Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. t No. 1954. Woensdag 6 Februari 1884. 24e Jaargang. Binnenland. I ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgic f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0 40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nil blad versehljnt Ulnsdaf- en Vrljdagavond blj den ultgcver Jt. K. G. D H O N T te Tee Neuzen. JPolitieli Overzicht Nog kort geleden heeft de Duitsche Keizer Wilhelm in zijn antwoord op de nieuwjaarswensclien van den gemeenteraad van Berlijn en van andere burgerlijke overheden, de verzekeriug gegeven, dat de vrede onverstoord zou blijven. De bestaande overeenstemming tusschen de verschillende regee- ringen op dit punt en het verbond der vorsten om alle staatkundige en maatschappelijke vraagstukken langs geleidelijkeu weg zooveel mogelijk tot een bevredigende oplossing te brengen, konden als een waarborg voor het behoud van den vrede geiden. Later hebben de bezoeken van den Russischen Minister Giers bij den Duitschen rijkskanselier op Friedrichsruhe en bij den Oostenrijkschen Keizer en zijn rijkskanselier te Weenen nog eens dienst gedaan om de vredesbazuin te roeren en het ge- voelen te bevestigen der toongevende Duitsche bladen, die omstreeks nieuwjaar het vredesloflied in alle tonen uitbazuinden. De vrede bleef dus niet onbesproken, wat echter voor zijn goeden roep in zijn nadeel moet getuigen, want in die vredeslofzan- gen hebben zich sedert op velerlei gebied verscheidene wanklanken doen hooren. Zoo wist de Kreuz. Ztg. mede te deelen, dat voor den landstorm van vier verschillende legerkorpsen nieuwe en practische uitrustingen worden gereed gemaakt, waarvan het een uitvoerige beschrijving geeft. Op zich zelf is hierin niet vecl bizonders op te merkenhet feit verkrijgt echter een eigenaardige beteekenis door de omstandigheid, dat deze legerkorpsen juist in de nabijheid der Russische grenzen liggen en dat de Duitsche regeering aan de Russische opheldering heeft laten vragen over het buitengewoon groot aantal troepen, voornamelijk ruiterij, dat dezer dagen op de Russisch-Duitsche grens is saamgetrokken, waarop tot geruststelling van Duitschland is geant- woord, dat dit slechts een tijdelijke maatregel of proefneming was. In Duitschland zal de regeering op nieuw ver- lenging voorstellen der uitzonderingswet of wel socialistenwet. Mocht de Rijksdag het voorstel verwerpen, dan zal deze dadelijk ontbonden worden. De regeering is dus nog niet geslaagd om de volks- beweging den kop in te drukken integendeel moet zij, tegen de verdrukking in, sedert aan kracht en ornvang hebben gewonnen. In Oostenrijk zijn, sedert de Keizer te Weenen teruggekeerd is, bij een besluit krachtens een bestaande wet dergelijke uitzonderings-wetten van toepassing verklaard, die niet alleen op personen maar eveneens op verdachte brieven en gevaarlijke drukwerken betrekking hebben. Een tweede besluit, eveneens door alle Ministers mede onderteekend, heft de rechtspraak der gezworenen op voor Weenen- Korneuburg, de arbeiderswijk waar zich de groote machine-fabrieken bevinden. In Frankrijk breidt de arbeidersbeweging zich FEUILLETON. ii) Het kasteel Rot fist ein. //Edele heer, ik heb dit verwijt niet verdiend. Vraagt gij mij, wat het best in deze zaak te doen is, dan zeg ik, dat wij maar kalm moeten wachten. Had ik vooruit gezien, dat de uitvoeriug u zooveel zorgen en onrust had kunnen veroorzaken, dan zou ik hebben gezwegen." //Neen, dokter," antwoordde de graaf, n\Y berisp u niet wegens uw raad, dien gij mij oprecht hebt gegeven. Maar deze daad ik weet niet hoe het komt ligt zwaar op mijn ziel. Ik wilde, dat het niet was geschied en toch kan ik ook niet wenschen, dat het niet was gebeurd." Hij richtte zich op, toeu hij deze woorden sprak, duidelijk strijdend tegen de gedachten, die hem zichtbaar kwelden en drukten. Zich aan zijn ge- moedsbewegingen overgevend, bemerkte hij niet de glimlach, die over het gelaat der twee mannen vloog. Het koude hoonlachen van