Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1945. Zaterdag 5 Januari 1884. 24e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binneu Ter Neuzen 1,Eranco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENT I EN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer er jaar, tot veel verminderden prijs. Mil bind verflchijut Dinsdng- en Vrljdnffavoiid blj den uitgcver S. K. G. I) II O N I te Top IVeazen. Politiek Overziclit. De kalmte die elk jaar in dezen tijd op staat- kundig gebied wederkeert, is ook thans weder ingetreden. Het is of regeeringen en volken dan behoefte gevoelen om eens tot zichzelven te komen, zoodat bij gebrek aan strijders de strijd tijdelijk gestaakt is. In Frankrijk schijnt dit laatste bepaald het geval te zijn. Voor dat de zittingen van de Kamer en den Senaat gesloten werden en het voorbeeld der andere volksvertegenwoordigingen volgden, ging het er in de Kamer nog zeer on- stuimig toe. Er had een zeer heftig tooneel plaats tusschen de uiterste partij en den Minister Perrv, toen deze ried in de reeds vermelde wijzigingen, door den Senaat in de bcgrooting gebracht, voor- loopig te berusten. En sprckende van zijn voor- nernen om een voorstel te doen tot herziening der staatsregeling, zeide Ferry, dat hij de nood- zakelijkheid daarvan gelootde, in tegenoverstelling van hen, die haar slechts vroegen, omdat men hun die weigeren zouwerd het geweld zoo erg, dat de Minister niet meer aan het woord kon komen en het spreekgestoelte verliet. In Spanje is men niet zonder vrees voor den uitslag der stemming over het antwoord op de troonrede in de Kamers, als de regeering, zooals reeds gemeld is, een nederlaag lijdt. Op de be- slissing des Konings zal de toenadering tot den bond der groote mogendheden veel invloed hebben. Als hij de regeering in den steek laat, speelt hij echter groot en hoog spel. Reeds komen weder bedenkelijke berichten zoowel van Noord als Zuid. Een blad te Cadix meldt, dat men, voor wanorde- lijkheden bedueht, aldaar voorzorgsmaatregelen heeft genomen. De kazernes zijn gedurende den nacht door de overheden bezocht. En een blad van Saragossa meldt, dat ook in die stad militaire voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Ambtelijk is natuurlijk betreifende de vrees voor ongeregeldheden niets bekend. Rumenie is ook in de aantrekkingsfeer van den tfVredebond" gekomen. De Minister-voorzitter, Bratiano, daarover in de Kamer nogmaals onder- vraagd, heeft verklaard, dat Rumenie voor alles den vrede wenschte en zich dus had aangesloten bij die mogendheden, welke eveneens naar het behoud daarvan streefden. In Bulgarije is de nieuwe staatsregeling ingevoerd. Het heeft thans het tweekamerstelsel en de grond- wet van Tirnova zal met deze wijziging minstens drie jaar van kracht blijven. In Servie heeft de Koning aan het leger zijn dank betuigd voor de getrouwe plichtsbetrachting en voor de dapperheid, door hen bij het bedwingen der jongste ongeregeldheden aan den dag gelegd. Met dit aanloopje heeft de Koning tevens de volks- vertegenwoordiging ontbonden, die door hem in- dertijd naar huis was gezonden omdat zij het met de FEUILLETON. 2) Het kasteel Rothstein. De dame geleek zoo op den man, dat men zeker kon zijn dat het bloedverwanten warenmaar niettegcnstaande deze gelijkenis had zij toch niet de afstootende uitdrukking der trekken van haar broeder en werd daardoor nog des te bekoorlijker. Dezelfde vastberadenlieid echter, die men in zijn gelaat las, vertoonde zich ook in haar trekken, maar getemperd door een zachte uitdrukking, die bijna aan zwaarmoedigheid grensde en de gescliikt- heid tot gelatenheid uitdrukte, terwijl de blik haars broeders een onrustige koenheid uitdrukte. Haar broeder, de graaf Von Lorischek liielp haar, toen zij het bruine paard besteeg, dat den nek kromde .en op den groud stampte, alsof het onge- duldig op zijn berijdster had gewacht. Zij wist het dier zoo zacht en gemakkelijk te leiden, dat zijn bewegingen instinctmatig met alle wenschen der schoone dame schenen overeen te stemmen. Eenige