Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1936. Woensdag 5 December 1883. 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekkandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind verschljnt Dinsdnj- en Vrijdagavond blj den nitgever Jt. K. G. D H O II T te Tcp Neuzen. JPolitiek. Overzicht. Er heerscht in Frankrijk vrij wat bezorgdheid wegens het uitblijven der verwachte berichten, om- trent hetgeen er in het delta-gebied der Roode rivier in Achter-Indie voorvalt. Eeeds had men hoop gehad gunstige tijdingen, bijvoorbeeld van de innemiug van Bac-Ninh te krijgen, en men vreest nu dat de Eransche troepen op ,/onverhoopte hin- derpalen" gestuit zijn. Op het Elysee is een ministerraad gehouden, waarin bijna uitsluitend de Tongkin-aangelegenheden behandeld werden, zonder dat daarvan iets naders uitgelekt is. De berichten uit Parijs ontvangen zijn talrijk en lang, doch verspreiden weinig of geen licht over den stand van zaken. De commissie uit de Kamer, die het voorstel omtrent de geldaanvraag voor het voort- zetten van den krijgstocht moet onderzoeken, heeft opnieuw een bijeenkomst gehad met de Ministers en eenige andere hooggeplaatste personen. Den vorigen dag moeten de leden der commissie zeer ontsteld geweest zijn door de mededeelingen van den vroegeren gezant Bouree, die in het begin de onderhandelingen met China leidde, en door de stukken, die de regeering hun mededeelde, daar deze geen twijfel omtrent het spoedig uitbreken van den oorlog meer zoudeu overlaten. Than3 werd zij in kennis gesteld met het door China gezonden schrijven (dat volgens gerucht als China's laatste woord moest beschouwd worden) en het daarop door Jules Eerry gegeven antwoord. De commissie keurde eenstemmig het antwoord goed en oordeelde het onnut, deze zaak in de Kamer ter sprake te brengen vdor de behandeling der geldaanvraag tot voortzetting van den krijg en wel omdat er geenerlei breuk in de wederzijdsche betrekkingen bestaat en de onderhandelingen thans nog voortduren. Zoowel het schrijven als het antwoord munten uit door onbeduidendheidbeide laten echter doorscheme- ren, dat men niet ongeneigd is een billijke schikking aan te gaan op den grondslag der reeds gesloten verdragen. Nadat de Minister van oorlog nog verklaard had, dat alle maatregelen wareu genomen om onmiddellijk 6000 man naar Tongkin te zenden, heeft de commissie het door de regeering aange- vraagd bedrag van 9 millioen aangenomen. Inmiddels meldt men ook dat Engeland aange- boden heeft om bemiddelend tusschen Frankrijk en China op te treden en dat Frankrijk bereid was om van die goede diensten gebruik te maken, mits Bac-Nmh en Sontay onder Fransch gezag kwamen. In Spanje gaat men voort met den Duitschen Kroonprins alle mogelijke eer en genoegen aan te doen, wat tot wederzijdsche betuigingen van vriend- schap en gehechtheid tusschen beide landen aan- leiding geeft. Over't algemeen is men in Frankrijk daarmede maar weinig ingenomen, maar ook in Duitschland hebben de toongevende staatslieden met leede oogen de benoeming van maarschalk FBUILLETON, 5) D E Z IJ S T E It S. Luitenant Alfred van Borsting ging inderdaad zoodra mogelijk naar den Haag. Maar toen hij er aankwam, stond hij niet weinig verlegen, om dat hij den familienaam en de woonplaats van zijn aangebedene niet kende. Den familienaam van de tante kende hij wel en de tante zou wel in den Haag wezen. Toen hij echter aan haar huis, midden in de stad kwam en den openma- kenden bedieude tamelijk verlegen vroeg, of de freule te spreken was, werd hem gezegd, dat er geen freule in huis was, maar wel een oude, be- jaarde mevrouw, de weduwe van Loswal, met een oude kamenier en een bejaarde keukenmeid. De knecht hield zich dom aangaande de nicht. Er kwamen wel veel jonge dames aan huis en me vrouw was juist met een jonge dame thuis ge- komen, Och heerdat was Emilia maar hij kon onmogelijk zeggen of het familie van mevrouw was en waar zij woonde. Daar stond hij nu. Bij mevrouw durfde hij niet naar