Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1950. Woensdag 23 Januari 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binneii Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer er jaar, tot veel verminderden prijs. lilt blad verschljnt Dlmdai- en Vrljdagavond bij den uitgever J. K. G. II II O V T te Ter Nenzen, IPolitielt Overziclxt. Het staatkundig leven is vol van tegenstellingen en vol van teleurstelling en ontgoocheling. Men meent op grond van de meest stellige berichten, dat eene zaak er zoo en zoo zal uitzien, en onwil- lekeurig bouwt men reeds een geheelen toren op die losse onderstellingen, en wanneer men dan de werkelijke toedracbt der zaak of wel de meest stellige tegenbericliten daaromtrent ondcr de oogen krijgt, dan blijkt het dat de onderstelling in het geheel niet juist was. Op die wijze is het aan- stippen van de geschiedenis van den dag een ware Sisyphus-arbeid. Uit Egypte verneemt men nu weder, dat het der regeering geen ernst is met de benoeming der gemengde commissie, wier taak het zijn zou middelen te beramen om Soedan voor Egypte te behouden. Zij tracht hiermede alleen de opgewonden gemoederen gerust te stellen der Europeanen in Egypte, die in Soedan wat te verliezen hebben en uit wier middelen zich een vereeniging gevormd heeft om de belangen aldaar ter harte te nemen en die zoekt te voorkomen, dat men het geheele gewest aan den Mahdi zal prijs geveu, want er schijnt werkelijk reden te bestaau tot erustige bezorgdheid, dat geen krijgs- macht, zelfs die der ,/Overwiunaars van Tel-el-Kebir" niet in staat zal zijn, het zegevierende leger van den steeds voortrukkenden profeet in zijn zegepralen te stuiten. Zijn de berichten, die de Khedive van den bevelhebber van Khartoem en de bestuurder van Soedan ontvangen heeft, niet overdreven, dan moet geheel Sennaar reeds in de macht van den Mahdi zijn en is de terugtocht aan de Egyptische bezettingen in dat gewest door zijn soldaten geheel afgesneden. Eveneens moeten deze op korten afstand van Doceem den Nijl hebben versperd door middel van met steeneu geladen vaartuigen. De krijgs- ondernemingen van den Mahdi scliijnen dus wer kelijk met krijgskundig overleg te geschieden. In Frankrijk heeft de regeering aan de binnen- landsehe toestanden zeer veel aandacht te wijden. Handel en nijverheid zijn zeer gedrukt en het govolg is, dat in de verschillende fabrieksplaatsen duizende werklieden in alle vakken zonder werk zijn of wegens verlaging van loon het werk hebben gestaakt. In Duitschland is men in de Kamers druk bezig met het voorbereiden van een wetsvoorstel tot ver- zekering van werklieden tegen ongelukken en den ouden dag. Bismarck heeft het bij den Bondsraad ingediend en zal het eerst door den Volkshuishoud- kundigen raad laten onderzoeken, voordat het bij den Rijksdag wordt ingediend. In den Pruisischen Landdag zijn de nieuwe belasting-voorstellen, die, zoo het heet, de geldmannen in hun kapitaal zullen treffen en tot verlichting der burgerklassen moeten dienen, aan een commissie ter onderzoek gezonden. De besprekingen over genoemde voorstellen beloven FEUILLETQN. 7Het kasteei Rothstein Zoodra hij uit de nabijheid der streek was, waar hij om goede redenen niet al te veilig meende te zijn, reed hij langzamer en gaf zich aan zijn gedachten over. Zijn beschouwingen wareu van gemengden aard, vroolijk en smartelijk, maar de eersten liadden toch het overwicht. Toen hij een verongelukte uit de golven took, had hij een ge- liefde weer gewonnen, aan wie zijn hart geheel toebehoorde en die hij voor altijd meende te hebben verloren. Hij vond haar nog onveranderd en zijn hart zei hem, dat Elisabeth nog altijd even goed de zijne was als in het afscheidsuur. Door omstandigheden gedwongen een reis in het buiten- land te maken, werd hij daar door de kunstgrepen van graaf Lorischek teruggehouden. Helldorfhad evenals de graaf aan de laatste veldtochten tegen Napoleon deelgenomen. Hij had bij een escadron van hetzelfde regiment als eerste luitenant gestaan. Zijn edele wijze van handelen, evenals zijn recht- schapen karakter haddeu hem geheel van den graaf