heeren uit den omtrek, bekenden of vrien- den, die gastvrij in het kasteel ontvangen werden, vergezelden den graaf; zij waren gewoonlijk bij hem, als hij een rijtoertje ondernam. Het was een schoon gezicht, zulk een statig gezelschap te bescliouwen, toen het voor de poort verscheen en de vlakte inreed. De lichte kleeding der ruiters, die op schoone en dartele paarden Regeering niet eens was en waartegen eenige af- gevaardigden en andere vrijheidshelden meendeh zich te inoeten verzetten, als zijnde de haudeling der Regeering onwettig. Een groot gedeelte van hen zijn sedert door den kogel gevallen of hebben eenige jaren kerkerstraf gekregeu. De Regeering zal nu nieuwe verkiezingen uitschrijven voor een Kamer, die tegen Februari zou bijeenkomen. Rusland houdt zich onder al die wederwaardig- heden, die de uitkomsten van den laatsten Turk- schen oorlog geheel vernietigen, oogenschijnlijk kalm. Russische Ministers en gezanten zullen op hun terugreis naar St. Petersburg althans V eenen bezoeken en Prins Orloff, Russisch gezant te Parijs, bracht op ziju terugreis naar Rusland eveneens een bezoek aan Bismarck op Friedrichsruhe. Het lijdt dus geen twijfel, dat het hier en daar zoowel onder de Vorsten als onder de volken broedt. Onder de aanvoerders der nihilisten in Rusland heeten ernstige tweespalten te zijn ontstaan. Dat de nihilisten echter nog niet werkeloos blijven, blijkt intusschen uit het laatste bericht uit St. Petersburg zelf. Het hoofd der stedelijke politie is namelijk Zaterdagnacht in een huis nabij het Newska—prospect vermoord, terwijl een hem ver- gezellend ambtenaar doodelijk gewond werd. Namens den Koning is door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, aan de heeren Gebroeders Boudewijnse te Middelburg tot wederop- zeggens vergunning verleend tot den aanleg en het gebruik van een electrische geleiding tusschen hun kantoor en hunne magazijnen, alle aldaar. Aan den binnenloods bij het Ned. loodswezen te Vlissingen, M. van Boven, is op zijn verzoek na een diensttijd van 46 jaren door den Min. van Marine eervol ontslag verleend met toekenning van pensioen, en onder betuiging van 's Ministers bizon- dere tevredenheid over de ijverige plichtsvervulling gedurende zulk een lang tijdsverloop door v. B. betoond. De heeren De Groof Co., boekhouders van het te Vlissingen tehuis behoorende driemast schoo- nerschip Louise, kapitein Bruijn, ontvingen van den Nederlandschen consul te Dantzig twee aldaar aan het strand in eene flesch aangespoelde biief- jes, de tijding behelzende, dat dit schip, op de reis van Memel naar Middelburg, den 23 Decem ber jl. in de bocht van Dantzig is vergaan. Het eene briefje, door de geheele bemanning geteekend, berichtte, dat zij in grooten nood verkeerden, alle zeilen weggeslagen waren en men stranden moest; het andere, in zenuwachtigen haast met potlood geschreven, behelsde een laatsten afscheidsgroet van den gezagvoerder aan zijn gezin. zaten, het vroolijke gelach der deelnemers, alles gaf aan het schouwspel leven en beweging. Reeds een half uur had het gezelschap gereden, toen men op een groote ruimte kwam, die dicht met gras en kreupelhout begroeid was. Enkele heeren verwijderden zich, om of een wedren naar een bepaald doel te doen, of om met pistolen naar het wit te schieteu. Ook de gravin Von Lorischek was niet onervaren in het gebruik van vuurwapens, en toen zich tot aller vreugde plotseling een opgejaagde wilde kat vertoonde, gaf een heer aan de jonge dame galaut en snel zijn geladen geweer, om op het dier te vuren, voordat het met groote sprongen het woud kon bereiken. De dame schoot, of zij echter de kat getroifen of gemist had, daarvan kon zij zich niet overtuigen, want verschrikt door den plotselingen knal van het geweer sprong het paard op zij, ging er echter ook terstoud woedend met zulk een heftigheid van door, dat de dame te vergeefs trachtte om het tegen te houden. Maar met haar gewone tegen- woordigheid van geest gelukte het haar, zich in den zadel te houden en de takken der boomen te ontwijken, die op