den arts en de morrende vertrekking van het gelaat van den kabyl, half lacheu, half grijnzen, verrieden, dat zij hun gebieder begrepen. Een plotselinge riemslag in de rivier trof de opmerkzaamheid van den arts. //Daar komt nieuws, goed of slechtriep hij, uit het venster kijkend. Wat kan Kasper hebben bewogen, om zijn hut te verlaten nu ook uit tot buiten Parijs. Een zeer opge- wonden vergadering van arbeiders zonder werk, die door ongeveer 1000 personen werd bijgewoond, heeft er te Marseille plaats gehad. In de Kamer heeft de afgevaardigde Clemenceau de benoeming voorgesteld van een commissie van 40 leden, om een onderzoek in te stellen naar den toestand der arbeidende klasse en naar de middelen, om daarin verbetering aan te brengen. Nadat er nogonder- scheidene sprekers van verschillende partijen waren gehoord over het staathuishoudkundige vraagstuk, nam de Minister-voorzitter Ferry het woord. Deze verklaarde, dat van de Regeering geen voorstellen te wachten warenevenwel zou zij voortgaan op den weg der hervormingen en met het onderzoek van alle voorstellen, die tot verbetering van den toestand der arbeidende klasse kunnen leiden, maar met vrijheid om alien te bevredigen, want de plicht van den Staat is voor de vrijheid te waken, niet om te doen wat door bizondere personen moet worden gedaan. In Rusland, waar men het nihilisme overwonnen waande, zijn de nihilistische woelingen weder met alle kracht ontwaakt. In St. Petersburg zijn buitengewone maatregelen genomen tegen de ni- hilisten. Dag en nacht wordt het paleis des Keizers door soldaten bewaakt en onderscheiden personen zijn weder in hechtenis genomen. Aan de Russische bladen is streng verboden, iets over de beweging der nihilisten mede te deelen en wat de vreemde berichtgevers daarvan melden, wordt eenvoudig tegengesproken. Nadat het een paar weken geleden bekend was geworden, dat de Koning van Zweden en Noor- wegen het voomemen had te kennen gegeven om naar Christiania te komen, heeft hij een brief met het postmerk Drammen ontvaugen, waarin hem werd aangekondigd, dat hij, in Noorwegen komende, zou worden doodgeschoten. Het is aan de politie gelukt, den afzender van dien brief op te sporen. Het is een schoenmaker, die in de nabijheid van Drammen woont en onlangs uit Amerika is terug- gekomen. Hij is gearresteerd en aan de justitie te Christiana uitgeleverd. Ten gevolge van dit voorval worden er aanstalten gemaakt tot een luisterrijker ontvangst des Konings dan anders zou hebben plaats gehad. De leden der Tweede Kamer zijn gisteren tot hervatting van de werkzaamheden opgeroepen tegen Dinsdag 19 Februari, des namiddags te 3 uren. De Regeering is voornemens, en heeft machti- ging gevraagd, om zooveel mogelijk nog in dit jaar voor 5 millioen nieuwe muntbiljetten aan te maken. De kosten daarvan bedrageu ongeveer 8^ ct. voor elk biljet. Kasper, zegt gij?" vroeg de graaf. nJa, edele heer, zie zelf. Hij komt snel en zal oogenblikkelijk hier zijn." //Ik zou wel willen weten, wat hem hier brengt," antwoordde Lorischek. „Maar ik kan het bijna raden. Een of audero behandeling, die hij te onbeschaamd heeft gewaagd, kon hem hebben be wogen, hier bescherming te zoeken, tot de storm voorbij is, of hij heeft iets noodig voor zijn provisie- kamer. Zelden komt hij hier voor mijue zaken." »Wij zullen spoedig vernemen, wat het is," antwoordde de arts. //Hij is reeds aan land en vermoedelijk het slot ingegaan. Wilt gij hem ontvangen, als hij het verlangt?" z/Ja, laat hem binnenkomen, antwoordde Lo rischek. //Mijn staatsraad zal dan voltallig zijn. Voorzeker, een rnooi gezelschap! Ik moet er eigenlijk nog een bij hebben." z/Het zal niet noodig zijn, edele heer," sprak de arts droog, ,/zoolang de vastberadenheid van den gebieder het ontbreken van raadsleden aanvult." De graaf wendde zich plotseling tegen den spreker. Toorn over de bittere opmerking gloeide in zijn trekkeu en outuam hem bijna de zelf- beheersching, toen hij te gelijk de koele onveran- derde blik van den arts