vervreemd. Beide waren als landeigenaars buurliedenwant ongeveer drie uur van het slot Rothstein lag een klein, maar uitstekend onder- houden landgoed met zeer vruchtbare landerijen, dat aan baron Yon Ilelldorf toebehoorde en waar hij van zijn jeugd af had gewooud. Reeds jareu geleden had hij de zuster van den graaf leeren zeer belangrijk te zijn, want met deze hulpmidd e len zal men zeker den gedrukten toestand bij de lagere en middenstanden niet verbeteren. In Spanje heeft de republikein Castelar in de Kamer een zeer welsprekende redevoering over de buiten- landsche staatkunde gehouden en daarin in krasse be- woordingen de reis van Koning Alfonso naar Duitsch land afgekeurd. Alles, wat met die ongelukkige reis in verband staat, veroordeelde hij ten sterkste, als in strijd zijnde met het belang van Spanje en gericht tegen Frankrijk. Hij achtte de macht van Frankrijk noodzakelijk voor het staatkundig evenwicht in Europa, want dit land oefent grooten iuvloed uit op ons werelddeel. Indien Frankrijk een beliou- dende regeering heeft, dan zal ook Europa be- houdend zijn. Duitschland is bang voor de denk- beelden van volksregeering, die in Frankrijk verspreid zijn en het zoekt door aile mogelijke middelen de heerschappij dier denkbeeldeu tegen te gaan. Yan daar dat rusteloos zoeken van bondgenooten onder de Vorsten. Castelar was meer voor een bond- genootschap om alle staande legers af te danken, die Europa thans op de been houdt en het ten ondergang brengen, want nu reeds moest Duitsch land, om de kosten van zijn leger te bestrijden, toevlucht nemen tot eene progressieye belasting, die een socialistische maatregel is. Nadat de oud- Minister van Buitenlandsche zaken 's Konings reis verdedigd had en nogmaals de staatkunde der tegenwoordige regeering was besproken, werd het tegenontwerp van een adres van antwoord op de troonrede aangenomen en leed de regeering de nederlaag. Zij heeft den Koning om ontslag gevraagd. Z. M. heeft aan den heer F. 's Jacob, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-lndie, onder dankbe- tuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan den lande bewezen, en met bepaling dat voormeld eervol ontslag gerekend zal worden in te gaan met den dag waarop hij de functien van Gouverneur-Generaal aan zijn opvolger zal hebben overgegeven. Met ingang van 1 Januari jl. is het maxi mum van de traktementen der bestellers van den rijkstelegraaf met honderd gulden verhoogd, zoo- dat zij nu kunnen bedragen van f 250 tot f 800. Te Amsterdam is Zaterdag jl. in verzekerde bewaring genomen zekere Z., officier van adminis- tratie op non-activiteit, tegenwoordig ambtenaar ter controle der IIoll. spoorweg-maatschappij, als verdacht van verscheidene verduisteringeu van gelden, door middel van valschheid in geschrifte. kennen en weldra was hun keunismaking overge- gaan in innige trouwe liefde. Dit was ook de eenige reden, waarom hij, namelijk gedurende den veldtocht, den graaf trachtte te naderen, hoewel hij iustinctmatig een afkeer van hem had. Een toe- vallige gelegenheid, kort voor het einde van den oorlog, had beiden bij elkander gebracht en daar- door was tusschen lieu een hevige twist ontstaan, die bijna een bloedig einde had genomen. Sedert dezen tijd bestond er tusschen graaf Lorischek en baron Helldorf een doodelijke vijandschap, die niet werd verminderd, doordat de graaf vernam, dat Helldorf met de plannen omtrent het vermogen zijner zuster bekend was. Toen baron Von Helldorf in het buitenland ver- toefde, was hij door een door den graaf verspreid gerucht, dat zijn geliefde gestorven was, bedro- gen geworden. Door dit bedrog ontstond bij hem nog slechts de eenigste weusch, het graf te be- zoeken, waar zijn dierbaarste gevoel met Elisabeth begraven was. Met dit plan was hij in den om- trek van het kasteei Rothstein gekomen, en het toeval had gewild, dat hij de levende gestalte aan zijn hart zou drukken, wier geest hij had aangeroepen, om uit de wereld aan gene zijde van het graf op hem neer te zien. Zij liadden elkander gezien, hun handen liadden zich vereenigd tot een druk, die zeide hoe dierbaar hun