Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1925. Zaterdag 27 October 1883. 23e Jaargang. 2> em bkreid. m. Binnenland. I ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Olt bind vcrschljnt Dtnsdng- cn Vrljdngavond bij deu ullgcver J. K. G. D H O W T te Ter Neuzen. F*olitieli Overzicht. Do verdeeling der aarde is in vollen gang, maar het gaat er niet voorspoedig mede. Althans de vruchten der ontwaakte begeerte naar landaan- winning zijn op verre na niet rijp te noemen. Voor Frankrijk wordt het met den dag twijfel- achtiger of in China, Madagaskar en aan de Congo de begeerte wel ooit tot daad zal worden. Uit Hongkong wordt bericht, dat een Chineesch leger oprukt naar de grens van Annam en er benoorden Hanoi groote bedrijvigheid heerschte in het Chi- neesche kamp. De Chineesche Onderkoning van Kanton weigert, vreemdelingen toe te laten en trekt 10,000 man troepen sameu rondom de stad, naar het heet om de vreemdelingen te beschermen maar werkelijk tot afslaan van den verwachten aanval der Franschen. Te Hongkong laat de Onder koning wapenen en krijgsvoorraad opkoopen. Verder wordt bevestigd, dat China de Zwartvlaggen met geld, wapenen en krijgsbehoeften steunt. Een Engelsche generaal, thaus in Chineeschen dienst, van wien deze bizonderheden afkomstig zijn, deelde ook mede, dat de Zwartvlaggen de gevangen Fran schen opaten, zooals zij gewoonlijk alle krijgsge- vangenen doen. Zij gelooven namelijk dat het vleesch van een vijand dapper maakt. De Euro- peesche bewouers van Haiphong in Cochin—China waren zeer verontrust wegens het verschijnen van een bende zeeroovers van 1200 man, dieoptwaalf mijlen afstands gekampeerd is en met een aanval dreigt. Wel achtte men de Fransche bezetting, hoewel zeer geslonken, voldoende om dien af te slaan, maar toch zag men angstig versterkingen tegemoet. Met Madagaskar zijn de ouderhande- lingen gescliorst en het is niet waarschijnlijk dat een vreedzame oplossing wordt verkregen. De nieuwe Fransche vlootvoogd was te Tamatave aan- gekomen en de beschieting der havensteden wordt zeer zeker herhaald. In Duitschland trekken de ontmoetingen der Koningen van Belgie en Nederland zeer de aan- dacht. Een der bladen noemt de ontmoeting der beide Koningen te Amsterdam een belangrijk schouw- spel, daar zij als een uiting van de overal waar to nemen poging tot behoud des vredes moet beschouwd worden. Tegenover Europa hebben beide staten gelijke plichten, namelijk die van rustige toeschouwers bij mogelijke gebeurtenissen te bbjven. Geen ernstig staatsman in Nederland of Belgie zal aan de kwaadwillige inblazingen over Duitsche aanhechtingslust geloof slaan. Wan- neer beide staten tot bescherming hunner grenzen zich nader aan elkaar sluiten, dan voldoen zij aan de wensch van Duitschland, dat een groot belang heeft bij de zekerheid der Hollandsch- Belgische grenzen. Dubbele macht is een grootere wacht des vredes en daarom kan eene Hollandsch- Belgische toenadering, als zij een staatkundige FEUILLETON. Terwijl de eene strooper den andere zijn plan mededeelde, had de vrouw van Giesen Berend zich weder aan haar werk begeven. Een half uur ongeveer waren de beide mannen vertrokken toen de bovendeur der hut werd geopend en vrouw Berend het bovenlijf van een jongeling zag. Een fantasiehoed had hij op zijne blonde lokken gezet en eene fijne knevel versierde zijne bovenlip. ffGoeden morgen, vrouwtje," zei hij op vrien- delijken toon. De vrouw groette hem beleefd terug en noodig- de hem uit binnen te komen. »Nu," zeide