Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 1948. Woensdag 16 .Januari 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer er jaar, tot veel verminderden prijs. l)it bind verachijut Diuadng- en Vrijdagavond bij den nitgerer Jt. K. G. D H O N T te Ter Neuzen. JPolitiek. Overzicht. Het buitenlandsche nieuws is ditmaal bizonder schaarsch en bepaalt zich voornamelijk tot de ver- melding der oordeelvellingen over den loop der gebeurtenissen in Egypte en voorts tot ettelijke din- gen, wier algemeen belang gering is of die ten deele betrekking hebben op reeds vermelde feiten. Wat nu het eerste betreft, zoo zou men wel een boekdeel kunnen vullen met al de verhalen, die over den Khedive en zijne regeering en over den Mahdi en zijne krijgsbedrijven in omloop zijn. Over veel en vooral over de naaste toekomst hangt echter een waarlijk Egvptische duisternis. Van een afdanken van den Khedive is voorloopig geen sprake. Hij is het geheel met Engeland eens, maar zijne minis ters, die de inzichten der Britsche regeering met betrekking tot het prijsgeven van Soedan niet deelden, hebben het gevraagde ontslag bekomen en zijn door andere vervangen, die bereid zijn zich te schikken naar Engelands raad om Soedan aan zijn lot over te laten en zich te bepalen tot de verdediging der eigenlijke grenzen van Egypte. Nubar-pacha, die reeds heel wat dingen in Egyp- teland heeft aanschouwd en meegemaakt, is als Minister-voorzitter opgetreden. Tot zijn medeleden heeft hij uitsluitend Egyptenaren gekozen. Meer en meer wordt intusschen de vraag behandeld of zulk een uit inboorlingen bestaande regeering in Egypte nog eenige reden van bestaan heeft. Stap voor stap heeft Gladstone in de Egyptische aange- legenheden moeten wijken voor den drang der open- bare meening en de inacht der omstandigheden. Bus bestaat ook de mogelijkheid, dat hij nog verder door den stroom der openbare meening zal worden medegesleept en dat hij zal gaan begrijpen, dat alleen eene uit Europeanen bestaande regeering Egypte behoort te regeeren. En als eenmaal tot deze oplossing der tegenwoordige moeilijkheid be- sloten is, komt van zelf de vraag of Engeland zich de kostbare weelde van een geheel overtolligen Khedive zal willen blijven getroosten. In elk geval mag men weldra op nieuwe gewichtige besluiten in deze dingen voorbereid zijn. In Frankrijk zijn de Kamers met de gewone welsprekende en gemoedelijke toespraken van de tijdelijke voorzitters, de oudste leden in jaren, geopend. Zij werden zeer toegejuicht, maar het staat te bezien of hunne goede raadgevingen op- gevolgd zullen worden. Althans vinden de wijzi- gingen, die de Minister-voorzitter in de grondwet gebracht wil zien, slechts luttele goedkeuring. Hij zal echter eerst na het Paaschverlof der Kamers met zijn voorstellen voor den dagkomen. Zij bepalen zich tot de invoering van het stelsel van groote kiesdistricten voor de Kamer en het afschaffen der bepaling, dat een derde deel der Senaatsleden door den Senaat zelf voor bun geheele leven benoemd wordt. De oorlogsberichten, die FEUILLETON. 6) Het kasteei Rothstein //Nu ik behoef u niet te vragen," antwoordde de arts, „of gij nog eenige achting voor Helldorf hebt, of z/Acbting, zegt gij riep de graaf heftig. i, Vervloekt zij uw scherts? Ik zeg u, kan er een haat onder de meuschen bestaan, dieper dan iemand zich kan voorstellen, dat is het de mijne. Zijn naam maakt mij razend." z/Als dat uw gevoelen is," sprak de arts koel- bloedig, dan behoef ik geen antwoord te geven. Vraag dan nan Alam—Assum, hij zal snel en goed weten te antwoorden." Beide richten hun blikken op den bediende, en toen de graaf de vraag wilde herhalen, hief Assum, zonder van plaats te veranderen of zijn blikken een andere richting te geven, langzaam de hand, die het gevest van de dolk vasthield, omhoog, tot het lemmet ongeveer een duim breed ontbloot was; toen liet hij het mes weer vallen, waardoor een zaclit geluid werd veroorzaakt. Een duistere glimlach van den Afrikaan maakte den gewonen wenk