Loopvarkens en Biggen. 11 Handelsberichten. Advertentien. MEUBILAIRE GOEDEREN eenip MEUBMRE GOEDEREN, als: Terpaitini van BROED- ol MOSSELZAAE. BROED- OF MOSSELZAAD, Openbare Verkooping, Openbare Verkoepingen. 41KOPPEN van Olmen Boomen, SPARREK, Openbare Verkooping. OLMEN BOOMEN 1 Populieren boomer^ OLMEN BOOMEN, BTOGEmjIJKE STAND. Paardensnijder De landbouw-vereeniging Openbare Verkooping Polder Walcheren. 30 Kanada, Olmen en Esschen boomen, 100 Kanada boomen, 109 stuks Kanada's, Besluur der Burger Godsliuizen van Gent. openbare verkooping Sparrensnoei en Sparrentoppen. 97 zware Esschen-, 7 Olmen- en 23 Kanadaboomen, Uit de hand te hoop: OLMEN BOOMEN, Openbare Verkooping Sas van Gent, Westdorpe en Axel, I. Z a a i I a n d II. ZAAI LAND, III. Z A AIL AND, iv. V. Z A A I L A N D, Voor aanbesteding a waren 3 inschrijvings-bil- jetten ingekomen van Onder het scboonhouden is o. m. begrepen bet scboonbouden der gebouwen, portal en, gangen, ramen, deuren, kasten, beschotten, privaten, urinoirs, bestrating en afrastering rond de gebouwen enz., van de kachels, kachelbuizen, lam pen, tafels en banken en verder in de gebouwen aanwezige voor- werpen, en het aanmaken van de kachels, het vullen, van katoen voorzien, aansteken en uitdoen der lampen. Het verscliaffen voor eigen rekening der daartoe benoodigde materialen, hiervan uit- gezonderd koolbakken, schoppen, tangen en poken, waarin van bestuurswege wordt voorzien en welke voorwerpen eigendom der gemeente blijven. Het onderhoud van kachels, lampen en ramen, hieronder de noodige voorziening wegens gebroken lampenlampe- en vensterglazenonverschillig door wie of wat de schade is aangericht en of daarvan al dan met de daders bekend zijn. Yoor aanbesteding b waren eveneeus 3 biljetten ingekomen van "Voor de levering is bij loting tusschen de twee laatste inschrijvers het lot gevallen op P. van Alten. Burgem. en Weth. stellen voor de toewijzing te doen aan de minste inschrijvers, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. Yoor het benoemen van twee leden van het Burgerlijk Armbestuur waren voor de aftredende leden J. Wieland en P. van Bees twee dubbeltallen ter aanbeveling ingekomen, bestaande uit J. Wie land en B. Walraven, J. van de Bee en Adr. H. Donze. Met algemeene stemmen werd herbenoemd J. Wieland en gekozen J. van de Bee. Het suppletoir kohier van de belasting op de honden voor 1883 werd vastgesteld tot een bedrag van f 37,25. De begrooting voor 1884 van de commissie op het lager onderwijs tot een bedrag van f 64,00 wordt goedgekeurd. Voor kennisgeving werden aangenomen: a. Brief van Gedep. Staten houdende goedkeu- ring der verordening B op het onderwijs in de gemeente. b. Idem houdende goedkeuring tot het be- schikken der som op de begrooting 1883, ten behoeve voor het gehouden vergelijkend examen. c. Adres van den gemeenteraad aan den Com- missaris des Konings, houdende verzoek tot onder - steuning bij den Minister voor de gevraagde be- schoeiing of muur aan de zuidzijde van het kanaal, voor het lossen van binnenschepen, van af de losplaats voor zeeschepen aan het spoorwegterrein tot aan de Axelsche draaibrug. d. Brief van het benoemde hoofd aan school B, houdende bericht, dat hij met 1 Pebruari a. s. in functie hoopt te treden. Niets meer te behandelen zijnde sluit de voor- zitter de vergadering. Yan 16 tot 30 November 1883. STOPPELDIJK. Geboorten. Maria