Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1963. Zaterdag 8 Maart 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit blad verschljnt Dlnsdag- en Vrijdagavond bij den uitgever J. K. G. D B O N T te Tee Neuzen. JPolitieli Overzicht. In Frankrijk heeft men bericht ontvangen, dat de Franschen in Tongkin eenige voordeelen hebben behaald en een gunstige stelling hebben ingenomen. De samentrekking der troepen is thans afgeloopen en onverwijld kan met de eigenlijke krijgsbe- wegingen worden begonnen. Het eerst aan de beurt is nu de inneming van Bac-Ninh. Uit goede bron verneemt men, dat, als China na de inneming van Bac-Ninh niet toegeeft, Frankrijk beginnen zal met zich meester te maken van Formosa, Hainaiu en het tolkantoor te Kiangtscheu. Algemeen wint echter het gevoelen veld, dat het wel zoover niet komen zal, daar in China de vredespartij sterk de bovenhand krijgt. In de Kamer zal de regeering nog deze week ondervraagd worden over de werk- stakingen te Ansin. Een voorstel om bij leve- ringen voor het leger of andere staatsbehoeften te bepalen, dat zooveel mogelijk door cooperatieve arbeiders—vereenigingen moet worden geleverd, werd verworpen. De voorsteller, Clemenceau, wilde dat althans een tiende gedeelte aan arbeiders-vereeni- gingen moest worden gegund, want, verklaarde hij, thans geven de leveranciers den staat 10 pCt. korting, doch zij hebben op het loon der arbeiders 25 pCt. beknibbeldDe regeering verklaarde echter onmogelijk bij aanbestedingen tusschen beiden te kunnen komen, zoodat de Kamer tot de eenvoudige orde van den dag overging. De regeering der Vereenigde Staten heeft aan de schatkist van Cuba, de betaling van zes millioen piasters gevraagd, als schadevergoeding voor de Amerikaansche onderdanen, wier goederen tijdens den burgeroorlog op dat eiland werden in beslag genomen. Een dergelijke vordering is ook inge- komen voor de op Cuba gevestigde Duitsche onderdanen; maar het kabinet van Madrid heeft niet erkend, dat geldelijke vergoeding verleend moet worden alleen voor handelingen, gepleegd door de geregelde troepen of door de gevestigde machten. Eenige Engelsehe politiebeambten zijn te Parijs aangekomen om iulichtingeu in te winnen om- trent Ieren, die verdacht worden van mede- plichtigheid aan de Londensche dynamietaanslagen. De Fransche antoriteiten zijn hen daarbij behulp- zaam. Indien er grond voor uitlevering wordt gevonden, zal zij dadelijk worden toegestaan, en personen, tegen wie alleen gegronde verdenking bestaat, znllen uit het land worden verwijderd. De Republique Fr. zegt, dat, hoewel zij over het algemeen weinig is ingenomen met Gladstone's handelingen, zij zijne lersche hervormingen voor de grootmoedigste houdt, die mogelijk waren. Omtrent het beslissend gevecht, dat in de vlakte van Teb, tusschen Trinkitat en Tokar in Egypte geleverd werd en waarbij de Engelschen niet zonder zware offers overwinnaars bleven, meldt men nog het volgendeDe Arabieren legden grooten moed FBUILLETON. 20) Het kasteel Rothslein Elisabeth aarzelde en luisterde. De sterkte en dichtheid van het muurwerk scheen de zoldering voor alle geluiden uit het slot ondoordringbaar te maken en in het kille vertrek zelfs vernam het oor geen geruisch, behalve van het verdikte vocht dat van de muren liep en in zware droppels van de zoldering viel. De freule zocht een uitgang en ontdekte weldra een deur, die zij met moeite met een sleutel opende. Zij trad in een ander gewelf en achtereenvolgens in meer, die weinig van het eerste verschilden; in alien hetzelfde sterke, doffe muurwek, dezelfde verwoestingdezelfde kille afloopende dauw. Toen Elisabeth het laatste van deze gewelven had verlaten, kwam zij in een lagen gang, die in de rots was uitgehouwen. Zij zag dat zij dicht bij de plaats van bestemming was. Door een rotsspleet hoorde zij het doffe geruisch der golven van de rivier. Zij snelde ver- der tot zij aan een andere deur kwam. Haar