de vlakte verspreid stonden. Elisabeth, dat was de naam der jonge gravin, naderde nu weer het slot, toen het paard plotseling een andere richting nam en woedend naar de helling bij de rivier rende. Haar hulpgeroep werd niet gehoord, en het scheen ook nauwelijks mogelijk te zijn, dat men haar hulp kon verleenen. De bemanning bestond uit 7 personen, waar- van vijf te Vlissingen woonachtig. Van deze laatsten is er een gehuwd en laat eene weduwe met vier kinderen na. De directie der maatschappij Zeeland heeft besloten, op nog twee harer stoomschepen elec trische verlichting in te voeren. De mailboot Prinses Marie wordt sedert het voorjaar electrisch verlicht. Thans zal die wijze van verlichting ook worden ingevoerd aan boord der booten Prinses Elisabeth en Prins Hendrik. De levering en aan leg der machines en geleidingen is opgedragen aan de firma Willem Smit Co. te Slikkerveer. De adressen uit Brielle en Hellevoetsluis aan Z. M. den Koning en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in zake de wijziging van het re- glement op den loodsdienst, naar aanleiding van het vergaan met man en muis van een loodskotter in den jongsten storm, zijn van 378 handteeke- ningen voorzien, opgezonden. Het L. D. meldt: Aangaande het op last der justitie ingesteld scheikundig onderzoek van de lijken der slachtoffers van de verdachte gift- mengster vernemeu wij dat gebleken is, dat het toegediende middel bestond uit het zoogenaamde z/gele poeder" dat gewoonlijk gebruikt wordt in de kalk bij het witten der muren vooral tot het reinigen der woningen van wandgedierte enz. Dat poeder, //operment" geheeten, bestaat uit zwavel en arsenicum, is bij drogisten en in verfwinkels ver- krijgbaar, doch mag alleen nd in de papachtige kalk vermengd te zijn, worden afgeleverd. Vrouw Van der Linden moet dus op een andere wijze aan dat poeder zijn gekomen en niet alleen is er de dood van een gedeelte harer slachtoffers door veroorzaakt, maar zij die, na het gebruik er van, er nog het leven bij behieldeu, zijn misschien voor hun leven lang aan een ziekte iijdende, voor- namelijk bestaande in verlamming der ledematen, hetzij aan armen en handen, hetzij aan voeten, zooals o. a. Aben zelf, die twee kinderen verloor, wier lijkjes werden opgegraven, en de soldaat, die nog steeds in het hospitaal wordt verpleegd. Toen laatstgenoemde naar het gebouw der Ana- tomie moest tot herkenning van de lijken zijner familieleden, geschiedde zijn vervoer per vigilante, daar hij zich enkel en dan nog met moeite op een paar krukken kan bewegen. Ofschoon zijne moeder reeds sedert 1881 in het graf had gelegen, herkende hij haar lijk terstond, daar het, evenals de andere lijken, ten gevolge der vergiftiging, niet tot ontbinding was overgegaan, maar veeleer in den toestand van een ,/mummie" verkeerde. Vermoedelijk zullen er nog meer opgravingen plaats hebben. De justitie is met haar onderzoek nog verre van gereed. Het terrein van haren arbeid is z6o uitgestrekt als maar heel zelden het geval is. Haar broeder en eenige heeren, die moeite deden om het paard der dame tegen te houden, moesten een omweg maken, daar zij vreesden het dier nog schuwer te maken, als zij het wilden volgen, en waren nog ver achter. Toen het paard aan de helling kwam, sprong het naar beneden, en in het volgend oogenblik stortte het in het water. Elisabeth, door schrik en inspanning uitgeput en aan bijstand wanhopend, werd bewusteloos, viel van den zadel en werd reeds door de golvenvan den stroom meegesleept. In het oogenblik, waarin hulp nog niet te laat was, kwam de redder, die haar uit het dreigende gevaar bevrijdde. Toen zij eindelijk tot bezinning kwam en de vermoeide oogleden opende, vond zij zich op een houten bank in een kleine eenvoudige hut. Van dennenstammen smakeloos getimmerd, met zoden bedekt, gaf deze hut, wanneer de onweerregens stroomden, voldoende beschuttingals echter de winter zijn sneeuwvlokken schudde, de beek, op den berg verstijfd, niet meer met geweld naar beneden kon storten en als kristalmassa's aan de gesteenten