Adr. H. Donze-Pothoven, Nieuwstraat, MOQRD-AMI Door omstaMiiteilen te loop: H EEN WII0NilUIS A. B0LIER voorheen A. TII0W ®s> Ve eren en Kapokken Bedden, ilatrassen enz., in soorten. GOIIDVISCH, litefJi61 MW-TOBK 0 III DERWIJ S. 53 S0® 2?3 VERZEKERfltlG-IHAATSCHAPPIJ !L 3 0 If 31 Moscowa, Flocone, Ratine, Vries, Flanellen, Raaien, Wollen, Gestikte en Katoenen Dekens, VEEREN EN KAPOK BEDDEN, ONDERWIJZER Pakketdienst HOOGAAR TS DE BIEUWE LONDON C. J. ROOM AN, te Goes. Een cent per dag. H0NDERDEN a\ lossing: STEENROLEN. Wollen, Chitsen en Ratoenen Dekens, Baaien, Bevers, Duflels en meer andere Winter Goederen. STEEDS IN VOORRAAD Erkenning. Geen ongelukken meer Geen branden meer!! 'TEE NEUZES. VOORHANDEN: BOWTW/ DRK E IV KANADA POTEN ItdOPT M O S T E R D, Eerste Nederlandsche Hoofdagentschap voor Zeeuwsch-Vlaauderen AtE\rr,\ (xEVIIAACiD. „De Katholieke IUustratie" RUHR-KACHELKOLEN, TE TER NEUZEN. 15 (System© Li6tar) VVEKEL1JKSCUE MAILDIHIST STOOMBOOTDIENST OP DE WESTER-SGHELDE. HUIS van GEMAAKTE KLEEDEREN en OP MA AT, bericht dat elkeu Donderdag de coupeur van het huis Delbecq Co. te Gent, bij hem aan huis is te spreken of te ontbieden. Wat niet aan de verwachting voldoet wordt terug genomen. ALSMEDE EENE PRACHTIGE SORTEERING Uit hoofde van de opening weldra van eene nieuwe school voor' openbaar lager onderwijs in de korn der gemeente TEE NEUZ EN, worden opgeroepen sollicitanten naar de betrekking van aan de scholen A en II voor dat onderwijs aldaar, om zicli spoedig, sehriftelijk en met overlegging van stukken, aan te melden bij den Burgemeester. De jaarwedden zijn aan school A met hoofdakte f 750,zonder deze 600,met verhooging om de 2 jaren met f 50,en dadelijke verhooging met f 25, voor iedere bijakte. Maximum: met hoofdakte f 1000,zonder deze f 800, aan school II met hoofdakte en akte voor de Eransche, dan wel Engelsche of Hoogduitsclie taal f 800,zonder hoofdakte, doch met akte voor een der voornoemde talen f 750,met ver hooging om de 2 jaren met f 50,en dadelijke verhooging met f 25,voor iedere niet ver- plichte bijakte. Maximum: met hoofdakte f 1100,zonder deze f 900, NAAR A S Jfr De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart- iVIaatselia(t]ilj expedieert van nu af met hare Poststoomschepen tegen billijke prijzeo, PAKJES en PA K KETTEN, naar alle plaatsen der V-eree- nigde Staten van Noord—Amerika. Tarieven en verdere inlichtingen gratis en franco ver- krijgbaar bij de DIRECTIE te Rotterdam en hare bekende Agenten. Een goed onderhouden met volledigen inventaris, groot 18 tonnen, te bevragen bij JAN FRANC1ES DE BRU1JN, schipper te Ossenisse. puike kwaliteit, van verschillenden wasdom, en te koop, bij P. J. MAERTENS, te Hulst, tegen concurreerende prijzen. de beste der parfumerien om de grijze haren hunnc natuurlijke kleur terug te geven. Prijs 1,50 per flacon. Verkrijgbaar bij JULES I BAVlilRE teTer Neuzen E. A. KRUIJSSE te Axel; Er. DELLAERT te Westdorpe en A. MOERDIJK te Zuiddorpe. Yoor Hulst en omstreken alleen verkrijgbaar bij J. W. WARNIER, kapper te Hulst, Hout- markt. WIE LIEFHEBBER IS VAN GOEDE koope (lien te Hontenisse (Mo 1 enhoek) bij E. PLASSCHAERT. OP HET LEVEN, tegen Invaliditeit en Ongelukken, 's GRAVENHAGE (Bultenhof IVo. 42.) Directeur: B. JANSE Johzn. CommissarissenJhr. E. G. E. MERKES VAN GENDT, Den Haag; J. VAN SONSBEECK, HoornMr. A. E. K. HARTOGH, Mr. A. I. E. JOLLES