Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1956. Woensdag 13 Februari 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgiij f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit bind vcr*cliljnt Di listing - en Vrijdagnvoud blj den uitgcver J. K. G. D B O N T te Ter Neuzen. IPolitieli Overzicht. Reeds voor eenigen tijd hebben wij er op ge- wezen, dat elk, die een recht begrip wilde vormen van de belangrijke gebeurtenissen welke thans in Afrika en daaromtrent plaats vinden of voorbereid worden, wel zou doen een blik te werpen op de kaart. Sedert toch hebben de gebeurtenissen zich in dat werelddeel der toekomst met een ongekende snelheid op staatkundig gebied ontwikkeld. Aller- eerst betreft dit Egypte, het ongelukkige land, waar de geschiedeuis opnieuw een tooneel afspeelt, zooals zij er al zoovele in het leven der volken te aanschouwen gaf. Na eeuwen van allerlei ver- drukking en geestelijke en stoffelijke uitputtiug, zal daar een volk moeten ondergaan, omdat het alle geestkracht en moed verloren heeft tot zelf- verdediging en zelfs afgeleerd heeft eigen leven zoo duur mogelijk te verkoopen. Want een volk dat geen belang meer stelt in zelfstandig bestaan en vrijheid en op die wijs het hoogste goed prijs geeft voor een weinigje lucht en wat zinuelijk genot, moet wel verbasterd zijn en veel geleden hebben door eigen dwalingen of die van anderen. Zoo is de toestand in Egypte thans dan ook ellendiger dan ooit en menigeen, die in Arabi's optreden als bevrijder der verdrukte Fellahin (de Egyptische inboorlingen) een nieuwe toekomst voor Egypte zag, heeft thans de verzuchting op de lippenwaarom ook kwam Engeland tusschen beiden toen het land, tot kracht ontwakend, iets poogde te worden en te zijn, toen het volk zijn eigen zaken onder eigen bewind ter hand nemen wou. Maar ook daarop zal de geschiedenis een- maal een antwoord geven zoodra de staatkunde der geldmannen geoordeeld en veroordeeld zal worden. De allerlaatste tijdingen komen dan ook op nadrukkelijke wijs de bezorgdheid rechtvaardigen van hen, die in den nieuwen tocht naar Soedan weinig goeds zagen. Gelijk men weet, hebben wij in ons laatste overzicht Gordon's zending naar Soedan besproken en tevens melding gemaakt van de mislukte verkenning door generaal Baker naar Triukatat, met zijne troepen uit Suakin onder- nomen ter ontzetting van de belegerde plaatsen Tokar en Sinkat. Sedert heeft Bakers geleden nederlaag zich in alle deelen bevestigd en zal hij voortaan in de geschiedboeken aangeteekend staan als slag bij Triukatat. In Engeland hebben al die jobstijdingen een ontzettenden indruk gemaakt, vooral in staatkun- dige kringen. Belangrijke beslissingen zijn er geno- men in een ministerraad uitsluitend bijeengeroepen om over den toestand van Egypte te beraadslagen. De Minister van Oorlog maakt toebereidselen voor het zenden van aanzienlijke versterkingen naar Egypte. 8000 man zouden binnen 7 dagen op reis kunnen gaan. Troepen uit Bombay te Suez aangekomen, zullen daar blijven om hulp te verleenen. FEUILLETON, 13) Het kasteel Rothstein wNiets verder," antwoordde de arts, //als dat Kasper de streek werkelijk heeft verlaten, zooals ik vooruit zei. Alam-Assum heeft hem op zijn manier een sprong in de rivier laten doen hij zal over het schot niet meer spreken." i/O, wat dat betreft," antwoordde de graaf, ffgaat alles voortreffelijk. De vrijheer gebruikte de eerste gelegenheid, om mij te zeggen, dat dit slot met de landerijen niet aan mij, maar aan mijn zuster behoort, zooals hij heeft vernomen, en dat hij daarover opheldering verzoekt, daar het lot zijner docliter hem zeer na aan het hart ligt." #En wie gelooft gij, edele heer, kan hem dit hebben medegedeeld //Hij heeft mij gezegd, dat hij het van Helldorf heeft. Hij heeft hem na Assum's mislukt schot op deu grond gevonden, van het paard gestort, heeft hem in een herberg gebracht, en toen zij elkander herkenden, onderrichtte Helldorf hem uit dankbaarheid van de zaken mijner zuster." //Goed," antwoordde de arts, //maar hebt gij hem niet gezegd, dat gij zelf de eenige aanspraken hebt op de goederen, die in uw handen zijn, en dat het slechts nietswaardige plannen waren, die Helldorf tot zulk een laster aanleiding gaven Zeker heb ik dat, en hij geloofde mij ook, In Frankrijk is in de kamer het voorstel ver- worpen van Laesant tot kostelooze teruggaaf van zekere soort van voorwerpen uit de bank van leening Er is evenwel op voorstel van Clemenceau een commissie van 44 leden benoemd, die een onderzoek zal moeten instellen naar den tegenwoordigen toe stand der arbeiders. 