Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. B E X E N 0JM KING. No. 1949. Zaterdag 19 Januari 1884. 24e Jaargang. Het kasteel Rothstein, Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer er jaar, tot veel verminderden prijs. lMt bind vcrschijnt Uinsdag- cn Vrijdagavond blj deu uitgcver J. K. G. D H O It T te Ter IVeazen. In den loop der maand Eebruari a. s. moeten, ter voldoening aan art. 8 der betrekkelijke ver- ordening, alle mannelijke ingezetenen, wonende in de kom der gemeente, geboren in het jaar 1853, en ook die van ouderen leeftijd, voor zoover zij hun 50e jaar nog niet zijn ingetreden, die in het vorige jaar zich in de gemeente hebben gevestigd, ter gemeente secretarie aangifte doen om voor de dienst bij de brandweer te worden ingeschreven. Die deze aangifte verzuimen worden, onvermin- derd de daartegen bedreigde boete, ambtshalve ingeschreven, of, wanneer het verzuim eerst na de loting wordt ontdekt, zonder loting in dienst gesteld. Ter Neuzen, den 18 Januari 1884. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. Men kan tegenwoordig de geschiedenis van den dag saamvatten in de twee woorden: Soedan en Tongkin, of Egypte en China. In Egypte wordt de toestand met den dag haclielijker en ingewikkelder. De zegevierende Mahdi rukt uit El-Obeid met een leger van 84000 man op Khartoem aan, alles op zijn weg te vuur en te zwaard vernielende. Reeds is deze plaats door zijne voorloopers opge- eischt, wat doet vermoeden, dat zijne troepen in de onmiddellijke nabijheid moeten zijn aangekomen. Te elfder ure is thans bevel gegeven om Khartoem te ontruimen. Daar het onmogelijk is den ont- zaggelijken legervoorraad weg te voeren, zullen de kanonnen maar vernageld en de legervoorraad in den Nijl geworpen worden. Behalve de bezet- ting telt de stad nog een Europeesche of Christen- bevolkingdie eveneens de aankomst van des Mahdi's troepen niet kalm kan blijven afwachten. De vlucht kan echter slechts of te water of door de woestijn geschieden, met achterlating van alle goederen en daarom bestaat er gegronde vrees, dat die niet zonder groote ongelukken zal afloopen. De Egvptische Regeering zal den Minister van Oorlog naar Khartoem zenden om toezicht te houden op het terugtrekken der troepen en met verschillende vijandig gezinde stammen langs den weg van deu terugtocht is een overeenkomst gesloten om den weg vrij te laten. Die maatregelen zijn zeker hoog noodig, want reeds wordt gemeld, dat Heloean, eene plaats in de buurt van Khartoem, door de aanhangers van den profeet geplunderd en in brand is gestoken. De toestand is thans dan ook ellendiger dan ooit en de verwikkelingen, die uit de beweging van den Mahdi voor Engeland FEUILLETON. 6) De graaf scheeu te aarzelen en om zijn beslui- teloosheid te doen verdwijnen, antwoordde hij haastig„Goed, doe zooals gij wilt, doodt, moordt, onverschillig wat, regelt alles, maar bevrijdt mij van dien verwenschten vijand, en gij hebt mij nog nooit ondankbaar gevonden." De arts antwoordde met een knikje. //En Elisabeth is niet wel, zegt gij, zooals mij juist te binnen schiet," voer Lorischek voort. ,/Doe alles, om haar te genezen; ik zou niet voor alles ter wereld willen, dat haar een haar op hethoofd werd gekrenkt. Ik wil haar nu bezoeken. Maar clokter Schott, die Helldorf? Hij zult het niet vergeten. Alam—Assum heeft een dolk, dat weet gij." //Ilij heeft het mes niet te vergeefs gedragen, en zal het nu bezwaarlijk laten rusten," antwoordde de arts. Tevreden gesteld door deze verzekering, verwii- derde de graaf zich. z/Betooverde heiden," sprak de arts, naar den Afnkaau tredend, „weldra zullen uw bruine han- den de roode kleur van bloed aannemen. Maar hoe listig gij zijt in aanslagen, hoe vreeselijk in de uitvoenng, hoe duivelachtig in alle dingen, denk met, dat gij het tegen dokter Schott kunt op- in 't bizonder en Europa in 't algemeen kunnen ontstaan, zijn hoogst ernstig. In Engeland slaapt men dan ook tegenwoordig niet op