Algemeen Kieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1957. Zaterdag 16 Fcbruari 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgic f 1,40. Voor Amerika f 1,32*. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Dit bind ver»chijnt binsdag- cn Vrijdagavond bij den uitgcver JK, G. D II w IV T te Ter Neuzen. JPolitieli Overzieht. Wanneer men zoo dagelijks kennis moet nemen van betgeen er in de versckillende deelen der wereld op allerlei gebied voorvalt, da.i voelt men zich allicht nu en dan geneigd om aan een goed deel der volksbestuarders de wijsheid te ontzeggen, die hen de beste middelen moet doen kiezen tot bevordering van volkswelvaart in algemeenen zin. De reden, dat men vaak tot die treurige gevolg- trekking komen moet, ligt wel voornamelijk in het streven der bestuurders en staatslieden van alle tijden om zich steeds ten koste van anderen macht en aauzien te verschaffen, wat bijna altijd gestrekt heeft tot groot nadeel van de door hen bestuurde volken. Onder de gevolgen van die staatkunde gaan bijna al de volken der bekende wereld in deze tijden gebukt en uit alle geruch- ten, die tot ons komen, blijkt maar al te duidelijk hoezeer de verdeeling der aarde weer in vollen gang is en hoeveel ellende zij alom verspreidt. Engeland staat in dit opzicht vooraan. Hier ol daar ter wereld valt niets voor, waarmede het zich niet moet bemoeien of meent te moeten bemoeien. Het betaalde reeds leergeld onder Beaconsfield in Afghanistan, toen het begeerig was naar #wetenschappelijke grenzen" voor Indie. In Transvaal stiet het tegen Spitskop het hoofd, en de Basoeto- en de Zoeloe-oorlog hadden een even droeven uitslag. Maar Enge land blijft hardleersch en het spreekwoord, het- welk handelt van zeker vernuftig trouwens veel belasterd dier, dat zich geen tweemaal aan denzelfden steen stoot, schijnt aan de overzij der Noordzee niet bekend te zijn. Althans in spijt van dit alles en van de huidige ervaring in Egypte, zal hetzelfde nog eens vertoond worden in West-Afrika en in den Indischen Archipel. Uit Portugal, dat de oudste brievcn op het gebied aan den Congo heeft, en dat met daden ook toonen wil, wordt bericht, dat dit land met Engeland een verdrag heeft gesloten, waarbij Portugal's oude rechten op het Congo-gebied worden erkend. Engeland heeft echter bedongen, dat de scheepvaart vrij zal worden geregeld en de Portugeesche grens zal worden aangewezen in de Zambesi-streek tusschen Shire en het Nyassa-meer. Hiermede zal wel het gedeelte bedoeld worden, waarvan De Brazza voor Frank- rijks rekening bezit heeft genomen. Ten spoe- digste zal het beding onderteekend en bij het Engelsche Parlemeut ingediend worden. Spanje heeft een dergelijk verdrag gesloten met Engeland en Duitschland, waarbij het de erkenning krijgt van zijn opperhoogheids-rechten over de Sooloo- en Mariannen-eilanden van den Philip- pijnschen Archipel. Het zal daarvoor van alle aanspraken op het noordelijk deel van Borneo FKTJlTLlaETQN. i4) Het kasteel Rothstein, Dikwijls dacht zij aan Hugo von Helldorf; zij dacht teeder aan hem en dacht er over, of hij wel wist, dat zij was verhuisd, want zij zelf had het nog niet gewaagd, hem door een brief daarvan te onderrichtten, omdat zij vreesde, dat deze den bode kon worden afgenomengeopend en aan haar broeder verradeu worden. Het werd een troost, een vreugde voor haar, alleen te zijn en te peinzen. En in de eenzaamheid, waarin zij leefde, waar geen oog haar kon zien, waar geen verachtelijke blik in de gevoelens van haar hart stof voor een spottenden glimlach kon vinden, zat zij daar en liet de uitdrukking dezer gevoelens over haar gelaat zweven, zonder dat zij moeite deed, die te onderdrukken. Zoo verliepen de uren, en eindelijk op een dag, toen zij weer in diep gepeins was verzonken, ver- scheen Klara, haar kamenier, en bracht haar een pakje en een brief, terwijl zij haar toefluisterde, dat zij deze voorwerpen van een man buiten bij den tuin had ontvangen, die haar had verzocht ze terstond