dit on- verwachte weerzien was en de tonen der liefde waren in zijn oor gedrongen van de zoete lippen. Men schrijft uit Vlissingen: De geheele lading ledige petroleumfusten is uit het op de Spijkerplaat zittend Engelsch driemastschip Weldon gelost; er rest nu nog eenig ijzerwerk. Het tuig is zooveel mogelijk afgenomen. Lichters met pompen zijn vertrokken, om te zien met laag water het schip leeg te krijgen en daardoor de ontstane lekken te dichten. Reeds is het schip met behulp van lichters en sleepboot 6 voet verschoven. Houdt dit guustige kalme weder nog wat aan, dan zal het misschien gelukkeu het schip af en hier binnen te brengen. Het schip is vijf jaar oud en bizon- der sterk gebouwd. De oudste zeelui herinneren zich echter niet, ooit een gestrand schip van de Spijkerplaat te hebben zien afbrengen. Binnen enkele weken zal te Ylissingen eene havenstoombootdienst worden geopend tusschen den Peperdijk en de buitensluizen, met twee tusschen- veeren, een over den Koningsweg en een in de haven. Op die aanlegplaatsen zijn door de onder- nemers doelmatige ijzeren wachthuisjes gezet. Yooral dat aan de buitensluis is zeer doelmatig iugericht. Het is rond en kan gedraaid worden, zoodat de wachtende passagiers geen hinder van den wind hebben. Bovendien heeft men er door gekleurde ruiten een zeer iuteressant uitzicht. De beide stoomvaartuigjes, die in dezen dienst zullen voorzien, hebben jl. Zaterdag proef gevaren. Zij dragen naar de Siameesche tweelingen de namen Chang en Eng en zijn volkomen aan elkaar gelijk; zij zijn geheel van staal gebouwd, hebben eene lengte van 45 voet, bij eene breedte van 14 voet over het dek. De machine, compound—systeem met surface condensor, ontwikkelt 32 indicateur paardekracht en bezorgt den bootjes eene snelheid van 7 a 7 mijl in het uur. De vaartuigen, soliede van constructie, bieden ruimte aan voor een lOOtal personen, terwijl een 12tal daarvan plaats vinden kan in eene kleine, netjes ingerichte kajuit. Men leest in het Handelsblad van Antwerpen //De heer De Maere heeft aan den heer Olin een droevige schilderij thuis gezonden, over hetgeen de maildienst tusschen Ostende en Dover geworden is. Alle jaren werd deze dienst al minder en minder en, wat wij altijd gezegd hebben, Vlissingen- Queensboro wint op eene aanzienlijke manier, ten onzen nadeele. Wij verliezen totaal het verkeer van reizigers op Engeland. In 1874 waren er op de linie Dover-Ostende nog 34,924 reizigers; in 1881 was dit getal gevallen op 23,913, terwijl langs "Vlissingen verleden jaar niet minder dan 70,000 reizigers vervoerd werden. Welk is de reden van de voorkeur aan die linie gegeveu? Niets anders dan de snelheid van vervoer. De linie V lissingen brengt den reiziger van Beriijn naar Louden in 24 u. en 10 m.; langs Ostende Half bedwelmd door geluk, trok Hugo Helldorf door de schoone streek, die voor hem lag, bijna zonder er op te letten. Zijn pad liep over een vlakte, die hier en daar met boomstammen bedekt was, die men geveld had, om den weg te openen, die door een dicht begroeide streek liep. De eigenaardigheid van het landschap kwam overeen met de droomerige stemming van den ruiter, die bijna bewusteloos verder trok en de schoonheden, die hem omringden, genoot, zonder door een wandelaar op zijn weg gestoord te wor den. Eenmaal hoorde hij een geritsel in het kreupelhout, dat niet ver verwijderd scheen te zijn, alsof iemand zich voorzichtig daardoor een weg had gebaand. Hij wendde zijn blikken nog in de richting van waar het geluid .kwam; maar, hoe dikwijls hij luisterde, het zwijgen werd slechts afgebroken door het gezang der vogels, het klate- ren der beeken, het fluisterende sidderen van het loof, dat door den wind in beweging werd gebracht. Hij lette daarom niet meer op het geluid, dat hij voor een bedrog der verbeelding hield en zette zijn weg voort. Hugo had langen tijd gereden, toen hij niet ver van het doel zijner reis aan een plaats kwam. waar het karakter van het landschap nog duis- terder werd. Het pad was hier zoo smal, dat nauwelijks meer dan een ruiter plaats had, en op den oneffen grond was al de bekwaamheid