nichtje vragen, want zij zou hem wel niet ontvangen hebben, omdat zij hem altijd zoo koel behandeld had. Hoe dom, dat hij Emilia ook niet naar heur familienaam had gevraagd! Er was volgens het adresboek maar dene van Loswal in de stad. En hoe zou hij haar nu vinden met Emilia alleen? Serrano tot gezant te Parijs gezien. Serrano is niet voor Bismark's staatkunde en een volbloed Spanjaard en vaderlander. Zij voorspellen dat Ser rano, die zijn geloofsbrieven aan Grevy overhan- digde, in geen geval lang gezant te Parijs zal blijven. In Duitschland lacheu de bladen met deze be- wering en verzekeren dat de Fransche pers eenvoudig weder het gewone Bismarck-spook ziet. In de Pruisische Kamer van afgevaardigden heeft men besloten over te gaan tot een spoedige afdoening der staatsbegrooting. Er is een overschot in de schatkist ten gevolge der naasting van de spoor- wegen door den staat. Bij een bezoek ten hove door het bureel der Kamer verklaarde de Keizer, dat de betrekkingen met Rusland goed waren en de vrede door niets in Europa werd bedreigd. In Italie heeft de Kamer ook hare zittingen hervat en deed de regeering zeer gunstige mede deelingen omtrent den staat der geldmiddelen. Ilet jaar 1883 zal een belangrijk overschot op- leveren. In 1884 treedt de afschaffing der belasting op het gemaal, die 40 millioen opleverde, in werkiug. Daarentegen keert de tabaks-alleenhandel weder in handen van den staat. De begrooting voor het eerste halfjaar sluit toch met een overschot van 2 millioen en die van het jaar 1884/85 met een overschot van bijna 7 millioen. De Minister van justitie heeft een voorstel tot afschaffing van de doodstraf bij de volksvertegenwoordiging in- gediend. In Eusland is de toestand niet zoo rooskleurig, zoowel met 's lands geldmiddelen als met die van bizondere personen. In de maand December komen niet minder dan 506 landgoederen onder den liamer, ter gezamenlijke grootte van meer dan 600,000 hektaren. In Egypte is men in het onzekere over de be- wegingen van den Mahdi. In Kharthoum is de toestand nog onveranderd. De vreemde consuls hebben de stad verlaten en het bestuur zond om mondvoorraad naar den Blauwen Nijl. Er zijn geen Mahomedanen te vinden, die tegen den Mahdi willen vechten. Zij vreezen, als zij hunne wapeus tegen hem afvuren, dat hun lood en kruit door een wonder in water zal veranderen. In Cairo waren 1200 Turken aangewezen om naarSoeakim te vertrekken. Honderden weigerden echter, omdat zij meenen, dat zij tot dienen in Soudan niet verplicht zijn. Zij werden vervangen door Ara- bieren, zoodat er in 't geheel 600 gingen. Van die 600 zijn nog 268 gedeserteerd, gedurende de reis van Cairo naar Suez. Het ziet er dus wan- hopig voor den Khedive uit en niet minder voor Engeland, dat voortgaat verdedigings—maatregelen te nemen. Dat was inderdaad een moeilijk kuuststuk. Drie dagen lang zocht hij alles afzelfs des avonds monsterde hij zorgvuldig met een tooneelkijker den eersten rang, de loges en zelfs den tweeden rang, hoewel hij heur daar niet hoopte te vinden. Alles was vruchteloos en treurig slenterde hij den vierden morgen rond, waarbij hij alle dames aanstaarde, toen hij eensklaps twee dames zag naderen. In de jongste herkende hij met onstui- mig kloppend hart EmiliaHij bleef onder den indruk van zijn gevoel radeloos staan en sneed stellig zulk een verbluft gezicht, dat beide dames grinnikend naar hem keken; want er is voor jonge dames niets belangwekkender dan een ver- blufte luitenant. Zoo stapten zij hem voorbij, maar Alfred begreep nu, dat hij deze gelegen- heid niet ongebruikt mocht laten. Hij draaide zich snel om en zag hoe beide dames naar hem keken, maar pijlsnel haar hoofden omkeerden, toen zij merkten, dat hij naar haar keek. Dat was wel niet heel prettig, maar hij aarzelde toch niet meer en haalde ze met enkele snelle schreden in, waarna hij met een vriendelijken krijgsmans- groet tegen Emilia zeide i ,/Mijn waarde juffrouw, hoe gelukkig ben ik nu ik u liier mogt ont- moeten." De