37 leden behooren tot de regeeringspartij en de overige 7 tot de reehter en uiterste linkerzijde. Naar aanleiding van de slechte berichten uit Egypte heeft een oorlogschip, dat tot de Fransche vloot in het Oosten behoort, bevel gekregen onverwijld naar Suakin te stoomen. Uit Noord-Amerika wordt gemeld, dat de over- stroomingen langs de Alleghani ende Ohio toenemen. Te Pittsburg staan verscheiden wijken onder water. Er valt nog steeds regen. Uit Zuid—Afrika verneemt men, dat de Boeren voortgaan met in Zoeloeland te vallen, ondanks het verzet van den Engelschen zaakgelastigde. Cetawayo blijft onttroond, maar zijn tegenstander Usidepu is nog niet geheel meester van den toestand. De met elkaar overhoop liggende Zoeloehoofden lokken de Boeren in het land, onder belofte hen landerijen te zullen geven voor de verleende krijgshulp. Transvaal zal in het nieuwe verdrag de verplichting op zich nemen om zoowel de invallen van vrijbui- ters in Zoeloeland als in Swasiland tegen te gaan. De Boeren hebben hun oostelijke grens evenzeer als hun westelijke in het oog te houden. Men verzekert thans, dat de onderhandelingen over de westelijke grens geeindigd zijn. Het antwoord der Transvaalsche afgevaardigden is eergisteren aan de Engelsche regeering verzonden. De afgevaardigden dringen daarin aan op eenigen spoed in het herzien van de overige artikelen der conventie van Pretoria. Zij herinneren lord Derby, dat zij nu reeds drie maanden te Londen vertoeven, dat een der leden van de deputatie, Paul Kruger, president van den staat is en andere staatsplichten hem roepen, dat met de opening van den volksraad op hem ge- wacht wordt. Door Z. M. den Koning zijn de volgende besluiten genomen Benoemd bij het personeel van den geneeskun- digen dienst der landmacht, de student J. van Pienbroek, arts, tot off. van gez. 2e kl.bevorderd tot opziener 3e kl. der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, C. van den Berge, schip- per 2e kl. bij die visscherijen. De Minister van Oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tegen 8 April e. k. weder pupillen op de Pupillenschool te Nieuwer- sluis zullen worden geplaatst. De St-Ct. no. 35 bevat nadere bizonderheden. terwijl ik hem voorstelde, met mijn zuster zelf daarover te spreken, deze toch weet niets van haar rechten op mijn eigendommen en heeft er verder niets van vernomen, dan zij van Helldorf weet. De vrijheer gaf mij zijn woord, dat hij mij geloofde." z/En uw bruid, mijnheer de graaf? Is zij ook van alles onderricht, en wat zegt zij er van z/Ik heb haar de voile waarheid gezegd. Toen ik haar echter op de noodzakelijkheid opmerkzaam maakte, te verhinderen, dat mijne zuster zich ooit met een man zou kunnen verbinden en dat alle bezittingen dan in mijn handen bleven, zooals zij inderdaad reeds zijn, verdwenen al haar zorgen en zij beloofde mij met alle krachten bij te staan om een huwelijk met alle krachten te voorkomen." z/Dus zou ons nog alleen deze taak overblijven, om elke toenaderiug tusschen Helldorf en uwe zuster te beletten, mijnheer de graaf. Gij zijt na uw zuster de naaste opvolger, blijft zij ongehuwd, dan vervallen de goederen van het huis Lorischek aan u." Na deze woorden ging de graaf weer na zijn gasten, terwijl de arts zijn kamer opzoeht. Wat Isabella betrof, zoo was van het eerste oogenblik af, dat zij haar voet in het kasteel Rothstein had gezet, de zuster van den graaf het onderwerp van haar liaat en nijd geworden. Zij wist, dat Elisabeth de liefde bezat van een man, dien zij