Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. i) Dit let tan vanden flroataari. No. 1930. Wocnsdag 14 November 1883. 23e Jaar gang. i Binnenland. A* ABONNEMENT: Per drie maandcn binnen Tcr Neuzen f 1,Prnnco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brievcn- bushouder9. ADVEKTENTIlN: Van 1 tot 4 rcgels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootcrc letters worden naar plaatsruimte berckcnd. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot vecl verminderden prijs. Kit bind verscliijcit ci» VriJdnjfnvoud bij den niljrvcr J. 14. 1) H O M T tc Tcr 1%'enzcn. JPolitiek. Overzicht. Er was een tijd onder het tweede Fransche Keizerrijk, dat de ontvangst op nieuwjaarsdag van de vreemde gezanteu door Napoleon III als een zeer gewichtige gebeurtenis beschouwd werd. De toespraak, dan door Napoleon te houden, werd geacht beslissend te zijn over den vrede van Europa. Reeds weken en dagen te voren hielden de dagbladen zich bezig met de bespreking der staatkundige verhoudingen van Frankrijk met andere landen, orn daaruit te kunnen afleiden of zij vrede- lievend of oorlogzuchtig zou luiden. En als de Sphinx der Tuilerien dan gesproken had op den eersten dag des jaars en eene meerdere of mindere opmerkzaainheid had betuigd voor dezen of genen gezant, dan kwam er beweging in de staatkundige en beurskringen en de telegraaf verkondigde wijd en zijd aan de volkeren zijne machtige, als't ware gevleugelde woorden, die licht en klaarheid moesteu brengen in de duistere en geheimzinnige staat- kunde, welke aanleiding heeft gegeven tot de ge- beurteuissen, die ons nog versch in het geheugen liggen en ten slotte den val van het tweede Keizerrijk veroorzaakt hebben. Alle roem is ijdel en men schenkt thaus meer aandacht aan hetgeeu voorvalt op de nieuwjaars-ontvangst op het Va- tikaan te Rome of op den Hofburg Unterdenlinden te Berliju, dan op die van het Elysee te Parijs. En zoo kunnen ook de tijden veranderen, dat thans de oogen en de aandacht van geheel het belangstel- lcnd Europa niet meer gericht zijn op een Vorstelijk verblijf en op hetgeen de „gelukkige" bewoner daar- van over den algemeenen toestand heeft te zeggen, maar dat deze nu gekeerd worden met dezelfde koortsachtige opgewondenheid en met hetzelfde zenuwachtig ongeduld naar het verblijf van den burgemeester der City of London en wat de Mi nister Gladstone daar aan de volkeren van Azie, Afrika, Europa, Amerika of Australia zal ver- kondigen. In Servie daarentegen is een opstand uitgebro- ken, die zich vooral in het zuiden en in het berg- achtige en slechts door enge passen moeielijk te bcreiken oostelijk deel des lands zeer uitgebreid heeft. De toestand is in het oog der Regeering zoo ernstig geworden, dat in een Zaterdag gehou- den Ministerraad besloten is, overeenkomstig de daaromtrent in de grondwet gemaakte bepalingen, de vrijheid van drukpers te schorsen, evenals het recht van vereeniging en vergadering. De lioofd- oorzaak wordt toegeschreven aan ontevredenheid onder het volk over de aansluiting van Servie aan het drievoudig verbond en over het naar huis zenden der pas gekozen volksvertegenwoor- diging, terwijl de aanleidende oorzaak van den opstand is, dat men overgegaau is tot een alge- meene outwapening van het Servische volk. In Oostenrijk is men zeer beangst over het ■^T FEUILLETON. Hoe vaak ontmoeten wij in ons leven niet een ellendige, die wij in betere omstaudigheden hebben gekend, en hoe betreurenswaardig is het niet dat wij maar al te vaak overtuigd zijn, dat zulk een ellendige door eigen schuld ongelukkig ge worden isHoe menigeen, die vroeger zooveel bezatdat hij anderen kon gevenzwerft nu hongerend en bedelend rondhoe velen, die vroeger gezegend waren met een beminnelijke gade en een dierbaar kroost, dwalen nu, van alien verstoo- ten, eenzanm en rampzalig daarheen, hoe menigeen, die vroeger geacht en bemind was, wordt nu ver- acht cn gevloektEn hoe dikwijls, helaasis niet dat alles eon gevolg van verslaafdheid aan den drankYan hoeveel ellende, armoede, berouw, wroegingtranen en smeekgebeden