duidelijk. //Zoo zou het kunnen gebeureu," sprak Lorischek na een poosje, /,ja, misschien alleen zoo, en toch, ik weet niet, waarom het mij niet bevalt. Voor u past het wel, dokter, daar gij alle menschelijk de regeering uit Tongkin ontvangen heeft, be- vestigen, dat de Annamieten den strijd nog niet opgeven. Er wordt voortdurend gevochten met afwisseleud geluk, maar de aanval op Bac-Ninh, dat door Chineezen bezet is, heeft nog niet plaats gehad. Te Hanoi heeft eene vreeselijke ontploffing plaats gehad, waardoor verscheidene personen werden gedood en gekwetst en een groote hoeveelheid wapentuig en krijgsvoorraad werd vernield; ter- wijl uit China wordt bericht, dat de regeering daar oorlogsmaatregelen neemt en de haven van Canton met torpedo's heeft laten versperren. In Spanje moet de regeering het met de be- spreking van het adres van antwoord op de troon- rede in de Kamer noch al luchtig opnemen. De invoering van het algemeen stemrecht verdedigde de Minister op grond, dat ook de krijgsdienst verplicht zal worden gemaakt voor alle Spanjaarden. Men meent, dat de regeering nog wel het veld zal kunnen behouden en dat er ook voor de naaste toekomst geen angst voor een omwenteling of voor verstoring der orde behoeft te bestaan. In Rusland heerscht in de hofkringen groote verslagenkeid wegens den moord op Sudeikin ge- pleegd, die opnieuw bewijst, dat het nihilisme nog ver van onderdrukt is. De Keizer stelde dienten- gevolge de benoeming van de nieuwe staatscommissie uit, die voor het Russische volk een staatsregeling zou samenstellen. Het Russische staatsleven schijnt hiermede het tijdperk te zijn ingetgeden, dat ook de groote Fransche omwenteling vooraf ging en waarin Mirabeau nog een poging deed om het ineen zakkend oude regeeringstelsel te redden. Door den Minister van Oorlog is bepaald, dat bij de regimenten infanterie de miliciens der lichting 1883 op 30 April a. s. in het genot van groot verlof zullen worden gesteld; zij, die door het lot voor het blijvend gedeelte zijn aangewezen, zullen tot 16 Sept. a. s. onder de wapenen blijven. Naar men verneemt, heeft de grondwets- commissie Vrijdag haar laatste vergadering gehouden tot definitieve vaststelling van haar rapport. De commissie heeft daarin besloten Z. M. den Koning vergunning te vragen, om dat rapport publiek te maken. 's Rijks-middelen hebben in December 11. opge- bracht/8,680,614,69^ tegen/"8,439,956,S3£. De ge heele opbrengst over 1883 bedroeg/104,525,!3 97,9 7 (raming 103,919,175) tegen 104,620,828,83 in 1882. Ten gevolge van de aan het Ministerie van Marine plaats gehad hebbende enquete over het loodswezen zijn de iuspecteurs, door den Minister aangeschreven, om hunne onderhoorige loodsschippers gevoel verloren of onderdrukt hebt en een per- soonlijken vijand van Helldorf zijt, die u in uw gezicht een schurkachtigen booswicht heeft ge- noemd; het past ook voor Assum, die in 't ge heel niet weet, wat de uitdrukking //menschelijk gevoel" beteekent, en er om zou lachen, als men hem er een verklaring van wilde geven. Het past voor u beiden, om den naasten weg te kie- zen, die naar het doel voert; maar ik," voegde de majoor er bij, en zijn schoone trekken namen een edeler uitdrukking aan, „ik ben geboren en opgevoed als een graaf Yon Lorischek, een naam, dien schande nooit heeft bevlekt, dien verraad vreemd is en wiens bezitters gewoon zijn, hun vijanden in een open duel te gemoet te treden, maar hem niet in een hinderlaag opwachten. Maar daarvan begrijpt gij niets! Neen, dat plan neem ik niet aan z/Daarover, edele heer," antwoordde de arts, z/kunt gij beter oordeelen dan ik. Zonder twijfel zijn uwe bedenkingen van gewicht; of zij echter den doorslag geven, als het verlies van uw goede- ren, uw vermogen en uw aanzien in het spel zijn, is een andere vraag." z/En waarom zouden die iu gevaar komen, als ik weiger, het pad te betreden, dat gij mij aan- wijst?" vroeg de graaf. z/Ik behoef er u wel nauwelijks aan te herin- neren," antwoordde de arts, //dat de vrijheer Von Erlsheim met