Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1960. Woensdag 27 Februari 1884. 24e Jaarg sn. FEUILLETON. 17) Het kasleel Rolhstein. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer /"0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. lilt bind verschljnt Dinsdnx- en Vrljdngavnnd bl| den nitgerer J. K. 6. D H O M T te Ter Neuzen. JPolitieli Overzicht. Bij al de beweging, die er tegenwoordig in de menschenwereld gemaakt wordt over de betreurens- waardige maatschappelijke en staatkundige ver- houdingen, die bij alle volken en in alle landen ver af en dicht bij, waar te nemen zijn, heerscht er toch een schijnbare kalmte en een sterk uit- gedrukt verlangen naar rustige rust, die werkelijk verontrustend zijn. De belangrijkste tijding, die een nieuwsblad dan ook in dezen tijd kan mede- deelen, bevat slechts de korte bewoordingen #overal heerscht de volmaaktste rust" terwijl bedaardheid en bezadigdheid als kenmerkende eigenschappen voor vorsten, staatslieden en volks- afgevaardigden gelden. Toch kan de meer dan oppervlakkige beschouwer van den loop der din- gen zich dagelijks overtuigen dat het overal en op allerlei gebied woelt en werkt en dat, hoe ijverig en ernstig men zich ook van verschillende zijden moge betoonen met het aanbrengen van veiligheidskleppen, de woeling, de werking, de gisting in 't algemeen eerder toe— dan afnemen. Het is daarom niet gewaagd de afwijkende toon, die men evenwel in het wereldac&bord blijft waaruemen, toe te schrijven aau het feit, dat regeeringeu en volken, beiden vermoeid en afge- mat ten einde raad, ,/au pied du mur" zijn en eene uitbarsting liefst in een meer verwijderde toekomst, zoover mogelijk, willen verdagen. In dit opzicht geeft de verhouding der vorsten, regeeringen en volksvertegenwoordigingen in on- derscheidene landen veel stof tot nadenken. In Engeland is de geweldige donderwolk, die zich veertien dagen geledeu boven het hoofd van Gladstone en zijn ambtgenooten samen trok, voorbij getrokken, zonder iemand te treffen. Het voorstel van Northcote, houdende afkeuring der door de regeering in Egypte gevolgde gedragslijn, is door het Lagerhuis verworpen met 311 tegen 262 stemmen. In Oostenrijk waren bij de beraadslaging in den Rijksraad over een allergewichtigst onder- werp, de schorsing der grondwet, het grootste deel der kamerleden afwezig. Wat te zeggen van die volksvertegenwoordigers die een medeaf- gevaardigde een fraaie en kernachtige redevoering laten houden voor een half ledige zaal, waarin op nadrukkelijke en ferme wijze de regeerings- maatregel wordt bestreden, die zij straks door m<it de regeering te stemmen zullen goedkeuren. Zeker is het geen bewijs van zelfstandigheid en volksbewustzijn, om zoodoende, uit gemakzucht en onverschilligheid persoonlijke vrijheid, liuis- recht, recht van vereeniging, vrijheid van druk- pers, rechtspraak door de gezworenen, gewillig aan eene regeering ten offer te brengen, en zich #Zoo is het goed, mijnheer de graaf," ant- woordde de arts, vmen moet den weg, die tot het doel leidt, .st in het oog houden en erzich niet af laten brengen. Maar de dag breekt aan en verlangt van ons vroolijke gezichten. Nog is er veel te doen voor dat de avond aaubreekt en dan is de tijd tot handelen niet meer ver af. Ik verlaat u nu, edele beer." Na deze woorden verwijderde de arts zich en ging in den tuin, dien hij ledig vond. „De uitslag van mijn onderneming is nabij," sprak de arts, in diep gepeins verzonken. „Ik zal zien, hoe men door standvastig vervolgen van een weg de zegen kan behalen. De graaf begint te wankelen; maar hij moet en zal volhouden, de zwakheid der natuur moet overwonnen worden; Isabella zal mij daarbij helpen! Isabella? Ha, die duiveliu, waarbij Alam-Assum slechts een on- schuldige dwaas isHoe waauzinnig heeft zij mij aangezocht, om Elisabeth door vergift te doen ster- ven; de helft van haar vermogen heeft zij mij tot prijs