is niet de dronkenschap de oorzaak? Het is waar, dat er veel zwakke karakters zijn, die door den drang der tegenspoeden zich aan den drank overgaven, maar verreweg de meeste dronkaards zijn moed- willig het gevaar in den mond geloopen, doof voor de vermaningen van ouders, doof voor de smee- kingen eener vrouw en blind voor de tranen hunner kinderen Zulk een ongelukkige stond aan de stervens- spnde zijner moeder, zijne kinderen knielden op lot van den trouwen bondgenoot en beschouwd men den opstand als een zaak, waarmede Milan's troon gemoeid kan zijn. In Frankrijk is in de Kamer het voorstel in- gekomen om aan de Regeering negeu millioen francs toe te staan tot het voortzetten van den veldtocht in Tongkin (Achter-Indie). Over den loop der krijgsbewegingen zijn de berichten zeer tegenstrijdig. Uit Engeland wordt gemeld, dat het Transvaal- scho gezantschap met Lord Derby zijn bijeenkon.st heeft gehad. De Minister heeft de heeren op de incest voorkomende wijze ontvangen. Kriiger is zeer voldaan over de ontvangst. Het rapport der commissie voor de grond- Wetsherziening kan, naar men meldt, vdor het einde van het jaar worden verwacht. De heer J. II. Snijders, lid van den gemeen- teraad van Middelburg, heeft tot Ged. Staten van Zeeland het verzoek gericht, de begrooting der gemeente Middelburg voor 1884 niet goed te keuren, zonder dat daarop een post is opgenomen voor bu tengewoon onderhoud van wegen en voet- paden. B. en W. hadden daarvoor aanvankelijk f 1000 op de begrooting gebracht, doch dezen post later laten vervallen, naar aanleiding van het verzet daartegen in de afdeelingeu van den raad. Bij de openbare behandeling werd een voorstel, om dien post te herstellen, verworpen. De gemeenteraad van Middelburg heeft aan de gascommissie een crediet van f 1600 toegestaan voor de tentoonstelling van gaskachels, gashaarden en gasmotoreu. De tentoonstelling zal gehouden worden in de eerste helft van Januari. Door den heer Yan Eck is betreffende de wijze van behandeling der Troonrede aan de Tweede Kamer voorgestbld, te verklaren dat zij van oordeel is dat, lioewel de eerbied aan het Hoofd van den Staat verschuldigd medebrengt, dat, wanneer Z. M. de zitting der Staten-Generaal openende, tot de volksvertegenwoordigiug het woord richt, daarop het stilzwijgen niet worde bewaard, de tegenwoor- dige wijze van beautwoording eensdeels onnoodig een groot gedeelte van den tijd, die beter aan de behandeling van de algemeene belaugeu zou kunnen worden gewijd, daaraan ontrooft en anderdeels niet noodzakelijk is om betuiging van hoogachting te geven aan den Koning en zelfs voor Z. M. be- lemmerend kan worden genoemd; dat het daarom in alien deele passend kan worden geacht en tevens in 's lands belang, indien uit naam der beide Kamers onmiddellijk na het uitspreken der Troonrede door den Voorzitter der Eerste Kamer aan den Koning de dank der Stateu- den grond neder en badeu slechts dan niet, als tranen hunne stem verstikten. Men behoefde de stervende slechts aan te zien, om te weten, dat gebrek voltooid had, wat verdriet begonuen had. De hand der stervende zocht die van den ontaar- den zoon, die voor alle liefde en opofferingen slechts verdriet en zelfs mishandeling had teruggegeven. Maar nu, op dit oogeublik, kon de dronkaard den blik der stervende niet verdragenhij moest zijne oogen voor die der moeder nederslaan. En toch maakte het tooneel van eene stervende moeder en van kinderen, die hunueu honger vergaten door de droefheid, niet dien indruk op den ellendige, welke dit tooneel zelfs op den meest verharden booswicht zou gemaakt hebben. Geen wonder; de rampzalige was uit do kroeg bij het sterfbed zijner moeder geroepen. Ilij scheen versuftmis- schien kon hij zich zelfs niet herinneren, dat hij door zijn gedrag reeds zijn gade had gedood en dat zijne kinderen, als zijne moeder er niet ge- weest was, denzelfden weg zouden zijn opgegaan. De man staarde voor zich, als poogde hij zijne gedachten bij elkander te krijgoneindelijk scheen hij te huiveren. Het was ook somber in de kamer. Niets werd gehoord