Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1961. Zaterdag 1 Maart 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgic 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Mbn kan zicb abonneeren tot bet plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit bind verschljnt lilnsdni- en Vrljdngavond bij den nitgever J. K. G. D H O N T te Ter Neuzen. Politiek Overzicht. Zooals wij voor eenige dagen reeds bebben op- gemerkt, zoodra is bet Engelscbe Lagerhuis niet bijeengekomen of de belangrijkste zaken, die alom in de wereld voorvallen worden er ter tafel gebracht. Door de dagbladen is reeds vooraf de openbare meening over de belangrijkste regeeringsdaden tot haar recht gekomen en bet is dan dat regeering en volksvertegenwoordiging, door haar geleid of gesteund, zich kunnen oefenen tot voorlichting van alle belangbebbenden in een nergens nog geevenaard vraag- en antwoordspel. De belangstelling van het Engelscbe volk is dan ook zeer groot in alles wat de regeering en bare buitenlandsche staatkunde aangaat, want daarvan hangt het voornamelijk af of het Britsche volk, zooals het zelf meent, bet eerste en macbtigste volk in de wereld kan blijven. Het is dan ook niet te ontkennen dat er iets voor die meening bestaat, want van alle dingen, die men in deze dagen boort, is het Engeland bier, Engeland daar, Engeland, Engeland overal. Het is Engeland met de Transvaal, Engeland met Soedan en Egypte, of Engeland met den Congo en Frank - rijk, met oostelijk en westelijk Azie, China en Turkestan. Met Transvaal is Engeland bet eens geworden omtrent de wijziging van bet verdrag van Pretoria. De Times bevat den tekst der nieuwe overeenkomst, die uit twintig artikelen bestaat en in werking zal treden zoodra zij door den volksraad is goedge- keurd. Nader zal nog onderhandeld worden over tractaten van uitlevering en van bandelinmiddels genieten Britsche goederen in Transvaal en Trans- vaalsche goederen in Engeland ingevoerd, de voor- rechten, die aan de meest begunstigde natie worden toegekend. De republiek verbindt zich om aan de vertoogen ten behoeve der Kaffers, door de koninklijke commissie van 1881 ingediend, stipte- lijk gevolg te geven. Engeland behoudt daaren- boven bet recht, om alle Transvaalsche verdragen en verbiudtenissen met vreemde staten te vernieti- gen, als het dit noodig oordeelt. Twee Eugelsche en Transvaalsche commissarissen zullen de nieuwe Zuidwestgrens afbakenen. Ingeval zij het oneens zijn, beslist een scheidsrecbter, door den president van den Oranje-Vrijstaat aan te stellen. De En- gelsche schuld wordt teruggebracht tot 250,000 p. st. en vormt voortaan de tweede hypotheek op de landsinkomstende rente zal drie en een half pet. bedragen en de aflossing binnen 25 jaren afloopen. Uit Egypte komen voor de regeering zeer slecbte, ja hoogst onrustbarende bericbteu. Agenten van den Mahdi doorkruiseu geheel Egypte, ter ver- kondiging van des profeten woord#ik kom, maakt u gereed." Het Engelscbe bezettingsleger zal daarom weder tot 10000 man versterkt worden. Tokar, dat door een Engelsch leger ontzet zou worden, is reeds in handen der Arabieren gevallen door de muiterij der bezetting, die uit vroegere ~F EUILLETQ N.~ is) Het kasteel Rothstein De baron Von Helldorf glimlachte bitter. ,/Grn- vin," antwoordde bij, ,/Uoch heb ik ooit den dood gevreesd, uoch te veel aan dit leven gehangen. Evenwel wil ik het leven niet licbtzinnig van mij werpenmaar uw voorwaardeu moeten niet moeilijk te voldoen zijn. Mag ik vragen, welke die voor- waarden zijn?" tHet zijn deze," antwoordde Isabella, wier voor- hoofd weer betrok//Gij doet in dit uur plechtig afstand van Elisabeth; mijn scboonzuster zal dan nooit huwen en de graaf blijft in bet ougestoorde bezit van alle goederen, tot zij na den dood zijner zuster rechtmatig op hem overgaan. Gij moogt Elisabeth nooit weerzien en moet ook openlijk erkennen //Halt, gravin, halt!" riep Helldorf. //Ilet is onnoodig, er zelfs een enkel woord bij te voegen; het is onnoodig, uwe lippen door nog zulk een onwaardigen eisch te