Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 1939. Zaterdag 15 December 1883. 23e Jaargang J BEKENDMAK1NG. GRAAMARKT te TER NEUZEN Hi Binnenland. VI ABONNEMENT: Per drie maanden binneu Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. ADYERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer er jaar, tot veel verminderden prijs. Hit bind verachljnt Uin§dns- cn Vrljdagavond bt| deu nitgcver J. K. G. D H O Al T te Ter Nenzen. op Donderdng, 27 December a. s., in plaats van op Woensdag te voren (2en kerstdag). Ter Neuzen, 11. December 1883. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. YAN BO YEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. In Frankrijk is de volksvertegenwoordiging niet zeer tevreden over den loop der zaken in achter- Indie, want het kan niet ontkend worden, dat de overgelegde bescheiden met betrekking tot den veldtocht in Tongkin over't algemeen een slechten indruk hebben gemaakt. Men verwijt de regeering, dat men op een onderhandsche wijze het land in dezen veldtocht heeft medegesleept met het blijk- bare doel, om de Kamer voor een voldongen feit te plaatsen. Reeds gedurende een paar dagen worden in de Kamer de besprekingen over de aan- gevraagde Tongkingelden voortgezet. Bij de eerste zitting was de belangstelling zeer groot. Alle Ministers, behalve die van binnenlandsche zaken, zaten op hun plaats, terwijl de Duitsche en de Oostenrijksche gezanten in de diplomaten-loge verschenen om te hooren wat er gezegd en be- sloten zou worden. De Kamerleden, die zich tot nog toe hebben laten hooren waren alien zeer scherp ten aanzien van het regeeringsbeleid. Dat de aangevraagde gelden zullen worden toegestaan lijdt echter geen twijfel, die trouwens reeds //Waarde genoten" zijn, doch omtrent de orde van den dag, die daarbij zal worden aangenoinen, valt nog weinig te zeggen. De regeering schijnt gehoopt te hebben op belangrijke berickten omtrent den voorspoed der Fransche wapenen, doch tot nog Soe blijven die uit, of wat er komt is althans niet zeer belangrijk. In Egypte wordt de loop van zaken, na de ontzettende nederlaag door Hicks—pacha tegen den valschen profeet geleden, steeds bedenkelijker voor de Egyptische regeering Cn voor Engeland, dat wel verplicht is haar te schragen. De struisvogel- staatkunde in deze zaak gevolgd mist geheel haar doel, want opnieuw heeft het Egyptisch legereen zwaar verlies geleden, dat het aanzien van den Mahdi slechts verhoogen zal en het Egyptisch gezag in 't Zuiden den laatsten slag kan toebrengen. Een bericht uit Aden aan de Roode zee te Kalro ontvaugen, meldt dat talrijke benden van opstande- lingen uit de bergstreken deu 5 dezer vijf com- pagnien van het Egyptische leger, die in den omtrek van Suakim een verkenningstocht deden, hadden aaugevallen. Na een verbitterd gevecht FEUILLBTON. 8) D E Z U S T E R S. z/Neem mij niet kwalijk, juffrouw, dat ik u stoor. Uw grootpapa is stellig niet thuis Emilia vertooude weer zeer lieflijk beide groefjes in haar wangen, omdat zij merkte, dat de bezoe- ker naar den das had gekeken en nu meende, dat hij Pauline voor had. Zij antwoordde ^Ilet spijt mij, dat grootpapa juist uit is. Een oud vriend kwam van morgen hier en nu zijn zij sameu de stad rornl." „Eu uw moeder Die is op haar kamer. Wilt gij haar spreken?" ,/0 neeu, tocli niet," antwoorde Alfred fluks „ik wilde rnaar weten, hoe zij het maakte." „0, dankje," zei Emilia, die groote moeite had om zich goed te houden, //zij maakt het tamelijk goed maar gisteren had ze weer hoofdpijn." Dat spij t mij Het weer was in den laatsten tijd ook zoo verander- lijk." Yiudt gij dat? Mij dacht toch, dat wij aan- houdend zonneschijn gehad hadden." „Ja, inderdaad, maar het was gruwelijk heet!" zei Alfred verlegen wegens zijn abuis. ,/Uw zuster is zeker ook uit? Toen ik straks langs kwam meende ik u beiden aan het raam te zien. Maar daarin heb ik mij stellig vergist." //Toch niet," zei Emilia, ,/wij waren beiden