Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Paarden- en Veemarkt No. 1926. Woensdag 31 October 1883. 23e Ja&rgang. BEKEMDMAHI'H Binnenland. GIESEN KERENS). ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amcrika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- buslvouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind vcrschljnt Oinsdng- en Vrijdagavoud bi| den uitgever J. K. G, D H O N T te Tee Neuzen. Burgemeester en Wetbouders van TER NEUZEN roepen sollicitanten op voor de betrckking van der openbare school A in de kom der gemcente. De daaraan verbouden inkomsten zullen, behou- dens nadere goedkeuring van de Gedeputeerde Staten van Zeeland, bestaan uit eene jaarwedde van 1200,en het genot van vrije woning, of eene vergoeding voor huishuur ten bedrage van /200,in het jaar. Het onderwijs aan de voormcldo school zal om- vatten de vakken, genoemd onder de litt'. ak en q van art. 2 der wet. Stukken franco intezenden aan den Burge meester, vdor den 22 November e. k. De getuigschriften, bedoeld onder litt. b van art. 27 der wet, bchooren aantesluiten minstens tot den 22 October jl. Ter Neuzen, den 27 October 1883. Burgemeester en Wetliouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Sccretaris. Burgemeester en Wetliouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag, 14 Novem ber 1883. Ter Neuzen, 29 October 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. JPolitieli Overzicht. In Frankrijk is de buitengewone zitting der Kamers geopoud onder grooten toevlocd van be- langstellenden. Voor velen was het een teleur- stelling, dat er niet eenig bizonder voorval bij plaats had. Men had verwacht, dat de sedert weken in bizondere vergaderingen voorbereide strijd dadelijk bij de opening zou uitbarsten en er heerschte voor een oogenblik een pijnlijke stil- te over en weer, bij de Regeering en op de banken der afgevaardigdon, toen de werkzaamheden een aanvang zouden nemen en niemand kwam op- dagen om de Regeering van het spreekgestoelte ter verantwoording op tc roepen. Daar de voor- zitters en secretarissen voor een geheel jaar benoemd worden, was er geen voorafgaando FEUILLETON. 3) Juist had ze haar verhaal geeindigd toen de vreemdeling binnentrad; de secretaire wasgeopend en een klein kistje van mahoniehout met koper beslagen, een paar doozen en een opgerold papier, dat met een rood zijden lintje was vast gemaakt, bevonden zich op het blad, om terstond meege- nomen te worden indien de bliksem daar mocht inslaan. De vreemdeling sloeg er een blik op en ontdekte een geheime lade, die een weinig ge- opend was. Dames," zeide hij, „het weer is veel bedaard, ik lieb weinig tijd en heb dus de eer u te groeten." Giesen Berend had een bezoek gebracht in de binnenkamer der dames Alpliing en deze hadden hem niet herkendde strooper achtte hetsomtijds gocd, zich onkenbaar te maken. V. De zon had den geheelen dag de aarde be- schenen, doch des avonds was zij met een glimlach van tevredenheid over haar volbracht werk achter den horizon weg gedoken en gaf hare wacht over aan hare tweelingzuster. Statig dreef de hemel en omliulde eenige haar omringende wolkjes. Bcvend wiegde haar beeld in het kristallijn der zilverbeek en sc-fflber gleden hare stralen langs de boomen van het fcosch. Het liuis der dames Alphing was stemming daarvoor noodig, doch namen Brisson en Leroyer eenvoudig hun zetels als voorzitters van de Kamer en de Senaat weder in. De Kamer bepaalde daarop de voortzetting der behandeling van de gemeentowet voor de volgende zitting en in den Senaat diende de Minister van openbare werken, Raynal, de met de groote spoorwogmaat- schappijen gesloten overeenkomsten in. In de Regccringskringcn geloofde men reeds vast, dat