zijn dochter, uw bruid, hier elken 1 uit te noodigen, ieder afzonderlijk, schriftelijk en door redenen toegelicht te kennen te geven, welk soort vaartuigen zij voor de uitoefening van den loodsdienst het best achten. De gemeenteraad vaa Ylissingen heeft be sloten tot het zenden van een adres aan den Minister van Binneulandsche Zaken, om bij de expiratie der heffing van verbruiksbelastingen met 1885 een uitzonderingswet voor Vlissingen te ver- krijgen tot de voortdurende heffing eener belasting op het gedistilleerd, tot een hedrag van f 20 per hectoliter. De stadsbelasting op het gemaal zal evenwel met 31 December 1884 afgeschaft worden. an de Zeeuwsche oesters hebben tegenwoordig geregeld uit Zuid-Beveland verzendingen naar Pe tersburg en Moskou plaats. De kosten van transport beloopen per 1000 stuks de som van f 78. Door dit bedrag, gevoegd bij de kosten van aankoop en verpakking, komt elke oester te staan op onge veer f 0,15. De Maatschappij Zeeland, maildienst op Enge land, te V lissingen, vervoerde in het afgeloopen jaar met hare stoomschepen: van Ylissingen naar Queenboro 36465 en van Queenboro naar Ylissingen 34244, samen 70709 reizigers, tegen 66046 in 1882. Te Zwolle loopt het gerucht dat de tommies derposterijen N. K., die op 23 Dec. 1881 aldaar op heeterdaad werd betrapt bij het zich toeeigeneu van een aangeteekenden brief en later bekende zich herhaaldelijk aan dergelijke diefstallen te hebben schuldig gemaakt, en daarvoor door het hof te Arnhem tot 7 jaren tuchthuisstraf werd veroordeeld, op 17 Januari a. s. zal worden ont- slagcn, daar Z. M. de Koning hem kwijtschelding zou hebben verleend voor de 5 jaren, die hij volgens dat vonnis nog in het tuchthuis zou moeten doorbrengen. In de Rijks—postspaarbank is van 1 tot 10 Jan. jl. meer ingelegd dan terugbetaald 79,553,27. Na aftrek van de terugbetalingeu bedroegen de inlagen op 10 Jan. 3,185,211,69. In de vorige week kwamen te Oud-Beier- land 9 gevallen van pokken voor en 4 sterfge- vallen. Sedert het begin der epidemie werden aangetast 647 personen, waarvan 285 m. en 362 vr. Van deze stierven 73 m. en 123 vr., te zamen 196. Op eenen nader te bepalen dag in de maand i pn e. k., zal een examen worden afgenomen van hen, die in aanmerking wensehen te komen voor de betrekking van adspirant—ingenieur voor het stoomwezen. Aauvragen om aan dit examen deel te nemen, moeten vo'or 1 April worden in- gezouden. De eischen, bij het examen gesteld zijn opgenomen in Staats Ct. no. 11. dag wordt verwacht. Hij komt met den wensch deze verbintems te sluiten, waarvan hij zich even- veel glans en rijkdom voorstelt, als hij zelf bezit. Als hij echter wist, dat er eene erfgename voor- handen is, aan wie de schoone goederen van het hius Lonschek en het slot Rothstein wettfr toe- beliooren, dat volgens de laatste beschikkin^ van een grootvader, gij niet een grashalm op die schoone landenjen uw eigen kunt noemen, zoolau- gij een zuster hebt, die kan trouwen en erfgenamen kan krijgen als hij dat wist, dan zoudt gij zien, dat zijn wensch, om de verbintenis te sluiten zou afkoelen ,en hoe weinig hij plotseling zou geven om de eer der familie, waarmee hij zich wil verbmden. //Die opmerking, hadt gij voor u kunnen hou- den dokter antwoordde de graaf. //Werd mijn zuster door het bezit harer rechten en dezer arm- zahge goeueren gelukkiger, dan zou ik geen oogen- blik aarzelen, haar in het bezit daarvan te steflen. Maar waartoe zou dit, zooals de zaken nu staan leidenZij zou Helldorf met haar bezittingen vernjken en hem een veel aanzienlijker en beter naam verschaffen, dat zijn eigen is!" //Helldorf is van goede afkomst en van ouden adel en ook even rijk, als gravin Elisabeth," sprak de arts onverschillig. //Het mag echter niet gebeurenriep Lorischek en stampte woedend met den voet op den grond. De gravin Von Lorischek zou met den baron Hu^ Wij vernemen, dat de besturen der calamiteuse polders of waterscbappen in Zeeland uit den aard der zaak geen voldoende opgaven kunnen verschaf fen aan de commissie