Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1928. Woensdag 7 November 1883. 23e Jaargang. BBKEEBMAEiaiG. Paarden- en Veemarkt Binnenland. Gimm itEKEivD. A AN BEST ED INC. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzeu 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10- Voor Belgie 1,4.0. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zieb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busliouders. AD VEBTENTllK: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootore letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonueeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nit bind vermeil 1 jut Dlusdag- cn Vrljdagnvond bl| den wHgcvcr J. K. C. D H M T tc Tcr IVetizen. Burgemeoster en Wetbouders van TER NEUZEN roepen sollicitanten op voor de betrekking van der openbare school A in de kom der gemeento. De daaraan verbonden inkomsten zullen, be- houdens nadere goedkeuring van de Gedeputeorde Staten van Z eel and, bestaan uit eene jaarwedde van 1200 en bet genot van vrije woning, of eene vergoeding voor huishuur ten bedrage van 200 in het jaar, benevens eene verhooging van jaarwedde met f 50 voor het bezit van olke niot verplichte taalakte. Het onderwijs aan de voormelde school zal om- vatten de vakken, genoemd onder litt» ak en q van art. 2 der wet. Stukken franco in te zenden aan den Burge- meester vdor den 22 November e. k. De getuigschriften, bedoeld onder litt. b van art. 27 der wet, behooren aan te sluiten nrinstens tot den 22 October jl. Ter Neuzen, 5 November 1888. Burgemeester en Wethouders voornocmd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN makon bekend, dat in die gemeento zal worden gehouden op Woensdag, 14 Novem ber 1883. Ter Neuzcn, 29 October 1888. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van IIENGSTDIJK, zullen op Dinsdag den 20dezer des namiddags om 6en uur in het Gemecntehuis aldaar onder nadere goedkeuring trachten aan tc besteden Het bouwen van eene nieuwc school voor 144 lcerlingen met onderwijzerswoning levering van ameublemeut enz.benevens levering van de daartoe benoodigde mate- rialen en uittevoereu in 1884, terwijl de timmerwerkeu in den winter van 1883/84 gereed gemaakt kuunen worden. FEUILLETON. 5) Docb te vergeofs werd de edele Pruis gezocht, hij was in stilte heengegaan, want hij vreesde dat men bem eene belooning zoudo aanbieden voor hetgeen liij gedaan had. ,/Mijne waarde tantes," sprak Balder na eenige oogenblikkcn//ik wil niemand beschuldigen, doch eenige dagen geleden zag ik Giesen Berend bij den notaris Gonnals ingaan. Met het oog daarop heb ik een plan jdat ik ten uitvoer ga brengen." ,/En dat plan is," vraagden de dames. „Om 's hemels wil, melieve, stel u toch niet in gevaar," sprak het meisje bezorgd, „doe toch uicts daar ge gevaar bij kuntge weet het, die Giesen Berend is een brutale kerel." De jongeling glimlachte. jStel u gerust," zei hij, „ik zal je niet van mij bestelen, maar ge moet mij helpen." „Wij, o, ge hebt slechts te bevelen." ffWelnu, vooreerst heb ik een scheermes noodig." /Daaraan kunnen we jo helpen." ffEn dan een pak oude kleeren, een omslagdoek, een oude hoed, euz." Verwonderd zagen de dames elkander aan. ,/Mijn hemel, wat moet je met dat alles doen/ vraagden zij. t/'hi, ziet ge, dat is mijn gelieim hoc eerdcr Gcdrukte bestekken met teekeningen liggen van heden tot den dag der aanbesteding ter inzage op de Secretarie der gemeente en zijn op franco aan- vrage tegen overmakiug van f1,00 aldaar ver- krijgbaar, alsmede bij den heer J. H. Hannink, architect te Goes, bij wien verdere inlichting ten deze verkrijgbaar zijn. Hengstdijk, den 2 Nov. 1888. G. VAN