ontheiligen. Ik wil geen afstand doen van Elisabeth ik wil niet beloven, haar nooit weer te zien, ik wil niet hebben, dat zij haar rechtmatig eigendom verliest. Dat mogen God en mijn eer verhoedenAls ik leef, zal ik haar beminuen en zelfs bij mijn sterven nog. In elk uur van mijn leven, van het tegenwoordige soldaten van het leger van Arabi bestond. Ook zijn de negertroepen, die aan den slag van Trinkitat ontkomen waren, te Suakin aan het muiten ge- raakt. Zij weigerden opnieuw met de Engelschen tegen de Arabieren op te rukken, wier schilden zij toch met hunne kogels niet konden doorbooren. Dienteugevolge was tot hunne ontwapening besloten, maar zij weigerden de geweren in rotting te zetten; verspreidden zich door de stad en dreigden zich bij den vijand aan te sluiten. De zeesoldaten moeten nu te Suakin achterblijven, slechts een gedeelte gaat naar Trinkitat, waar generaal Gra ham den Arabieren zal slag levereu. Deze zijn ter sterkte van 10 a 12 duizend man te Teb verzameld en zien verlangend uit naar den strijd. Reeds was bevel gegeveu uit Engeland tot oprukken, maar door de muiterij der Nubische soldaten kan een algemeene voorwaartsche beweging eerst na eenige dagen plaats hebben. In het Lagerhuis werd door de regeering het bericht aangaande de muiterij te Suakin bevestigd. Er bestond echter geen reden om de troepenbeweging naar Trinkitat te schorsen. Graham had bevel niet verder land- waarts in te dringen als Osman Digna het gevecht mocht ontwijken. Ook moest hij de veiligheid te Suakin handhaven. De bevolking schijnt men daar ook niet te vertrouwen. Door den afgevaar- digde Bourke werd nog aangekondigd, dat hij binnenkort een voorstel zal doen om te besluiten, dat het Parlemeut geen goedkeuring kon verleenen aan eenig verdrag, waardoor de handel op den Congo zou worden verhinderd, of tolrechten zouden worden ingevoerd, waar die thans niet bestaan. Dit voor stel duidt op het eenzijdig voorloopig gesloten verdrag met Portugal met betrekking tot de er- kenning van de opperhoogheidsrechten over het Congogebied, waarbij John Bull weder zijn zakken gevuld heeft. Bij Koninklijk besluit van 20 Januari 1884 no. 15 is aan het uitvoerend comite van de internationale landbouwtentoonstelling (1884) te Amsterdam vergunning verleend tot het houden eener verloting van paarden, vee, werktuigen en andere inzendingen, aangekocht op die tentoou- stelling. Door den Commissaris des Konings in Noord-Holland is nu bepaald, dat het aantal loten voor deze verloting 100,000 zal mogen be dragen, tegen den prijs van f 1 per stuk, terwijl de trekking in September 1884 zal geschieden. De loten zullen worden verkocht tegen f 10 de elf loten, terwijl geen andere korting hoege- naamd zal worden gegeven. De Minister van Binnenlandsche zaken brengt ter algemeene kennis, dat een officieele uitgave van het verslag der staatscommissie, benoemd bij Kouinkl. besluit van 11 Mei 1883, om te onder- oogenblik tot aan het einde der onzekere toekomst, zal ik aan haar denken, zal ik haar beminnen en vereeren. Haar liefde zal mij kracht en moed geven en haar deugd zal mij geleiden!" Duister en vreeselijk was de uitdrukking, die zich bij deze woorden van Hugo over de trekken van Isabella verspreidde. Haar schoonheid geleek die van een boozen demonhaar lieftalligheid werd door haat en wanhoop verdreven. Een oogeublik haalde ze adem en riep toen: //Gij hebt uw lot gekozen! Het zij, zooals gij hebt gezegd." Toen sloeg zij met de hand tegen de deur, deze werd geopend; maar voordat zij het vertrek verliet, keerde zij zich nogmaals tot Hugo, beet haar witte tanden vast op elkander en zei met van toorn verstikte stem z/Gij veracht mijn goedheid, evenals gij mijn liefde hebt veracht; maar gij zult onderviuden, wat mijn haat vermag. Gij hebt misschien gehoopt, vrij uit deze eel te mogen treden, of verwacht, dat uw lieden u redding zouden brengen, of u met behulp van den rechter in vrijheid zouden stellenDat alles zal niet geschieden, voor dat alles zal geen tijd overblijvenNeen, Alam-Assuin, de woeste Afrikaan, zal na mij