beloofd, als ik het doe. Maar waarom Elisabeth alleen. Waarom Heldorf ook niet Dit raadsel begrijp ik niet? Evenwel het doel is Vastgesteld, ik zal voor niets meer terugdeinzen met dit doel is mijn geluk verbonden; als het mislukt ga ik ook verloren. Maar wie komtdaar? Alam-Assum. Goed!" zelfs in stillen ootmoed de verzekering te laten welgevallen, dat de regeering de reeds genomen en toegepaste maatregelen ook tegen den wil der vertegenwoordiging zou handhaven. Maar zoover kan de zucht naar rust gaan. Iu Frankrijk blijven ministers en volksvertegen woordigers even lijdzaam zich naar de omstandig- heden schikken. Aan de verschillende commissien wordt door de Kamer steeds met goeden uitslag de oplossing der moeilijke vraagstukken over- gelaten. In Spanje is de volksvertegenwoordiging naar huis gezonden, nadat twee toongevende afgevaar- digden van de vrijzinnige partij daar om het gezag hadden gestreden en een derde van behou- dende richting onverwacht tot groote teleurstelling van den overwinnaar met den buit ging strijken. In Noorwegen en in Denemarken is sedert geruimen tijd een regeering aan het bewind, die met de meerderheid in openlijken strijd is, maar aan aftreden niet schijnt te denken. In Noor wegen is men zelfs beducht voor een staatsgreep van de minderheid. Iu Duitschland bestaat dezelfde geringschatting voor de volksvertegenwoordiging. Reeds voorlang heeft de stemming der afgevaardigden iu Rijks- dag en Landdag opgehouden op de regeering een beslissenden invloed uit te oefenende ministers komen en gaan naar het goedvinden van den machtigen Rijkskanselier. In Servie werd voor eenige weken de volks vertegenwoordiging door een staatsgreep afgemaakt. Er volgde openlijk verzet tegen deze onwettige daad van den Koning. Maar dit werd door den minister Christitch spoedig in het bloed der on- tevredenen gesmoord. Yerscheidene afgevaardigden zijn toen doodgeschoten of boetten er hunne vrijheid bij in en smachten thans in den kerker. In Belgie is in de Kamer een regeeringsvoor- stel ingekomen tot oprichting van een reserveleger van 30000 man, dat samengesteld zal worden uit de lotelingen, die vrijgeloot zijn en die een plaatsvervanger hebben gesteld. Zij moeten ech- ter in staat zijn 200 francs te storten, zoodat de armen zijn uitgesloten. In Egypte wordt het Engelsch bezettingsleger versterkt en alles in staat van tegenweer gebracht. Aan de kusten der Roode Zee is de Engelsche legermacht geland. Een slag is op handen. Uit Soedan komen gunstige berichten van Gordon voor zooveel Khartoem betreft. Gordon moet plan hebben den Madhi tegemoet te gaan met een afdeeling huzaren. De kamerdienaar uaderde den arts. ffHeeft men baron Von Helldorf gebracht?" Assum knikte bevestigend. ffGij hebt uw last volbracht, zooals mij het glimlachen van uw gelaat zegt," begon dokter Schott weer. //Is hij in veiligheid, en waar hebt gij hem heengebracht?" De Afrikaan stampte met den voet en wees met de hand naar den grond. ,/Zoo! Nu ja, ik dacht het wel, dat gij mijn last goed zoudt volbrengen. Het zal hem ten minste niet aan gezelschap ontbreken in het koele vertrek, dat gij hem hebt aangewezentegen vleermuizen en padden kan hij nu zijn smart uit- jammeren. Hij heeft het eenmaal gewild nu, zijn wil geschiedde!" DE REDDING. Reeds sedert vele ureu smachtte Hugo von Helldorf in een donker en eeuzaam gewelf; hij zag nog de stralen van het liefelijke zonlicht noch hoorde de stemmen van menschen. Alles was stil en donker om hem heen, behalve wanneer een der lichtschuwe dieren, die met hem deze plaats bewoonden, door zijn bewegingen verschrikt, een geruisch veroorzaakte. Maar deze toestand was het niet, wat hem het meest smartte. Er lag nog een drukkender last op zijn hart, als dit alles nog een zwaarder last overweldigde zijn geest. Hij dacht aan Elisabethhij dacht aan liaar onzeker lot, aan het gevaar waaraan zij was blootgesteld aan den smet, dien