Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1947. Zaterdag 12 Januari 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer er jaar, tot veel verminderden prijs. Slit bind vcrschijut Oiusdng- ca Vrijdngavoud bij den ulleevcr J. K. G. D II O W T te Ter Keazcn. JPolitieli Overziclit. De toestand in Egypte wordt meer en meer verward; de beweging van den Malidi of profeet beeft in de laatste tijden inerkbaar in beteekenis en uitbreiding gewonnen en kan zeer ernstige gevolgen hebben. Zijne zegepralen in Soedan be- haald, hebben blijkbaar tengevolge gehad, datzoo niet zijn macht dan toch zijn aanzien onder de Mahomedanen merkelijk is gestegen, en meer en meer de oogen aller Muzelmannen naar den nieuwen verlosser opzien. Naar aanleiding hiervan lieeft er een drukke briefwisseling plaats gehad tusschen Frankrijk eenerzijds en de Egyptische en de Engel- sche regeering anderzijds. Frankrijk wilde weten, welke maatregelen er genomen worden om de Fransche belangen in Afrika te beschermeu. Ook andere mogendheden hebben zich met een soort- gelijke vraag tot de Egyptische regeering gewend. Be Egyptische regeering, buiten machte om daarop te antwoorden en nagenoeg ten einde raad, zond een krasse nota naar Engeland om te verklaren, dat de tegenwoordige toestand niet kan voortduren en om nogmaals aau te dringen op een afdoend besluit van de zijde der Britsche regeering ten opzichte van Soedan, onder bijvoeging, dat, indien Engeland bijstand weigert, de Khedive en zijn Ministers vast besloten zijn het oostelijke gedeelte van Soedan aan zijn lot over te laten of liever dit gewest Turkije terug te geven en de Egyptische schatting aan de Turksche regeering met een daar- tegen opwegende som te verminderen. De daar- door vrijvallende Egyptische troepen zouden dan een toereikende strijdmacht kunnen vormen tot handhaving en bescherming der grenszonder Engelsch bezettingsleger. Dit besluit van de Egyptsclie regeering schijnt niet zonder uitwerking te zijn gebleven, maar toch blijkt de regeering van Gladstone met die verklaring van onmacht van de Egyptische regeering haar voordeel te willen doen. Althans de Engelsche regeering ant- woordde na kort beraad, dat de regeering der Koningiu zich niet verzet tegen den afstand van oostelijk Soedan aan Turkije, noch tegen het uit- zenden van een Turksch leger met het doel de verloren gewesten van Soedan te heroveren, mits Turkije zelf het geheele bedrag der kosten betale en de veldtocht Soeakim tot uitgangspunt neme. De Engelsche regeering is van oordeel, dat het voor Egypte onmogelijk is Soedan met eigeu krachten te herwinnen. Zij raadt der Egyptische regeering aan den onmiddellijken terugtocht te gelasten van al de troepen, die zich thans ten Zuiden van Wadi Haifa of den tweeden Nijlval bevinden. Uit Spanje komt het ietwat vreemde en korte bericht„ln het geheele land heerscht een vol- maakte rust." De wijze waarop de Minister- voorzitter Poseda-IIerrera zich in de Kamer bij de FEU ILL ETON. 4) Het kasleel Rolhstein. Zijn blikken zeiden, dat hij geen lang afscheid in den zin had. Elisabeth antwoordde met een diepe buiging, en terwijl zij zich met het gezel- schap verwijderde, bleef hij staan en keek haar na, tot zij verdwenen was. Toen zij bij de rivier kwamen, maakte de veer- man zijn boot los, en na twee of drie tochten bracht het kleine vaartuig alien aan den oever waarop zij weldra in het slot gingen. II. DOKTER SCHOTT. Do levendige aandoening die in Elisabeth's borst was ontstaan, toen zij in haar redder den man vond, die, zooals zij meende, vcr weg was, zoo diep met den vrede van haar gemoed verbonden was, kon haar sleehts kort in staat stellen om weerstand te bieden aan den sclirik en de afmatting, die het ongeval bij haar hadden veroorzaaktmaar de werking hiervan werd nu duidelijk, en nauwe- lijks had men haar in haar kamer gebracht, toen de huisarts haar bezocht. Hij verklaarde, dat het ongeval haar heftig had