dezen kerker be- treden en wat zijn buks niet is gelukt, zal zijn dolk volbrengen. En wanneer gij in uw doodsangst aan Elisabeth denkt, zal Isabella zeker ook niet vergeten worden zoeken van welke bepalingen der grondwet her- ziening noodzakelijk en thans raadzaam is, met het daarbij behoorend ontwerp eener gewijzigde grondwet en zes afzonderlijke adviezen van leden dier commissie, op Zaterdag 1 Maart 1884 algemeen verkrijgbaar zal worden gesteld. De heer Sprenger van Eyk aanvaardde jl. Woensdag het beheer van het departement van KoloniSn. Door den heer J. Hage te Yerseke, zal, in vereeniging met eenige aanzienlijke heeren, een nieuwe zaak worden begonnen tot uitoefening van oesterteelt en handel op groote schaal. Een ge deelte van den put van den heer Borel met den aankleve van dien is daartoe reeds overgenomen. In de Rijks-postspaarbank is van 11 tot 20 Febr. jl. meer ingelegd dan terugbetaald f 47,766,68. Na aftrek van de terugbetalingen bedroegen de in- lagen op 20 Febr. 3,371,373,76. De Minister van Staat Mr. Modderman wordt Dinsdag a. s. van Wiesbaden te 's Graven- hage terug verwacht, na ongeveer tien maanden buitenslands ziek te zijn geweest. De ontvangsten en uitgaven aan het postkantoor te Amsterdam bedroegen in 1874 3,080,000, in 1880 6,640,000 en in 1883 9,815,000. Deze cijfers doen zien dat in slechts 9 jaren de omzet met bijna zeven millioen is toegenomen. De laatste drie jaren droegen daar voor telkens een millioen bij. Naar aanleidiug van de woorden//het hooger beroep in deze strafzaak zal, hoe het uitvalle, aan de geschokte volksovertuiging de bevrediging kunnen verschaffen, welke de eerste behandeling der zaak niet geheel heeft kunnen schenken," waar- mede het Wv. h. R. haar betoog tot verdedigiug van de ministerieele aanschrijving, om van het vonnis der Utrechtsche rechtbank in de bekende Munsterkerkhofzaak te appeleeren, besloot, vraagt het Pal. v. Just: #Is dat het doel der strafpro- cedure Op welken gevaarlijken weg zijn wij nu gekomen Zoo verdedigde men zelfs den moord van Lodewijk XVI." Laatstgenoemd blad heeft nooit kunnen inzien dat de rechterlijke macht ten onzent met een ongelijke maat mat voor aanzien- lijken en geringen. Het heeft nooit opgemerkt, dat het oordeel voor de eersten meer verschoonend luidde dan voor de laatstenmaar, gaat het P. v. J. voort, het behooren tot een aanzienlijke familie, het dragen van een in den lande bekenden en geeerden naam was tot dusverre in Nederland even- min een verzwarende omstandigheid. Personen uogmaals te doen terechtstaan om aan een zooge- naamd geschokte volksovertuiging te gemoet te komen, noemt zij, om geen te hard woord te bezigen, een ongeoorloofde daad. De grondslag der ingediende klassenbelasting is het jaarlijksch zuiver inkomen der ingezetenen, Hij keek haar vast en kalm aan, terwijl zij sprak. Zij echter zweeg een oogenblik, haar schit- terende oogen vlamden en haar geheele gestalte richtte zich op van hartstocht en het scheen, alsof zij te vergeefs naar woorden zocht, om haar haat uit te spreken. Plotseling verliet zij het vertrek en de deur werd achter haar gesloten. Zij stond in een laugen, gewelfden gang, waar- van aan elken kant verscheiden bogen zichtbaar waren, die naar andere vertrekken en kelderruimten voerden. Daar stond ook dokter Schott, die haar hierheen had gebracht. Hij had een dievenlautaarn in de hand, om haar door deze doffe en vochtige gangen bij te lichten. Maar Isabella ging niet voort op den weg, dien de arts haar aanwees, en zij vergat zelfs, den sluier over haar gelaat te trekken, om het beeld van haar opgewonden gemoed te verbergen. De hartstochten, de stormachtige hartstochten in haar boezem waren in dit oogenblik niet in staat, om zich te verbergen. Toen de deur van den kerker achter haar ge sloten was, bleef zij als aan den grond genageld staan. Haar oogen waren strak op de vochtige muren gericht en diepe rimpels misvormden haar schoon voorhoofd. Haar linkerarm viel onbeweeg- lijk langs haar zijde en zooals zich de teedere, slanke vingers uitstrekten, scheen