hij, //dat kan ik wel doen, dan kan ik meteen eens opsteken," zoo zeggende opende hij de onderdeur, ging voor den hoard, nam een spaander en stak er zijne pijp mede aan. Daar- na zette hij zich op een stoel neder. z/Ik kwam eigenlijk hier," zeide hij, #om je te verzoeken of ik wel uwe boot mag gebruiken om de beek over te gaan." //O wel zeker wel, mijnheer, ik zie u anders elken dag hier voorbij varen, uwd vreit zoo wat over de nicht van de dames, als ik het wel heb." De jongeling glimlachte even. //Dat hebt ge goed vrouwtje," zeide hij. strekking heeft, slechts van vredelievende beteeke- nis zijn. Deze vleiende beschouwing van het blad heeft natuurlijk de strekking om aan te toonen, dat beide staten als dekking van de westelijke grens groote diensten aau het machtige Duitsche rijk bewijzen, maar het is niet waarschijnlijk, dat dit nu juist het doel der bijeenkomst is geweest. Portugal heeft ook een nieuw stel ministers ge- kregen. Yoorts is er in het Noorden van het eiland een opstand uitgebroken, waarvan de bizon derheden nog al ernstig luiden. Italie heeft van haar neerzetting aan de Roode Zee gunstige berichten. De regeering is er in geslaagd om in Afrika drie nieuwe vriendschaps- en handelsverdragen te sluiten en wel met Koning Melenik II van Schoa, met den Sultan van Aussa en met de hoofden der Danakils stammen. Rei- zigers en karavanen, die zich van de Assab-baai naar de Zuidelijk van Abessinie gelegen streken en omgekeerd begeven, zullen nu op bescherming en veiligheid kunneu rekenen en Assab belooft op deze wijze een handelsplaats van toenemende betee- kenis te worden. Een groote en rijkbeladen karavaan moet werkelijk reeds uit Schoa te Assab aangeko- men zijn, terwijl men aldaar tevens de komst van nog anderen, verwachtte. Uit Turkije wordt gemeld, dat de terugkeer van den Engelschen gezant, lord Dufferin, te Konstan- tinopel, de Ministers, die belast waren met het voorbereiden der beloofde hervormingen voor Ar menia, tot nieuwen ijver geprikkeld had. De Sultan heeft echter onlangs het daartoe door de regeering gemaakte ontwerp haar eenvoudig teruggezonden, met de opmerking, dat dit voor de Armeniers veel te vrijzinnig was. Een en ander moet in verband staan met de gevoerde gedachtenwisseling van Sultans buitengewonen gezant, Moektar-pacha, te Berlijn en te Weenen,1 over het Armenische vraagstuk. In Peru is eindelijk de rust wedergekeerd. Het vredesverdrag met Chili is geteekend. Zoo komt aau alle dingen een eind. De Tijd bevat het volgende//De Prins van Oranje blijkt zoo ernstig ongesteld te zijn, dat hij den Koning van Belgie, welke hem aan zijn paleis een beleefdheidsbezoek wilde brengen, niet eens in zijn ziekenkamer of desnoods op zijn krankbed ontvangen kon. Wij vragen of het niet hoog tijd wordt, dat er omtrent den toestand des Prinsen door de geueesheeren bulletins worden uitgegeven. Ons volk immers heeft recht, zich bezorgd te maken over de geheimzinnige ziekte des Prinsen, terwijl tevens als wenschelijk mag worden beschouwd, dat men algemeen omtrent den ernst van den toestand op de hoogte worde gebracht, al ware het slechts opdat de verkeerde schijn in gevallen als de afwijzing z/Geraden eigenlijk niet, mijn man heeft het mij verteld, maar zal mijnheer niets gebruiken? z/Dankje wel, vrouwtje." z/Een glas melk of een kop koffie?" z/Neen, dankje, inderdaad niet, de eenige dienst die ge mij op 'toogenblik kunt bewijzen, is mij over de beek te brengen." z/Nu, dat zal ik dadelijk doen, maar mag ik u