ook beminde. Daar zij eindelijk nog moest bemerken, dat de bedienden en de gasten van het Voor de invoering van het reglement voor de polder of waterschappen in Zeeland moest men, om stembevoegd ingeland te kunnen zijn, 8 hekt. grond in den polder of het waterschap bezitten, welk getal nh de invoering door meest alle polders, zoo groote als kleine, behouden werd. Naar men meldt is verleden jaar door den heer J. Th. Hendrikse te IJzendijke als vertegenwoordiger van Belgische grondeigenaren een adres aan Ged. Staten gericht, waarin op de ongelijkmatigheid van dat getal gewezen werd en het belang, dat kleine grondbezitters er bij hebben, om in niet omvang- rijke polders stemgerechtigde te kunnen zijn. Tengevolge hiervan hebben Ged. Staten, over- eenkomstig art. 42 van het reglement, reeds eene vermindering van het aantal hektaren voor enkele polders toegestaan, en zullen andere polders onge- twijfeld trachten in hetzelfde voorrecht te mogen deelen, waardoor een beter beheer niet anders dan verzekerd wordt. Vrijdagavond is te Vlissingen een zeer he- vige brand uitgebarsten in een gebouw, staande op ongeveer 20 minuten van de stad langs den ouden Middelburgschen straatweg en bewoond door drie gezinnen, alien van beambteu bij de Staats- spoorwegen. Het gebouw, dat bij den aanleg van spoor- en havenwerken, als keet voor het op- zichterspersoneel had gediend, was van hout op- getrokken, zoodat het zeer spoedig met al de goederen der inwonende personen was verbrand. De bewoners Augustijn, Smit en Verwaayen waren alien afwezig en in hunnen dienst, terwijl van de twee eerstgenoemden ook de vrouwen naar de stad gegaan waren, toen zij, teruggekeerd, hunne woning, met al wat die bevatte, eene prooi der vlammen zagen. In het verblijf van Augustijn moet de brand, waarvan men de oor- zaak niet weetzijn ontstaan. De vrouw van erwaayen was met hare kinderen alleen in de gansche woning, toen zij door een zwaren, door- dringenden rook van de ramp kennis kreeg. De schade bepaalt zich tot die, welke de brand- waarborg—maatschappijen hebben te vergoeden, daar en het gebouw en alle drie de inboedels, waarvan slechts weinig is gered, zijn verzekerd. Van een der personen, Verwaayen, verbrandde ruim een jaar geleden ook woning en inboedel in een gebouw op korten afstand van het Staatsspoor. Lit Goes schrijft men: De gevolgen van het ophouden der meekrapcultuur, die vroeger door geheel onze provincie aan zoovele handen werk gaf en zoo ruime winsten afwierp, doen zich al meer ook in onze gemeente gevoelen. De beide garancine fabrieken werden reeds voor lang opgeruimd en thans zal een der nog overgebleven meestoven ver- kocht worden. Wel wordt nog altijd eenige mee- krap verbouwd, maar voor de verdere bereiding slot Elisabeth boven haar voortrokken, werd zij nog toorniger. Maar zij wist haar woede te onder- drukkenhaar gloeiende haat kleedde zich in lachen en deze rol wilde zij getrouw blijven, om haar verderfelijke plannen beter te verbergen. 5. DE SCHAKING. De bruiloftsfeesten waren voorbij, de vreugde- kreten -over het huwelijk hadden opgehouden. De klokjes in den slottoren, evenals de torenklok van het dorp hadden den voorbijtrekkenden reizigers medegedeeld, dat er een groot feest in het kasteel Rothstein was gevierd. De vrijheer van Erlsheim had op dien dag aan den slotheer van Rothstein zijn dochter gegeven en elk oog in het slot en in den omtrek was nieuwsgierig om de nieuwe gravin te zien. Maar elk oog in het slot en in den omtrek, nadat het de trotsche schoonheid had beschouwd, keerde zich met gevoelens van iunige tevredenheid en deelneming naar de trekken van de zuster van den graaf, en vond in de milde, teedere zacht- moedigheid van Elisabeth een schoonheid van hoogere uitdrukking. z/Schoon is zij inderdaadriep iederdie Isabella aankeek, ,/sehoon is zij inderdaad, maar met zoo beminnenswaardig als onze jonge gravin Elisabeth." Met hetzelfde belang maar met zeer verschillende gevoelens keek Elisabeth de bruid van haar broeder aan, zooals zij liep door het slot, waarin zij zijn