rozen. Het overlaten van Opper-Egypte of Soedan aan den Mahdi en zijne volgelingen vindt bijna allerwege afkeuring en de meening, dat Engeland zelf de regeering in Egypte ter hand moet nemen, wint meer en meer veld, want heeft zich eenmaal een Mahomedaansch rijk aan de oevers der Roode Zee gevestigd, dan zijn de sto- rende gevolgen daarvan voor het wereldverkeer niet te overzien. De Engelsche Regeering betoont echter weinig lust zich alleen aan de hachelijke onderne- ming te wagen en er schijnt achter de schermen een nevenstuk afgespeeld te worden, want het is opmerkelijk, dat er in de Egyptische Regeering weder wijzigingen zijn gebracht en dat daariu eenige Eransche onderdanen zitting hebben genomen. Frankrijk wacht echter nog grootere beproevin- gen met zijn buitenlandsche waagstukken. Met de onderneming van Tongkin staat het er niet best voor. De oorlogsberichten uit China zijn van zeer dreigenden aard. De Chineesche regee ring neemt buitengewone maatregelen en brengt het leger op voet van oorlog. De Onderkoning van Canton heeft de bevolking aangespoord om krachtige toebereidselen te nemen voor het terug- slaan der Franschen, omdat men meent, dat deze Canton met hun vloot bij verrassing willen be- machtigen. Ook hij zelf heeft krachtige toebe reidselen tot den oorlog bevolen. Telegraaflijnen worden aangelegd tusschen Canton en de grenzen van Tongkin. Er worden aanzienlijke versterkin- gen naar het eiland Hainon gezonden. Ook in Annam wordt voortdurend gevochten. Verschei- dene plaatsen zijn anngevallen door de vluchte- lingen uit Sontay, die teruggekeerd waren met wapens. Men verzekert zelfs dat een Chineesch leger oprukt om Bac-Ninh te bezetten. Daaren- tegen wordt verzekerd, dat de Fransche bevelhebber in Tongkin met versnelden marsch aanrukt op Bac—Ninb om het stormenderhand in te nemen. In de Kamer zijn overigens geen zeer kalme zittingen te wachten. Verschillende voorstellen en tegen voorstellen zijn door de verschillende partijen vastgesteld. Brisson is opnieuw tot voorzitter gekozen en heeft dit ambt met de ge- bruikelijke toespraak aanvaard, waarin ditmaal al heel weinig bizonders gezegd werd. Hij spoor- de de verschillende partijen tot verzoening en verdraagzaamheid aan. Hetzelfde deed de voor zitter van den Senaat, Le Royer, die eveneens weder in het voorzittersgestoelte plaats nam. In Spanje verwacht men elken dag den afloop der stemming over het adres op de troonrede en tevens de nederlaag der tegenwoordige regeering. Met belangstelling wordt een en ander tegemoet gezien. nemen. Ik ken u, ik weet dat gij mij haat zooals gij iedereen haat dat vergeef ik u. Maar geeft hij mij reden, te vermoeden, dat gij iets tegen mij in het schild voert, pas dan op, want dan zult gij niet meer voor u zelf te zorgen hebben, voor dat er een seconde verloopen is." Bij deze woorden schitterden de oogen van den kabyl als vuur; zijn tanden klapperden van woede en zijn gelaat vertrok zoo afschuwelijk, dat men het nauwelijks meer voor menschelijk kon houden. Deze indruk werd nog versterkt door een zonder- ling sissen van toorn dat uit zijn keel drong, alsof hij te vergeefs beproefde, zijn woede door de spraak luclit te geven. Hij bleef echter in zijn onbeweeglijke houding, en noch de hevige trekkin- gen van zijn gelaat, noch de onnatuurlijke geluiden, waardoor die vergezeld werden, maakten den geringsten indruk op den arts, die alleen nog meer hoonend lachte. z/Wees kalm man!" ving hij eindelijk aan, z/Laat uw woede achterwege, mij verschrikt gij daar niet mee. Maar, wat denkt gij van uwe nieuwe taak? Helldorf is iets naar uw smaak, hij is dapper, edel en flink, en dat zijn eigenschappen, die gij haat en gaarne met bloed wilt vernietigen." Bij deze woorden vertoonden zich in Assum's gelaat een glimlach, waarin een boosaardig genot met duivelsche vreugde vermengd was. Hij trok den dolk uit de schede, en nadat hij hem weer had laten vallen, trok hij hem nog eenmaal uit Uit Rusland wordt gemeld, dat de Keizer in St. Petersburg is aangekomen ter viering van het Russisch nieuwjaar. Omtrent den aanslag op den Czaar en den moord op Sudeikin komen voort durend nog tegenstrijdige berichten. 