eerst eens wat vragen?" z/Wel zeker, waarom niet?" z/Geloof mijnheer aan droomen? #Ik voor mij niet, hebt ge een droom gehad?" En nu verhaalde hem de bijgeloovige vrouw de- zelfde droomen, die zij haren man had verteld. Glimlachend zeide de jongeling tot haar „Kom, kom, vrouwtje, daaraan moet ge niet ge looven, droomen komen toch niet uit." De viouw zweeg, doch in zich zelve zeide zij en ik geloof er toch aan. De jongeling stapte in de boot en de vrouw sloeg haar geoefende handen aan de riemen. //Van avond behoeft ge mij niet meer over te halen, vrouwtje, want ik blijf van nacht bij do dames logeeren." Tegen den avond kwam Giesen Berend te huis, hij was een weinig gejaagd en zijne lip trilde van toorn, toen zijne vrouw hem smeekte dczen nacht niet uit te gaan. //Zwijg," viel de strooper haar barsch in de van het bezoek des Konings van Belgie voortaan vermeden worde." Aan de Meuse wordt uit Brussel geschreven //Men vindt den datum April wel wat verwijderd om Koning Willem feestelijk te ontvangen; maar men zal zich den tijd ten nutte maken om bij zijn bezoek eene plechtigheid te organiseeren, waarvan de geschiedenis zal gewagen. Willem III is een Brusselaar van geboorte, en de hoofd- stad zal in hem een stadgenoot begroeten. Op 13jarigen leeftijd verliet de Prins zijne geboorte- stad; hij is die dus nog niet geheel vergeten, al zal hij haar evenals Antwerpen veel veranderd vinden. Men mag Willem III een triomftocht in Belgie voorspellen; in de provincies zal men van harte meedoen. De Aprilfeesten zullen het historisch en schitterend complement zijn op de jubelfeesten van 1880." Uit den Haag meldt men, dat de verwerping der belastingplannen van den Minister Grobbde vrij zeker is en dat ook de kansen voor het voorstel Van Delden c. s. niet gunstig zijn, nu men weet, dat het niet van de liberale partij als geheel uit- gaatEr moet sprake zijn van eene krachtige bezuiniging op Marine, Oorlog en Waterstnat. Heden zal het lid der Tweede Kamer Mr. H. Goeman Borgesius in de vergadering der Debating Society te Hellevoetsluis eenige stellingen verdedi- gen over de inkomstenbelasting in verband met de financieele regeeringsontwerpen. Zij luiden als volgt Beperking der staatsuitgaven is, bij den tegen- woordigen toestand der rijksfinanciendringend noodzakelijk. Eene inkomstenbelasting verdient, ook als middel tot voorloopige versterking der rijks- middelen, verre de voorkeur boven de door de regeering bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakte wetsvoorstellen. De drankwet heeft ons tot de wetenschap gebracht, dat er in ons land thans 33,287 ge- legenheden zijn, waar men een borrel kan koopen d. i. een op de 130 ingezetenen, vrouwen, kinde- ren en zuigelingen medegerekend. Schat men, door- een gerekend, dat vijf personen een gezin vormen dan treft men dus op elke 26 gezinnen een dat van drankverkoop in hetklein leeft, d. i. elk 25tal gezinnen in ons land onderhoudt gezamelijk het gezin van een tapper. De volgende twee bizonderheden uit de ramp te Anjer worden gemeld als verhaald door een hadjie van daar afkomstig en thans te Ba- tavia. Toen hij, na den vloed, het bosch inging om lijken te herkennen, zag hij een vrouw dood liggen met een wichtje van 6 maanden in haar arm ge- klemd, dat nog leefde en vergeefs aan de moeder- borst zoog. De moeder liet hij begraven en het rede, //dat was zeker je tweede droom, haik zal je toonen dat je droomen onzin zijn." De goede vrouw begreep, dat het het beste was te z wij gen. //Is mijnheer