Johanna, d. van A. van den Branden en van C. de Bruijn. Overlijden. Isabella de Bijk, oud 27 j., d. van J. P. de Bijk en van A. C. van Herwegen. ZEET IJ I) INGE Van 4 tot en met 6 Dec. is in deze haven binnengekomen bestemd voor Gent 6 Dec. Eng. stoomb. Salisbury, kap. Winter, van Udickswall met hout. Van 4 tot en met 6 Dec. zijn uit deze haven vertrokken komende van Gent 5 Dec. Eng. stoomb. Bichard Moxon, kap. King, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Norma, kap. Atkinson, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. Bittern, kap. Cotter, naar Liverpool met stukg. In deze haven is binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 6 Dec. Eng. stoomb. Balph Creyke, kap. Eyre, van Goole met kolen. Uit deze haven zijn vertrokken na aan den spoor weg te hebben gelost en geladen: 5 Dec. Spaansche stoomb. Pebrerokap. D'Erausquin, naar Bilbao ledig. Eng. stoomb. Jutland, kap. Pisk, naar Londen met stukg. Yan 4 tot en met 6 Dec. werden langs de Oostsluizen alhier 11 binnenvaartuigen op en 43 afgeschut. Dordrecht, 6 December. Lokeren,' Tarwe, p. 106 k., fiogge, Gerst Haver. 28 Nov. 5 Dec. De ondergeteekenden P. ONGENAE, P. ZEGEBS en A. DIELEMAN, land- bouwers te Boschkapelle, verklaren bij deze vol- gaarne, dat de heer P. F. COOLSEN, operateur en verloskundige voor vee te Terhole, gemeente Hontenisse, bij hen blijken van ervaring in het vak als heeft gegeven, als hebbende een paard van een hunner, hetwelk bedoelde operatie had ondergaan, reeds den twaalfden dag daarna eenig werk ver- richt, weshalve zij genoemden heer COOLSEN bij alle landbouwers als zoodanig durven aan- bevelen. Boschkapelle, 5 December 1883. P. ONGENAE. P. ZEGEBS. A. DIELEMAN. TE ZAAMSLAG, roept alle landbouwers op, om de vergadering bij te wonen, die gehouden wordt op Donderdag 13 December a. s., in den Appel, bij Jacobus de Yisser, des namiddags ten 1 uur, om door onderlinge samenwerking het aankoopen van ge- waarborgde meststoffen mogelijk te maken. Zaamslag, Dec. 1883. K. DE KBAKEB, Yoorzitter. A. WOLFEBT, Penningmeester. JAC. BIEMENS, Secretaris. S AS VAN GENT. De Notaris Coninck Westenberg te Sas van Gent, zal op Donderdag den 13 December 18S3, des middags 12 uur, ten verzoeke zijner princi- palen, voor het sterfhuis van Mejuffrouw de Weduwe THOMPSON, te Sas van Gent, openbaar verkoopen pluimen Bed met toebehoo- T" ren, Tafels, Stoelen, Toilet- tafeltje, Lessenaar, Kachel met toebehooren, Spiegels, Schilderijen, Geleierd- en Aardewerk, eenig AVinkelgerief en hetgeen verder gepresenteerd zal worden. ZEGT HET YOOBT. Op Donderdag 20 December 1883, des namid dags 2 ure, zal aan het polderhuis in de Abdij te Middelburg, van wege het polderbestuur bij enkele inschrijving worden verpacht het recht van weg te halen van de paalwerken, aan het strand der Noordwatering, gedurende het jaar 1884, op de voorwaarden ter lezing liggende op het bureau van den Oppercommies, den heer J. Schraver, te Middelburg. De inschrijvings-biljetten moeten daags te voren ingeleverd of vrachtvrij aan het polderhuis wor den bezorgd. Middelburg, den 5 December 1883. Het polderbestuur van Walcheren, D. A. DBONKEBS, Yoorzitter. J. P. YAN YISYLIET, Griffier. De Notaris I*. Dregmans te Axel, zal ten ver zoeke van LOUIS DE WILDE, koopman te St. Gilles (Waes), (in plaats van Aug. de Meij te Zuiddorpe, zooals abusief is