11 NQQRO-AMERtKft. aaat G E L DLEEIMI N G. A AN BESTEDING. RUHRkOLEN, Een Iwpaaris STODT'S TREEMOLEN met OLMEN BOOMEN, Pakketdienst LANDBGUW-WERKTUIGEN. i VERZEKIIIING-SRATSC1IAPPIJ ^3 S©©^2 Een PIANINO a f350 Een idem a 1250, Een cent per dag. HONDERDEN Geen ongelukken meer Geen branden meer!! RIJSLAHESCHE DDIVEMRST-IONI& BERGPLANTEN-OL1E. en IW-TBRK Amsterdam Open bare Verkooping 109 stuks Kanada's, Openbare Verkooping 70 OLMEN BOOMEN, KANADA POTEN In lossing Dorschmachine Uit de hand te koop: SCHAREN en MESSEN, VEIIItETEUDB EMELSCHIi en AlERIKAAME BUTR Y-COLSON, Eerste Nederlandsche C. J. KOOMAN, _AGEKTEN (REVRAAGD. De Kalholieke Illusiratie (Systeme Lietar) STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SCHELDE. Oud-Carthagena's WEKEL1JKSGHE MAILDIENST Middelen van vervoer. lie COMMTSSIE voor den STEENWEG van WEST DORPE brengt ter kennis van aandeel- bouders in de geldleening van dien weg, dat zijn uitgeloot de nummers 85, 307, 312, 405, 561, 602, 603, 611 en 732 der aandeelen en dat bet bedrag der verschenen coupons en der uitgelote aandeelen van af 2 Januari 1884 kan worden ontvangen ten kantore van den heer N. Keiick- haert te Westdorpe. Westdorpe, den 10 December 1883. De Yoorzitter, N. KERCKHAERT. De Secretaris, L. N. STUBBti. Door de BESTUREN van de polders Groote Huissens, Zaamslag, Margaretha, Kleine Iluissens, Eendragt en Rreke zal, op Maaudag den 14 Jil- liuari 1884, des namiddags ten een ure, in het openbaar, ten gemeentehuize te Zaamslag worden aanbesteed Het ouder profil brengen, verbeteren en begrinten van den weg, beginnende aan den grintweg van de lioofdkom der ge- ineeute Zaamslag naar de losplaats en ein- digende nabij liet geliuclit Othene aan den grintweg naar Ter iVeuzen, en zulks met bijlevering van de benoodigde grint. (Raining /8290, Afdrukken van het bestek liggen ter lezing ten kantore van de Ontvangers—Griffiers van bovenge- noemde polders, de lieeren J. A. van Boven, C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, en E. H. Worthan te Zaamslag (bij laatstgenoemde ook verkrijgbaar tegen betaling van f 0,50 per exemplaar)voorts op de plaatsen waar dit het meest gebruikelijk is in de gemeenten Axel, Biervliet, Breskens, Goes, Hontenisse, Ilulst, Middelburg, Rilland—Bath, Tho- len, Viissingen, IJzendijke en Zierikzec. Aanwijzing Yrijdag te voren, voormiddag 10 uren. Samenkomst ten huize van Marincs Goossen t e Othene (gemeente Zaamslag)terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den opzichtervan het werk, J. C. Eijke, te Zaamslag. TER NEUZEN. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter IVeuzen, ten verzoeke van den heer CHARLES DE HEM- TUME-WALRAVENS, grondeigenaar, wonende te Gent, op Donderdag den 27 December 1883, des middags ten 12 ure, in het openbaar verkoopen: ]0 waaronder zware, staande op zijne hof- stede, bewoond door J. P. Scheele, in den Oude Zevenaarpolder, gemeente Ter Neuzen, alwaar te vergaderen. "HOE K. De Notaris C. J. A. Fercken, te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van het Hervormd Diaconie Arm- bestuur, aldaar, op Maandag den 24 December 1883. onmiddellijk na afloop der verkooping bij H. Wolfert, in het openbaar verkoopen fOMTRENT meerendeels gesehikt voor werk- hout, staande vlak bij de hofstede, bewoond door Frans Dieleman-Kempe, in den Goesen- polder, gemeente Hoek, alwaar te vergaderen. pnike kwaliteit, van verschillenden wasdom, en te koop, bij P. J. MAERTENS, te Hulst, tegen coneurreerende prijzen. schipper B. Land met eene puike lading aan den minst concurreerenden prijs, voor rekening van Ter Neuzen. D. DE WITTE. zoo goed als nieuw, alles compleet. Te bevragen bij TH. WEEMAES, te Klooster- zande. 507 stuks extra zware staande te groeien in de polders Absdale, Riet- en Wulfsdijk, op den Iloogenweg, nabij het zoogenaamde Klein eilandzich te vervoegen bij den ondergeteekendeu Dijkgraaf van die polders. Hulst, den 18 October 1883. D. 8 F, I.) D L I T Z. De ondergeteekende beveelt zich aan tot het slijpen van waaronder ook SCHEE11MESSEN, tot de minst mogelijke prijzen. Ter Neuzen, J. BAYIERE. 10 December 1883. Noordstraat. NAAR De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart- Maatschappij expedieert van nu af met hare Poststoomschepen tegen billijke prijzen, PAIvJES en PAKRETTEN, naar alle plaatsen der Veree- nigde Staten van Noord-Amerika. Tarieven en verdere inlichtingen gratis en franco ver krijgbaar bij de DIRECTIE te Rotterdam en hare bekende Agenten. Yeldstraat (12 GENT Belgie). Bekroond mot 20 Eere-Motalen op de Land- bouwtentoonstelling to Gent in. Juli 1870. Sloointuigen, l,ocomol»iIeii, Ma« ■liegien, I>orsclituige»i, Moortel en Meel- molens, Graansnijders en Sclioonders, Kaarns- ZakliclitersPloegen, Eggen, Rollen, Exterpa- tors, Zaai-, Maai- en Inoogstingstuigen, Paards- harken en Ilooikeerders, Stroosnijders, Plet- en RaapmolensZaadkoekbrekers Wortelwasschers, Ylasbrekers en Zwingelmolens, Brand-, Aal- en WaterpompenBasculen voor het vee, Spaden, Yorken, Rieken enz. enz. Meest alle toestellen in het magazijn voorradig Allerlei Hovingboaw-werktuigen en Toestellen. Behalve deze specialiteiten heeft het liuis altijd eenen volledigen en grooten voorraad in maga- zijnen van allerlei Fornuizen, Yuurmakers en alle soort van andere Schoppen en Spaden, Rond, Lin en Machienzagen, Dommekrachten, Winden Katrol- len van Weston, Moore Eades, Manometers, Balansen, Basculen, Slijp— en Molensteenen, Verf- molens, Aanbijlen, Blaashalgen, Yentilatoren, Draag- bare Srneden, Oliekannen, Boormekanieken, Smelt- kroezen, Kachels en Stoven, Yentilatoren voor Schoorsteenen, Gaskooktoestellen, Keuken- en Iluis- gerief, Nagels en Punten, Staal, Vijlen, Ketensin alle soort, specialiteiten voor ondernemers, timmer- mans, meubelmakers, beeldhouwers, srneden, sloten- makers, mekaniekmakers, zeilmakers, behangers, sclioenmakers, zadelmakers, blikslagers