en D. DROST Jr., Amsterdam; Mr. H. I. DIJCKMEESTER en Mr. I. A. ALTINK BbS- KEN, Gorinchem; Mr. E. H. I. M. VAN ZINNICQ BERGMANN, 's Hertogenbosch, en Mr. R. EEITH, Groningen. Wiskundige adviseurs: Prof. Dr. G. J. LEGE- BEKE, Delft: L. JANSE Bz., Amsterdam; ge- neeskundige adviseursDr. J. COERT, 's Graven- bage; Rechtskundige adviseurs: Mrs. A. E. K. HARTOGH en P. PET, Advocaten en Procureurs, Amsterdam, Heerengracbt no. 455. Contracten van Levensverzekering, Persoon- lijke verzekeringeu tegen ongelnkken in en buiten beroep en Verzekeringen tegen zeegevaar. REISPOLISSEN van 4, 8, 30, 90 en 360 dagen. VADERS en MOEDERS wilt gij in de lange WINTERAVONDEN een aangename, gezonde voor u en uwe kin der en, opgeluisterd door KEUHIQE PLATEN, abonneert u dan op deze kost sleelits een cent per- dag of f 3,60 een geheelen jaargang. schipper G. Wemmeks met een lading puike grove tegen den laagst concurreerenden prijs, voor reke- ning van J. A. STEELINGSMA, Oostsluis, Ter Neuzen. In lossing tot Dinsdagmiddagpuike grove voor rekening van P. A. ADRIAANSENS. Walsoorden, 6 December 1883. met annex GROOT PAKHUIS, waarin bandel in Meel en Veevoeder wordt uitgeoefend en waarbij een Hooi- en Strooperserij is. Inlichtingen te verkrijgen bij J. VAN DE REE te Ter Neuzen. In bet belang van alle lials- en borstlijders acbt ik bet voor I mijnen plicbt om zonder uitnoodiging te verklaren, dat de Rij il ia lids ell e Oruiven-Borsthonig van W. H. ZICKENHEIMER te Mainz zich in mijn huisgezin als een voortreffelijk middel tegen hoest, hats- en borstkwalen bewezen beeft. De uitwerkir.g van dit buismiddel was dikwijls eene werkelijk verrassende en zelf bij hardnekkige kwalen had reeds na kort gebruik een aanmerkelijke verlicbting plaats gevonden. Ik kan dus dit aangename sap uit volste overtuiging dringend aanbevelen. Erfurt, 8 April 1883. Dr. VORBRODT, Stadscboolraad. De Rijnlandsche Druiven-Borslhonig, sedert 17 jaren uit bet extract van uitgelezene Rijnlandsche wijndruiven en drievoudig gezuiverde rietsuiker in vorm van vloeibaren honig alleen echt bereid door W. H. Zickenheimer te Mainz, is het edelste, aangenaamste en krachtdadigste huismiddel bij hoest, heeschheid, verslijming, bals- en "borstkwalen, boesten der kinderen enz. en door ontelbare erkenningen gunstig bekend. Elke ilesch draagt het nevenstaande merk, even als in bet glas als op de etiquet den naam van den uitvinder en fabrikant. blocdroode en roodbonte TE KOOP bij J. GEERS, visscber te Ter Neuzen. Prijs 35 cent per stuk, §§8^81^^ Bij den ondergeteekende zijn weder BrV te bekomen II EE EE en GEDEELTEN IOTEN der 314e Ned. Staats-Loterij, waarvan de trekking begint op Maandag 10 December. J. K. VINK. Axel, 3 December 1883. Iledeu bad ik het genoegen van den Weledelen Zeer Geleerden Heer Doctor WAP bet volgende scbrijven te ontvangen Te Delft, den 1 Mei 1878. Zeer geachte heer Breetvelt. Ter gelegenheid van mijn twee-en-zeventigste geboorteverjaardagfeest, voel ik mij gedreven tot bet volbrengen van een Erkentelijkheidsplicht te Uwen opzicbte, door namelijk, hulde te brengen aan de onwaardeerbare dienst, mij bewezen door de voortreflijke Watten (Abshaubbins,) in Uwe fabriek vervaardigd, en die, zonder eenigen twijfel, op den naam van G EZON DIIEIDS WATTEN alle aanspraak maken mogen. Ik ten minste, beb er den beilreiken invloed onbetwistbaar van ondervonden, in den