TRAPPEN, Burgemeester. Ch. F. HERMANS, Secretaris. JPolitieli Overziclit. In Erankrijk is in de Kamers ciudelijk de sedcrt lang aangekondigdo slag met de regcering geleverd. De zitting waariu het toumooi zou plaats hebben en de afgevaardigde Gianet een lans zou broken voor het vaderland was bizonder druk bezocht, zoowel door leden als door belangstellend publiek; zelfs was Waddington, de oud-minister van bui- tenlamlsche zaken, thans gezant te London, naar Parijs gckomen om do bespreking over den veld- tocht in Tongkin bij te wonen Alles deed voorzien dat men een belangrijko of althans een zecr storm- achtigc zitting zou bijwonen. Bij de opening leidde Granet, afgevaardigde van de uiterste linkerzijde de bespreking in en zeide, dat liij ophelderingen zal vragen aangaande het doel, den omvang en de bezwaren van den veldtocht. Hij verwect de regeering, doch op vrij gematigden toon, dat zij de tusschenkomst van China niet had voorzien, de Kamer slecht had ingelicht, volkomen onvoldoende gelden had aangevraagd en het land had blootgesteld aan de kansen van een volkomen mislukkig of een roemlooze zegepraal. Hij spoorde de Kamer aan om de regeering haar vertrouwen te ontzeggen, daar zij haar belofte niet gehouden had om de volksvertcgenwoordiging tijdig in te lichten en Erankrijk in een zeer neteligen toestand had ge- bracht. Zij vooral vergeet te denken aan Gam- betta's woorden Neem uooit een besluit voordat gij eerst uw blikken naar de Vogeezen gewend hebtDe Minister van buitenlandscho zaken, Challemel Lacour, verdedigde de handelwijze der regeering gcdurende de afwezigheid der volksver- tegenwoordiging. De toestand is gedurende dien tijd uooit zoo ernstig geweest dat er behoefte bestaan had aan het bijeenroepen der Kamers. Na lang- durig over den loop der gebeurtenissen en China's bedoelingen gesproken te hebben, meende de Minis ter dat het oogenblik misschien spoedig aanbreken zou, dat Chiua zich gelukkig zou rekenen als bet Erankrijk bereid vond om te onderkandelen op grondslagon, die met Eraukrijks belangen en eer overeenkwamen. De regeering is overtuigd, dat zij vastberaden doch tevens gematigd geweest is, zooals haar plicht zulks medebrachtde omstandighedon hadden haar gemaakt tot vertegenwoordigster van alle Europeesche mogendheden en dit denkbeeld liield ge't mij bczorgthoe beter,misschien, doch neen, later vertel ik u alles." Een paar minuten later was het gevraagde in eene zijkamer gebracht en de jongeling begat' zich derwaarts. Na een kwartier ongeveer keerde hij weer, doch hoe was hij veranderd! de schoone jongeling was herschapen in eene vuile bedelares. Zijn mooie knevel, die hij met zooveel moeite had aangekweckt, was gevallen onder de snede van het mes. llet lange blonde haar had hij naar achter gesclioven en onder een ouden hoed verborgen. Eene ver- sleten omslagdoek verborgde voor een gedeelte bet oude jak en eene roodachtige zwarte rok viel tot op zijne voeten. Verrast zagon zij hem aan en barstten toen in een lach uit; nogmaals wilden zij hem eene ver- klaring vragen, doch hij liet haar den tijd niet toe, hij groette even en begaf zich op weg. De heide liep hij dwars over en twintig minuten later opende hij de deur van de hut van Giesen Berend. De vrouw van den strooper veegde juist den leemen vloer bij en zag hem verwonderd aan. z/Goeden morgen," zei hij in echt achterhoek- schen tongval, dien wij evenwel niet zullen na- volgen. Ach 1 goede vrouw, ik ben zoo moe, ach, heb medelijden met mij en gcef mij wat rust en brood." De stroopersvrouw, gocdhartig als zij was, gaf hem terstond tocstemming binnen te komen. liaar staande in haar moeilijke taak. Het was thans niet de vraag of Frankrijk