en verdere beroepen, kortom alles wat men kan verstaan onder de benaming van IJZERH A NDEL OP HET LEVEN, tefjen Invaliditeit en Onjjcliikken, 's GRAVENHAGE; Buitenhof 42. TARIEYEN, YOORWAARDEN, STATUTEN en REISPOLISSEN voor 4, 8, 30, 90 en 360 dagen, verkrijgbaar bij den Hoofdagent voor Zeeuwsch- Ylaanderen te GOES. M. VAN KALMTHOUT Gz. KreukelmarktGoes. VADERS en MOEDERS wilt gij in de lange WINTERAVONDEN een aangename, gezonde voor u en uwe kinder en, opgeluisterd door KEUJRIGtE PLATEN, abonneert u dan op deze kost sleclits een cent per dag of f 3,60 een geheelen jaargang. OP NIEUW ONTVANGEN: De gebreveteerde onontplofbare lamp in nikkel, brons of koper. Alsmede alle soorten van VERLICHTINGS-ARTIKELEN, voorhanden bij HENRI IJ 8EBAE RT-VERBE EC R, handelaar te KOEWACHT (Provincie Zeeland) alsmede bij JAN HEMELAER, Blikslager te AXEL. N.B. De menigvuldige ongelukken, welke men dagelijks in de dagbladen leest, veroorzaakt door de gewone petroleumlampen," zullen welhaast het publiek doen begrijpen geene andere lampen dan alleen de VEILIGTIEID8 LAMP (Systeme Lietar) te gebruiken. Yoor Hoesten, Verkoudheid, Asthma, Borstaandoeningen, enz. is geen aangenamer en zekerder middel als de alom bekende van W. H. ZICKENIIEIMER te Mainz. Redburg, (Rijnprov). Mijne vrouw, die aan Asthma lijdt, heeft eene proef met uwen Borst-Honig genomen en vindt zich na het gebruik zeer verlicht. J. BRiiNNAGEL, Keizerl. Post-Directeur. gffljgT Alleen e c h t UREN VAN YERTREK GEDURENDE DE MAANDEN December 1883 en Januari en Februari 1884. I Van Ylissingen naar Breskens, vm. 6,30 nm. *1,en 3, ig ij Breskens naar Ylissingen, 7,1,30 3,30. Zoo noodig zal de stoomhoot tot uiterlijk 1,30 uur wachten op ilen trein welke Van Viissingen n. Borssele w Borssele n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Hoedek. Hoedek. n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele. Borssele n. Viissingen Maandag. Dinsdag en Donderdag. Woens- dag. Vrijdag. Zondag en Zaterdag IL- 11,— 1L- Ieder, die een fraai hoofd met naar hebben wil, make gebruik van deze olie. Zij gaat het uit- vallen der haren tegen, versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren. Prijs 60 ct. per flacon. Hoofddepot te Delft bij A. BREETVELT Az., die dit artikel o. a. verkrijgbaar heeft gesteld bij G. W. HOUTZAGER, Ter Neuzen. met dc snelvarcnde, uilstekend voor Passagiers ingerichte Sloouischepen der NEDERLANDSCH AMERIKAANSCHE ST00MYAART-MAATSCHAPPIJ, Eerstvolgcndc Afvnarten. Van ROTTERDAM: 22 Dec. Stoomschip P. CALAND. 5 Jan. W. A. SCIIOLTEN. 19 SCHIEDAM. 2 Eebr. MAASDAM. Van AMSTERDAM 29 Dec. Stoomschip AMSTERDAM. 12 Jan. ZAANDAM. 26 LEERDAM. 9 Febr. EDAM. Biljetten naar New-York en alle plaatsen der Vereenigde Staten worden tot billijke prijzen afge- geven door de. Direetie te Rotterdam en hare bekende Agenten. Spoorwcg Ter NeuzenMeclielen. v.TerNeuz.n.St.Nic. enMech.t?,30 10,05 12,30 6,10 Sluiskil Axel Hulst Clinge Aankomst te St. Nicolaas Mechelen 6,38 10,12 12,45 6,10 6,48 10,20 1,10 6,27 7,08 10,40 1,40 6,45 7,30 10,58 2,10 7,03 7,50 11,15 2,40 7,20 9,25 12,27 4,18 8.30 v. Mech.n. St. Nic. enTerNeuz. 