Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 7m\r rA iSS re'Lr„p'dedvVOld<1!"le i i: is s vau het No. 19'i3. Zaterdag 29 December 1883. 23e Jaarg N ieu wjaars-Ad vertentien Binnenland. a 40 cent. reebtshorl Granite I00,r 'f ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per post: Yoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYEBTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters women naar plaatsrunnte berekend. Men kan zick abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer er jaar, tot veel verminderden prijs. ■tit bind vcrscliijnt Dinsdng- en Vrijdagarond blj den uitgevcr Jf. H. G. D n O SI T te Tcr Kcnzeu. Ilet volgend nummer dezer courant zal in plaats van a. s. Diusdagavond des morgeus ten 9 uur wordeu uitgegeven. Berichten en advertentien voor dat nummer wor- den ingewaclit tot Maandagavoud G uur. worden in dat nummer weder geplaatst He inzendingen daarvau kunuen geschieden tot UITERLUK des namiddags 2 uur. Ter Neuzen, 28 December 1883. De Uitgever, J. K. G. DIIONT. JPolitietc. Overziclit. Opnieuw heeft liet //Vrede op aarde" door de gebeele Christenen-wereld weerklonken en al weer beliooren de donkere dagen voor Kerstmis tot het verledene, maar nog altijd heerscht er geen vrede en wordt het niet licht in de menschenwereld. Toch hebben de volksvertegenwoordigingen der meeste landen rust genomen om de Kerstmisdagen in een opwekkend samenziju met hunne naaste be- trekkingen te kunnen doorbrengen en nieuwe krach- ten te verzamelen voor den strijd, die hen bij de hervatting der werkzaamheden wacht. Alleen in Erankrijk denkt de volksvertegenwoordiging aan geen Kerstrust en men voorziet, dat er tot 31 December toe zitting gehouden zal moeten worden, als de begrooting voor 1884 nog op haar tijd moet worden aangenomen en afgekondigd. De verwach- ting, die de Minister-voorzitter Ferry uitsprak bij het bekendmaken in de Kamer en den Senaat van de behaalde overwinning der Franschen in Tougkin, dat het geen 24 uur zou duren, voordat men bericht kreeg van de inneming van Sontay, is niet beschaamd. De val van die vesting is thans een feit. Het schijnt, dat de vijanl, nadat de buitenwerken stor- menderhand genomen waren, de Citadel stilletjes heeft ontruimd, zoodat die zonder slag of stoot kon worden bezet. AVaarheeu de vijand gevloden was kon men niet nagaannog minder zal men dus kunnen zeggen of de Citadel door geregelde Chi- neesche troependan wel door ,/Zwartvlaggen" (vrijbuiters) bezet is geweest. In Engeland begint men sterk te verlangen naar het eiude van den krijg, die volgens de Britten en ook volgens auderen beter nooit ware begon- nen. Nu Sontay gevallen is meent men daar, dat aan de eer van Frankrijks wapenen voldaan moet zijn. Uit Duitschland wordt gemeld, dat de Kroonprins van zijn Spaansch-Bomeinsche reis in goeden toestand FEUILLETON. A 91E RIK A A A S CII P RIN CIE P. Zoo zoo, mijn dochter mag u lijden, jonge heer?" sprak boer Blifkens, terwijl hij zijne pijp uit den moud nam en den jongen man, die voor hem stond, van het hoofd tot de voeten met strengen blik opnatn. Trots zijn vadzig en verwijfd wezen, dat hoofd- zakelijk slechts 't gevolg eener verkeerde opvoeding was, kon Lucas Jordan inderdaad voor een schoonen jongen man doorgaanen hij wist dat en liet er zicli niet weinig op voorstaan. Thans echter stond hij daar blozend en verlegen onder den vorschenden blik van den vader zijner geliefde. »Ja, mijnheer!" bracht hij eindelijk met moeite uit, en ging dan eenigszins moediger voort„Ik sprak gisterenavond met Marie en zij verwees mij naar u, haren vader." Het scherpe gelaat van den ouden man helderde een weinig op. /Marie is een goed meisje, een zeer goed, braaf meisje," sprak hij, op nadenkende wijze langs zijn kin strijkend. //En zij verdient ook een braven man. Wat kent