geene groote en kostbare gebouwen meer noodig. Een enkele meestoof vindt nauwelijks werk en het is daarom zeer te verklaren, dat de belanghebbenden in een der overgeblevenen besloten hebben dit laatste spoor van vroegere welvaart to doen verdwijnen. Opmerkelijk is het echter, dat nu in onze omgeving dergelijke tempels van nijverheid verdwijnen, de stad als het ware met een zoom van nieuwe gebouwen omringd wordt, die getuigen, dat haar ledental nog steeds toeneemt en dat de bouwlust hier niet minder is dan in andere steden, zij het dan ook slechts om woningen voor allerlei standen te stichten. De vereeniging van handelaren, te Gronin- gen, heeft in een adres aan de Ministers van justitie en van Binnenlandsche zaken dezen verzocht het voorstel tot wijziging van de drankwet in dien geest uit te breiden, ,/dat de verkoop van sterken drank in het klein vereenigbaar zij met iedere winkelnering in andere artikelen, wanneer die sterke drank niet in de localiteit, waarvoor de vergunning is gegeven, wordt verbruikt." Door graaf De Hompesch, te Ohd en Laak, is thans ook een memorie gezonden aan de Bel gische regeering, waarin hij wijst op de veel- vuldige overstroomingen in do laatste jaren en haar treurige gevolgen voor de bewoners der Maas-vallei. Hij verzoekt de Belgische regeering daarom, zich met onze regeering te verstaan over de benoeming van een gemeenschappelijke commissie van ingenieurs, aan wie zou worden opgedragen, te onderzoeken, welke werken be hooren te worden uitgevoerd om de Maas-vallei tegen verdere overstroomingen te beveiligen. De Soerab. Ct. acht eene raming van meer dan 100 millioen voor betgeen de Atjeh-oorlog ons nit 1877 gekost heeft eer te laag dan te hoog. Voegt men hierbij het respectabele cijfer van 106£ millioen, dat, volgens mededeeling bij de openbare beraadslaging over de begrooting vdor 1877 aan dezen krijg is te koste gelegd, dan zouden de kosten voor den Atjeh-oorlog tot nu toe niet minder dan 206,500,000 bedragen hebben. En hoeveel menschenlevens? Als derde verdachte van den moord te Heinoo bij Raalte zit nu nog te Kleef gevangen zekere Antoon Schepop, afkomstig uit Olst. Deze is sinds vele jaren in Pruisen woonachtig en aldaar gehuwd. Hij was de kostbaas van de beide broeders Arends. Aan zijne uitlevering schijnt de moeielijkheid verbonden te zijn, dat hij door zijn langdurig verblijf in Pruisen het Nederlanderschap zou hebben verloren en het recht van Duitsch onderdaan zou hebben gekre gen. Men meent echter in hem een der hoofd- schuldigen te moeten zien. zoolang als gebiedster had gewoond. Met geen nijdige gedachten keek zij haar schoonzuster aan met geen gevoel van afgunst tegen haar, die van nu af bestemd was, om de eerste plaats in het huis in te nemen. Daarop keek zij de schoone bruid aan en zag, dat zij beminnenswaardig was. Zij was bereid om in die beminnenswaardigheid van den vorm en der gestalte van Isabella ook de beminnelijkheid des geestes en des harten te vermoeden. Zij was bereid, te gelooven, dat uit die donkere en schitterende oogen de deugden van een edel geslacht straalden. Maar zij moest toch opmerken, dat er een harde uitdrukking in die blikken lag, dat een hoogmoedige, verachtende glimlach om haar lippen speelde. Alles aan haar was trotsch en vastberaden en geheel verschillend van het beeld, dat de verbeelding van Elisabeth zich van de bevende ouzekerheid van een vrees- achtige bruid, die voor het eerst in het vreemde huis van haar echtgenoot treedt, had gevormd. Deze beschouwingeu waren het, die Elisabeth dikwijls in een treurige stemming brachten; want in den korten tijd van weinige dagen had zij ontdekt, dat het slot Rothstein niet meer haar gelukkig tehuis, dat haar broeders gemalin haar niet als een zuster beschouwde en dat ijverzucht en nijd wegens de liefde, die zij van alle slotbe- woners ondervond, heerschten in een hart, dat zij voor edeler en betere gevoelens vatbaar had geacht. Nog vermoedde zij niet, dat het ook de TEH UI/lVMiii: (OIBAYT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1