hart klopte heftig, haar vermoeide leden sidderden en de bange onrust die haar borst vervulde, maakte het haar bijna onmogelijk, zich te bewegen. Toen zij zich eenigzins had liersteld, klopte zij aan de deur. Er kwam geen antwoord en zij hoorde slechts een doffe echo in den gang; zij klopte en ongeevenaarde doodsverachting aan den dag, doch deze bleken niet bestand tegen een aan tucht en orde gewend leger, voorzien van juistheid- wapenen van de nieuwste vinding. Het goed ge- regeld snelvuur der Engelschen veroorzaakte dan ook een groote slachting in de gelederen der Ara bieren, zoodat zij op alle punten werden terug- geslagen. De hardnekkige en wanhopige tegen- stand der Arabieren en het groote bloedbad, dat onder hen werd aangericht wordt voorgesteld als een tweede Ulundi (de nederlaag van Cetawayo in Zoeloeland). Voor dat het bevel tot oprukken gege- ven werd, had de Engelsehe generaal Graham een boodschapper naar Osman Digna, het hoofd der Arabieren, gezonden ten einde hem aan te raden, zijn krijgsmacht uiteen te doen gaan, om hem dan den verzoenenden aard der zending van Gordon uit te doen leggen, onder bedreiging, dat anders tot den aanval zou worden overgegaan. Toen hij hierop geen antwoord ontving rukten de Engelschen in een langwerpige slagorde op en vonden de Arabieren te Teb verschanst en voorzien van Krup- kanonnen. Zonder een schot te lossen trokken de Engelschen onder het vuur der Arabieren de verschansing om, zoodat deze in een halven cirkel besloten was. De manschappen kregen nu last in Hggende houding te vuren, terwijl het goed gericht geschutvuur der Engelschen spoedig ver- warring in de verschansing bracht. Daarop werd last gegeven de verschansing te bestormen en dron- gen de Engelschen met groote doodsverachting er binnen. De dappere Arabieren gilden nu als be- zetenen, maar hielden toch stand en eerst na een verwoed gevecht van man tegen man, dat drie uur duurde, was het gevecht beslist en werden de terugtrekkende Arabieren door de Engelsehe rui- terij tot in bet gebergte vervolgd. De Engelsehe strijdmacht bestond uit 3000 man voetvolk en 750 huzaren en bereden voetvolk, met zes mitrail leuses en 8 kannonnen van klein kaliber, zeven- ponders. De getalsterkte der Arabieren wordt op 10000 man geschat en 'zijn verlies op minstens 1400 man aan dooden en gewonden. Van de Engelschen werden 170 man buiten gevecht gesteld, 28 dooden en 142 gekwetsten, terwijl 2 man worden vermist. Het wetsontwerp tot wijziging van enkele be- palingen der drankwet is, naar men meedeelt, in bijna alle afdeelingen van de Tweede Kamer ongunstig ontvangen. Er bestaat veel kans, dat behoudens toe- stemming van Z. M. den Koning de Kon. militaire kapel van het reg. grenadiers en jagers een kunst- reis zal maken naar Engeland, in de eerste plaats naar Londen. Onderhandelingen hierover worden nogmaals, maar zonder gevolg. //Hij spreekt niet," dacht Elisabeth. Hij zal nooit meer spreken. Zijn hart is koud en ik voel het, het mijne zal hem niet lang overleven. Maar het laatste offer van liefde kan ik hem nog brengen. Ik wil naar zijn koud lijk gaan en den laatsten blik werpen op hem, die helaastot zijn en mijn ongeluk zulk een groote liefde in het hart droeg. Moge mij dan ook een dergelijk lot treffen, moge mijn lijk aan zijn zijde getuigen, hoezeer een vrouw heeft geleden, hoe innig zij heeft bemind." Het duurde lang voordat de sleutel, dien Elisa beth beproefde, de deur van de gevangenis opende. Zij ging met vaste schreden verder, daar zij in het geloof aan zijn dood alles trotseerde en op het punt was gekomen, waarin zich verdriet niet door uitwendige kenteekenen laat zien. Geen huivering, geen traan, geen sidderen van de hand, geen zacht beven van de lip zou aan iemand de inwendige aandoening van haar gemoed hebben verraden. Het duistere vertrek dat Elisabeth betrad, geleek op de anderen, die zij reeds was door geloopen. De vochtige uitwasemingen, waarmee