aangesprokene scheen te schrikken en kreeg een kleur, maar antwoordde tamelijk bits, wat haar geenszins slecht stond: ,/Waar- schijnlijk vergist gij u, mijnheer; want ik heb de eer niet u te kennen." Terwijl haar ge- In de gisteren gehouden zitting van de Eerste Kamer zijn een aantal ontwerpen aangenomen, waar- onder de druifluis—couventie en hare uitvoering, pro- vinciale belastingen, en het voorstel—Vermeulen tot wijziging der schoolwet. Heden voortzetting. Bij het voortgezet debat in de Tweede Kamer over hoofdstuk Buitenlandsche Zaken is aangeno men een amendement der commissie van rapporteurs om de tractementsverhooging van den gezant te Madrid en f 2000 op de post voor gezantschapssecre- tarissen in algemeenen dienst te schrappen. Verworpen werd een voorstel om f 1000 toe te staan voor een toelage aan de Nederl. gedelegeerden bij den internationalen gezondheidsraad te Konstantinopel, en een memoriepost voor gratification. Het geheele hoofdstuk 3 werd daarop unaniem aangenomen. Door bemiddeliug der Nederlandsche Handel- maatschappij is weder f 20,000 overgemaakt aan de plaatselijke commissie te Batavia voor deramp op Java, in het geheel derhalve 470,000. Ten gevolge van den steeds wassenden stand der Maas zijn alle uiterwaardeu te Lith onderge- loopen, zoodat het daarop grazend vee naar de stallen is teruggebracht. De buitenzijden der dijken zijn, met het oog op een mogelijk hoogen waterstand, voldoende ver- sterkt door houtbekramming en aauvulling met puin. Omtrent de reis van Zr. Ms. stoomschip Leeuwarden, kommandant kapitein ter zee Dyserinck, meldt men de volgende bizonderheden Met mooi weder Maandag den 22 October van Texel's reede uitgezeild, ondervond die bodem in de Noordzee barre teleurstellingen. Door harden tegenwind was men den volgenden dag genoodzaakt bij te leggener werd toen een stuk van de kooi en verschansing weggeslagen. In den nacht van 23 op 24 October dreef het schip tengevolge van een buitengewonen stroom tot onder Blanken- berg. Van den 24 op den 25 sloeg stormweder de Leeuwarden van over de Hoofden andermaal in de Noordzee en eerst in den nacht van 26 op 27 October gelukte het, Dover te passeeren en veilig het kanaal in te stevenen. Den 28 kwam men op de Gronden en daarna volgde een zeer voorspoedige reis, begunstigd door mooi weer, zoodat het schip, reeds den dertienden dag na het pas seeren van Lezard, 10 November te St.-Vincent aankwam. Na een paar dagen oponthoud zou de Leeuwar den de reis rechtstreeks naar Java vervolgen, om daar Zr. Ms. stoomschip Atjeh van het auxi- liair eskader te vervangen, waarna laatstgenoemde bodem naar Nederland zal terugkeeren. Het hof te Leeuwarden heeft J. P. van zellin luid lachte, liepen nu beide meisjes snel en tamelijk verlegen weg. Zij namen weldra een huurkoets en zij verdwenen. Alfred stond eerst alsof hij van he* weer geslageu was, want Emilia was anders zoo lief en vriendelijk voor hem geweest en nu wilde zij hem niet meer kennen. En hij had zich toch niet vergist in haar be- koorlijk gelaat. Maar hij bleef niet lang radeloos staan, want terwijl hij stond te denken, staarde hij de dames na, tot zij een hoek omsloegen. Daarna ijlde hij haar na en zoodra hij zag, dat zij een huurkoets namen, nam hij er ook on middellijk een, waarvan hij den koetsier beval, dat hij de voorrijdende koets moest volgen en stil moest houden, als deze stilhield, maar altijd op behoorlijken afstand. Huurkoetsiers zijn nog al slim en begrijpen gauw iets, omdat zij onder- vinding hebben. In de eerste koets zaten twee dames en de koetsier van de tweede begreep, dat de jonge officier weten wilde, waar deze woonden. En dat zou hij den luitenant wel laten zien. Toen de eerste huurkoets buiten den Haag stil hield, keek Alfred door een van de raampjes van zijn rijtuig, waarbij hem des koetsiersmantel goed verborgen hield; maar er kwam maar een dame voor den dag, die, terwijl zij vriendelijk bleef groeten, door een tuintje huiswaarts ijlde. De koets reed verder en onze