men op haar naam zou werpen, De heer A. Smitburgemeester van Vlis- siugen, heeft, met het oog op de belangen der gemeente, zijn besluit, om wegens gezondheidsre- denen ontslag uit die betrekking te vragen, terug- genomen en blijft zijn ambt bekleeden. Het Belgisch stoomschip //Herman" kapt. Meijer, van Antwerpen naar New-York, Zaterdag te Vlissingen gepasseerd, keerde gisteren uit zee terug met averij aan den tunnel. Het zal een gedeelte der lading lossen en aldaar de schade repareeren. Ilet Hollandsch barkschip #Noach V," kapt. Van der Schaft, van Java, Zaterdag te Vlissingen binnen gekomen, zal de lading hier geheel lossen in lichters; het heeft een prachtexemplaar van een Indischen beer aan boord voor den dierentuin te Rotterdam. Te Vlissingen is dezer dagen van Antwerpen ledig binnengekomen de Italiaansche bark Frate- lanza, welk schip van die plaats uit wordt bevracht, door de firma Van Nievelt Co. te Rotterdam, terwijl de lading, bestaande uit 1250 ton Duitsche steenkolen van tweeerlei soort, is bestemd voor Ned.-Iudie (Samarang.) Bij genoemde firma bestaat het voornemen bij voortduring belangrijke hoeveelheden steenkolen van Vlissingen te verschepenbinnen enkele dagen wordt het tweede schip, de Engelsche bark Har rington, verwacht, om mede met steenkolen voor Indie te worden bevracht. Naar wij vernemen, is de tot standkoming der telefoonverbinding te Middelburg verzekerd. Ruim honderd ingezetenen hebben zich verbonden zich aan te sluiten, en men twijfelt niet, of dat getal zal aanmerkelijk grooter worden, wanneer men het gemak der inrichting ondervindt. Met zekerheid kan worden gemeld, dat Dr. Mezger met 1 Mei e. k. Amsterdam metterwoon verlaat en zich in den Haag gaat vestigen. Een laatste poging om hem op zijn besluit terug te doen komen, door de directie van het Amstcl- hotel aangewend, bleef vruchteloos, aangezien het dagelijksch bestuur der gemeente geen termen gevonden had om aan den eisch van Dr. M. tot verlegging van de gaspijpen voor zijne woning te voldoeu. Voor het overige had Dr. Mezger sedert ruim een jaar een mededinger in Dr. R. ter Cock, die met goed gevolg hetzelfde onderdeel der chirur- gische wetenschap beoefent. De Hooge Raad heeft gisteren uitspraak ge- daan in de bekende zaak van den heer Roland Hoist Jr., die vervolgd is wegens eedsweigering. aan de gewelddadigheid van haar broeder en aan de gloeiende hartstochten der gravin. Aan haar dacht hijvoor haar was hij bezorgd om harentwil ondervond hij de levende vrees, die hij nooit te voren had gevoeld. En ach, de donkere onzekerheid, de vreeselijke bezorgdheid, de diepe smart, die hij om harentwil elk oogenblik onder vond, toonden hem duidelijker dan ooit, hoe machtig, hoe trouw, hoe teeder hij haar beminde. Het was avond geworden, de eerste avond, dien Hugo von Helldorf als gevangene in het slot Roth- stein doorbracht. Hij wist het uur niet, want hij bevond zich in een langen, vreeselijken, onafge- broken nacht. De sluimering kwam niet in zijn oogen en bittere gedachten folterden zijn hart. Daar was het plotseling, als hoorde hij een sleutel in een verwijderd slot draaien, alsof een grendel werd weggeschoven en een deur in de hengsels draaide. Een lichtschijnsel viel in zijn duister vertrek en tot zijn verbazing zag hij de schoone en hartstoch- telijke Isabella, de gemalin van graaf Lorischek. Zij hield een lamp in de hand en was geheel alleen. Zij sloot de deur achter zich en de sleutel werd terstond omgedraaid, waaruit hij besloot, dat buiten iemand wachtte. In het eerste oogenblik trad zij nog niet nader, maar stond daar en keek de bleeke en afgematte gelaatstrekken van Hugo aan en scheen besluite- loos wat zij zou doen. Maar na een oogenblik trad zij drie schreden vooruit en zei met zachte, maar duidelijke stem, die van ontroering beefde: //Mijnheer Von Helldorf, het is lang geleden, Het hoogste rechtscollege heeft het arrest van het