het was ge- vuld, verduisterden de vlam van de lamp, wier licht nauwelijks helder genoeg was, om haar naar een lioek van het gewelf te brengen, waar zij een oogenschijnlijk levenlooze gestalte op een strooleger zag liggen. Haar adem stokte en haar voet was als aan den grond geworteld. Met hevige inspanning reeds sedert eenigen tijd gevoerd. De reis zal waarschijnlijk plaats hebben in Juli en een dag of tien duren. Het verslag betreffende den toestand van het Kroondomein gedurende 1883 is in druk ver- schenen. Het ten name van het Kroondomein op het Grootboek ingeschreven kapitaal bedroeg op 31 December jl. f 6,305,900. In den loop van 1883 werden 2 voile tiend- blokken vrijgemaakt; in het rentambt Arnhem ad f 1458,50 en in het rentambt Winterswijk ad f 2621,20voorts 5 gedeeltelijke in het rentambt Utrecht, samen ad f 1652,75. De groote lust tot afkoop begint sterk te luwen. Uit den Haag wordt aangaande den diefstal in het postkantoor te Breda, het volgende aan de Amst. Ct. geschreven: De inspecteur van de posterijen te Breda, de heer W. P. Nagel, geeft onmiddellijk per draad van het voorgevallene bij den directeur van het postkantoor aldaar kennis aan zijn chef, den hoofd— directeur der posterijen te 's Gravenhage, J. P. Hofstede, die dadelijk tot het instellen van een onderzoek in loco, vergezeld van zijn factotum, den inspecteur J. J. Doffignies, op den trein gaat zitten naarLeiden Waaromp Omdat de directeur van het postkantoor aldaar ook toe- vallig Nagel heet. De groote man, de hoofd—directeur van het geheele Nederlandsche postwezen, verzuimt te doen wat ieder gewoon mensch doet, als hij een telegram ontvangt, dat iste letten op de plaats van afzending. De inspecteur der posterijen van Noord-Brabant en Zeeland heeft trouwens niets met Zuid-Holland te maken. Toen de heeren op weg waren, ontdekte de inspec teur der posterijen C. van der Veen de onverklaarbare dwaling van zijn chef en stuurt onmiddellijk een bode naar het station. Als de bode op het perron komt, rijdt de trein juist weg. Met ontstelde gezichten komen de heeren" bij den directeur van het postkantoor te Leiden aan. De heer A. L. Nagel geeft de verzekering, dat hij dien nacht niet alleen rustig geslapen heeft, maar bij het ontwaken in het bezit was van al zijne aangeteekende brieven en van den Prins geen kwaad weet. De gezichten van beide heeren beginnen eene akelig geheimzinnige uitdrukking te krijgen; zij keeren naar het departement terug en zijn nog niet bekomen van den schrik. Geen kwestie verder van eene reis naar Breda; men blijft te huis. Het onderzoek in loco, dat voor Leiden dringend noodig was, is op eenmaal voor Breda overbodig geworden. Blijkens opgave in de Staatscourant van 6 dezer, bestond de bevolking van Drenthe op 1 Januari 1884 uit 122,491 personen, waarvan sprong zij voorwaarts en zonk naast de onbeweeg- lijke gestalte neer. ffHij is het hij leeft!" riep zij. //Ileilige maagd, hij leeft!" Door deze haastige uitroep uit een zachte sluime- ring gewekt, stond de gestalte van het armzalige leger op en wierp blikken op de bleeke schoonheid, die naast hem knielde. //Ha, mijn droomEn ik ben niet ontwaakt Ik bezweer u, zeg mij wie hier is, want mijn oog is na zulk een lange duisternis verblind door uw licht!" z/En gij vraagt wie ik ben, Hugo? Hebt gij mij in die weinige uren reeds vergeten? Lang is het nog niet geleden, dat wij gescheiden zijn. Maar gij zijt gewond en z/Neen, dierbare Elisabeth, ik ben niet gewond; het paard werd onder mij doodgeschoten en kwam in zijn val op mij te liggen. Die drukking ver oorzaakte mij in den beginne veel pijn, maar die is nu voorbij en ik gevoel mij wel en gezond. Spreek dus niet over wonden; ik zou ze ook niet voelen, daar gij hier zijt. Maar zeg mij, hoe komt gij hier Heeft de wreedheid van uw broeder of de liaat van zijn vrouw het gewaagd maar neen, neen, het kan niet zijn, gij zijt niet in dit vreeselijke gewelf