hing, dan had zij behoefte aan een steeds onderliouden vuur, om de verstijfde ledematen tegen de vorst te beschermen. Op een ruwe tafel stond een waterkan, en in een lioek, waar zich een uit steenen samengestelde haard bevoud, wierp een hoopje gloeiende asch van tijd tot tijd een mat schijnsel. Drooge bladeren Dagelijks komen nieuwe misdadige feiten van vrouw Van der Linden aan het licht, waarvan er ook blijkbaar ten doel liadden om de aandacht er van af te leiden dat dezelfde ongesteldheden alleen in hare familie voorkwamen. Meermalen toch ge- beurde het dat zij buren en andere goede kennissen in hare woning riep en hen dan op het een of ander de mannen liefst op een „bittertje" tracteerde. Kort daarna gevoelden zij zich on- passelijk, maar niet gevaarlijk. Zij had echter dan haar doel bereikt; men koesterde geen wan- trouwen; integendeel prees men haar om hare //voorkomendheid" en ymededeelzaamheid." Opgave van het getal der opcenten dat in de belastingjaren 1884j en 188485 opdegrond- en personeele belasting in de onderscheidene ge- westen des rijks ten bate van de provinciale geldmiddelen zal worden geheven Geb. Ongeb. Pers. Noord-Brabant 22 22 19 Gelderland 7 8 5 J Zuid-Holland 7 7 4 Noord-Holland 7 8 _3 Zeeland 32 32 24 Utrecht 6 6 6 Friesland 47 47 27 Overijsel 10 10 10 Groningen 40 40 40 Drenthe 36 36 18 Limburg 16 16 13 Het Gron. Volkbl. bericht, dat zich eenige welgestelde landbouwers in de proviucie Groningen gereed maken, om in 't volgend voorjaar naar de Transvaal te vertrekken. De zware lasten, waar- onder de landbouwende stand gebukt gaat, wordt vooral als oorzaak van dit besluit genoemd. In den loop van het jaar 1883 zijn voor den dienst in de overzeesche bezittingen aange- komen 1863 militairen, waaronder 526 vreemde- lingen. Uit Oost-Indie zijn teruggekeerd 1042 mili tairen. Van deze zijn uit den dienst ontslagen 456 wegens verstrijken van den diensttijd (aan 103 hunner moest het certificaat van goed gedrag worden onthouden); 86 met een paspoort 2d® soort; 117 met tijdelijk en 383 met voortdureud gage- ment. Het bedrag der pensioenen van deze laat ste catagorie is p. m. f 90,000. De medische autoriteit, waarop de heer Fa- bius, in zijn strijd tegen de vaccinatie, zich beriep, blijkt nu ten slotte nog niet eeus een tegenstander van die zegenrijke uitvinding te zijn, maar inte gendeel een voorstander daarvan. Alleen heeft hij bezwaar tegen den dwang. Dr. Kaiser schrijft nu nl. in de N. R. Ct. ;/De hooge waarde der koepok-inenting wordt door mij niet bestreden; indien ik verklaar, nog en eenige stukken hout lagen er om heen. Toen Elisabeth weer tot bezinning kwam, bemerkte zij een man, dien zij voor haar redder hield en die ijverig bezig was, om de vlam te doen aanwak- keren. Bij het roode schijnsel, dat het aangestoken hout verspreidde, kon zij den omtrek van den vreemdeling onderscheiden. Toen hij zich oprichtte, zag zij een hooge, ja edele en innemende gestalte. Zijn zijwaarts geschoven hoed bedekte weelderig haar, maar de gelaatstrekken waren in dat oogenblik niet zichtbaar. Zijn kleeding was elegant en zijn houding was die van een militair. Een vluchtige blik kon bij het zwakke licht niet meer ontdekken, en nauwelijks had de dame haar gelaat afgewend, toen de vreemdeling zich omkeerde en haar naderde, om haar dichter bij het vuur te brengen, dat nu vroolijk vlamde. In het oogenblik toen Elisabeth zich trachtte op te richten, en haar redder zag, dat zij weer tot bewustzijn was gekomen, ontmoet- ten hun blikken elkander. De werkiug van deze herkenning was opvallend en oogenblikkelijk. Met een kreet van verbazing sprong Elisabeth op en keek een oogenblik verward en verschrikt om zich heen, alsof zij twijfelde, dat er een levend wezen voor haar stond. Maar te zwak, om te blijven zitten, zou zij op den groud zijn gevallen, als niet een arm haar had opgevangen en onder- steundmaar deze sidderende arm en de zichtbare gemoedsaandoening van den vreemdeling maakten TER \EIZE\S<HE COHMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1884 | | pagina 1