van den ruiter noodig, om hem zonder ongevallen te besteedt men daaraan integendeel 29 uur. De heer Olin stelt nu voor, om hierin te voorzien door een derden overtocht tusschen Ostende en Dover, zoodat men op 261 uur komen zou; doch dat is nog een paar uren van de 24Het andere middel zou zijn, veranderingen aanbrengen aan de haven van Ostende, namelijk het maken van een breakwater of aanleggingskaaidoch dit stelsel wordt, volgens den heer De Maere, door de inge- nieurs veroordeeld en men geeft de voorkeur aan eene diep water-haven, met gesloten omheining. Daarenboven zou de uitgaaf 117 millioen beloopen en waar zou het geld vandaan komen? De heer De Maere vraagt, om concurrentie te maken met Vlissingen, installation te Heyst, met drie kleine vertakkingen van ijzeren wegen tusschen de kust en Antwerpen. De eerste zou loopen van Heyst naar Maldeghemde tweede van Eecloo naar Selsaete, de derde van St. Gilles Waas naar Ant werpen. In dat geval, zegt de heer De Maere, was Belgie meester van het terrein of beter gezegd van den waterweg tusschen Engeland en ons land." Op het etablissement Fijenoord zijn jl. Zaterdag weder 31 personen wegens schaarschheid van werkzaamheden in de ketelmakerij, ontslagen. Daaronder zijn er die achtereenvolgens 28 jaar lang op die fabriek werkzaam zijn geweest. De groote koffiepellerij van de firma Chabot te Rotterdam nadert hare geheele voltooiing. Het kolossale gebouw op de Prins Hendrikkade op FijenoordJ valt terstond in het oog, als men het station van den Rijnspoor aan de Maaszijde verlaat. In het gebouw zullen niet minder dan 800 vrouwen en meisjes werkzaam kunnen zijn. Toch is voor zulk een groot aantal voldoeude ruimte, licht en frissche lucht in het gebouw te vinden. Ook zijn alle mogelijke voorzorgen tegen brand- gevaar genomen en zijn nooduitgangen en trappen niet vergeten. Het gebouw is van drie stoomwerktuigen voor zien, een van 60 paardekracht om de noodige beweegkracht te leveren, een van 40 om het geheele gebouw van electrisch gloeilicht te voorzien, een van 10 paardekracht om de beneden ver- diepingen alleen electrisch licht te schenken. Het geheel voldoet aan de hoogste eischen die aan zulk eene nijverheids-instelling zijn te stellen. Onder militaire geleide werd dezer dagen een persoon van Amsterdam naar Den Helder ge bracht, die een en twintig jaren geleden deser- teerde van het wachtschip aldaar. Hij woonde nu met vrouw en kinderen te Amsterdam kalm en gelukkig echter zonder wettig gehuwd te zijn, want ten gevolge van zijn desertie konden de noodige papieren niet worden ingeleverd. Het feit is door een zijner bekenden verraden; het afscheid van vrouw en kinderen aan het station was aandoenlijk. berijden. Het licht was hier bijna geheel afgeslo- ten, want ofschoon een smalle holle weg tusschen de boomen aan de linkerzijde als een weg in het woud scheen te leiden, deed het oog toch vergeef- sche moeite, om een scliijnsel van het daglicht op te vangen. Nauwelijks was Helldorf zoo ver gereden, dat hij met de richting der opening in een lijn was, toen een plotselinge lichtstraal de oogen van zijn paard verblindde. net dier werd schuw, wierp den ruiter tegen den vermolmden tak van een eik, en in de duisternis op den oneffenen bodem struikelend, stortte het in het oogenblik, toen een afgevuurd geweer zijn roodachtig schijnsel door den holle weg zond en de goed gemikte kogel, oyer het hoofd van den vallenden ruiter fluitend, die]) in den boomstam droug. Zoodra het ge- schreeuw der verschrikte vogels, die snel opfladder- den zweeg, werd de stilte nog dieper dan te voren. Bedwelmd door den stoot, die hem verhinderd had, zijn paard te besturen, en gekneusd door den val, lag Hugo eenigen tijd onbeweeglijk en bewusteloos. Eindelijk kwam hij tot zich zelven toen hij voelde, dat men hem zacht bewoog, om hem, zooals het scheen op te lichten. //Waar ben ik, en bij wien?" vroeg hij. z/Hij is gered, hij spreekt," antwoordde een sterke, maar hartelijke stem. ,/Gij zijt in goede handen, jonge man; maar ik vrees, dat gij door TER JIEIMSCRE (OIRWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1