geannonceerd), in het openbaar verkoopen: 1 HE DEN voormiddag 11 ure, bij J. GBOOTHAEBT, aan de statie te Axel Q Op Vrijdag 14 December 1883, des voormiddags 11 ure, bij J. DEN DECKEB, te Zaamslag j en O Op Zaterdag 15 December 1883, des namiddags 2 ure, aan de schuur van A. D. YAN AEBDE, te Ter Neuzen TELKENS EENE PABTIJ Op 6 maanden crediet, mits borgstelling des gevorderd. De Notaris C. J. A. Fercken te Ter Neuzen, zal in het openbaar verkoopen A Op Woensdag den 12 December 1883, -*• des namiddags ten 2 ure precies, ten ver zoeke van JAN HUIJSSEN, landbouwer, te Ter Neuzen (Zwaantje) en de heeren Gebroeders BAABS, te Hoofdplaat geschikt voor werkhout; 36 zwareKOPPEN van Olmen boomen, alsmede de SPAAN- DEBS, liggende op de hofstede van den ver- zoeker, in de gemeente Ter Neuzen, nabij het Zwaantje, en alwaar te vergaderen. O Op Maandag den 17 December 1883, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van Mevrouw de Weduwe TEMMEBMAN, grondeige- nares, wonende te Hoofdplaat: waaronder vele zware, staande op hare hofstede, in den Lovenpolder, gemeente Hoek, bewoond door Adriaan Diele- man, alwaar te vergaderen. Q Op Maandag den 24 December 1883, des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van den heer C. DE AOS, houthandelaar, wonende te Zierikzee °P de hofstede ,/de Knol" van Hendrik Wolpert Hz., landbouwer, wonende te Hoek, tegen den Molendijk, alwaar te vergaderen. "'""''''Kllijk daarna voor gezegden WOL- EEBl, op zijne hofstede bewoond door Marinus Verbrugge, in den Willemskerkepolder, gemeente Hoek 10,000 droog KLIEEHOUT, eene groote partij SPAANDEBS en MUTSAABD. A Op Donderdag den 27 December 1883, des middags ten 12 ure, ten verzoeke van den heer CHABLES DE PIEMTUME-WALBA- VENS, grondeigenaar, wonende te Gent: waaronder zware, staande op zijne hof- stede, bewoond door J. P. Scheele, in den Oude Zevenaarpolder, gemeente Ter Neuzen, alwaar te vergaderen. Op Woensdag 26 December 1883, om 8 uren 'smorgens, door den Notaris Willems te Selzaete, onder bevoegd ambt, jaarlijksche in de Heijde en te Bostijne, onder Wachtebeke en Wijnkel, VAN SCHOONE STAANDE EN GEYELDE Y ergadering om 7 uren Js morgens, aan het //Iluis ten Halven/' te Wachtebeke, bij de Weduwe Bernardus van der Eedt. De Notaris A. M. van Ifijsoort van Menrs, te Hnlst, zal ten verzoeke van den Hoog WelGe- boren Heer Jhr. Mr. TIIEODOBE SEBBABIS, Advocaat-Generaal bij het gerechtshof te 's Herto- genbosch, op Dinsdag den 11 December 1883, des voormiddags om 9 uren, in het openbaar verkoopen staande te groeien aan den Langendamschen- dijk, gemeente Graauw. Te vergaderen aan de doorsnede bij de Zandberg. Nalatige koopers worden niet meer aangenomen. 507 stuks extra zware staande te groeien in de polders Absdale, Biet- en Wulfsdijk, op den Hoogenweg, nabij het zoogenaamde Klein eilandzich te vervoegen bij den ondergeteekenden Dijkgraaf van die polders. Hulst, den 18 October 1883. D. SEIJDLITZ, gj Door J. F. en CI. A. Carpreau, Di- recteuren van het administratiekantoor, gevestigd te IJzcmlijke, zal in het openbaar worden verkocht Ten verzoeke der erfgenamen van wijlen Mevronw P. YAN BEMOOBTEBE, grond- eigenaren te Moerbeke Op Dinsdag den 11 December 1883, des na middags ten 2 uren: metende 1,40 tot 2 meters in de koord, staande aan den tragel, nabij de hofstede bewoond door Doolaege te Schoondijke. De vergadering aan den tol no. 2. 