hof te Arnhem, waarbij de heer R. H. is ontslagen van rechtsvervolging, vernietigd en den beklaagde, met aanneming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot 3 dagen eenzame opsluiting en in alle kosten. In de zilverfabriek van den heer C. J. Begeer te Utrecht wordt een gedenkpenning geslagen ter gelegenheid van het bezoek der Transvaalsche de- putatie, die voor een ieder, tegen betaling, wordt verkrijgbaar gesteld; de deputatie zal a. s. Don- derdag te 's Gravenhage aankomen. Men schrijft uit Hansweert. Dezer dagen werd door eenige belanghebbenden bij de scheep- vaart alhier een request verzonden aan Z. E. den Minister van waterstaat, handel en nijverheid, in welk stuk de wenschelijkheid wordt aangetoond van onafgebroken dagdienst op ons rijks-telegraaf- kantoor, ten gerieve der expediteurs, sleepdiensten, schippers etc. Men hoopt weldra eene gunstige beschikking op dit verzoek te ontvangen, daar het kantoor uitsluitend in het belang der drukke scheepvaart werd gevestigd en de diensttijd nog dezelfde is als 15 jaar geleden, terwijl thans circa 7000 telegrammen per jaar behandeld worden. De Amsterdammer bevat een schrijven van den heer J. A. N. Schagen van Leeuwen, aan de Nederlandsche industrieelen, waarin het denk- beeld aan de hand wordt gedaan om, met het oog op komende tentoonstellingen, een vereeniging te vormen, ten einde de belangen der indus trieelen te doen behartigen. De schrijver wijst er op, van hoeveel belang dit is, nu de tentoonstellingen meer en meer het karakter van particuliere ondernemingen aan- nemen, waardoor het noodig wordt dat de positie der inzenders wijzigingen onderga, om niet aan mogelijke willekeur bloot te staan. De schrijver hoopt dat, vooral met het oog op de aanstaande groote tentoonstelling te Antwerpen de Nederlandsche industrieelen niet zullen dralen om hun gevoelen over deze zaak kenbaar te maken en verzoekt hun, die adhaesie aan dit plan willen hechten, daarvan aan hem kennis te geven. Als een bewijs, dat de krankzinnigenge- stichten thans overvol zijndeelt men mede, dat dezer dagen, toen door een gemeentebestuur plaats werd gezocht voor een vrouwelijke patiente, slechts een van de 13 gestichten plaats had. De instructie in de zaak der Leidsche gift- mengster duurt nog steeds voort. Naar men verneemt zijn dezer dagen weder nieuwe slacht- offers ontdekt en opgegraven, nl. een mensch, een dat wij elkander hebben gezien en onze samenkomst is geheel anders dan vroeger!" z/Gravin," antwoordde Hugo, //ik ben verbaasd, u bij mij te zien. Waarom gij mij opzoekt, weet ik niet, maar mocht gij komen, om mij omtrent het lot van Elisabeth gerust te stellen, dan zal ik u zeer dankbaar zijn." Het voorhoofd van Isabella betrok en haar oog vlamdehet vnur verdween uit haar oogen en een trek van teederheid en smart verspreidde zich over haar schoone trekken, evenals een liefelijke zonne- straal, die door een onweerswolk breekt. Zij schudde eenigszins treurig haar hoofd en antwoordde: z/Ik kom niet ter wille van Elisabeth, ik kom om uw- en mijnentwil. Gij hebt eens mijn hand afgeslagen, toen mijn vader in de dwaze mee- ning, dat gij te bedeesd waart, om mij te vragen u vroeg. Wij hadden ons vergist. Een an- dere liefde vervulde uw borst, waarvan ik toen nog niets vermoeddegij bemint Elisabeth. Sedert dien tijd heb ik angstige uren doorgebracht, want, Hugo, ik beminde u tot krankzinnigheid toe, ja, ik bemin u nog! Gij zijt verbaasd, gij schrikt bijna, dat Isabella, gravin Von Lorischek, zoo tot u spreekt? Weet dan, Helldorf, dat ik den graaf niet uit liefde heb gehuwd, maar alleen omdat mij elk ander uitzicht ontbrak, om in het bezit van rang en rijkdom te komen. Nu wil het lot, dat ik hem, die mij afwees, kan dienen. Ik kom nu, om u leven en vrijheid aan te bieden, maar onder zekere bepalingen." (Wordt vervolgd.) TER \E1ZEVSCHE COERMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1