hier, maar mijn zuster heeft de week en moet werken." Er werd weer gezwegen. Alfred was bij Emilia's waren de Egyptische troepen geheel vemietigd en het eenig kanon dat zij hadden door de opstande- lingen buit gemaakt. Deze jobstijding is nu sinds bevestigd, want nieuwe berichten omtrent deze nederlaag zeggen, dat verspieders in de stad waren teruggekeerd, die het bericht brachten van de verschijning nabij de stad van een vijandelijke macht van eenige honderden manschappeu. Turkije blijft, zooals te verwachten was, het oog op Egvpte houden. Yan het plan van den Sultan om er troepen heen te zenden ter bestrijding van den Mahdi, die ook het geestelijk gezag van den grooten Ileer groote afbreuk doet, hoort men nietsmeer, daar Engeland dit ook niet duldeu zou. Thans echter moet de Turksche regeering aan de Eugelsche hebben medegedeeld, dat zij voomeinens is eenige oorlogschepen naar de Roode zee te zenden, om aldaar langs de kusten te kruisen. Engeland heeft daartegen hoegenaamd geen bezwaar, mits de Turk sche vloot in overeenstemming handelt met de Britsche oorlogschepen. De Sultan krijgt dus maar half zijn zin, maar het is een begin zal hij denken en dat is altijd moeilijk. Griekenland legt zich vooral toe op geld maken. Alle inkomsten zijn reeds geborgd en toch wil men weder 7 5 millioen gulden leenen. Het spreekt vanzelf, dat zoolang men leenen kan, men ook interest betalen zal, maar in het eind zwijgen de violen. Of de Kamer reeds haar toestemming heeft gegeven of dat de minderheid door weg te blijven voortgaat het nemen van wettige besluiten onmogelijk te maken, wordt niet gemeld. Het is niet alles Koning van Griekenland te zijn. Daar is zeker toepasselijk,/Sic transit Gloriam" I tali e acht het ook noodig om eenige maatregelen van voorzorg te nemen met het oog op de moge- lijkheid van een oorlog tusschen Frankrijk en China. De regeering heeft althans de Engelsche regeering verwittigd van haar voornemen om drie oorlogschepen, waarvan een nog in Australie is, naar Singapore te zenden, vanwaar zij gezamenlijk naar de Chineesche kusten vertrekken zullen. Uit Engeland wordt gemeld, dat deze week tusschen Lord Derby en de afgevaardigden van de Transvaal een sameukomst zal plaats hebben om over de verschillende onderdeelen der onderhandelin- gen van gedachten te wisselen. De grootste moei- lijkheid bestaat in het bepalen van de zuidwester grens. De afgevaardigden gelooven dat de Traus- vaalsche kwestie voor kerstmis op bevredigende wijs zal geschikt zijn. Z. M. heeft benoeind tot ontvanger der direc- te belastingen en accijnsen te IJzeudijke c. a. A. Berg, thans ontvanger der zelfde middelen te Breskens c. a. uitnoodiging gaan zitten, maar hij zat maar op een hoekje van den stoel, alsof hij elk oogenblik wilde opstaan en hij scheen maar niet op zijn gemak te wezen. Hij begon wel weer te praten maar het ging hem niet van harte en Emilia had lieimelijk genoegen over zijn merkbare ver- legenheid. Maar eindelijk stond hij toch op om heen te gaan. //Juffrouw, zou ik mijn compli- menten aan de familie mogen verzoeken?" z/Ik zal ze overbrengen, mijnheer." Alfred ademde ruimer, toen hij eindelijk aan de deur was. Hij vond het ongelukkig, nu hij Emilia heden niet had gezien. Bij Pauline had hij altijd een zeker onaangenaam gevoel, dat misschien kwam, omdat zij zoo goed op zijn minnares geleek, dat hij ze niet eenmaal uit elkander kon kennen. Het was Emilia's gedaante wel, maar Emilia's hart niethet was een spiegelbeeld van zijn ideaal, dat storend, niet verzoenend op zijn lieide werkte. Toen hij de kamer verliet en door den gang naar de voordeur wilde, ging schuiu tegen hem over de keukendeur open en Emilia, zij droeg immers den donkeren das, trad in den gang. Zoodra zij hem bemerkte scheen zij terug te willen, alsof zij een ontmoeting vreesde. Misschien wegens haar werkpakje. Maar daar had zij toch ongelijk in; met den witten voorschoot stond het haar prachtig lief. De