Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1940. Woensdag 19 December 1883. BEKKNDMAK1NG. GEAANMARKT te TEE NEDZEN B E K END ffl A K IN G. 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. ADVERTENT iJlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer er jaar, tot veel verminderden prijs. »it bind vcPHcliijnt Diiwda;. ci* Vrijjdagavond bij den uitgever J. K. G. D H O N T te Ter Neuzen. op llonderdag27 December a. s., in plaats van op Woensdag te voren (2en kerstdag). Ter Neuzen, 11 December 1883. Burgemeester en Wetbouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. D1ELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL maken bekend, dat op Ulaandag den 24 December a. s., des voormiddags van 10 tot 11 uur, ten raadbuize, zitting zal gehouden worden tot hct afgeven der bewijzen van toelating van kinderen van 6 tot 12 jaren op de openbare lagere school. Axel, den 19 December 1883. F. OOSTERBurgemeester. J. v. D. SCHOONAKKER, Secretaris. JPolitiek Overzicht. Het bericbt, dat de Duitsche Kroonprins op zijn ierugreis uit Spanje te Genua zal landen en van daar naar Rome gaan, heeft de gemoederen in Duitschland en Frankrijk zeer in beweging gebracht. Algemeen wordt dit bezoek als de meest beteeke- nende gebeurtenis der laatste dagen bescbouwd. De Duitscbe bladen beginnen de kwestie reeds van alle zijden nauwkeurig te bekijken. In Oostenrijk is men van gevoelen, dat de Duitscbe regeering den Oostenrijkschen Keizer eenvoudig eens wil laten zien, dat men zeer goed een bezoek aan den Koning en tevens aan den Paus brengen kan. In de laatste zitting van bet Hongaarsche Hoogerbuis werd een voor ons zonderling en ach- terlijk klinkend besluit genomen. Zij was bizonder druk bezoclit. Geen enkel lid der geestelijkbeid of der booge standen ontbrak en bet ambtelijk gewaad dezer beeren zette aan de vergadering een bizonderen luister bij. Het doel dezer buitenge- wone opkomst was de verwerping van het regee- ringsvoorstel, dat reeds door den anderen tak der wetgevende macbt was aangenomen en waarin bepaald werd, dat huwelijken tusschen Joden en Cbristenen door den ambteuaar van den burgerlijken stand konden voltrokken worden. Vele hooge geestelij- ken en magnaten spraken tegen bet voorstel, dat ten slotte met 109 tegen 103 stemmen verworpen werd. Veel opzien baarde vooral de verklaring van den ex-rijkskanselier Andrassy, dat hij geheel tegen bet burgerlijk huwelijk was, terwijl de tegen- FEUILLETON. DE ZUSTERS. (Slot.) „Ja en dat is wel te begrijpen, want hij, die haar ziet, moet baar wel beminnen. Maar ik kan niet begrijpen, waarom ik voor baar zuster juist het tegenovergestelde van liefde gevoel." „Gek- heid! Hoe kan men iemaud Eaten, die zoo juist op de beminde persoon gelijkt Daarom liaat ik baar juist. Het is om wanhopig te worden, want ik kan z'omnogelijk van elkander scheiden." ,,En gij bebt mij zelf gezegd, dat gij in de dassen een onfeilbaar middel hadt." Maar die ruilen z'ook alriep Alfred, „en ik moet nu terecht gelooven, dat ik Pauline zeer dikwijlshet hof heb gemaakt, waarbij ik dan onverschillig voor Emilia was/' Karel lachte en Alfred ging voort#En het slimste is nog, dat zij mij met voor- bedacbten rade in de war brengen en dat wil ik niet langer verdragen„Kunt gij zoo slecht tegen een aardigbeid?" „Het is een slechte aardig- lieid, die mij het hart doet bloeden," antwoordde Alfred treurig. „En zoudt ge mij zoo weinig menschemkennis toeschrijven, dat ik op iemands gelaat niet zou kunnen lezen of ze mij werkelijk bemint. Het zijn maar een paar kokette nuffen." „Nu hebt gij ongelijk, Alfred." //Leer mij maar geen menschen kennen. Maar er moet een woordige Minister-president Tisza verklaarde, dat de regeering, als dit voorstel verworpen werd, een wetsontwerp zou indienen om bet burgerlijk huwe lijk voor iedereen