het, alsof alle kracht er uit geweken was. Maar de vuist, die bepaald naar dat van het vorige jaar, met inacht- neming van alle omstandigheden, die tijdens het heffingjaar daarin wijziging kunnen brengen. Onder zuiver inkomen worden begrepen alle in- komsten, uit welken hoofde ook, onder aftrek van de lasten der vruchten en de rente van schulden en de periodieke uitkeeringen, waartoe men krach- tens titel of wet verplicht is. Het inkomen der vrouw wordt geacht een geheel uit te maken met dat van den man. Een een- voudige opgave wordt slechts van de ingezetenen gevergddie vrij bljjven om met of zonder aanwijzing van klasse wenschelijke iulichtingen te geven. De administratie, bijgestaan door zetters- collegesrangschikt de ingezetenen in klassen. Jaarlijksche zuivere inkomens beneden 600 zijn vrij, daarboven wordt voor elke klasse een ruimte gegeven, beginnende met 200 en eindigende met 10,000. De zeven eerste klassen (zuivere inkomens van f 600 tot f 3000) krijgen reductie van belastbaar inkomen, aanvangende met 70 pCt. en eindigende in de zevende klasse met 10 pCt. Het ontwerp gaat uit van openbaarheid der ko- hieren. Voor 1885 wordt in een afzonderlijk ontwerp het bedrag der klassenbelasting bepaald op 1^ pCt. van het belastbaar inkomen, dat geraamd wordt te zullen opleveren 6,6 millioen. Daarvan aftrek- kende het verlies der opbrengst van het patent- recht, zou in 1885 een vermeerderde opbrengst van f 2,664,000 zijn te verwachten. Het Hoofdbestuur van den volksbond (Ver eeniging tegen drankmisbruik), onder voorzitterschap van Goeman Borgesius, heeft eene missive gericht aan alle hoofden van scholen en aan de onder- wijzers in Nederland, ten einde hen te bewegen, den bond te steunen door hun lidmaatschap, of door hunnen persoonlijken invloed. In die mis sive worden de onderwijzers opgewekt, om nu en dan opzettelijk de nadeelen van het drankmis bruik, de ellende, daardoor over de huisgezinnen en de individuen gebracht, de armoede, waartoe het leidthet lichamelijk en zedelijk verderf dat er het gevolg van is, met de kinderen te bespreken. Licht blijven er indrukken van over, die het kind redden voor geheel zijn volgend leven. Ten einde aan vele kwade praktijken bij het aannemen van bouwwerken een einde te maken, hebben vijf van de aanzienlijkste handelaren in bouwstoffen, ijzer-, hout-, steen- en kalkverkoopers te Groningen, hunne vakgenooten, ook verfhande- laars, stukadoors, smeden, ververs, en alien die bij het bouwen van huizen betrokken zijn, opgeroepen tot eene vergadering, waarin onder anderen beraad- slaagd zal worden, lo. over het oprichten van een navraagkantoor, 2o. over eene overeenkomst om van alle aaunemers borgen te vragen. nog gebald was, bleef nog eenigen tijd zoo. Na eenigen tijd rookten de vingers nog, en de hand gleed langzaam neer. Hoewel haar oogen nog op den grond waren gericht, kwam er toch verandering in de uitdrukking van haar gelaaty Het gerimpelde voorhoofd werd weer glad, en er kwam een uitdrukking van teurigheid op. De witte tanden waren niet meer vast op elkander, de trotsche neusgaten verwijdden zich en de lip beefde. Zij sloeg haar handen samen en brak in een stroom van bittere tranen uit, die door kramp* achtig snikken werden afgewisseld. Deze toestand duurde eenige minuten. Voor deze uitbarsting van ontzettende hartstocht beefde de arts bijna terug, en hij gevoelde, dat dit een tooneel was, waarbij hij niet tegenwoordig had moeten zijn. Daarop was het duidelijk, dat Isabella tegen haar tranen streed en moeite deed om haar ont- roering te onderdrukkeu. Toen al haar pogingen te vergeefs waren, keerde haar woede tegen zich zelve, dat zij zich aan zulk een zwakheid had overgegeven. Zij stampte met den voet op den grond, sloeg zich met de hand tegen haar voor hoofd en riep//GekkinGekkin, die ik ben Loen keerde zij zich snel tot den arts, trad zoo dicht bij hem, dat haar hijgende adem tegen zijn gelaat kwam, en fluisterde als in hevige woede (Wordt vervolgd.) TEK SEllKESIStlE (01 BUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1