lui- tenant bloosde, zoodra hij haar zag en ijlde haar te gemoet. Hij gaf haar een hand en zei met Z. M. heeft den dirig. officier van gezondheid 2e kl. te Bergen op Zoom P. F. Meuleman, van het personeel van den geneesk. dienst der land- macht op pensioen gesteld en het bedrag van het pensioen bepaald op f 1600 's jaars. Ged. Staten van Zeeland hebben bepaald, dat de jacht op klein wild, met uitzondering van die op houtsnippeu, zal gesloten worden op Maandag 31 December a. s. In April aanst. zal een vergelijkend onder- zoek plaats hebben van adspiranten voor de betrek king van surnumerair bij de posterijen, waartoe 20 plaatsen ter vervulling zijn opengesteld. De adspiranten behooren zich voor 1 Maart aanst. bij een op zegel geschreven request tot den Minister te wenden. De politie te Rotterdam vestigt de aandacht op het feit, dat zich in de Rottestraat 2 aldaar hebben gevestigdJohannes Kooijman en zijn huisvrouw Geertruida Optensieke, op wier naam goederen worden gekocht. Haar naam komt ook voor onder brieven op advertentien. Deze brieven hebben in schrift overeenkomst met dat van Yan Dolder, berucht geworden onder de firma Doesburg Co. De commissie voor werkverschaffing te Joure heeft hare onvermoeide pogingen gedurende een tijdvak van vier jaren, om in den winter aan le- digloopende arbeiders een redelijke daghunr te bezorgen door het maken van klompen, met on- gunstigen uitslag bekroond gezien. Wegens den geringen moreelen steun en de tegenwerking van meer dan eene zijde ondervonden, heeft de com missie besloteu, den aanmaak van klompen te staken. 's Rijks middelen hebben in November opge- bracht 10,283,621,71$ tegen 9,848,713,02$ in November 1882. Een twaalfde der raming bedraagt f 8,659,931,19. Gedurende de elf verstreken maanden van 1883 was de opbrengst 95,844,783,28. Geraamd bedrag 95,259,243,00. De Dymphna, het schip van de Deensche poolexpeditie, onder bevel van luit. Hovgaard, is behouden te Konenhagen aangekomen en heeft daar de instrumenten en de verzamelingen der Nederlandsche poolexpeditie aangebracht. Aan een ingezonden stuk uit Oud-Beijerland in de N. R. Ct., ontleenen wij de volgende ver- melding van een paar feiten uit de jongste treu- rige tijden Een boekje, getiteld Koepokinenting of de mo- derne pest (door een natuuronderzoeker) te Dord recht uitgegeven, deed in Oud—Beijerland kort na het uitbreken der vreeselijke ziekte de rondte bij een zeker soort personen, die ik gerust toen nog durfde noemen //twijfelaars." Een van hen (de discretie en het leedgevoel verbieden mij vroolijken blik: ,/0, juffrouw, hoe blij ben ik dat ik u nog even kan groeten!" ,/Ge zijt erg vriendelijk, mijnheer," zei het meisje lachend en Alfred ging voort/Pauline heeft mij al ge zegd, dat gij van daag druk huiswerk hadt." //Paulineriep het jonge meisje schijnbaar ver- baasd. /,Dat herinner ik mij niet, Ge zijt weer in de war; ik ben Pauline!" //Gij?" riep Alfred verlegen, terwijl hij onwillekeurig en twijfelend naar den donkeren das keek." //Maar hoe is dit mogelijk? Uw zuster daarbiunen" //Is Emilia, die met u buiten was." ,/Ja maar ik dacht," stamelde Alfred. „Wat dacht gij?" vroeg Pauline met een schalkschen blik. //Ik ik dacht dat de de dassen" //Welke dassen?" vroeg Pauline doolbedaard. //Nu, dat uw dassen uw onderscheidingsteekenen waren." z/Soms wel, maar niet altijd. Gij kunt u daar niet altijd naar richten, omdat wij nog al eens verwisselen." //Maar juffrouw, sinds ik tot mijn genoegen uw huis mocht betreden, kon ik er mij toch zoo goed naar richten, dat" „Dat ge mij dikwijls als Emilia cn deze even dikwijls als Pauline begroettet, zoodat ik geloof, dat ge een bijziende zijt," sprak het meisje spottend. z/Ik heb oogen als een valk!" riep Alfred. z/Dan zijn uw aanhoudende vergissingen onverklaar- baar en voor ons niet vleiend. Er moet toch onderscheid in onze trekken zijn. Of gelijken wij elkander als twee notendoppen Mijn lieve zijnen naam te noemen) trachtte, misleid door die brochure, anderen door het laten lezen van dat boekje tot zijn gevoelen over te halen, om vooral niet te voorbarig te zijn met de vaccinatie. Wat gebeurdt er? In het huisgezin van denzelfden man wordt na verloop van eenigen tijd pokziekte geconstateerd. Alle overige kinderen worden zoo spoedig mogelijk uit de woning en omgeving verwijderd. Strenge afzondering had er plaats. De oudste dochter echter, een lieftallige maagd van ruim 18 jaren, kon er niet toe overgaan, vader, moeder en de zieke te verlaten. 