verplichtend te stellen. Zoodanig voorstel mag dus nu verwacht wordeu. In Frankrijk heeft de Kamer na de gewichtige besprekingen en de beslissingen der vorige dagen in een zeer kalme zitting zonder eenig voorval de begrooting voor oorlog nagenoeg ongewijzigd en in baar geheel aangenomen. De door de regeering behaalde zegepraal in de Tongkinkwestie was voor hare tegenstanders, die zich bepaald voorgesteld hadden ditmaal de gehate Ministers eindelijk ten val te zullen brengen, een zoo bittere teleurstelling, dat het niemand verwonderen kan, als de onverzoen- lijke en koningsgezinde bladen weder overvloeien van smandredenen en bedreigingen tegen Jules Ferry en de meerderheid der Kamer, die hem steunde. De regeeringsbladen verheugen zich natuurlijk in de behaalde zegepraal, docb vvij kalin en beschei- den, en wijzen er op, dat de regeering, nu zij van bet onbepaalde vertrouwen der Kamer verzekerd is, zich meer dan ooit behoort te beijveren om zicb binnen de door baar gestelde gedragslijn te blijven bewegen en den veldtocht zoo spoedig mogelijk tot een goed einde te brengen. Hoewel bet niet onmogelijk is dat China na de ondub- belzinnige wijze waarop de Kamer thans de Fransche regeering steunt, een anderen toon zal gaan aanslaan en de oorlog dus nog vermeden worden kan, zoo schijnt het een noch het ander onberroepelijk vast te staan. China maakt ook geduchte oorlogs-toebereidselen. De berichtgever der New York Herald meldt uit Hongkong, dat ook alle toebereidselen gemaakt worden om Kanton in staat van verdediging te brengen. Hij meent ecliter dat de forten nauwe- lijks een ernstige beschieting zouden kunnen door- staan. Voortdurend komen troepen uit het Noorden. De booge manderijnen verzekeren echter, dat zij tot elken prijs de Europeanen zullen beschermen tegen de volkswoede, wat echter moeilijk zal vallen en daarom te betwijfelen valt. De Engelsche vloot- voogd is Dinsdag ook te Hongkong aangekomen en heeft op zijne vloot alles op voet van oorlog ingerieht om voor alle gebeurtelijkheden terstond gereed te zijn. Uit Egypte komen tal van berichten, dat de Mabdi of valsche profeet, door zijne zegepralen bemoedigd, den strijd met kracht voortzet. De toestand voor de Fgyptische regeering is hopeloos. Alles vlucbt voor hem of onderwerpt zicb. Enge- land en Turkije zullen beiden, de een in Egypte, de ander in Arabie, daadwerkelijk moeten optreden om niet door de legerscbaren van den Mahdi over- vleugeld te worden. Het bericht zijuer overwin- ningen verbreidt zicb heiude en ver. beslissing vallen of ik word nog ongelukkig." //Gij meent, dat gij dan verstandig zult worden." „Karel, wij zijn trouwe vrienden, maar daarom moogt gij alles nog niet zeggen,/Beleedigen wil ik u niet, maar als uw liefde vast is en als gij overtuigd zijt, dat gij op uw leeftijd eenhuis- houding kunt voeren, dan moet gij openbartig met Emilia spreken en tevens hooren, wat zij zegt. Gij moet toch ook weten, wat zij wil." „En als ik dan de verkeerde weer voor krijg?" Ja, het zou gek genoeg wezen, als gij haar, die gij haat, uw liefde verklaardet!" //Ocli, Karel, ik weet inderdaad zelf niet, hoe bet met mij is. Dikwijls meen ik, dat ik Pauline haat en even dikwijls moet ik bekennen, dat bet niet zoo is. Ik ben de ongelukkigste man op aarde!" „Gij praat als iemand van tachtig jaar." „Onder- vinding heb ik daarvoor genoeg. Maar laat mij nu alleen. Het hoofd loopt mij om. Ik moet alleen zijn en eens goed denken en daarna han- delen." Alfred ging heen en Karel zag hem eenige dagen niet. Bij den ritmeester hoorde hij dat Alfred er nog tweemaal was geweest en sinds weg bleef. Karel ging nu naar Alfred's verblijf, maar hij vond dezen niet thuis. Eindelijk hoorde bij van den huisbaas, dat de luitenant den volgenden morgen den Haag zou verlaten. Toen Karel dien morgen met de courant