opgesloten." z/Denk niet zoo hard, Hugo? Mij heeft mijn vrije wil hierheen gebracht, nadat ik vernomen 63,529 van het mannelijk en 58,962 van het vrouwelijk geslacht. De bevolking is in den loop van 1883 toegenomen met 655 m. en 296 vr. totaal 951. In de Rijks-postspaarbank is van 21 tot 29 Febr. jl. meer ingelegd dan terugbetaald/12,568,79. ?va aftrek van de terugbetalingen bedroegen de inlagen op 20 Febr. 3,383,942,55. Uit Zutfen wordt gemeld, dat de aldaar zich in arrest bevindende Gradus Arends bekend heeft met Schepop, die in Duitschland gevangen zit, den moord onder Raalte gepleegd te hebben. Ook Schepop moet onlaugs eene dergelijke bekentenis hebben afgelegd. Dat het onvoorzichtig is, brieven met geld niet voor het voile bedrag aan te teekenen, is op nieuw gebleken bij den diefstal aan het postkantoor te Breda. Een brief met f 6000 was aangegeven voor f 4000. Yoor den afzender derhalve een verliespostje van f 2000. De mazelen breiden zich in Limburg voort- durend^ uit, vooral in de Maasstreek, tusschen Maastricht en Sittart. Zij zijn thans wederom te Urinond en te Berg epidemisch heerschend ver- klaard. Te Venlo woedt het karakter der ziekte kwaadaardiger. Daar werden in Februari omstreeks 400 kinderen door de ziekte aangetast. Volgens het twintigste jaarverslag van de weesinrichting te Neerbosch bij Nijmegen, zijn thans in de inrichting opgenomen ruim 650 weezen; zoodra het nieuwe weeshuis gereed zal zijn, zullen daarin weder 100 kinderen ter verpleging worden opgenomen. Aan giften, legaten en andere in- komsten is van 1 Juli 1882 tot ultimo Mei '83 ontvangen met het saldo der drukkerij/110,420,46. Uitgegeven is voor levensmiddelen, voor den bouw van nieuwe woningen, lijfrente, rente van hypotheek en aankoop van land 115,324,02^, zoodat het nadeelig saldo, na aftrek van het voordeelig saldo op 31 Mei '82 bedroeg 2017,57. Tegenover dit nadeelig saldo staat ruim 20,000 aan de weesinrichting vermaakt, onder bezwaar van vruchtgebruik en in hypotheken, terwijl de balans der drukkerij sluit met een batig saldo van f 63,080,92. Het Handelsblad deelt mede, dat Dr. Mezger teruggekomen is op zijn besluit om Amsterdam te verlaten. Uit Rotterdam schrijft menUit een gesprek, tusschen een aantal veehandelaren ge voerd, blijkt, dat zij in de afmaking van het vee in het Spoelingsdistrict niet het gewenschte middel zien om de longziekte te bestrijden. Door de kolossale hitte die in de stallen heerscht, ligt het vee, dat met 100 a 150 stuks opgestald is, onophoudelijk te hijgen, waardoor het niet anders kan of de longen moeten aangedaan worden. heb, dat men u hier heeft opgesloten. Maar nu komt het er op aan, ons te haasten en u te ver- lossen. Ik heb bericht, dat tien uwer bedienden en uw getrouwe Willem in het bosch op u wachten, om u te bevrijden en op mijn hulp rekenen." »Wat helpt mij uw goedheid, dierbare Elisabeth als zij niet in staat is, de grendels weg te schuiven en mij den weg uit dezen kerker te openen?" z/Ik kan hetantwoordde Elisabeth, terwijl zij de sleutels vertoonde, die zij op den grond had gelegd. ,/Hier zijn de middelen tot de vrijheid!" sprak zij. ,In een oogenblik zult gij vrij zijn!" Zij wilde naar een andere deur van het gewelf gaan, toen Hugo haar tegenhield. Vergeef mij, dat ik u tegenhoud; maar voor dat gij den gevangene de vrijheid geeft, zeg mij dan, of gij de gave er bij wilt doen, die haar alleen aannemelijk en van waarde kan maken." //Ik begrijp u niet," antwoordde Elisabeth. Onze tijd is kort; mijn afwezigheid zou ontdekt kunnen worden en ffMet een woord: wilt gij dat ik alleen ont- vlucht P" z/Alleen, Hugo? Wat anders? Maar haast u ftNu dan is hier mijn woning, ik ga niet van de plaats. De kerker, die uwe tegenwoordigheid heeft opgevroolijkt zal mij zoeter zijn, dan de lucht der vrijheid, die gij niet met mij inademt." (Wordt vervolgd.) m VKIZEVSIHE (01HA\1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1