't Gevolg er van? Zij, die overal, waar zij in Oud-Beijerland verscheen, een zunnestraal achterliet, werd ook aangetast. De eerste patient herstelde, de tweede, ik durf haar noemen de lieveling der gemeente, bezweek. Het bovenvermelde boekje had dienst gedaan. Thans zijn al de kinderen gevaccineerd, en er is geen geval in dat gezin meer voorge- komen. Een ander geval, meer afdoende voor de vac cine. Een hoofd van het gezin, bekend als go» loovig Christen, wordt ongesteld. De dokter wordt ontboden en moest constateeren //pokziekte." Al spoedig bleek het hem, dat hij hier te doen had met de meest gevaarlijke soort //bloedpokken." Zijn plicht als mensch vervullende, bereidde hij den lijder voor op het waarschijnlijk te wachten verloop dier ziektesterven. Uit eigen beweging verzocht toen de lijder, met den dood voor oogen, (een tijdstipwaarin huichelarij wel niet zal worden oudersteld) den dokter zijn vrouw en kin deren te vaccineeren. Hieraan werd voldaan en niettegenstaande uit dat huis een oppassend man en vader naar de laatste rustplaats werd heenge- bracht, bleven de anderen tot nu toe verschoond van die ziekte. Omtrent de daders van den moord onder Itaalte verneemt men nog de volgende bizouder- heden Na de arrestatie van de gebroeders Arends, die ten huize van zekeren Anton Schepop, bij wien zij in kost waren, plaats had, is ook deze laatste in hechtenis genomen, als vermoedelijk aan den moord medeplichtig. Dat in geen geval reeds be- slist is, dat de arrestatie tot niets heeft geleid, blijkt wel daaruit, dat Maandag jl. aan Ulkeman en me erdere personen, die de moordenaars zouden gezien hebben, de portretteu der drie in hechtenis genomenen zijn voorgelegd. Op het eerste gezicht hiervan hebben alien verklaard, dat zij op den dag van den moord de twee personen Anton Schepop en Gradus Arends hebben gezien; ook I lkeman moet daaruit beide personen als de daders herkend hebben. Of en in hoeverre de jonge Arends, die ook in arrest zit, in deze zaak betrok- den is, is nog onbekend. juffrouw, toch niet! Juist uw levendige gelaats- trekken brengen mij aanhoudend in de war. Als ge maar eenig verschil in uw kleeding wiidet maken. //Dan kan ons de geheele stad naar de kleur van ons kleed noemende roode, de witte of de blauwe en daarvoor pasik. Maar mijn werk wacht mij. Als het eten niet klaar is, zoodra grootpapa thuis komt, dart is hij ontevreden." Met een vriendelijk knikje liuppelde zij weg. Alfred ging, als droomde hij, den trap af. Beneden voor de huisdeur ontmoette hem de ritmeester, maar dezen zag hij niet. Hij stak den weg dwars over en bleef lang in gedachten op en neer loopen, tot eindelijk hem een hand op den schouder werd gelegd. Er werd geroepen: „IIo, Alfred! zoo in gedachtenWaar komt gij vaudaan en wat ligt u op het hart?" De jonkman keek snel en bijna bang om; maar toen hij zijn vriend herkende, greep hij diens arm. Hij trok Karel rnede en zei//lk wordt er nog gek van, Karel. Zoo iets is mij in mijn geheele leven nog niet gebeurd." //Daarvoor zijt gij ook nog jong genoeg!" zei Karel lachend. //Maar wat is het toch, als ik mag vragen? ,/Ik kom juist van den ritmees ter en ik moet u zeggen, dat ik sinds eenige dagen iets gevoel, waarvan ik mijzelf geen reken- schap kan geven." //Gij bemint Emilia en dweept met haar, niet waar?" (Wordt vervolgd.) r jr TER VEimSI HE (OIRWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1