bij zijn ontbijt zat, werd er bard op de deur geklopt en Alfred trad binnen. //In reisgewaad?" riep Karel, want de luitenant Z. M. heeft benoemd, met ingang van 1 Januari, ter vervanging van de op 31 December e. k. aftredende en niet berkiesbare ledan van den ge- neeskundigen raad voor Zeeland: Dr. J. C. de Man, te Middelburg; Dr. Q. J. M. Janssen, te Wissekerke; A. Walraven, heel- en vroedmeester te Nieuw- en St. Joosland; P. M. de Ligny, apotheker te Middelburg; G. A. de Looze, apo theker te Zierikzee; Mr. W. A. van Hoek, te Middelburg; J. de Visser, heel- en vroedmeester, te StavenisseTh. F. Martin, heel- en vroedmeester, te Hulst; M. A. Baert, apotheker te Vlissingen. Bij het algemeen debat over boofdstuk Fi- nancien, gisteren in de Tweede Kamer gehouden, is principieel de discussie over belastinghervorming uitgesteld tot bij de belastingvoorstellen. Het muntontwerp zal binnen weinige weken in staat van wijzen zijn. Aangenomen zijn verlagingen met 300 voor tractementsverhooging van den Rijksadvokaat te Maastricht en met 1^ ton voor te hoog geraamde uitkeeriug wegens 4/s personeel, tot halveering van het traktement van den directeur der Staatsloterij om reorganisatie der loterij in een volgend jaar noodzakelijk te maken, met f 5500 voor het maken van een ligplaats voor het stoomvaartuig Argus voor de politie op de Schelde in de haven te Ter Neuzen. Alle amendementen-Donner aangenomen met 53 tegen 22 stemmen, om nieuwe en verhoogde trak- tementen van predikanten pro memorie uittetrekken. Het geheele hoofdstuk is aangenomen met 69 tegen 3 stemmen. De ontredderde en verlaten Engelsche drie- mastschooner Tar, kapt. Pearmain, met creosoot van Londen naar Gent bestemd, is te Hellevoet- sluis aangebracht door de bemanning van den loods- kotter No. 1, schipper Cordia. De geheele equipage bestaande nit 7 man, is op 25 mijl N. N. W. van AV estkapelle gered door het Duitsche stoomschip Catania, kapt. Peyn, van Hamburg naar Antwer- pen bestemd, en Zaterdagavond in laatstgenoemde haven aan land gezet. Door genoemde stoomboot Catania werden te Antwerpen 17 schipbreukelingen aangebracht, in zee van drie in nood verkeerende schepen gered. Aandeelhouders der Kon. Maatschappij ,/de Schelde", te Vlissingen, hebben aan de directie machtiging verleend tot het sluiten van een lee- ning van f 600,000, in 5 pCt. obligation van 1000, aflosbaar binnen 25 jaren. Deze leening is noodzakelijk geworden door de groote uitbrei- ding welke in den laatsten tijd aan de onderne- ming is gegeven In de afgeloopen week bedroeg het aantal werklieden aan bovengenoemde fabriek droeg burgerkleeren. ,/Zooals gij ziet, ja. Maar ik kom u eerst nog vaarwel zeggen." ,/Hebt ge bij den ritmeester al afscheid genomen Alfred antwoordde niet onmiddelijk, maar staarde den vriend een poos aan. //Mag ik u eens een versje voorlezen, dat ik ergeus gelezen en over- geschreven heb? Voor een paar dagen vond ik mijn afschrift toevallig weer." Hij nam een vel papier uit den zak en zeide: „Het opschrift is Vrouw en Schoonzuster, en het vers is als volgt z/Zij leken sprekend op elkaar. Er was op aard geen mooier paar. 't Gelaat was eender, ook heur dracht En 'thart ook, naar lietgeen mij dacht. 't Was moeielijk als ik weten wou, Wie zuster heeten moest of vrouw. Te laat eerst zag ik het verschil. 