6,53 10,40 1,47 6,05 St. Nicolaas naar Ter Neuzen 8,05 11,55 3,20 7,30 Clinge 8,2412,14 4,00 7,48 Hulst 8,48 12,38 4,30 8,10 Axel 9,08 1,00 4,55 8,30 Sluiskil 9,17 1,08 5,10 8,40 Aankomst te Ter Neuzen 9,25 1,15 5,20 8,50 CORRESPONDENTIE. v. St.Nic. n. Antw. 8,00 10,03 11,45 3,14 6,10 8,10 Antw. n. St.Nic. 7,12 8,52 10,55 2,05 3,45 5,12 6,35. St.Gillisn. Moerbeke 8,17, 10,10 12,15 5,05 8,20 Moerbeke n. St.Gillis 7,00 9,35 11,30 1,35 6,35 Spoorweg Ter NeuzenGent. v. Ter Neuzen n. Gent 6,00 10,30 5,40 Sluiskil 6,08 10,38 5,48 Philippine 6,15 10,45 5,55 Sas van Gent 6,25 10,55 6,03 Selzaete 6,40 11,10 6,10 Aank. te Gent (Station Etat) 7,25 12,00 6,56 v. Gent n. Ter Neuzen 8,33 12,25 5,20* 8,13 Selzaete 9,15 1,15 6,05 9,17 Sas van Gent 9,29 1,35 6,20 9,24 Philippine 9,38 1,45 6,27 9,32 Sluiskil 9,48 1,53 6,35 9,37 Aank. te Ter Neuzen 10,00 2,05 6,45 9,45 CORRESPONDENTIE. v. Selzaete n. Eecloo 6,42 9,15 11,10 1,23 6,13 Eecloo n. Selzaete 8,23 10,20 12,19 5,15 8,15 Gent n. Brussel 7,39 8,15 9,43 11,06 12,31 1,55 4,15 4,35 5,06 8,11 8,23 9,85. v. Gentn. Brugge en Ostende 8,35 9,41 10,22 1,23 3,25, 4,14 6,47 7,23 Stoombootilienst WalsoordenVlake. v. Walsoorden n. Vlakevm. 6,00 9,00 nm. 3,00 Vlake n. Walsoorden: vm. 7,40 nm. 12,00 4,30 Spoorwejj ViissingenRoosemlnal. v. Vlssingen n. Roosendaal 5,50 6,50 7,20 9,30 2,10 5,10 7,20 Stoomtram ViissingenMiddelburg. v. Ylissingen: vm. 8,00 9,30 11,00 nm. 1,00 2,80 4,00 5,30 7,00 8,30 10,00 v. Middelburg: vm. 8,40 10,10 12,00 nm. 1,40 3,10 4,40 6,10 7,40 9,10 10,45 Stoombargedienst tussclien Middelburg en Viissingen. v. Middelburg: vm. 5,00 6,30 8,00 9,30 11,00 nm. 1,20 2,30 3,30 5,00 7,00 8,00 Ylissingen: vm. 5,45 8,00 9,40 11,00 m. 12,00 nm. 2,30 "3,80 4,45 6,45 8,05 9,00 TE TE lit met nevenataand fabriekstempel in flessehen van 11. 2, fl. 1 en 65 cent te Ter Heuzen, J. Doiize Az.Axel, J. Wifcland, Breskens, W. WemelsfelderGroede, J. Serle Hollestelle; Hulst, J. Borghstijn; Oostburg, B. de Die; Philippine, J. B d'Hooghe; Schoondijke, J SchijveSag van Gent, wed. J. P. Pauweh; Sluia, J. P. Leijssenaar Noest; Zaamslag, wed. A. van Fraaijenhovc; Zuiddorpe, A. Moerdyk. n H II vm. 7,45 um- 2,20 8,15 2,50 vm. 10,30 vm. 7,45 um. 2,20 8,15 2,50 6^30 vm. 10,*30 door n 11, vm. 7,45 8,15 10,30 11- 10,30 vm. 7,45 8,15 10,30 11,— 6,30'sm. 12,— door nm. 12,30 vm. 7,45 8,15 1 10'30 t.J. V Mevin Jr., IJzeadijlce P. de Witte Janssen, Hulst. M» P. van DalenTholen. Wed. A. van Fraaijenhoven, Zaamslag. J SmitsZierikzee. J. Wvan Brabandt Brouwers- haven. We Fag ginger Aver, Middelbarg De HildernisteGoes. TUSSCHEN DIRECT, Deze treio loopt alleen dea Vrydaga tot Ter Nenzen, de overige dagen tol Selzaete.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 4