't Is echter moeilijk omtrent deze zaak eenige betrouwbare inlichtingen te bekomen, ook omdat de Russische bladen er geheel over zwijgen. De Ilaagsche Courant zegt van zeer betrouw bare zijde te vernemen, dat door den Ministerraad de beer O. van Rees, voorzitter der Tweede Kamer, aau den Koniug is voorgedrageu tot Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indie, en dat die voordracht slechts op 's Koning onderteekening wacht ter openbaarmaking in de Staatscourant, hetgeen elken dag kan worden te gemoet gezien. Z. M. heeft bevorderd tot opziener 2e kl> der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen J. Caljouw, thans opziener 3e kl. bij die visscherijen. Naar wij vernemen, heeft Z. M. de Koning afwijzend beschikt op het verzoek om gratie, ingediend door baron v. H. te Arnhem, die wegens een vergrijp tegen de zeden, tot een half jaar gevangenisstraf is veroordeeld. HH. KK. IIH. de Prins en de Prinses Von ied, die met hun kinderen op 't oogenblik ver- toeven op een villa aan "t Engelsche kanaal, tegen- over het eiland Wight, zullen heden (18 Jan.) en nierkwaardigen dag in hun huwelijk beleven. Het zal dan 12 J gelukkige jaren geleden zijn, dat H. K. [I. Prinses Marie der Nederlanden op den 18 Juli 1871 te Wassenaar in den echt trad met Z. D. H. Prins Wilhelm von Wied. De Staats-Ct. van gisteren bevat het Kon. besluit van 5 Jan. 1884 (Stbl. no. 4), regelende de vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Bur- gerlijke en militaire ambtenaren worden daarbij gerangschikt in 5 klassen. De vergoeding wegens verblijfkosten bedraagt per etmaalbij verblijf binnenslands, voor de le kl. 10, 2e kl. 8, 3e kl. 6, 4e kl. 4,50 en 5e kl. 3; bij verblijfbuitenslandsresp. 12, 8, f 6,50 en /4,50. Wegens vergoeding voor reiskosten worden in rekening gebracht de werkelijk uitgegeven vracht voor de gebezigde vervoermiddelen, zoomede het geen daarenboven betaald is voor het vervoer van reisbenoodigdheden, voor veer-, tol- en bruggelden en voor het vervoer van dienstpaarden of voor- werpen, welke ingevolge algemeenen ofbizonderen last zijn medegenomen. Het wetsontwerp tot wijziging van eenige bepalingen der drankwet, dat den Raad van State en hield hem vast, alsof hij een teeken tot her- haling had verwacht. De arts begreep hem. z/Wat onverzadelijke hond, zoudt gij twee moor- den willen doen? En wie moet dan het naaste offer zijn dat gij zoekt?" Alam-Assum keek behoedzaam om, lachte grijn- zend, en terwijl hij den dolk krachtig in de schede schoof stiet hij een diep en verschrikkelijk gelach uit, terwijl hij te gelijker tijd zijn blikken met een twijfelende en onderzoekende uitdrukking op den arts riclitte. Er volgde een kleine pauze, voor dat dokter Schott verschrikt sprak: ,/Ik begrijp u, maar neen, dat mag niet! Zoo jong, zoo schoon, zoo beminnenswaardigNeen zelfs ik, wiens gekeime en onderdrukte hartstocht zij met trotsch en afschuw heeft afgewezen, toen ik haar mijne liefde bekende, zelfs ik, tegen wien zij haar verachting zoover dreef, dat zij verklaarde, dat zij zich niet door verraad mijner bekentenissen zou verlagen zelf ik kan en wil geen deel hebben aan het verderf van zulk een wezen. Het is mij voldoende, haar plannen tegen te werken het is mij voldoende om Helldorf te vernietigen. Maar haar leven zal mij dierbaar zijn en zorgvul- dig wil ik over Elisabeth waken." loen hij uit zijn verstrooiingontwaakte, wendde hij zich tot den bediende, die met onverholen hoon de gemoedsbeweging van den arts had aanschouwd. ,/Waarachtig," riep de arts, /bijna had ik vergeten, dat gij hier waart, anders zou ik mij rpcds heeft verlaten, zal geen diep ingrijpende wijzigingen bevatten. Naar men vemeemt zal het begin sel, dat na 1 Mei combinatie van drankver- koop met andere