't Was naar, toch waar en wat men wil, Dat eindlijk ik er acliter kwam, Hoe 'kper abuis de zuster nam. N u denk ik soms en wensch ook ras Dat toch mijn vrouw mijn zuster was. De vrouw is steeds en neglige De zus gekapt en in de pe: De vrouw heeft nukken, soms eens bui De zus heeft grappen, steeds een ui; De vrouw verveelt mij keer op keer, De zus verdriet mij nog veel meer. boven de 700, een cijfer dat sedert het bestaan dezer inrichting nog nimmer werd bereikt. Gedureude de laatste vier dagen werden te Oud-Beijerland 10 persouen door de pokken aan- getast, terwijl er 5 aan die ziekte overleden. In het geheel werden reeds 582 personen aangetast, waarvan er 176 overleden. Te Piershil is een bejaard man door de pokken aangetast en daaraan overleden. Te Middelburg is Vrijdag aanbesteed het maken van een dam door het Slaak bij St. Phi- lipsland (lengte 2770 meter.) Aannemer de beer L. Kalis, te Sliedrecht, voor f 324,760. Door de verschillende gemeenten in onze pro- vincie is in het jaar 1882 613,053,29 voor het lager onderwijs uitgegeven, waaronder f 333,790,60 voor belooningen van onderwijzend en dienstdoend personeel, f 224,281,74^ voor bouw en onderhoud van schoollokalen, f 37,782,04 voor schoolmeubelen en schoolbehoeften en f 8,837,51 voor verlichting en verwarming. De ontvangsten bedroegen eene som van 310,825,10|, namelijk/252,475,22£ aan rijkssubsidien, f 50,509,57^ aan schoolgelden, f 6,564,10 uit bizondere fondsen en f 1,276,23| wegens bijdragen van andere gemeenten. Te haren laste bleef dus nog eene som van f 302,228,15^. Dezer dagen werd te Rozendaal de jaarlijk- sche algemeene vergadering gehouden van het Bond van beetwortelsuikerfabrikanten in Nederland. Met het oog op de buitengewoon lage suiker- prijzen is de prijs der beetwortelen voor het aan- staande seizoen met een gulden verlaagd en gebracht op f 10 per 1000 kilo. Verder is ook het belang- rijk besluit genomen (dat wel de aandacht verdient van grondeigenaren en landbouwers), dat met het oog op de grove misbruiken, met het zaad gepleegd in de gemeente Oude Tonge (Z.-H.) en Bokhoven (N.-B.) in welke beide plaatsen dat euvel het meest voorkwam, in het volgende jaar geen beetwortelen zullen worden aangekocht. De toepassing van het electrisch licht zal te Rotterdam nu weldra voor het eerst in ons land op uitgebreide schaal plaats vinden. De buizen die de zorgvuldig geisoleerde stoomgeleiders be- vatten, zijn thans van het centraal station gelegd tot aan de Passage. Denkelijk zullen nog deze maand de meeste winkels in de Passage, het cafe aldaar, het Zuid—Hollandsch Koffiehuis en onder- scheidene andere winkels op de Korte Hoogstraat door den inductiestroom uit het centraal station licht bekomen. Ook op andere wijze, door de gemakkelijke accu- mulatoren, van de Khotinskv, zal weldra het elec trisch licht aldaar optreden. Op het Noordereiland zal eene fabriek gebouwd worden met een stoom- vermogen van 150 paardekracht om accumulatoren te vervaardigen en te vullen. Volkomen is de aarde niet, Wel smart en knelling en verdriet. De schoonste roos moet dorens dekken; Het licht heeft schouw, de zon zelfs vlekken. Maar wat mij nog het meest verdriet 'k Heb zonder vrouw de zuster n et." z/En dat gevaar wilt gij stellig outloopen?" vroeg Karel lachend. ,/Neen, dat juist niet. Ik ben nog eenige malen bij den ritmeester ge weest, maar de dames schenen mij met voordacht in de war te willen brengen. En de oude rit meester schijnt dat ook te weten, want toen ik onlangs weer niet wist, welke van de kleine duivelinnen ik voor mij had, moest hij hartelijk lachen enom uitgelachen te worden, ben ik toch nog te goed." vEn weet gij niet, dat ware liefde eeuwig is? Ilerinnert gij u niet meer wat gij vroeger op mijn verstaudige woordeu ant- woorddet? //Jawel, maar ware liefde moet dan ook een vast voorwerp hebben, waarop zij kan bouwen. Een dwaallicht deugt niet voor ware liefde. Er moet voor ware liefde eene be- paalde persoon zijn en, op mijn woord van eer, ik weet nu nog niet wie van beide zusters Emilia of Pauline is. Dus vaarwel!" „Wilt gij in derdaad weg?" //Mijn goed is al aan het station. En Emilia?" //Die gun ik u, als gij lust hebt. Maar als gij daarbij in de war geraakt, herinner u dan, dat ik u welmeeuenq TER \EI m.S( HE COHMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1