aangegrepen, en hij ver wijderde zich om den graaf met den bedenkelijken toestand der freule bekend te maken. Toen hij de groote trap afhing, die naar de slaapvertrekken liep, ontmoette hem een bediende, die hem zei, dat bespreking van het adres van antwoord op de troonrede uitliet, doet vermoeden dat hij reeds vol- macht van Koning Alfonso gekregeu heeft om tot de Kamerontbinding over te gaan, voor het zeer waarschijnlijke geval dat de meerderheid bij de behandeling van het adres verklaren mocht, dat de tijd om tot herziening der grontwet en invoering van het algemeen stemrecht over te gaan, nog niet gekomen is. Dit vooruitzicht heeft heel wat op zien gebaard. In Rusland is de herleving van het nihilisme boven alien twijfel verheven. Het uitvoerend be- wind heeft, toen deze Czaar den troon beklom, beloofd, dat het hem een proeftijd zou toestaan. Deze termijn schijnt thans geeindigd te zijn. Zoo wil men dat Jablonski, de verklapte nihilist en vertrouwd ambtenaar der geheime politie, die den vermoorden hoofdambtenaar Sudeikin en zijn adjunct Kock, in den val gelokt heeft, ook dienst gedaan heeft als geheim politie-ambtenaar te Gatchina, toen de Czaar het „ongeval" op de jacht overkomen is. Natuurlijk wint daardoor het vermoeden weder veld dat de Czaar niet door een ongeval getroffen werd, maar het slachtoffer was van een raislukten aanslag. De leden van de Eerste Kamer der Staten- Generaal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Maandag 14 Januari e. k., des avonds ten zeven ure. Blijkens een bij het departement van Kolonieu ontvangen telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, zal de benoemde Minister van Kolonien, de heer J. P. Sprenger van Eyk, op 17 dezer per Fransche mailboot uit Batavia naar Europa vertrekken. Het regeerings-ontwerp tot wijziging der wet op het lager onderwijs heeft naar men meldt den Raad van State verlaten. Jl. Woensdagavond is te Middelburg door een 70tal ingezetenen aldaar eene Yereeniging opgericht, die zal trachten eene onderlinge tele- foonverbinding tot stand te brengen. Tot leden van het voorloopig bestuur werden gekozen de heeren J. W. de Raad, P. D. Koning, A. A. Mes, D. G. Krober jr. en K. Baart. Volgens eene door een der leden overgelegde berekening, zouden bij deelneming door 250 ingezetenen de kosten voor ieder, sleehts tusschen de f 20 a f 30 'sjaars behoeven te bedragen. Met ingang van 9 dezer is te Groede een Rijks-telegraafkantoor met beperkten dagdienst, ingericht voor telefoondienst, voor het algemeen verkeer geopend. Gewone regeling van dienstureu en uniform tarief. zijn meester hem wilde spreken. De trap liep langs de voorkamer van de eetzaal, waar de graaf zich bevond, en de arts stond binnen weinige oogeablikken voor hem. In de kamer ging de majoor graaf Lorischek met snelle en onregelmatige schreden op en neer; hij scheen aan vele hartstochten ten prooi. Zijn van nature schoone trekken waren door woede misvormd en zijn door een zonderling vuur brau- dende oogen scheen een voorwerp te zoeken, waarop zij den diepen en toornigen haat, die er in gloeide, hadden kunnen uitstorten. Hij was niet geheel alleen. In den hoek van de kamer stond een man, wiens middelmatige, eenigszins magere, maar gespierde gestalte in een kleeding gehuld was, die half Europeesch, half Afrikaanscli was. Zijn donkerbruine, bijua zwarte gelaatskleur duidde aan, dat hij uit Noord—Afrika kwam, uit dat gedeelte van Barbarije, waar de kabylen op de hellingen van het Atlasgebergte huizeu, dat wilde, moedige bergvolk, gevreesd wegens zijn wreedheid tegen vijanden. Graaf Lorischek had hem met zijn meester, een Fransch officier, bij den aanval op de hoogte van Chaumont gevangen genomen en zelf daardoor de majoorsepauletten gekregen. Een vreeselijke sabelhouw velde den Franschen officier ter neer; zijn bediende echter kreeg een schot in den mond. Lorescliek nam den bediende tot zich en gaf hem geneeskundige hulp, die