bemerkte. Met zachte, half verstikte stem sprak hij tot hem: //Men houdt u voor zeer verstandiguw beste streek zal echter zijn, uw inond te houden. Ik duld geen spot I" Ontmunting van zilver zal vermoedelijk dit jaar nog niet plaats hebben. In de Arnh. Ct. wordt de aandacht geves- tigd op een dure vergissing van den Rijks-Wa- terstaat. Volgens het bestek van aanbesteding zal nl. het te Stavoren te bouwen station geheel onderheid moeten worden, maar is de bodem daar zoo vastdat dit heien niet alleen volslagen overbodig is, maar zelfs een zeer kostbaar en moeielijk werk zal wezen. - Ilet Muiderslot loopt denkelijk groot gevaar, althans er is vergund, de buskruitfabriek te Muiden weder op te bouwen. De heer pastoor Brouwers van Bovenkerk, altijd waakzaam voor de belangen van onze vaderlandsche kunst en letteren, zal eerlang in een allerprachtigst op perkament uitge- voerd smeekdicht den Koning vragen, de uitvoering van dien bouw niet toe te staan, met het oog op de schade, die het slot onlangs bij de ontploffing leed en het gevaar, waarin het na den opbouw dier fabriek zou verkeeren. Tevens zal op zijn initiatief eene algemeene adresbeweging op touw worden gezet. Op 1 Jan. 1884 waren bij den Rijks-tele- graaf werkzaam 31 vrouwelijke ambtenaren, waarvan 2 als telegrafist 2e kl., 2 als telegrafist 3e kl. en 27 als klerk en adsistente, terwijl 2 vrouwe lijke postambtenaren ook met den telegraafdienst op vereenigde kantoren belast waren. Het geheele personeel bij den kantoordienst bestond uit 858 ambtenaren, terwijl bovendien 96 postambtenaren met den telegraafdienst belast waren. Door de commissie van voorbereiding voor een telefoon-inrichting te Middelburg is aan ver schillende ingezetenen een circulaire verzonden, waarin medegedeeld wordt, dat eenige deelnemers den wensch hebben te kennen gegeven, in het telefoonnet te worden opgenomen. Yoor de eerste deelnemers zal de prijs per jaar slechts f 30 be- dragen, terwijl voor aanleg of toestellen niets zal worden berekend. Gedurende den laatsten tijd worden uit het buitenland en vooral uit Duitschland belangrijke hoeveelheden gefabriceerde papieren zakken inge- voerd. Zij zijn bedrukt met den naam of de firma van den gebruiker. De waarde wordt zeer laag gedeclareerd en de benadering is bijna niet mogelijk, omdat de bedrukte zakken voor een derde geen waarde hebben. Een waarde van f 40 tot f 60 de 100 kilogram wordt voor f 20 tot f 25 aangegeven en het inkomeud recht (ad 5 pCt.) dus voor meer dan de helft ontdoken. De Nederlandsche fabriekanten van papieren zak ken voor winkelgebruik worden daardoor zeer benadeeld. Zij gebruiken buitenlandsch papier en moeten een vrij zuivere aangifte doen. Ook de Nederlandsche papierfabriekanten hebben daaronder In dit oogenblik werd er aan de deur van de kamer geklopt. De graaf opende zelf en Kasper trad binnen, dezelfde duistere, moordenaarsachtige gestalte, die wij als bewoner van de hut hebben leeren kennen, waarin Hugo von Helldorf zijn geredde geliefde bracht. Kasper boog nederig voor den graaf. Hij liet zich toen op een stoel vallen. De overige aan- wezigen verwaardigde hij met een enkelen, mor- renden blik en nam van zijn gordel een met leer omvlochten flesch, die hij begeerig aan de lippen zette. Vermoedelijk was de inhoud tegen zijn verwachting gering, want snel nam hij de flesch van den mond. De graaf wenkte den arts, die een klein kastje opende en er een groote zilveren beker uit haalde. Hij goot een flesch ledig en plaatste den vollen beker voor Kasper, die hem zwijgend ledigde. Na eenige minuten scheen Kasper uit zijn sla- perigheid te ontwaken en rondkijkend zonder aan iemand in het bizonder zijn woorden te richten, sprak hij; ,/Nu, wat wilt gij van mij?" //Gij zijt uit eigen beweging hier gekomen," antwoordde de arts. //Niemand heeft u uitgenoo- digd en niemand, kan ik wel zeggen, bracht u hier." //Ik denk toch, dat men mij hier noodig heeft, en als gij het al niet zijt, zeer geleerde dokter, dan kunnen toch anderen mij