aan de gravin te geven. Haar hart klopte hevig bij het openen van den brief, want haar voorgevoel had haar niet bedrogenhij was van Hugo, die haar met heftige, dringende woorden smeekte, dat zij des avonds, als alles ter ruste wasgegaan, afzien ten gunste der Engelsche en Duitsche maatschappijen. Tegelijkertijd zouden dan Spanje's rechten op de Karolinen-eilanden door genoemde mogendheden worden erkend. Voorts zou de Spaan- sche regeering zich verbinden aan de Engelsche en Duitsche scliepen vrijheid van handel te laten met de inlanders van den Archipel. Rechten zouden zij niet noodig hebben te betalen, dan wanneer zij handel drijven in de wateren of met de eilanden, die wcrkelijk door Spaansche schepen of door Spaansche soldaten bezet zijn. Hoe het nu met de vruchten der ontwaakte begeerte naar landaanwiuuing aan de Roode zee staat, zou men gaarne vernemen, maar de laatste berichten bevatten ongelukkig bijna niets dan straks weersproken tijdingen. Gordon heet eerst behouden aangekomen te zijn te Berber en zou dus zijn ge- vaarvollen en gewaagden tocht door de Lybische woestijn met zijn klein gevolg en zijn met Engelsch goud beladen ezels gelukkig ten einde hebben. Latere berichten noemen echter die tijding van Gordon's aankomst te Berber voorbarig. Wel was daar een bericht ontvangen van Gordon, met vlug- loopende drommedarissen vooruit gezonden, meldend, dat men den generaal te Berber 12 Februari kon verwachten. Later laat men hem weder telegra- feeren, dat hij ten voile vertrouwt op den goeden uitslag zijner zending. Men wist niet of hij van den nederlaag bij Tokar bericht had ontvangen. Uit de belegerde plaatsen Sinkat en Tokar kwamen berichten, door verspieders aangebracht, dat de toestand der bezetting schrikkelijk en deze tot den uitersten nood gebracht is en van honger sterft. De Egyptenaren hadden reeds alle kameelen op- gegeten en men teerde thans hoofdzakelijk op boombladerenmen smeekte ten spoedigste bijstand te verleenen. Een later bericht meldt, dat men meent, dat de toestand in Sinkat en Tokar minder wanhopig is. Naar verzekerd wordt, zou te Sinkat een bezending levensmiddelen binnengekomen zijn. In Zoeloeland en Swaziland zijn nieuwe onlusten uitgebroken. Het heet dat Cetawayo plotseling aan een hartkwaal overleden is. Engelsche tusschen- komst zal daar weder noodig zijn. Ook Transvaal wacht nieuwe moeilijkheden. Engeland weigert bepaald zich naar de wenschen der Boeren te schikken. Bij de jl. Dinsdag te Rotterdam gehouden verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn ingeleverd 2075 geldige stem- briefjes. Gekozen is de heer Mr. II. C. Verniers van der Loeff met 1076 stemmen. De heer Van Deventer verkreeg 729 en de heer Voorhoeve 261 stemmen. de zich in het pakje bevindende touwladder aan haar venster zou bevestigen en op hem wachten. Haar eigen benarde toestand, die zij op den duur toch niet kon verdragen, haar liefde en de hoop, door Hugo een gelukkige wending in haar lot te krijgen, overwonnen haar bedenkingen en toen de avondschemeriug aanbrak, bevestigde zij met behulp van haar kamenier den ladder aan het venster. Toen zette zij zich met een kloppend hart neer en bad in haar angst, dat de hemel Hugo voor elk gevaar mocht bewaren. Intusschen was het volkomen donker in de na- tuur gewordcn, toen zij plotseling een zacht ge- druisch onder haar venster vernam, en nauwelijks had zij zich omgedraaid, toen Hugo zacht in de kamer sprong, het venster sloot en in het volgend oogenblik zijn geliefde aan de borst drukte. //Elisabeth," zei hij, //Elisabeth, vergeef mij, wat ik heb gedaan. Vergeef mij, dat ik u hier heb opgezocht op gevaar af, dat het ontdekt wordt, hoezeer ik u bemin, dat ik u hier heb opgezocht, om u uit deze onwaardige gevan- genschap te bevrijden." ,/Kuut gij twijfeleu?" antwoordde zij. „0, Hugo, hunt gij twijfelen, dat dit geen gelukkig oogenblik voor mij is?" Hij drukte zijn lippen op de kleine hand, die hij in de zijue liield en antwoordde toen n Maar