9o Ten verzoeke van den heer A. M. LIP- PENS, senateur te Moerbeke: Op Woensdag den 12 December 1883, des namiddags ten 2 uren: Eene aanzienlijke partij metende van 1,00 h 1,20 meter, staande in de weide der hofstede van Johs. Leenhouts, in den St. Pieterspolderonder Biervliet, alwaar men vergaderen zal. N.B. Door deze verkooping komt te vervallen, de vroeger aangekondigde verkooping bij Iz. Leenhouts, aan de Sasputsche straat onder Schoondijke. Q0 Op Donderdag den 13 December 1883, des namiddags ten 2 uren, door den Dijk graaf van de Groot— en Klein Zuiddiepepolders 52 stuks lang en gave metende van 1,40 tot 1,80 meter, staande in de weide of zoogenaamde blikken, in pacht bij de weduwe P. Leenhouts, in genoemde polders, in de gemeente IJzendijke, alwaar men vergaderen zal. O Op Maandag den 17 December 1883, des namiddags te 2 uren, ten verzoeke van den heer FRANCOIS Baron HEIJNDERIJCX—DE A OLDER, grondeigenaar te Gent: 67 stuks lang en gave metende van 1,50 tot 2,10 meter in de koord staande in de hofstede van den heer ver- zoeker, in het Klein braband, gemeente Water- landkerkje, bewoond door Leopold Sturm, in de onmiddelijke nabijheid van den grintweg en dus zeer gemakkelijk voor het vervoer. ZEGT HET YOORT. De Notaris Niwe te Gent, zal te Selzaete in het openbaar verkoopen te Sas van Gent, Kleine St. Albertuspolder en AYestdorpe, Nieuwe AYestdorpepolder, groot 4 hektaren 34 aren 40 centiaren. In pacht bij Pieter Dumoletn, aan fr. 600,'s jaars. Ingesteld fr. 7400, te Westdorpe, Canisvlietpolder, groot 9 hektaren 84 aren 70 centiaren. Injpacht bij Hesters, aan fr. 1650,'s jaars. Ingesteld fr. 24,400, te Westdorpe, Oud-Papeschorre-polder, groot 5 hektaren 24 aren 40 centiaren. In pacht bij Adrien van Hove, aan fr. 700,'s jaars. Ingesteld fr. 9200,—. te Westdorpe, Nieuw-Papescborre-polder, groot 4 bektaren 49 aren. In pacht bij Frans Wil- laert, aan fr. 525,'s jaars. Ingesteld fr. 4000, te Axel, Smitsschorrepolder, groot 16 hektaren 20 aren 60 centiaren. In pacht bij Gillis van Waas, aan fr. 2000 's jaars. Ingesteld fr. 28,500, YERBLIJF Zaterdag 15 December 1883, om 1 ure namiddag, bij de AYeduwe August Maertens, te Selzaete. J. WielaDd: P. J. VersluijsArieH. Donze: zchoonhouden per school f 240,00 f 258,99 f 421,00 verwarmen per 100 uren 2,00 1,981 1,84 verlichting 1,00 0,98J 0,41 J. A. StellingsmaD. de WitteP. van Alten Btukken per 1000 KG. 10,50 9,00 9,00 acbepkolen 7,50 7,00 7,00 Door kleine toevoer was de stemming heden lnsteloos, zoodat alles tot bijna vorige prijzen langzaam opruiwden. Puike Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe, 8,20 a 8,40 nienwe f 8,30 a f 8,60. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche, 6,20 a f 6,70. Overmaasche f 6 10 a f 6,40. Gerit Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 5,50 a 6,10. Over maasche f 5,50 a J 5,90. Zeeuwsche en Vlaamsche zomer 5,00 a f 5,50. Overmaasche f 4,80 a 5 00. Haver dunne 2,70 a /3,60. Dikke /4,00 a 4,30. Paarden- boonen 7,00 a 7,60. Duivenboonen 8,00 a 8,30 Witteboonen f 11,00 a 12,00. Bruineboonen f 10,00 a 12,00. Erwten 9,00 a 9,30. Voeder 7 50 a Koolzaad 1°.00 a 12,50. Lijnzaad zaai /10.50 12,00, fr. 19,25 a 21,00 13,00 14,00 14,25 15,25 12,25 14 00 19,50 a 21,50 13,00 14,00 14,00 15,00 12,25 14 00 VAN TE f VAN ALLERBESTE GELEGEN TE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 3