de Regeering-Ferry nog een lang leven voor zich had, omdat in de provincien de angst voor de onverzoenlijken zoo groot is, dat vele afge- vaardigden het niet wagen zouden tot den val der tegenwoordige Regeering mede te werken. Ook was in de partijvergadering der uiterste richting besloten voorloopig af te zien om de Re geering te ondervragen over hare ondernemingen in Achter-Indie en to wachten met de indiening van het voorstel van den afgevaardigde Gatineau, tot verbanning van al de Prinsen van Orleans. Om die reden had de Regeering zich voorloopig onthouden van verklaringen en besloten kalm den aanval dor onverzoenlijken af te wachten. De afgevaardigde Clemen ceau, die op de hoogte van de plannen der Orleanisten schijnt te zijn, had daarbij de onverzoenlijken aangeraden om zich bedaard te houden, om de gematigde Re- publikeinen niet in de armen der Prinsen van Orleans te drijven, want ook de Regeering zou het voornemen hebben maatregelen te nemen tegen den Graaf van Parijs, het hoofd van het geslacht Orleans. Wat is waarheid" vroeg Pi- latus, en elkeen vraagt met hem wie uit al deze dingen wijsheid moet krijgen. In Spanje zijn de Kamers tegen 1 December opgeroepen om hun werkzaamheden te hervatten. In Duitschland heeft de Bondsraad de verlen- ging aangenomen van den kleinen staat van beleg te Hamburg, Altona, Hamburg en omstreken, met betrekking tot de daar gevestigde sociaal-demo- craten. Evenals in Saksen en Pruisen schijnt dus ook daar nog hun streven en werken staatsge- vaarlijk geacht te worden. De Pruisische Regeering heeft het plan de bijeenroeping van den Landdag te bespoedigen, opdat die, zoo mogelijk, met zijn werkzaamheden gereed is, voordat tegen het einde van Februari de Duitsohe Rijksdag zijn zittingen hervat. Uit Italic hoort men ook al van verwisseling van Regeeringspersonen. De Minister van Marine heeft daar zijn ontslag aangeboden om niet be- kende redenen. De overige Ministers zijn alien te Rome gekomeu, om daarover te beraadslagen. Inmiddels is bevel gegeven, om den bouw van het pantserfregat Lepanto en de andere op stapel gezette schepen van die soort zooveel doenlijk te bespoedigen. Deze schepen worden naar het stelsel van den af te treden Minister ingericht. gehuld in eene zee van licht en de nacht zoorijk aan schaduwen, had daar achter een diepe duisternis geplaut tusschen de eerste boomen van het denne- bosch. In die duisternis stonden twee mannen. Yoorzichtig rondziende traden zij op het huis toe en fluisterden tot elkander. Hun uiterlijk zou ieder, die in die streek bekend wasgetoond hebben, dat zij slechte voornemens hadden. De buizen hadden zij omgekeerd en het gelaat zwart gemaakt. Laat ons naar hun gelluister hooren. ,/Weet ge zeker," sprak de een, „dat erslechts vrouwen zijn //Niet beter te weten, thans is die heer er niet, van wien ik gister sprak." //Dan kunnen wij gerust een begin maken." „lk geloof niet, dat ons hier commiezcn zullen lastig vallen." //Bah, ik vrees hen niet." z/Goed, doch wij zijn slechts mot messen go- wapend." »Gij, ten minste. Maar laat ons beginnen, in deze kamer moeten wij zijn." Een hunner wreef toen een bal stopverf op een der ruiten en drukte toen het glas in. Do stukken vielen, doch rammelden niet. Yervolgens zaagde hij behendig en bijna zonder geluid eene opening in het blind, stak er zijne hand door en maakte den ijzeren slotboom loseen touwtjo er om te slaan en zonder geraas den boom te laten vallen, was nu in een oogenblik gedaan. Uit Egypte wordt het bericht ontvangen, dat de Engelsche generaal Hicks in Soudan een overwin- ning heeft behaald en den Mahdi, of zoogenaamden profeet, verslagen heeft. Het is echter goed de nadere bevestiging van dit bericht af te wachten. Met