afgeloopen winter, ter genezing eener pijnlijke en verontrus- tende beenwonde, die mij maar al te lang vreeslijk kwelde en nu, eindelijk, gebukt beeft voor de heelende kracht Uwer aanhoudend toegepaste Watten. (Was geteekend.) Dr. WAP, Ik wenschte op dit bericht de aandacht van het publiek te vestigen, tevens verzoekende, wel te lctten op de ecbte soort, alle onderteekend door A. BREETVELT Az. Verkrijgbaar a 30 cents per pakje in de be kende depots bij G. W. HOUTZAGEB, Ter Neuzen. OP NIEUW ONTVANGEN: De gebreveteerde onontplofbare lamp in nikkel, brons of koper. Alsmede alle soorten van VERLICHTINGS—ARTIKELEN, voorhauden bij HENRI IJSEBAERT-VERBEECK, bandelaar te KOEWACHT (Provincie Zeeland) alsmede bij JAN HE 11 EE VEII, Blikslager te AXEL. N.B. De menigvuldige ongelukken, welke men dagelijks in de dagbladen leest, veroorzaakt door de gewone petroleumlampen,] zullen welbaast het publiek doen begrijpen geene andere lampen dan allien de VEILIGHEIDS LAMP (Systcme Lietar) te gebruiken. met de snelvarenile, uilslekend voor Passagicrs ingerichte Stoomschepeo der NEDERLANDSCH AMERIKAANSCHE ST00MVAART-MAATSCHAPPIJ, Eeretvolgendc Afvaartcu. ATan ROTTERDAM: Stoomschip P. CALAND. W. A. SCHOLTEN. SCHIEDAM. MAASDAM. Van AMSTERDAM Stoomschip EDAM. AMSTERDAM. ZAANDAM. LEERDAM. Biljetten naar New-York en alle plaatsen der Vereenigde Staten worden tot billijke prijzen afge- geven door de Directie te Rotterdam en bare bekende Agenten. 22 Dec. 5 Jan. 19 2 Febr. 15 Dec. 29 12 Jan. 26 UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAANDEN December 1883 en Januari en Februari 1884. I Van Vlissingen naar Breskens, vm. 6,30 nm. *1,en 3, Breskens naar Vlissingen, u 7,1,30 g 3,30. Zoo nood ig zal de stoomboot tot uiterlijk 1,30 uur wacliten op den trein welke ten 12,37 moet aankonien. Maandag. Dinsdag en Donderdag. Woens- dag. Vrijdag. Zomlag Zaterdag io!so 11,- Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van 2 gulden. 1 gulden en 65 cent, te Ter Neuzen: J. Donze Az.; Axel, J. Wielandj Breskens, W. Wemelsfelder; Groede, J. Serle Holleatelle; Hulat, J. Borghatijn; Oostburg, B. de Die; Philippine, J. B. d'Hooghe; Schoondijke, J SchijveSaa van Gent, wed. J. P. PauweU; Sluia, J. P. Leijasenaar Noeat; Zaamalag, wed! A. van Fraaijenhove; Zuiddorpe, A. Moerdijk. P. Luteijn Biervlitt. W. Faginger Auer, Middel bnrg J. Lelvoije, Vlissingen. D. HildernitseGoes. W. Vittcher, Kruinicgen. P. Print, Kloetinge. J. Haringman, Colijnsplaat. J.Smtts Zierikzee. J. ff.van Braiand.bioayten- haven. C. Boulerte Brninisse. S. Wettcrweel St. Maartensdijk, P. if. pan Da/en Tholen. I. Dominicvt, Heinkenszawd Wed. A. pan Fraijenhoven, Zaawelag. Wed. H. HarinckAxel. Mej. P. de Wilte Jansten, Hulst. C. Fattaert, Hontenisse. A. v.d.Pluijm Rz. St. Jan Steen W. A. NoestSlnis B. de l)ie, Oostbnrg. J. M. BteinlJzendijke. C. de GrooteAardenburg. G. Cornelit, Groede. W. Wexeltfelder, Breskens. TUSSCHEN DIRECT, Van Vlissingen n. Borssele Borssele n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Hoedek. Hoedek. n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele. Borssele n. Vlissingen en vm. 7,45 um. 2,20 8,15 2,50 vm. 10,30 11 vm. 7,45 nm. 2,20 8,15 2,50 j—— f 6,30 vm. 10,30 door 11, vm. 7,45 8,15 10,30 11,— 10,30 11,— vm. 7,45 8,15 10,30 11, 6,30'sm. 12, door nm. 12,30 vm. 7,45 8,15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 4