vertrouwen had in de regeering, doch of het vertronwde in zich zelf. Natuurlijk had het, terwijl de sprekers aan het woord waren, noch aan stormaehtige bijvalsbe- tuigingen en toejuicliiugen, noch aan onderbrekingen en opschudding nu en dan outbroken. De Minister gaf verier te kennen, dat hij niet geloofde aan een oorlog met China en hij twijfelde niet aan het welslagen der Fransche wapenen. Hij eiudigde met de verklaring, dat de tot nu gevolgde staat- kunde noodzakelijkor wijze moet voortgezet worden; het beste middel om het gevaar te keeren, is daarin gelegen, dat wij laten zien dat wij het gevaar niet duchten. De Kamer gaf hierop met groote meerderheid een verklaring van vertrouwen in de regeering en daarmede eiudigde deze geruchtma- kende voorstelling. Gatineaus voorstel om de Prinsen van Orleans te verbanuen zal eerst over eenige dagen ingediend worden. Uit Spanje vcmeemt men zoo nu en dan be- richten, waaruit men afleiden mag, dat men daar met het oog op den toestand van het land zelf nog lang niet gerust is. In verschillende plaatsen hadden in den laatsten tijd inhechtenisnemingen plaats van socialisten en in Madrid had voor een paar dagen een voorval plaats, dat nog al beweging en ontroering heeft verwekt in regeeringskringen. Het bataljon, waaruit de schildwachten voor de regeerings-gebouwen gekozen worden, weri uamelijk in den vroegen ochtend, nadat de noodige voor- zorgsmaatregeleu waren genomen, geheel ontwapend. Men zegt, dat de Regeering dit bataljon niet meer vertrouwde, daar het reeds sedert geruimen tijd in het geheim door omwentelings-agenten bewerkt was. In Portugal schijnen de berichten over de laatste- lijk voorgekomen opstanden en omweutelings-be- bewegiugen ernstiger geweest te zijn, dan men heeft willen doen blijken. Spaausehe bladen ver- halen nu, dat de Koning van Portugal, Don Louis, er ernstig over denkt afstand van den troou te doen ten behoeve van zijn oudsten zooudie nauwelijks meerderjarig is en weldra van zijn reizen te Lissabon wordt terug verwacht. De Koning zou geheel ontmoedigd zijn door de voort- durende beweging der republikeinen in de groote steden en liever dan zijn beboudende Regeering, dio laatstelijk nog gewijzigd is en waarvoor hij gedurende t wintig jaar zulk een bepaalde voorkeur toonde, zijn afscheid te geven, zou hij zelf tot het ambtelooze leven terugkeereu. De Koningin echter zou hem daarvan weerhouden. De bladen El Liberal en El Globe beschouwen den toestand als bizonder ernstig en vreezen, dat de jeugdige troonopvolger geen gezag genoeg zal hebben om er ineester van te blijven, tenzij hij zieb de me- dewerking verzekero van de vrijzinnige partij. Uit //Is uw man niet tehuis vraagde de onbekende, z/Neen, op 't oogenblik niet." ,/Zoo, zekcr naar de stad? zou hij lang uit- blijven r" z/Ik denk wel een paar uur miusteus, maar, zeg me, als ik je vragen mag: komt ge ver van hier p" z/Yan de grenzen, ik verdien mijn kost zoo wat met waarzeggen." ,/Zoo, zoo, doet ge daar aan P En ook droomen uitleggen P" „Ja, daar ben ik zeer sterk in." ,/Wat zegt ge?" z/Ja, als ge 'teens wilt beproeven." Wel ja, zeg mij dan eens wat ik een paar nachten geleden heb gedroomd." //Ilm! Ilm! dat is niet zoo gemakkelijk," zei de bedelares, terwijl zij vrecmde gebaren maakte. ,/Doch ja, ik weet het, ge hebt gedroomd, dat ge in liuis een schat had verborgen." z/Wel, heb ik van mijn levenEn zou dat waar zijn?" De onbekende prevelde eenige vreemde woorden. z/Ja," zei ze, //het is waar, wilt ge dien vinden?" z/Wel mensch, als het eens waar was dan zou mijn man z/Nu," viel de andere haar in de rede, ,/zeg mij slechts waar gij en uw man gewoonlijk alles bergt, wat van ecnig