dan het eeutoonig getik der klok, welker wijzers regelmatig voort- schreden om het uur te gaan aanwijzen, waarop in dat huis een doode zou zijn. Want de dood van de zieke was beslotengeen kruid was er nog voor haar gewassen. Snikken en Generaal worde toegebracht, van deze meening mededeeling te doen aan de Eerste Kamer, met uitnoodiging om nameus de Staten-Generaal die taak te willen opdragen aan liaren Yoorzitter. Aan den Minister van Financien is een zeer uitvoerig adres gezonden door een 2000tal fabri- kanten in leder, sc'noenen en laarzen, drijfriemen, rijtuigen en zadelmakerswerk, met het oog op een mogelijke herziening van ons tarief van invoer- rechten. Adressanten zetten daarin de redenen uiteen, waarom de achteruitgang der Nederland- sche leder-industrie aanhoudt en verwachten enkel verbetering van een oordeelkundig ondernomen tariefsherziening. De herziening zou, volgens hun gevoelen, moeten bestaan in een zeer aanzienlijke verhooging der invoerrechten op gemaakte schoenen en leestklaar schoenwerk, alsmede op lederwerk. De invoerrechten op leder zouden zich moeten bepalen tot zoolleder, gewoon overleder, kalfs-, tuig—paarden- en zeemleder en perkament, en f 25 per 100 K.G. moeten bedragen. De Minister van Binuenlandsche Zaken heeft aan de Tweede kamer verklaard, geen herziening te beoogen van de schoolwet, die, met veel moeite tot stand gebracht, pas drie jaren in werking is; wijziging van eenige bepalingen, welker uitvoe- ring bezwaar oplevertmag echternadat de ervaring die deed kennen, niet worden buitenge- sloten, en wordt dan ook voorbereid. De suppletoire begrooting van Binnenl. Zaken is gisteren in de Tweede Kamer aangenomen, na verwerpiug der verhooging van het tractement van den Hoogleeraar in de graveerkunst bij de rijks- academie te Amsterdam. De Minister verzekerde voorts, dat er buiten het spoelings-district sedert maanden geen longziekte heerscht en de onjuiste berichten van de buiteulandsche pers bij de bui- tenlandsche Regeeringen zijn tegengesproken. Nog werd aangenomen het onteigenings-ontwerp van den locaalspoorweg WinterswijkZevenaar, na aannemiug van een amendement der commissie van rapporteurs om de oude spelling voor plaats- namen te behouden tot na latere wettelijke voorziening. Het onteigenings-ontwerp voor de verdieping van het Scheur werd aangenomen met 42 tegen 15 stemmen. De mailboot „Prins Hendrik", commandant Brouwer, gisteremnorgen van Queenboro komende, geraakte even bij Nieuwersluis (bij Breskeus) aan lager wal door dikken mist. Daar het water aan 't hoogen was, geraakte zij direct los, maar kwam, doordien de mist eerst tegen 9 uren optrok, te laat voor den eersten trein van 7,20 en de passagiers moesten per trein van 9,15 hunne reis vervolgen. De luit. H. G. C. de Munuich van het 6e regt. infanterie te Breda, heeft verplaatsing aange- vraagd bij het leger in Oost-Indie. zuchten overstemden nu en dan het klokgetik. Eindelijk deed de zieke eene vergeefsche poging tot spreken; uitgeput viel zij weder achteroveren bleef roerloos liggen. De ongelukkige kinderen stonden op, grepen hare hand, streelden haar ge- laatkusten de ingevallen wangen en riepen //grootmoeder, licve grootmoederMaar geen antwoord volgde. Eindelijk legde het oudste kind, een meisje van omtrent veertien jaar, eene hand op het roerlooze lichaam, maar het hart klopte niet meer; de moeder en grootmoeder was dood. De man liet zich op den grond nederzakken en verborg zijn gelaat in de handen. Hij keek nu het eene, dan het andere kind aan, maar hij kon den blik dier weenende kinderen niet verdragen. In elk oog meende hij duizeud verwijten te lezen. Geen vleiende kinderstem poogde hem te troosten, geen bemoedigende blik zocht den zijne; helaas! de kinderen vreesden hem slechts. Ilij strompelde den huize uit en niemand hield hem tegen. Waarheen? Ilelaas, hij wist het niet; vrienden had hij niet meer; een voor een hadden zij hem verlaten, toen zij zagen, dat hij doof was voor goeden raad en vermaningen. ilij was versuft van dronkenschap en door't plants gehad hebbende tooneel