerhande wapenen, waaronder zij bijna gebukt gaan. Een karabijn over den schouder geworpen, een trabuco met trompetvormigen loop onder den mantel, pisto- len in den gordel en eindelijk de nooit ontbrekende navaja (het dolkmes) van buitengewone lengte. Zwijgend zitten zij om de tafel, een hunner heeft het venster half geopend en loert naar buiten Eindelijk hoort men zware voetstappen op de trap, de deur gaat opnieuw open en binnen treedt Pepe, de posadero, de waard van de Venta del Rev Moro. ffCaballeros, de droes mag mij halen, als ik u heden verwachtte." //Die zal u buitendien toch wel vinden," ant woordde hij, die de aanvoerder der onbekenden scheen te zijnwij dachten het gisteren ook niet, dat wij in dezen helderen nacht naar buiten moesten, maar de oude heeit het bevolen." z/Hoe gaat het van nacht?" vroeg Pepe, „hebt gij veel geladen?" z/Twaalf muilezels met tabak en cacao en drie wagens met Fransche waren." //Bah 1" roept Pepe op miuachtendeu toon, //dat De Minister van justitie heeft zijne bizon- dere tevredenheid betuigd aan den commissaris van politie te Leiden over diens ijverige bemoeiingen en nauwgezette plichtsbetrachting in de bekende vergiftigingszaak. Tevens meldt men, dat door Z. M. den Koning aan C. J. la Riviere jr., custos, en H. P. Jossevel, bediende, beiden aan het Anato- misch kabinet te Leiden, eene gratificatie is toe- gekend voor de door hen bewezen diensten bij het door prof. T. Zaayer en Dr. P. de Koning ver- richte gerechtelijk geneeskundig onderzoek der lijken van 16 vermoedelijke slachtoffers van vergiftiging. Uit Parijs wordt de voltooiing bericht van het ruiterstandbeeld van Koning Willem II, dat op last der Luxemburgsche regeering voor's lands kosten vervaardigd is door den beeldhouwer, den beer Antonin Mercid. Het stelt den ridderlijken Koning-Groothertog voor, bij gelegenheid dat hij zijn intrede deed, na zijn troonsbestijging in de stad Luxemburg, met het hoofd ontbloot, met de hand groetende de Luxemburgers, die hem toe- juichen, en waar hij, te midden van een bloemen- regen de Luxemburgsche constitutie brengt. Het beeld is allerbevalligst, en het ros, dat schijnt te aarzelen de pooten op den grond te zetten om de bouquetten niet te vertrappen, meesterlijk uit- gevoerd. Het geheel is een der bewondcringwaar- digste ruiterstandbeelden die er bestaan. Binnen weinige dagen zal het leem, dat thans, om niet te barsten, met frisch water aanhoudend wordt overgoten, aan den gieter worden afgeleverd. In October verwacht men de onthulling. Mevr. de wed. D. de Blocq van Scheltinga heeft het ijzererts uit haar gronden aan de Tjonger, onder de gemeente Mildam, aan de vennootschap Brandt verkocht voor 10,000, onder bepaling, dat de vergraviug in drie jaren moet afloopen, waarna het land weder aan de eigenares komt. Naar men verneemt, is de veldwachter H. Kuppens te Best, verdacht van den moord op de vrouw, die op den weg dood gevonden werd, bij gebrek aan bewijs, weder in vrijheid gesteld. V rijdagavond zijn de daders vau den diefstal ten postkantore te Breda tot bekentenis gebracht, dank zij de groote activiteit en het beleid der justitie. W. J. Balliutijn, opzichter in de sigaren- fabriek van den heer Meewesen, reeds voorloopig in arrest, onderging met den brievensteller J. H. Moors en den kleermakersknecht Z. A. van Hal een langdurig verhoor, waarbij alien eindelijk hunne misdaad beleden. Men zegt, dat B. reeds in het huis van arrest tot bekentenis was gebracht en toen zijne medeschuldigen heeft genoemd. Het verhoor duurde van 5 tot 91 uur, waarna het drietal naar de gevangenis werd overgebracht. De is de moeite niet waard om zich door de maan te laten beschijuen en aan de douaniers een zeker wit voor hunne kogels te geven z/De oude wil het zoo," antwoordde de eerste; z/hij heeft ons beloofd dat de blauwen (grenssoldaten) ons van nacht met rust zullen laten, en gij weet, de oude heeft altijd gelijk." z/Ja maar," herinnert Pepe, „de dikke Pedro uit Columhres heeft mij verhaald, dat er een nieuwe luitenant in Llanes is, een vreemde, geen Spanjaard, en geen Catalonier. Wacht eens, van waar zeide hij toch, dat hij vandaan was?" z/Zeker een garacho" (spotuaam voor de Fran- schen) zeide een. ,/Neen, neen ook geen Italiaan wacht, een Alernan heeft hij gezegd weet gij waar dat ligt z/Daar achter Barcelona," zeide een met hoog- wijs gelaat. z/Ln de dikke Pedro