hij zelf in het vaderland Onder de ingezetenen van Veere gaat een adres rond aan den gemeenteraad, dat schier alge meen en bij val vindt, en waarin adressanlen liun volkomen instemming betuigeu met de poging door den raad aaugewend om den »beker" te gelde te maken, als eenig redmiddel in de treurige toekomst, die de gemeente te gemoet gaat. De vier werkstakende leden van den ge meenteraad van Goes hebben besloten zich aan de werkzaamheden van den raad te blijven onttrekken, tot zij op een nieuw request aan Z. M. in zake de toelating van twee leden van den raad na aflegging van eene belofte een meer beslist antwoord zullen hebben ontvangen. Maandagmiddag had ten Hove eene matinee dansante ter eere van het kleine Prinsesje plaats. Er waren ruim honderd jeugdige gasten uit de voornaamste kringen der stad uitgenoodigd. H1I. MM. de Koning en de Koningin verwijlden geruimen tijd in het keurig gedecoreerde danszaaltje met vele van de ouders der kleinen. Op uitnoodiging van den burgemeester van Amsterdam, daartoe aangezocht door het voorloo pig comite voor het stichten van een gedenkteeken ter nagedachtenis van Z. K. II. Prins Hendrik, werd Diusdag jl. ten raadhuize aldaar een ver gadering gehouden van belangstellenden, ter be spreking van enkele voor genoemd doel noodige maatregelen. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft eenige tabellen aan de Tweede Kamer verstrekt, houdende statistieke opgaven omtrent de bevolkiug der geneeskuudige gestichten voor krankzinnigen, over de jaren 1875 tot en met 1881. Daaruit blijkt dat in alle gestichten te zameu verpleegd zijn geworden in die jaren respectievelijk 3856, 3916, 4054, 4135, 4216, 4298, 4458, lijders. Een andere tabel wijst aan, dat op het einde van 1881 nog 1738 lijders werden verpleegd buiten de gestichten. Het aantal bekende krank zinnigen op het einde van 1881 was alzoo 6170; dat is drie per 2000 zielen. In April a. s. zullen te's Gravenhage de vergelijkende examens plaats hebben van personen, die wensehen te dingen naar de betrekking van klerk bij den rijkstelegraaf, en evenzoo van aspi- ranten naar de betrekking van surnumerair bij de posterijen; voor de laatste betrekking zijn 20 plaatsen ter vervulling opengesteld, van eerstge- noemde is het aantal onbepaald. Nadere inlich- tingen bevat de Staatscourant van 8 Januari 1884. Y olgens bericht van den Nederlandschen consul te Pillau, is een naambord aangespoeld waarop stond Louisevoorts het deksel eener kist van den stuurman en een cognossement over de lading moest zoeken, daar ook hij gewond was. Hersteld, maar volkomen en voor altijd van de spraak beroofd, wilde de Afrikaan zich niet van zijn redder scheiden en gaf door alle mogelijke teekens te kennen, dat hij hem bij zich moest houden, hetgeen ook gebeurde. Sedert was Alam—Assum op het kasteel Rothsteiu en deed dienst als kamerdienaar bij den graaf; de spot, dien hij echter van alle kanten van de overige bedieuden had te lijden, en de boon, die dokter Schott hem van tijd tot tijd liet voelen, hadden bij hem een vreeselijken haat verwekt, die zich zelfs tot den graaf uitstrekte, die hem dikwijls heftig en ruw behandelde. Alam-Assum droeg een donkerroode fez met kleine kwast en een scharlaken rood wambuis; in de overige kleeding onderscheidde hij zich niet van de andere bedienden. Hij kruiste de armen op de borst; zijn blikken waren op den grond gericht en hij stond zoo oubeweeglijk, dat men hem voor een standbeeld had kunnen houden, als hij soms niet, zonder het hoofd te bewegen, een onrustigen blik om zich heen had geworpen waarin zich haat en verborgen hartstocht tot een huiveriugwekkende uitdrukking verbonden. De- zelfde blikmaar nog hatelijker en duivelach- tigerrichtte zich op den artsdie nu bin- nentrad. Een rood fluweelen, smal lint omgaf als een bloedige streep zijn hals, die naakt was en evenals zijn overige ledematen een bui- tengewone lichaamskracht aanduidde. In de