koetsier draaide zich langzaam om voor verdere orders. Alfred zeide: //Rijd door, koetsier!" ,/Zeker derechte der Laan, oud 42 jaar, vleeschhouwer te Assen, beschuldigd van uit een aangeteekenden, per post verzonden, bij vergissing aan hem uitgereikten brief een bankbiljet van f 300 arglistig te hebben weggenomen, met vernietiging van het vunnis der rechtbank te Assen, waarbij hij wegens dat feit tot 1 jaar celstraf was veroordeeld, vrijgesproken. T°r vermijding van briefwisseling vond het bestuur eeuer Geldersche gemeente goed een ont- werp eener plaatselijke politie— verordening ter be- oordeeling in handen van Gedep. Staten te stellen, welk college evenwel onder terugzending van het concept aan B. en Wheeft opgemerkt, dat het niet op den weg ligt van Gedep. Staten, in eene be- oordeeling te treden van eene nog niet door den raad vastgestelde verordening. Het voor een viertal jaren gestichte stoom- gemaal op de Uiterwaard te Haaften, toebehooren- de aan de kerk aldaar, voldeed na de afwerking niet, omdat het niet zooveel water verzette als bij de aanneming bepaald was. Van oplevering kon dus geen sprake zijn; het bleef voor reke- nmg van den aannemer, de Maatschappij de Sclielde te lissingen. Na vele bemoeiingen over en weder is de Maatschappij er toe overgegaau voor hare rekening den ketel door eenen van grootere constructie te vervangen. De proefma- lmg met den nieuwen ketel heeft nn plaats gehad en met gunstigen uitslagde machine verplaatst thans meer water dan aanvankelijk hepaald is. De commissaris van politie in de 8e af- deeling te Rotterdam acht het, in het belang van den handel en van het publiek, noodig mee te deelen, dat zich in de Sophiastraat aldaar een nieuwe lirma heeft gevestigd. De handelsoperatien worden gedaan op naam van M. C. van Moorsel. Veel wordt door die firma gekocht, o. a. boter en zoete- melksche kaas, honden en ook andere zaken. M. C. van Moorsel is Maria Cornelia van Moorsel, vrouw van Pieter Verschoor, vroeger, pakhuis- knecht. Het is den commissaris gebleken, dat de cor- respondeutie wordt gevoerd door een man genaamd Schoenmacher, in veel plaatsen van ons land be- kend en tegen wien reeds bij herhaling werd gewaarschuwd. Gedurende de laatste vier dagen werden te Oud-Beierland 8 personen door de pokken aan- getast, terwijl er 7 aan die ziekte overleden. In het geheel werden reeds 529 personen aangetast en overleden er 157. Ook te Middelharnis heeft zich bij een niefcJ gevaccineerd kind een geval van pokken voorge- gedaan. niet?" meende deze. Alfred schudde lachend zijn hoofd en het rijtuig rolde voort, tot de eerste huurkoets weer stilhield, waarna de tweede dame uitsteeg. Alfred zeide//Rijd voort, koetsier, dat ik het huisnummer kan zien." Hij behoefde immers niet geheimzinnig meer te wezen, nu zijn geheim al lang geraden was. De koetsier reed angzaam langs de villa en hield een eind verder stil, waarna hij vroeg//Wilt gij nog ergens leenr" //Neen!" De koetsier kreeg een goede fooi en Alfred wandelde nu in gedachten een poos voor de villa op en neermaar hij zag niemand aau de vensters. Het huis scheen als uitgestorven. Overigens kon hij nu in het adresboek gemakkelijk vinden, wie er woonde, want meer dan een gezin zou er in de kleine woning wel niet huizen. Bij den naasten sigaren- coopman vond hij: P. van Rankhorst, gepensio- neerd ritmeester, en hij ijlde naar den Ilaag terug om naar die familie Van Rankhorst, naar Emilia's familie, te informeeren. Zou hij haar durven op- zoeken Had Emilia hem niet koel en onbeleefd afgewezen; had zij niet gezegd, dat zij hem niet iende? Maar zij was toen niet alleen; misschien schaamde zij zich voor haar vriendin en dat sprak toch ten haren gunste! Bij zijn spanning had hij longer gekregen; het was ook etenstijd en hij lesloot dus in een restauratie te gaan eten. Voor lem stapte een slanke, net gekleede jonkinan langzaam binnen, die ook een vreemdeling scheen. TER NEIMSCHE (OUIUT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1