noodig hebben, die minder verstandig zijn dan gij. Ook z/Vervloekt zij uw gezwetsriep de graaf heftig. te lijden. Die toestand is des te meer te betreuren, daar de concurrentie hoofdzakelijk komt uit Duitschl land, waarheeu het adressanten, sedert het ver- hoogde tarief daar te lande, geheel onmogelijk ge worden is iets meer af te zetten. hen en ander wordt door bovengenoemde fabrie kanten uiteengezet in een adres aan den Minister van Financien, wien zij in overweging geven, om door een hetling van de inkomende rechten naar het gewicht, Fbv. /25 per 100 kilogram, zijnde 5 pCt. van de gemiddelde waarde der ingevoerde zakken, te voorkomen, dat de belangen der adres santen worden benadeeld en voor de belangen der schatkist worde gewaakt. Dr. Jorissen is Donderdagavond uit Engeland naar Zuid—Afrika vertrokken. Zijn open brief is verzonden. Hij raadt daarin aan een krachtige Transvaal-maatschappij op te richten. Door de werken tot bedijking van de schorren en slikken onder Woensdrecht en Rilland-Bath wordt een oppervlakte grond van ruim 200 H. A. ont- woekerd en Woensdrecht geheel van de zee ge- scheiden. De grond bestaat uit middelmatig zware klei, die op het zand is afgezet. Ingepolderd zijnde, zal hij zich gemakkelijk laten bewerken en meer tot de andere zavelgronden dan tot de jonger Zeeuwsche kleigronden overhellen. Jaantje Struik heeft een request om gratie ingediend, waarbij zij verwisseling der gewone in cellulaire gevangenisstraf vraagt in het belang zoowel van hare gezondheid, als van haar kind, hetwelk zij dan spoediger zelve zou kunnen verplegen. In 1873 werden in het arrondissement Amsterdam 80 personen of firma's failliet verklaard tien jaren later in 1883, steeg dit cijfer tot 193. In de maand Januari 1874 werden in hetzelfde arrondissement 6 faillissementen uitgesproken. In de afgeloopen maand van dit jaar bedraagt het reeds 18, zoodat ook nu weder eene aanmerkelijke vermeerdering te wachten is. De Prov. Noordbr. Ct. bevat heden eene houtsnede, voorstellende de voorzijde van den ge- denkpenning, geslagen ter gelegenheid van het tot stand komen der wet van 26 Januari 1883 (verlegging van den Maasmond). De hoofdfiguur op de voorzijde stelt voor den wetgever, die de wet van 26 Januari 1883 overhandigt aan de provincie Noord-Brabant, afgebeeld door eene vrouw in dankende houding, welke met een der armen 't gewestelijke wapen omvat. De beide kinderfiguren, aan weerszijden van den wetgever stellen voor de rivieren de Waal (links) en de Maas (rechts); eerstgenoemde houdt in de hand een roeispaan, door wijugaardranken omwonden eene herinnering aan den Rijn terwijl zij haren blik vestigt op de Maas, aan welke door den z/Ik heb iets te vertellen, dat gij zeker niet gaarne zoudt willen weten en dat gij toch moet weten. Welnu," voer gij voort, toen hij het on- geduld van den graaf bemerkte, //ik wil alleen zeggen, dat Alam—Assum het niet zoo goed verstaat, met een geweer te mikken, als zijn dolk vijf duim diep te stooten." //Wat moet dat beteekenen vroeg de graaf haastig. ;/Spreek op! Wij hebben geen raadsels noodig. Het is hier geen kinderspel." #Zeg mij dan, had Alam—Assum gisteren niet een boodschap voor iemand, dien hij Hugo von Helldorf noemt?" vroeg Kasper. V at is er met hem Spreek snel," antwoordde de graaf. z/Nu, als gij van hem wenscht te hooren, hij leelt en is gezond en zou wel lust kunnen hebben, spoedig zelf hier te komen, om het u te zeggen." z/Het kan niet zijn," sprak de graaf en keek den arts zeer ontroerd aan, die eveneens verrast een blik op den Afrikaan wierp. Alam—Assum stond onbeweeglijk. z/Het kan niet zijn," herhaalde Lorischek. z/Het is onmogelijk. Gij raaskalt Kasper of gij liegt ik weet niet, wat!" //Nu zooals gij wilt," antwoordde Kasper plot seling. ,/Ik heb mijn verhaal verteld, gij kunt het gelooven of niet, mijn zaak is afgedaan. Ik TER VEIZEY.MHE 01 RUT T— u ertel wat gij te vertellen hebtzoo niet, maak dan dat gij wegkomt."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1