Elisabeth denkt gij wel over alles, wat moet gebeuren, als gij nu uw vrijheid door het De Transvaalsche deputatie wordt reeds tegen het einde der volgende week uit Engeland te 's Hage verwacht. De Transvaalsche heeren zullen in het hotel des Indes hun intrek nemen. Men verneemt, dat den 11 dezer aan het Ministerie van Buitenlandsche zaken door den Minister Van der Does de Willebois en den Fran- schen gezant den heer Legrande, een nieuw trac- taat van handel en scheepvaart tusschen Nederland cn Frankrijk is gesloten, natuurlijk behoudens bekrachtiging door de Staten Generaal. Het nieuwe handelstractaat is, naar wij verne men, nog niet geteekend, maar er is volkomen overeenstemming verkregen over de hoofdbepaling, nl. beliandeling van Nederland op den voet der meest begunstigde natie, gelijk vele leden der Tweede Kamer bij de beliandeling hadden gewenscht en ook met Engeland is overeengekomen. Het tractaat zal slechts voor enkele jaren worden aan- gegaan. Het onlangs met Spanje gesloten tractaat van handel en scheepvaart zal binnen enkele dagen bij de Tweede Kamer worden ingezonden. Door den Minister van waterstaat enz. is be paald, dat het in art. 2 der wet van 21 Juni 1881 (Stbl. no. 76), houdende de bepalingen omtrent de zeevisscherijen bedoelde letterteeken zal zijn als volgtvoor Arnemuiden A R M, Bergen op Zoom B Z, Boschkapelle B K, Breskens B R, Brouwers- haven B H, Bruinisse B R U, Haamstede H S, noofdplaat II P, Middelburg M G, Nieuw Vosse- meer N V, Tholen T H, Veere V E, Vlissingen V L I. De Minister van financien heeft, bij resolutie van 31 Januari jl., vastgesteld het plan voor de 315e Staats-loterij. Zij bestaat uit 21,000 loten, 10,000 prijzen en 2 premien. De collecte wordt geopend op Woensdag 12 Maart en gesloten op Zaterdag 22 Maart. De eerste klasse vangt aan op 7 April 1884, terwijl de laatste 100 nummers op Zaterdag 28 Juni worden getrokken. Een visscherij-pachter aan den Beneden Rijn heeft aan den Pruisischen Landdag verzocht hem van het contract te ontslaan of de pacht te verminderen, omdat de roofvisscherij in Neder land het hem onmogelijk maakt, zijne verplich- tingen na te komen. De commissie voor de ver- zoekschriften heeft voorgesteld, het verzoek aan de regeering te doen toekomen en haar tevens te verzoeken te overwegen, hoe aan de handel- wijze der, Nederlandsche visschers een einde kan worden gemaakt. In de commissie werd gecon- stateerd, dat alle pogingen in Duitschland, om de zalmvisscherij te verbeteren, vruchteloos waren zoolang de Nederlandsche regeering geene maat- regelen neemt, om de verdelging der zalmen tegen te gaan. door mij voorbereide middel wilt verkrijgen Ikzeg het alleen, omdat uw reine en deugdzame naam mij even dierbaar is, als gij zelf en ik zou niet voor alles ter wereld een smet op uw onbevlekten naam willen brengen. Luister daarom naar mij hoor mij aanAls gij met mij vlucht, moet gij be- sluiten mijn vrouw te worden, zoodra de banden zijn verbroken, waarmee de tirannie van uw broeder u gebonden houdt. Veilig zult hij inder- daad zijn, lieve Elisabeth," voegde hij er bij, veilig evenals een zuster of een kind tegen elk woord, elke daad, elke gedachte, die u zouden kunnen schaden, al dooldet gij vervolgd en on- beschermd met mij door de wereld. Maar mijn vrouw moet gij worden, uw hand in de mijne leggen, zoodra wij vrij zijn." Elisabeth was bleek geworden en dan weer rood. Nu zat zij daar met neergeslagen oogen; haar wangen waren weer zonder bloed en wit als marmer. Zij vreesde niet, zij twijfelde niet aan hem en ook was haar hart niet besluiteloos omtrent de keuze, maar het was juist de macht dezer gevoelens, het was juist de kracht van den hartstocht in haar hart, het was juist de heftigheid van haar ge- moedsaandoening, die haar wangen deden verbleeken en haar knieSn deden sidderen. Zij moest een plechtige belofte doen, waarvan het geluk of de elleude van haar later leven af- hing; zij zou vrede, vreugde, ja, haar leven zelfs aan den geliefde op goed