rech- van genoemd schip, zoodat als zeker is aan te nemen dat het nog in de nabijheid van Pillau drij- vende wrak is dat van de Louise, kapt. J. C. Bruin. Omtrent de equipage was niets vernomenook waren nog geen lijken aangespoeld. I, oeil> eenigen tijd geleden, in de gemeente Besoijen de pokken in vrij hevige mate heerschten, werden gewoonlijk kleederen en beddegoed der aangetasten op een weiland verbrandeen twin- tigtal varkens graasde in de nabijheid; zij zijn zeer waarschijnlijk in aanraking gekomen met die besmette goederen, want alien kregen de pokziekte. Yolgens een bericht aan De Tijd is toen het vleesch dezer dieren verkocht aan een soort slager te Tilburg, die daardoor het leven en de gezondheid zijner klanten in de waagschaal stelde. Te recht wordt die daad schandelijk en onverantwoordeliik genoemd. Hoe afschuwelijk de Leidsche vergiftigings- zaak zicn in den beginne ook liet aanzien, toch kon memand de omvangrijkheid van deze ontzet- tende reeks van misdaden vermoeden. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat het aantal slacht- oilers, die de schijnbare bereidwilligheid der vrouw mettlen. dooJ moesten bekoopen, 24 bedraagt, teiwijl zij, die met ziekte of levenslange verlam- ming het in dit wezen gestelde vertrouwen hebben beboet, ongeveerhetzelfde bedraagt. Niettegenstaande de meest verpletterende bewijzen harer schuld aan- wezig zijn, blijft zij deze steeds ontkennen, zoodat de bestanddeelen van het vergif tot op heden toe nog onbekend zijn gebleven. Had Amsterdam op 31 December 1882 een bevolking van 350,202 zielen, sedert nam zij gemiddeld met 31 per dag toe en bedroeg alzoo ultimo December jl. 361,429. De aanwas was verdeeld als volgt: a. meerdere geboorten dan sterften 3723 b. meerdere vestiging dan ver- trek 7504. In de hoofdstad zijn op elke 100 vrouwen sleehts 89 mannen, welke verhouding »p 31 December 1882 nog iets ongunstiger was. De medaille, bestemd om namens Noord— Brabant's ingezetenen der regeering te worden aangeboden als huldeblijk voor het tot stand komen der wet tot verlegging van den Maasmond, is gereed. De uitvoering is meesterlijk en doetzoo- wel den ontwerper, den heer L. Junger, te Amster dam, als den graveur, den heer F. Baites, te Antwerpen, alle eer aan. I let album nadert zijne voltooiing, ei\ vennoede- lijk zal de aanbieding van een en ander nu spoedig kunnen plaats hebben. Naar aanleiding van de in den lande zoo geruchtmakende zaak der Leidsche giftmengster, vrouw Van der Linden, wordt een ander geval medegedeeld, dat in den afgeloopen zomer veler terhaud hield hij het gevest van eeu versierde dolk, die in zijn gordel stak. „Ik was reeds op weg hierheen, toen de bediende mij aautrof," sprak de arts, „om u bericht te brengen van //Van Heldorf, van wien anders," viel de graaf hem heftig in de rede. //Van gravin Elisabeth," antwoordde de arts. //Nu, wat is er met haar? Heeft zij gezien heeft die ellendeling zich weer aan haar vertoond En toch, hoe kan ik vragen naar hetgeen ik weet. Was hij toch binned deze muren, dreef hij zijn onbescliaamde, dolle koenheid maar zoo ver om met mij te worstelenO," voegde hij er bij, van woede stampvoetend, /mocht de poel der hel zich tusschen ons opeuen en ons voor eeuwig scheiden en haar Maar hoe is het met haar? Hoe is het met Elisabeth?" //Oogcnschijnlijk is de freule gevaarlijk ziek," antwoordde de arts. //Er moet iets gebeurd zijn, waardoor haar rust gestoord is." vGij weet dus niet, wat er gebeurd is?" riep Lorischek. „Er moet iets gebeurd zijn, zegt gij Ha ha, er is iets gebeurd. Ik zeg u, dokter, ik zeg u in waarheid, Hugo von Helldorf heeft zij gezien, hij heeft met haar gesproken, ja, hij heeft heden morgen haar leven gered. Gij ziet er verrast uit, maar het is zoo. Helldorf trok haar uit de rivier, waarin het paard met haar was ge- sprongen, en droeg haar naar Kaspsr's hut. Ik TER \EtZE\SCHE <01111VI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1