het oog op de wederverschijning der cholera in Alexandria en omstreken heeft de Sultan van Turkije op nieuw de toepassing bevolen der gezondheids- maatregelen, die bij het eerste uitbarsten der ziekte voorgeschreven werden. Ook de Fransche Regeering heeft het besluit weder ingetrokken, waarbij quarantaine-maatregelen verder onnoodig werden verklaard. Te Marseille moet nu weder als vroe- ger quarantaine gehouden worden. Engeland beleeft hiermede een nieuwe teleurstelling voor zijn optreden in Egypte en het einde daarvan is nog niet te voorzien. Aan de voorgenomen ont- ruiming van Egypte door de Engelschen troepen kan in langen tijd nog niet gedacht worden. Ook staat het met de geldmiddelen niet ruim en steken de arme Fellahs grootendeels zoo diep in de schuld, dat zij onmogelijk, behalve de hooge rente der woekeraars, de niet minder hooge be- lastingen kunnen blijven betalen. Het vertrek der troepen zou het doodvonnis zijn voor den Khedive Tewfik en de Europeanen en een alge- meenen opstand tengevolge hebben. Canada heeft zijn nieuwen onderkoning, den Graaf van Landsdowne, die den markies van Lorne opvolgde, een zeer slechte ontvangst bereid. Nauwelijks was de stoomboot, waarmede hij uit Engeland aankwam, aangeland, of hij kreeg bericht van een Iersche samenzwering die op zijn leven gemunt was. De Amerikaansche vertakking der z/onverwinnelijken" had hem ter dood veroordeeld en dit vonnis zou voltrokken worden door het vernielen der boot Circassian, waarop lord Lands downe den overtocht deed. Inmiddels is de nieuwe onderkoning in Canada aan wal gestapt, werd hij feestelijk ontvangen en bevindt hij zich, ondanks de tegen hem ge- smeede samenzwering, bizonder wel. Door den Minister van Justitie is van de Commissarissen des Konings opgaaf gevraagd, in welke gemeenten vergunningen tot verkoop van sterken drank in het klein zijn verleend boven het vastgesteld maximm, met inachtneming van art. 2, alin. 3, der wet van 28 Juni 1881, en hoeveel het getal dier vergunningen in elke dier gemeenten bedraagt. Door Ged. Staten van Zeeland is afwijzend beschikt op het adres van eenige leden van den gemeenteraad van Goes, tegen de toelating van de heeren Van Swinderen en Massee als raadsleden, na aflegging van eene belofte. Die beschikking Het blind werd nu gemakkelijk geopend en de beide mannen traden binnen. ,/Zie," fluisterde de een, ,/die secretaire, die daar juist door de maan wordt beschenen, moeten wij open breken, voorzichtig, kom." Het slot bood weinig weerstand aan den looper, ging over en het blad der secretaire viel met een krassend geraas open. De mannen ontstelden en luisterden. Hoort ge niets?" fluisterde de een, //het zijn slechts vrouwen, maken wij spoed." De grootste der beide mannen opende eene geheime lade en haalde er een opgerold papier uit. Wat is dat? vraagde de ander. ,/Vodden, ik meende daar geld te vinden," was het antwoord en behendig stak hij het papier in zijn buis. De eene lade werd na de andere ge opend, doch geld vonden zij niet. Een mahoniehouten kistje dat gemakkelijk met een kuip open ging, bevatte eenige kleinodien, die de ander in zijn zak stak. ,/Straks zullen wij deelen," zei hij, ,,maar't geld." u Wellicht is er niets." ,/t Moet" en gejaagd werd nogmaals alles door- zocht. ,/Ik hoor gerucht, kom laat ons gaan, er zal geen geld zijn." ,/Yerdoemd! voor een weinig edelsteenen ben ik niet hier gekomcn, ik moet geld hebbenik zal hen noodzaken 't mij te geven." #Ik zou raden dat niet te doen." Doch de ander hoorde reeds niets meer. Hij opende de is gegrond op de overweging, dat de voorzitter te beslisseu heeft of een eed, dan wel een belofte zal worden afgelegd. De heeren Yan Swinderen en Massee hebben der- halve