gij Deze zoo onverwacht gestelde vraag bracht den Ajeling nog meer in verlegenheid. rauneer gij daarmede bedoelt, of ik in staat ben- o&ue vrouw te onderhouden kan ik wiizen te Berlijn is teruggekeerd. Overal waar hij op zijn tocht stil hield vond hij een hartelijke ont- vangst en warme belangstelling. Hij moet over zijn reis zeer voldaan en blij zijn, dat zij afgeloopen is. Toch verheugt hij zich nog meer dat hij voor het Kerstfeest weder in zijn familiekring mocht terugkeeren. De Duitsche bladen verwelkomen den hoogen afgezant met bizondere hartelijkheidzelfs grenst het aan het koddige, zooals Bismarks blad, de Norddeutsche, zich verheugt dat de gezondheid van den krachtigen man niet onder de vermoeie- nissen heeft geleden. Het blad wijst verder op de plechtige en hartelijke ontvangst, die de Prins op het Yatikaan gevoiiden heeft. Over het onderhoud treedt het niet in bizonderheden. Uit Egypte wordt bepaald tegengesproken, dat de Engelsche zaakgelastigde te Kairo zijn post zal verlaten om in Engeland de regeeriug te raadple- gen over de Egyptische zaken. Wel heeft hij ber- haaldelijk aan de Egyptische regeering verzekerd dat de Engelsche troepen het Egyptische leger zouden bijstaan, zoodra Egypte zelf werd bedreigd. Yan bevoegde zijde spreekt men ook tegen, dat Baring zou hebben medegedeeld dat de Engelsche regeering bereid is, op aanvrage, een vloot naar Alexandria te zenden, of dat zij zich niet zou verzetten, wan- neer andere mogendheden een tocht naar Soedan zouden ondernemen. De laatst ohtvangen be richten uit Suakim luiden intusschen voor de Egyptische regeering zeer onguustig. De stammen die tot dusver uit vrees voor de Britsch-Egypti- sche inmenging, zich van den Mahdi verwijderd hielden, sluiten zich thans bij hem aan. De steden Simkat en Tolar kunnen het niet lang meer uithouden. Yalt de eerstgenoemde, dan worden de duizend vrouweu en kinderen, welke zich in de vesting bevinden, met de andere inwoners ge- dood. Elke poging tot ontzet is vruehteloos. Het daar aanwezige leger van Mahdi's plaatsvervauger telt 20000 man, waarvan een deel met achterlaad geweren van de nieuwste vinding gewapend zijn. De overigen strijden met spereu, lansen en zwaarden. Tegen hen over staan lafaards, want de Egyptische troepen zijn ongeoefend, slecht uitgerust, zonder moed en worden door de Engelsche officieren gewantrouwd. In Egypte neemt de ontevredenheid over den Khedive Tewtik toe. Hoe meer zijn macht en aanzien daalt, te meer stijgt de invloed van zijn vader, den weggejaagden Khedive Ismail. De Kamer van Koophandel te Amsterdam heeft te kennen gegeven, dat h. i. de afmetingen van het plakzegel zoo bescheiden mogclijk moeten zijn, b. v. 25 op 20 m.M. oppervlakte, zooals het haar vanwege den Minister geworden model. Yoorts acht zij twee modellen, een voor kwitantien //O, dat gij rijk zijt, weet ik reeds Lucas Jordan maar mij dunkt toch, dat mijne dochter niet uw vermogen, maar u trouwen zal. Wat voor zeker- lieid kunt gij mij aanbieden voor 't geval, dat uw vermogen zooals toch duizendmaal is voorgeko- men en nog voorkomt eens te loor ging Hoe zoudt gij dan voor uwe toekomst zorgen P Waartoe hebt gij een jongen kop en twee krachtige armeu weet gij die ook te gebruiken P Wat verstaat gij Op zulke wijze ondervraagd te worden, daarop was Lucas volstrekt niet voorbereid. Verlegen staarde hij den vrager aan, en was niet in staat een letter- greep uit te brengen. z/lk meende, dat gij toch een college bezocht hadt. Aan welk vak hebt gij u dan gewijd?" z/Geen, mijnheer! daar ik dacht »Of doet gij ergens eene zaak?" z/Neen, mijnheer, mijne moeder was van meening, dat bij het vermogen, 't welk ik eenmaal krijgen zal, dat alles niet noodig was. z/Dan meent me vrouw uwe moeder volstrekt niets kwaadsMaar wanneer ik u daar zoo zie staan, een