ging hij binnen in de kroeg om troost te zoeken. Langzamerhand deed het venijn zijne uitwerking; hij werd opnieuw beschonken. Wat kon hem de dood schelen? Moct iedereen de kraaieumarsch niet blazen? En was zijne moeder In eene vergadering van gemcente-ambtenaren te alkensweerd gehouden, is een adres vastgesteld bestemd om door gemeente—besturen geteekend te worden tegen de bepaling der drankwet, dat met 1 Mei a. s. het gemeenschappelijk uitoefenen eener winkelnering met drankverkoop moet ophouden. Het hoofdbestuur der raaatschappij tot Nut van t Algemeen heeft besloten voorloopig eene subsidie van f 500 toe te kennen aan het school- fonds voor schipperskinderen in Friesland. Door dit fonds zijn 21 kinderen geplaatst. Zaterdagavond omstreeks 9 uren werd te Esschen de laatste personentrein van Antwerpen naar Rotterdam door eene losse machine aangereden, waardoor de machine van genoemden trein geheel en de bagagewagen met 8 rijtuigen gedeeltelijk ontspoorden en grootendeels verbrijzeld werden. Gelukkig hadden hierbij geene persoonlijke onge- lukken plaats. De trein ondervond hierdoor be- langrijke vertraging, zoodat deze eerst te 9,50 des avonds met behulp van nieuw materieel kon ver- trekken. Het ongeval schijnt aan verkeerden wisselstand te wijten te zijn. Onlangs werd gemeld, dat de rijks-ontvanger Vermeulen te Dokkum, nadat hem tweemaal te vergeefs door middel van een kassier eene gezegelde kwitantie van f 16,44 wegens eene schuld aan eene weduwe aldaar was nangeboden, het geld rechtstreeks aan deze laatste had gezonden, die nu echter vergat, een zegel van vijf cent op de kwitantie te plakken, waarvoor deze zelfde ontvanger haar nu, ingevolge de wet, eene boete van f 25 oplegde. Naar men thans verneemt, heeft de Minister van financien, offieieel met de toedracht der zaak bekend gemaakt, genoemde weduwe kwijtschelding van die boete verleend. Tot de enkele gelukkigen, aan wie de Tweede Kamer een kleine verhooging van bezoldiging niet wil ontnemen, tot dekking van het tekort, be- hooren de lagere postbeambten. Voor de post directeuren schijnt men echter niet zoo mild gestemd te zijn. De wethouders en raadsledcn van Ohe en Laak, die eenigen tijd geleden het raadhuis be- stormden, de deuren verbrijzelden en daarna zit ting hidden, zijn tegen 13 Nov. gedagvaard, wegens „verbreking van afsluiting," voor de rechtbank te Roermoud. Indien iemaud, die uit oprecht gemoedsbe- zwaar of in domheid weigert zich te laten incnten, daardoor alleen zichzelven, desnoods ook zijn eigen onmondige kinderen, in levensgevaar bracht, zou er voor persoonlijke vrijheid in deze veel te zeggen zijn. Doch zulk verzet brengt ook anderen in gevaar en de vaccinatie-opposaut oversclirijdt dus niet van ouderdom gestorven Kofflaan, maak me niets wijs, niemand sterft voor zijn tijd! Nog een glas. Hoezee, zoolaug wij leven, zullen wij genieten De kinderen werden ouder en grooter, de vader zonk al dieper en die per. Zelf te lui om te werken, zond hij de jongste kinderen uit om te bedelen, om geld te vragen tot voeding zijner lage hartstocht. Wat eenigszins gemist kon worden was al lang naar de bank van leening gebracht om nooit gelost te worden. Met de huishuur ten achteren geraakt, had men de tamelijk ruime wo- ning moeten verlaten en een vunzig liok in eene achterbuurt moeten betrekken. De oudste,dochter poogde met naaiwerk wat te verdienen, want er waren nog goede menschen, die 't huisgezin in betere omstaudigheden hadden gekend en die het nu wilden helpen, was het dan ook enkel ter wille van het ongelukkige meisje. Maar ook die bron van inkomsten moest op- drogen, toen de barmhartigheid bemerkte, dat het alle3 boter aan de galg gesmeerd was. I let jon- gere zusje stierf van ellende in het tochtige en vochtige huis en het duurde ook niet lang of de twee jongens, wederspannig geworden door onver- diende mishandelingen, liepen weg. Nu was de dochter alleen met den ontaarden vader, voor wien zij dag en nacht moest werken, Zij was ex lang- IKK \EimS(HE (01 RUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1