winkelnering verboden is, in het algemeen gehandhaafd blijven, maar alleen voor enkele categorien van neringdoenden, als koffiehuis- houders (die bier, koffie, broodjes enz. verkoopen en dus volgens enkelen een winkelnering drijven), koek-, suiker- en banketbakkers, koks, pasteibak- kers en nog voor enkele anderen een uitzondering worden gemaakt. Bij een Maandag door den Hoogen Raad gewezen arrest is verworpen het cassatieberoep van den olhcier van justitie bij de arrond. rechtbank te 's Gravenhage, tegen een vonnis der rechtbank ingesteld, waarbij C. v. Z., te Katwijk a. d. Rijn, is ontslagen van rechtsvervolging, ter zake, dat hij zich van uit zijne woning, waarin personen tot zijn gezin behoorende, aan pokken lijdende waren, zich heeft begeven te midden eener schare, die eene godsdienstoefening bijwoonde. De Vlaamsche Standaard van Brussel meldt, dat op voorstel van een paar vereenigingen al daar zich er een Nederlandsche vereeniging heeft gevormd met het doel om aan Z. M. onzen Ko ning bij zijn a. s. komst te Brussel namens de Nederlanders in die stad een aandenken te ver- eeren. Reeds hebben tal van aanzienlijke en invloedrijke landgenooten hun steun toegezegd. Een aantal kruideniers, tevens verkoopers van sterken drank in het klein, hebben te's Gra venhage eene vergadering gehouden, waarin besloten werd tot het zenden van een adres aan den Raad van State en aan de beide Kamers van de Staten- Generaal, om te protesteeren tegen de aanvallen tegen de kruideniers—drankverkoopers gericht, en tegen de verkeerde gevolgtrekkingen over het samengaan dier twee neringen met betrekking tot de bevorderiug van het drankgebruik bepaaldelijk onder vrouwen gemaakt. Dr. De Loos uit Leiden vervulde deze week in het Rotterd. Natuurk. Genootschap een spreek- beurt en had tot onderwerp zijner lezing gekozen eenige bestanddeelen van de teer en hunne toe- passingen. Spreker stipte de hoofdverfstoffen aan, die uit de steenkolenteer kunnen verkregen wor den, helderde een en ander met goed geslaagde proeven op, terwijl aanwezige geverfde dekens en doeken beneveus beschreven borden het gesproke- ne nog verduidelijkten. Bij de bereiding van ali zarine langs kunstmatigen weg, bleef spreker lang stilstaan en wees er op hoe en waarom de oude kleurstoffen der meekrap nog zoo verdrongen wer den door de kunstmatig verkregen alizarine. De meekrap-cultuur ondervond er de nadeelige ge volgen van. Bedroeg in 1869 de totale meekrap- productie nog 70,000 ton, de ton berekend op 1000 kilo, een gezamelijke waarde vertegenwoor- niet aan zulk een zwakheid hebben overgegeven en mij hebben verraden. Maar het is mij onver schillig Gij zijt geen prater, en ik weet, dat gij mij vreest. Dus nog eens Helldorf sterft. Waag het echter nooit, Elisabeth, uw meesteres, ook slechts met een vertrekking van uw duivelachtig gelaat te schaden. Ik doorzie uw zwarte ziel," voer hij voort, //ik weet, dat gij met dierlijke lust de gravin hebt gezocht, ik weet, echter ook, dat gij haar een gruwel zijt, en dat zij u meer ontwijkt dan een dollen hond en daar van daan uw haat, uw boosheid, uw begeerte, ook haar door een koenen stoot van het leven te berooveu. Maar waag het niet, ellendige slaaf, uw vuile lianden met haar edel bloed te bezoedelen. En haast u nu maak er een einde aanMaar wees voorzichtig, en wat gij doet, doe dat heimelijk Na deze woorden verliet hij de kamer en volgde de richting, die graaf Lorischek had genomen. III. DE VRIJHEER VON ERLSHEIM. De gewone overtocht aan de zijde van de rivier, waar het slot Rothstein lag, geschiedde, zooals reeds vroeger is gemeld, door middel van een veerboot. Er waren pas eenige minuten na het onderhoud van den arts met Alam-Assum verloopen, toen de veerman zich tot een tocht ge- reed maakte. De man, die zijn dienst noodig had, was donker gekleed eu scheen een geweer bij zich te hebben. Was hijeenjager? Misschien; maar TER \El m.S( HE (OIKWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1