geloof toevertrouwen. Als een bewijs van het toenemend telegra- fisch verkeer kan zeker wel dienen, dat het kantoor Gouda, hetwelk op 21 dezer 25 jaren onder denzelfden directeur zal hebben bestaan, begon met 7 telegrammen per dag, terwijl het aantal telegrammen daar tegenwoordig gemiddeld 90 per dag bedraagt. De opbrengst van 's Rijks middelen over Januari 1884 bedroeg 6,385,588,53, tegen 6,666,823,75* in Januari 1883. De raming voor een maand bedraagt/8,745,495,75. De voorloopige commissie tot het verkrijgen van een telefoonnet te Middelburg is aanvankelijk vrij goed geslaagdtegen een jaarlijksche contri bute van f 30 hebben zich reeds 59 personen verbonden. In de jl. Woensdagavond gehouden samenkorast deed het voorloopig Bestuur mededee- ling van zijn plannen en berekeningen, waaruit bleek dat bij 250 verbindingen de zaak tot stand kan komen, maar men zelfs reeds met een 150tal zou durven beginnen. H. M. de Koningin en de Kroonprins van Zweden worden in de volgende maand, als patien- ten van Dr. Mezger, te Amsterdam verwacht. Gisteren is te 's Gravenhage in 84jarigen ouderdom overleden Jhr. J. Mock, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en tot v<5or weinige jaren lid van den Haagschen gemeenteraad. De overledene was zeer populair. Hij onderscheidde zich in den tiendaagschen veldtocht en verwierf daarvoor de Militaire Willemsorde. Groote be- langstelling toonde hij steeds voor militaire zaken, en warm was hij gehecht aan het Oranjestamhuis. Het besluit tot vernietiging van het besluit van den gemeenteraad van Veere, betreffende den verkoop van den aan die gemeente behoorenden beker van Maximiliaan van Bourgondie bevat de volgende overwegingen,/Bedoelde verguld-zilveren beker, waarop in uitnemend drijfwerk voorgesteld zijn de overtocht van het Nederlandsche leger over den Rijn bij Neuenburg, onder bevel van Maximi liaan van Egmond, graaf van Buren, en diens vereeniging met het Keizerlijk leger te Ingolstad, op 15 September 1546, alsmede de gevangenneming van den hertog van Saksen in den slag van Muhl- berg op 24 April 1547, is aan de stad Veere ten geschenke gegeven bij een giftbrief van den volgenden inhoud: ,/Maximiuaen van Botjrgoinge, Ridder van der oordene van den Gulden Vliese, Heere van Beveren, van den Vere, Vlissingen, Brouwers- haven, Duvelant, Tournehen, etc., Admirael ende Capiteyn-Generael van der Zee, Stadthouder van Hollant, Zeelant, Vrieslant ende Utrecht, Doen te weten: dat omme die goede aifectie die wy dragende zyn tot onse Stadt ende gemeente van der Vere, Het geheele geluk van een vrouw hing aan het besluit van een oogenblik af. De bedeesde be- scheidenheid van haar natuur was van den be- ginne af geneigd, toe te geven, te bekennen dat zij hem beminde, elke vreesachtige bedenking week, en zij zou huwen zonder een van de liefelijke en aangename verlichtingsmiddelen die de tegenwoor- digheid van vrienden en verwanten en menige oude vormen en gebruiken meebrengen, om den grooten overgang in het leven te verzachten. Doch het] was geen vrees, die haar aanleiding gaf om met het ant woord te aarzelen; het was geen schuchter of besluiteloos tegenstreven, maar zij gevoelde in dit oogenblik, hoe machtig, hoe geweldig de liefde was, die in haar hart was ontstaan. Dit was het, wat haar overweldigde, dit benam haar de spraak; dit dreef al het bloed uit haar wangen en verzamelde den warmen, draaienden stroom daarvan in de gevulde bron van haar hart. Hugo zag, maar begreep haar gemoedsaandoening niet geheel. „0 Elisabeth," zei hij, terwijl hij haar zacht in zijn arrnen sloot, ,/twijfel niet, twijfel niet aan mijEerder zou ik mijn eer verliezen, dan dat ik een blaam op u zou werpen //Ik weet het, ik weet het!" antwoordde zij. z/Ik weet, dat gij mij zult beminnen; ik weet, dat gij getrouw zult zijn; ik heb geen twijfel om trent u; ik vertrouw op uw eer." //En waarom zijt gij dan besluiteloos?" vroeg hij. TER NEIIZEIVSCHE (OIRAVT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1