gezonden, sterken, welgebouwden jongen man van twintig jaren, en denk, dat gij in uw gansche leveu nog geen enkelen dollar verdiend hebt 't is niet kwaad gemeend, maar gij moest u toch schamen, gij eu uwe moeder. z/En gij wilt mijne dochter tot vrouw zoo zette de oude zijn twist- en strafrede voort, die slechts door enkele zware trekken uit zijn pijp en een voor handelspapier, onuoodig, evenals de gedrukte woorden op het zegel//gebruikt den terwijl zij ten slotte den wensch uit- spreekt, dat de nieuwe plakzegels gemakkelijker en beter te beschrijven zullen zijn. In de vergadering van Maandag jl. van den dijkraad van den Willem-Annapolder istotwater- bouwkundig ambtenaar van dien polder benoemd de heer M. Ferdinandus3e Mz., te Wemeldinge. Voor verzamelaars van doekspelden is de betrekking van gezagvoerder op de stoomvaartlijn Zeeland benijdenswaardig. Kapitein II. L. Stasse, die er nu weder een van Z. D. H. Prins Yon \Y ied ontving, bezit thans reeds zeven dier bewijzen van vorstelijke tevredenheid. De gemeenteraad van Vlissingen heeft be- sloten tot verbetering van het riool— en afvoer- stelsel voor de bewoners van de Slijkstraat, waar- voor een bedrag van f 7215 werd aangewezen. llierdoor zullen de bewoners dier straat en om- liggende gedeelten dezer stad voor goed worden bevrijd van den overlast wegens het overslaan van zeewater bij stormweder. I it i holen worden thans honderden tonnen oesters wekelijks via Bergen op Zoom naar Parijs, Hamburg en Petersburg verzonden. De prijs varieert tusschen f 55 per ton, die van het jarig zaaigoed tusschen f 20 en f 25. Ook iu mosselen gaat veel om. Deze worden vooral naar Belgie en Frankrijk uitgevoerd. Prijs, door elkander, 2,50 per baal. In de onlangs gehouden gemeenteraadsverga- dering te Weert deelde de burgemeester mede, dat hij, naar aanleiding van de loopende geruchten, als zou hij bij de benoeming van den wethouder geknoeid hebben, zich tot den strafrechter had gewend, in wiens handen de zaak reeds berust. Een der raadsleden voegde daarop den voorzitter toe „dat durft ge niet; ik geef /50 aan de armen als ge die zaak durft doen vervolgen," waarop de voorzitter de armen met dit geschenk geluk wenschte, en dit incident als afgeloopen verklaarde. •i In, de, zd;t'ng van den Hoogen Raad van jl. Maandag heeft Mr. Ph. A. Haas Az. de voor- ziemng in cassatie toegelicht, die door de millioenen- juffrouw Jaantje Struik was ingesteld tegen het arrest van liet Haagsche gerechtshof, waarbij zij tot 5 jaren gevangenisstraf en twee geldboeten van /100 was veroordeeld. Op de bekende gronden, door hem reeds in zijne pleidooien ten gunste van zijne cliente voor de rechtbank en voor het liof ontwikkeld, betoogde hij dat Jaantje geen bedriegelijke middelen had gebezigd, in den zin der wet voor het daarstellen van het misdrijf van bedriegelijke oplichting gevorderd, en ook niet schuldig kan wordeu geacht aan den diefstal der diamanten van Bosch. Het O. M. zal op 31 December conclusie nemen. onderbroken werd. ,/Nu, ik heb Marie zoo goede gelegenlieid voor hare opvoeding geschonken als er een meisje in den geheelen omtrek kan gehad hebben, en zij heeft er ook goed partij van getrok- ken. Maar wanneer zij daarenboven niet goed kon werken, zou ik haar niet voor mijne dochter erkennen. Ik kan meer dan eene dienstmaa^d liouden, maar doe het niet. Zij zal dat lachende, vroolijke en rozenwaugige meisje, blijven wat zij isik wil geen weekhartige dame met maagpijnen en acli s en och'sik heb gezworeu, dat zij met geen jongen zal trouwen van een rijken vader, maar ze heeft nu eenmaal een vurige geuegenheid v oor u opgevat. A\ elnu, lioor naar mijnen raad maak u harer waardig en leer arbeiden. Toon, dat gij een man zijtZorg, dat gij in eenig vak bekwaam wordt. Ik vraag er niet naar, wat het voor eene zaak is, als