voor de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen, aangezien de onderhoudskosten van waterkeerende werken, als dijken en sluizen, niet ten laste dier lichamen zijn en door hen slechts eene jaarlijksche vaste bijdrage in die kosten wordt geleverd. Dientengevolge heeft de commissie hare vragen uitgestrekt tot de besturen der waterkeeringen, als daarmede in het bizonder belast, ten einde zich de gewenschte inlichtingen te verzekeren. De gemeenteraad van Krimpen a/d IJsel heeft besloten, de belasting—verordeningen op het houden van honden en op het gebruik der algemeene begraafplaats, waarop de Kon. goedkeuring ver- kregen is, te doen drukken en tegen betaling van een zeer gering bedrag voor het publiek verkrijg- baar te stellen. Op deze wijze traeht men eeniger- mate tegemoet te komen aan de onbekendheid van vele ingezetenen met dergelijke verordeningen. Ondanks alien aandrang van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabaut en van het schooltoe- zicht, blijft de gemeenteraad van Fijnaart weigeren, mede te werken tot verhooging van de jaarwedde van het te benoemen hoofd der school te Oude- molen. Voor f 700 kwamen, na herhaalde op- roeping, geen sollicitanten. De school is reeds een half jaar gesloten. Door de gezamenlijke postboden in de pro- vincie Groningen is het volgend adres aan den Minister van waterstaat, handel en nijverheid toegezonden z/ExcellentieGeven met verschuldigden eerbied te kennen Henderikus Sissing, postbode van Gro ningen op Winsum vice versa, en de mede- ondergeteekenden, alien postboden in de provincie Groningen. Dat zij vermeenen redenen tot reclame tq hebben, wat betreft hun Zondagsdienst. De eerst ondergeteekende verklaart nu reeds twaalf jaren te hebben geloopen, zonder ooit een enkelen vrijen Zondag te hebben genoten als bij het doopen van zijne zes kinderen, terwijl hij dan voor zijne rekening een ander in dienst moest stellen, dien hij dubbel moest betalen. Zooals het den eerst ondergeteekende gaat, gaat het ons alien. Nooit hebben wij van den lsten Januari af tot en met den 3 lsten December het vooruitzicht op een vrijen dag. Integendeel, juist de Zondag is voor ons de drukste dag. Dan loopen wij te zwoe- gen onder week- en advertentiebladen, dat ons het zweet uit de porien dringt, en wij wel eens denken aan het gebodDe dag des Heeren zij geheiligd. Maar wij kunnen niet anders, want leggen wij onze betrekking neer, dan hebben °nze kinderen geen brood. Wij benijden daarom onze collega's binnen Groningen, die dan toch V(m Helldorf huwen W aarlijk dat zou voortreffe- bjk zijn! En ik, die mij tot nu toe als heer van dit slot en deze landerijen besehouwde en het ook wil blijven, ik zou in de toekomst van mijn groot- moedigen zwager afhangen, nederig aan het bene- deneinde van mijn eigen tafel zitten en een ge- duld bewoner van dit huis zijn? Neen, dit slot en de rots, waarop het, en elk levend wezen, dat mijn naam draagt, alles zal ten ondergaan, voor dat ik dit duld!" //Ln toch," antwoordde de arts, toch weet ik niet of deze verbintenis zoo zeker verhinderd zal worden, TT iLi ^■°0r ^^el, ''at gij hebt verworpen. °r' is niet de man, die spoedig een rijpelijk overwegen plan opgeeft, dat zooals hij het noemt op zedehjke grondslagen berust. Zoo Jn heeft hij alles berekend, zoo koen is hij in de uitvoering en hij laat zich daarbij niet door een mogelijk gevaar afschrikken. Hij zal geen pogingen na laten, om uw wegen te kruisen. De haat tegen ziJn eigen voordeel, zijn hartstocht voor Elisa- jelh, zelfs dat, wat de eenvoudige wereld zijn i eugd noemt, alles zet hem aan, om hem ten verderve te brengen. Of tegen zulk een vijand 1 c zekere en geheime weg niet de raadzaamste is moogt gij nu zelf beslisseu. Zelfs een duel, wat ook den uitslag daarvan zij, moet u nadeel aan- cngen waut zelfs na een hinderlaag, zou hij levend kunnen ontkomen, zonder tot zwijgen ge- irackt te zijn. Ik behoef niet te zeggen, dat O TER SEEZENSCHE (01HA\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1