belang is?" z/In die kast daarantwoordde do vrouw. Brussel verneemt men, dat de Kroonprins van Portugal verloofd is met de jongste dochter van den Keizer van Oostenrijk, Maria Valeria, vijftien jaar oud. De Kroonprins gaat naar Londen, waar liij drie weken zal blijven. Bij zijuo terugreis naar Lissabon zal hij Erankrijk niet bezoeken wegens de slechte ontvangst aldaar Koning Alphous ten deel gevallen. Een Kon. besluit van 27 Oct. 11. bepaalt, dat art. 1, tweede lid, van het Kon. besluit van 17 Jan. 1880, tot verzekering van de geleidolijke uit- voering van de voorsckriften, vervat in de artt. 24 en 26 der wet van 17 Aug. 1878 (lager onder- wijs), wordt gelezen als volgt: ,/IIierbij wordt in acht genomen, dat op 1 Jan. 1886 of vroeger het voile getal der bij de genoem- de wetsbepalingen gcvorderie onderwijzers in dienst behoort te zijn gesteld." In de betrekking tot een algemeen heorschende volksmeening wees de rechtbank te Heerenveen een niet onbelangrijk vonnis. Die meening is, dat iemand het recht heeft de vruchten, boven zijn erf hangende, to plukken, al behoort hem de boom, als staande op een naastgelegeu erf, niet. Vaiidaar dat J. D. B. te Jubbega op klaarlichten dag appols plukte, die wel boven zijn grond hingen, maar aan een boom, die zijn buurman behoorde, gegroeid waren. In strijd met de volksmeening beschouwde de rechtbank het als diefstal en ver- oorieelde B. tot f 25 boete. In de vorige week overleden te Oud-Beier- land 10 personen aan de pokken, terwijl het aantal personen, die in de vorige maand aan de ziekte overleden, 83 was. In het geheel overleden reeds 104 personen, terwijl er 736 personen door de ziekte werdeu aangetast. Nu de tentoonstelling te Amsterdam is ge- sloten is een begin gemaakt met het afzonderen der voorwerpen, welke voor de lotcrij zijn aange- kocht. Met veel oordcel zijn de commissien van aankoop te werk gegaan bij het kiezen der onge veer acht duizend voorwerpen, die tot prijzeu zullen dienen. 't Is niet van belang ontbloot, na te gaan hoe zulk een loterij wel in elkaar zit en boo de gemachtigdcn van het opperbestuur der tentoon stelling zich kwijten van de moeielijko tank der voorbereiding van de trekkingen en van de ver- deeliug der prijzen. Dit zijn omvangrijkc wcrkzaamheden. De trek kingen toch geschieden zoodanig, dat elk lot van een serie kans heeft een der prijzen to winneu, voor elke serie bestemd, om daama deel te ncmen aan de trekking voor de bekendo hoofdprijzen. Het geval kan zich dus voorioen, dat een num- z/Zoo! wilt ge dan doen wat ik zeg, dan zult ge den schat vinden." ,/Ja, ik zal alles doen, alles!" ,/Goed zoo, hebt ge eieren in huis „Ja." ,/Neem er dan twaalf." De vrouw haastto zich die te krijgen. Zij ver trouwde de onbekende thans geheel. //Leg dan die eieren in een mandje en bestrooi ze met asch." De vrouw gehoorzaamde. z/Het is gereed," zei ze. z/Kom, laat ons dau naar de schuur gaan." Aan het einde van de kleiue schuur lag een lioopje hooi. ffZet daar nu uw mandje op," sprak de onbe kende. //Grijp nu die kip." Na eenige moeite had vrouw Berend de kip bij de vleugels on de toovenares vervolgde: ffGa nu voorzichtig op die eieren zitten, maar breek ze niet; zoo is het goed, neem nu in elke band een vleugel van de kip." Zoo sprekende legde de onbekende de handen op het hoofd der vrouw en sprak nog eenige woorden, die de andere niet verstond; wellicht zouden wij ze wel verstaan hebben, zoo wij ze gehoord hadden. z/Het zal gelukken," sprak de toovenares daarna, z/hct zal gelukken, blijf nu zoo zitteu en verroer je niet; wie er ook komt, ge moogt tegen niemand TER \EIZE\>S('HE <01R4\T.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1