het slechts iets passends is. vom daarna weer bij mij, en wanneer mijn meisje U ntDi 'l0g, ml'zo° zal ziJ °ok de uwe worden." ,1 ,f e ,man aldus gesproken had, klopte hij bedachtzaam de asch uit zijne pijp tegen een cer pilaren van de veranda, waaronder hij gezeten was, bet dat instrument toen behendig in zijn vestzak glijden, keerde zich zonder te spreken om en ging zijn woning binnen. Blifkins'' lieve dochter Marie wachtte echter aan de tuindeur, waar de jongelui elkander gewoonliik on moc en, op haren beminde. Alle opgeruimdheid veek echter uit hare trekken, zoodra zij zijn strak Naar men verneemt, kan weld™ r mng verwacht worden van het wetsontwerp waarSi het verkoopen van sterken drank in het klei ooim 1 Mei aanstoande verecnigb™, vertlaard met ceuige andere bedrijren onder andere dat ran lofflehniahonde, en dSbakker foof en eei' oela?e van 100 verliet, had in ZIJD ,lntrek genomen bij een herber<der te vens wmkelier in schoenen en laarzen, te Sas'van °V t "j" Vroegen ocbtend vail 22 Nov 1882 verliet lnj diens woning, na zich eerst vier „aar schoenen en vier paar laarzen te hebben toegSiS ii j- I., terecnt en Ig^iIp ppn volledige bekentenis af. n Advocaat-Generaal Mr. Byleveld achtfe lw k Zijn verdediger Mr. C. Jentink gaf een korte leveusschets van den beschuldio-de en dpp<l 1 ultkonren dat deze, teoge.olgeiel.JZfs bekomen lioofda-ond, aan periodiele vla»en van krankzinnigheid leed en den diefetal waarsehijnbU f", vl»»en M began,i. Pleiter eo„. t stfrtb, f'r01' SM°d Ct wlCt van tiatrecht, tot vnjspraak, subsidiair tot on- legging van het minimum van straf De uitspraak is bepaald op Douderdag a. s De rekening der spaar- en hulpbank te Kooa_ Zaandijk wijst een te kort aan van mim 10 000 Volgens een voorloopige opname is de spaarbank aan diverse deelnemers schuldig f 69 034 <)9 voor is aan waarde slechts aanwiig Ts W5 M zoodat leders mbrengst met ongeveer J S en verminderd worden, naar het bestuur ter toelichting opmerkt. Het bestuur ze-t dat W o»£„ t™ de ^bnld van den vorigen boekhouder In de Rijks-postspaarbank is van 11 tot "0 /T3m263 16 Na6"!! da" terugbetaald L i a aftrek van de terugbetalin-en be- droegen de inlagen op 20 Dec. 3,087,858,42 Het verzoek der Goessche raadsleden om vermetigmg van de raadsbesluiten, waartoe onS eedigde leden meewerkten, is door de reVerW met afgewezen, maar met een r ontvankelijkheid ter zijde geschoven. De rlgeerin^ heeft nL aan adressanten te kennen ge^ven dat° z/mocht in deze in strijd met art. 39 gemeentew^ f1JQ SekandeId, dan toch ver„ietigingD aTleen zou kunnen worden aaii^evraaod van j 1. welke ten T Va" dle raadsbesluiten, ten gevolge van de medewerking van die en verslagen gelaat in >t oog kreecr \f;;n Trn meent bet goed," t,„„s„e gj he y£ ,Ba ft weelaniet'llfO,nd™h0Ud W medegedeeld. bezigheid hebben moet J 6enige vaste i,'t Mag wezen, zoo 't wil Lueas it ,-,1 i op u wachtenlk zal toch Lucas Jordan was, tot niet geringe verwonde nng zijner ynenden, plotseling^erdwenen noCh op de waudeling, noeh in bet WhZ jl NieSd Z rJ' "T 16 wia'rwSl, hll f luerol» te antwoorden. Hij was en verdwenen, en wij zouden - want Ts van - emstTgvU, miTmr "iet all6S te verwachten Marie's W I f r /reeZGn' Wa,ineer wiJ lane s laatste afscheidswoord hadden gehoord z/lk zal toch op u wachten!" Hot was op een en schoonen, zonnigen herfst Snri dilTer "ftim b-tS^zfnen wijngaard, die langs den voorgevel zijner wonine- zijne ranken had uitgebreid en onder den kos°- toen daar onT brCken' eenen steu" te bicden, toen daar op den weg een fraai en licht wao-entie k«m aannjdeii, wanrop eene lading SS - 1 'J v' '-s opgestnpeld. De voerman was niemand andejs dan Lucas J„rd»„. Vdor bet tuTnE„ 1J dan ook met een Snellen, veeikrachtigen sptong TER \Eim,S( UE 101 RUT Op

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1