heeft er bijgevoegd, dat de oude, als hij dezen hebben wil, hem door geld noch beloften kan paaieneen ons lood in den bast, dat is de eenige manier om den nieuwen luitenant te krijgen." z/Het zal nog zoo erg niet loopen," hervatte de ander; #vandaag bijvoorbeeld zijn onze spionnen in Llanes geweest en hebben zij het gerucht uit- gestrooid, dat eene balancelle met tabak te Riva de Sella landen zal; daar zullen de blauwe hon- den den ganschen nacht achter de rotsen op den loer liggen terwijl onze waar hier stilletjes gestolen effecten zijn door hen verbrand, doch eene som van 20,000 aan bankbiljetten is terecht gekomen. Nadat deze eerst in handen waren ge weest van Ballintijn en later van Moors, had Van Hal, die als kleermaker werkte bij zijnen broeder, een geacht burger, ze in diens huis achter een behangsel geborgen, van waar zij dan ook op zijne aanwijzing door den heer officier van justitie werden te voorschijn gehaald. Moors heeft ook bekend een valschen sleutel te hebben laten maken, om in het postkantoor te kunnen komen. Ook een diefstal, den vorigen zomer ten huize van den heer Vester, terwijl deze met zijne echtge- noote naar de Amsterdamsche tentoonstelling was, moet door hen gepleegd zijn. Toen werden o. a. een aantal zilveren en gouden voorwerpen gestolen* Dit moet thans mede ontdekt zijn, door het vinden van zilveren lepeltjes in het huis bij een meisje, dat met het toezicht op het huis van den heer Y/ester belast was en met wie Ballintijn, een ge- huwd persoon, in intieme betrekking stond. De drie beschuldigden behooren tot een beruch- ten club, onder den naam van Bloedraad. De nachtelijke bijeenkomsten hadden plaats in eene herberg op de Havermarkt, waar het in den regel bont toeging. Natuurlijk heerscht er niet weinig sensatie in de stad. Den 27 dezer maand is er een gedeeltelijko zon-eclips, die zichtbaar zal zijn aan de Noordpool en in het Noorden van Europa. In Nederland is de eerste aanraking met de schaduw onzichtbaar, doch de tweede of het einde der eclips eenige minuten na zonsopgang waar te nemen. Voor het midden des lands vindt deze aanraking ten 6,40 ure des voormiddags plaats, terwijl de zon ten 5,48 ure opgaat. De heer Poulie, ontvanger der registratie te Bergen op Zoom, verzond indertijd ambtshalve een niet voor het voile bedrag aangeteekenden brief met 4000. De brief is bij den diefstal aan het postkantoor te Breda in het ongereede geraakt en de ontvanger heeft thans eene minis- terieele aanschrijving ontvangen, om hetbovenver- melde bedrag ten spoedigsten uit zijn eigen beurs te restitueeren. Deze schijnbaar harde maatregel vindt zijn grond in het feit, dat de ontvangers de brieven met geldswaarde, die zij ambtshalve verzenden, kosteloos tot het voile bedrag kunnen verzekeren. YVanneer de Zuid-Afrikaansche deputatie naar Belgie gaat, wordt een spoorwegrijtuig van het hof van Belgie te harer beschikking gesteld, ten einde haar van de grenzen te vervoereu naai Antwerpen en later naar Brussel. Aan drie stoombooten van de firma Van Maenen en Co., varende tusschen Antwerpen en den Rijn, voorbijgaat. Ha, ha, hawij zullen den vreemden kerel wel op Spaansche streken traktee- ren, dat hem hooren en zien zal vergaan!" Maar plotseling hield de spreker stil. Drommels wat is dat schreeuwde hij, z/hoort gij dat geraas niet?" Allen zwegen. 1 ondos(domkoppen), riep Pepe na eene poos lachend uit, „dat is een mensch, die snorktEen arme Fransche desterrado (balling) heeft mij van nacht om een nachtverblijf gesmeekt; hij bezat slechts een pesete (1 frank) en ik kon het hem niet weigeren, want vaudaag of morgen kunnen wij ook over de Pyreneen moeten en desterrados zijn 1" z/En als hij een spion ware? zei er een. z/Een spion! ken ik ze dan niet alien?" her- nam Pepe, ,/ben ik niet zelf een spion der re geering, ha, ha! overmorgen, den eersten van de maand, ga ik naar Llanes en laat me mijn maandgeld, vijf duros, uitbetalen en neem bij die gelegenheid den nieuwen luitenant eens op. Neen, muchachos (jongens), dat is, bij den hemel, geen spion; hij verstaat geen woord Spaansch, kentdeu weg niet en wil slechts naar Oviedo, alwaar hij een neef heeft wouen" z/Ik moet hem zien," sprak de aanvoerder der bende, z/Gaarne," hervatte Pepe, terwijl hij de kaars van de tafel nam//komt alien, maar zachtjes, Teas \n/r.\rir mum

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1