wettig zitting en de besluiten, waaraan door hen is deelgenomen, zijn niet onwettig. In de Rijks-postspaarbank is gedurende de maand September 1883 een bedrag ingelegd van f 227,083,68, en terugbetaald f 137,188,51$, alzoo meer ingelegd dan terugbetaald f 89,895,16$. Aan het eind der maand Augustus was voor ver- schillende inleggers ingeschreven een bedrag van f 2,842,147,39|, zoodat de som der inlagen op 80 September 1883 bedroeg 2,932,042,56. De gemeenteraad van Sluis heeft op een door het bestuur van de vereeniging tot bevordering van christelijk onderwijs aldaar ingediend verzoek- schrift, tot heffing van schoolgeld op de openbare scholen, met 5 tegen 2 stemmen afwijzend beschikt. De firma J. A. Ceulen Co., ingenieurs te Amsterdam, die concessie had aangevraagd voor een stoomtram MiddelburgDomburg, heeft van dat plan afgezien, op grond dat het haar, bij do voorbereidende stappen die zij deed, is gebleken, dat zij niet op voldoende ondersteuning van wege gemeente- en polderbesturen kon rekenen. Bij den gemeenteraad van Middelburg is een protest ingekomen van de daar gevestigde afdee- ling van het werkliedenverbond Patrimonium tegen de //onheiliging van den Sabbath," waartoe het gemeentebestuur naar het oordeel van adressant heeft medegewerkt, door eenige der arbeiders, in dienst der gemeente, op kosten van deze in de ge- legenheid te stellen de tentoonstelling te Amster dam te bezoeken op Zondag 16 September jl. De gemeenteraad is omtrent dit protest tot de orde van den dag overgegaan, nadat een voorstel, om het stuk ter griffie te deponeeren, met 13 tegen 2 stemmen verworpen was. In het volgende jaar zullen, naar gemeld wordt, geene belangrijke garnizoens-veranderingen plaats hebben, en deze alleen bestaan in enkelo onderlinge verplaatsingen van compagnieen vesting- artillerie en de gewone jaarlijksche aflossingen van gedetacheerde troepengedeelten. Door den chef der hydrographie te Batavia is, na het voorloopig onderzoek van Straat Sunda, een kaartje gemaakt van de veranderingen in hot vaarwater. Het eiland Krakatau is door de uitbars- ting van den vulkaan tot een derde van zijn vorigen omvang verkleind. Het geheele Noordelijke ge- deelte is in de golven verdwenen. Ten N.O. van dit verdwenen gedeelte zijn twee eilandjes ontstaan, genaamd Calmeyer-eiland en Steers-eiland, naar do beide zeeoflicieren die de laatste opname van Straat Sunda hebben gedaan. De heer Calmeyer is de jonge kamerdeur en liep den gang in. De eerste de beste deur werd geopend, doch hij ontstelde eenigs- zins toen hij twee vrouwen voor zich zag, die sidderden van vrees. z/Hariep hij, zijn mes trekkende, ,/zeg feeksen, waar hebt ge uw geld?" z/O hemel! wat zal ons overkomen?" riep de eene, hare handen wringende. z/Geld kunnen wij niet geven," zeide de andere angstig, //want dat hebben wij niet." Een duivelsche lach weerklonk in den gang. z/Als ge mij niet wijst waar ge uw geld hebt verborgen, dan stoot ik u dit mes tot het gevest in de borst." Terwijl hij dit zeide, greep hij de oude vrouw bij de grijze haren en hief dreigend zijn mes in de hoogte. z/Genade, genade," gildo zij, „o God, ik heb geen geld!" ,/Sterf danl" Doch toen de ellendeling toe- stooten wilde, viel er een schot. Met een ontzettenden kreet sprong hij op van den grond en viel op de steenen neder, terwijl hij de vrouw mede trok, wier haren zijn vuist omklemd liield. Yerschrikt stond daar zijn makker en zag van waar het schot komen mocht. Aan het einde der gang geleidde een trap van 4 a 5 treden voor eene glazen deur. Yoor die deur stond een man met een pistool in de hand. Door de ruiten had hij geschoten en richtte thans TER \EIZE\S(HE (01 RUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1