Balder nog niet voorbij gevaren," vraagde Giesen Berend op eens. z/Neen, hij heeft geen bootje bij zich en blijft van nacht op 't kasteel logeeren." z/Vervloektriep Giesen Berend, terwijl hij met 't geweer op den grond stampte. z/Wat is er?" vraagde zijne vrouw. //Niets, niets, maar zeg, vrouw, hoe weet ge dat z/Hij heeft het mij verteld." "Vervloektriep de strooper nogmaals. //Vrouw, omdat ge er opgesteld zijt, zal ik van nacht niet gaan jagen, maar zorg, dat ge in 'tvervolg niet meer zulke dwaze denkbeelden hobt. Ik moet nog even bij buur zijnbinnen een uur ben ik terug." IV. Den volgenden dag was het een drukkend weer, dat in de Julimaand gecne zeldzaamheid is, doch toen de avond begon te komen,, werd de lucht met grauwe wolken bedekt. 't Was alles doodstil, geen enkel blaadje werd er bewogen en rustig speelde de zacht stroomende zilverbeek met hare fluweelen oevers, de ondergaande zon schuilde zich weg achter de drijvende watermassa en ver- gulde hare randen. Wat verandering van kleur- schakeering heeft dat praclitige woud oudergaan, kindje nam hij mede naar zijn woning, om het voortaan als het zijne te verzorgen. Een zeer gegoed inlandsch ambtenaar heeft hem reeds ge schreven om hem dat kindje aftestaan, maar hij wil niet Veel sterker, ja ongeloofelijk, doch minder aan- doenlijk, is het volgende. Hij zag, zoo verhaalt hij, drie personen in een prauw door den vloed heen en weder geslingerd, tot eindelijk de prauw omversloegdie drie personen hielden zich vast aan de omgeslagen boot, doch een tweede golfslag seheidde hen van elkander. Twee van hen klemden zich aan de prauw vast, terwijl de derde een pisangstam te pakken kreeg, waaraan hij zich vasthield. Een kaaiman kwam in zijn nabijheid, doch hij wist dezeu van zich af te houden door telkens den pisangstam in de lengte tusschen zich en het monster te hou den. Daar ontrukte een golfslag hem den stam en, door nood gedreven, op het punt van tc zinken, klom hij op den kaaiman, dezen tegelijk de vingers diep in de oogen drukkende. De kaai man dreef met hem weg, en o toeval, na eenige oogenblikken ziet hij voor zich de prauw met zijn twee vrienden, die het vaartuig weer over- eind gekregen hadden en den modernen Arion van zijn zeemonster afhielpen, dat, vrij gelaten, als een pijl uit den boog in de diepte verdween. - Er zullen wel niet veel burgelijke armbe- sturen worden aangetroffen als die van de dorpen Westermeer en Snikzwaag in de gemeente Has- kerland, die niet alleen geen gemeentelijke toelage ontvangen, maar dank zij hun rijke bezittingen sinds jaar en dag toelagen tot een aanzienlijk bedrag aan andere instellingen van weldadigheid toekennen. Zoo hebben zij thans weder over een nieuw tijdvak van vijf jaren (1884 tot en met 1888) eene jaarlijksche tegemoetkoming van f 6800 verleend aan de andere uit de openbare middelen ondersteunde instellingen van weldadig heid in genoemde gemeente. Over hetzelfde tijd vak hebben zij opnieuw een jaarlijksche toelage van f 200 aau de bewaarschool te Joure toegekend. De brand, die 11. Zondag op het Rusland te Amsterdam woedde, heeft groote schade aangericht. Het perceel was voor f 80000, de voorraad goe- deren voor f 150000 bij de Amsterdamsche Bcurs verzekerdook waren de machinerieen geassureerd. De assuradeurs berekenen, dat zij voor 60 h 70 pet. schade te vergoeden hebben. De werkstaking der meer dan 450 wevers van de Veenendaalsche stoomspinnerij en weverij is gelukkig geeindigd. Nadat de Directie hen deze week in staat had gesteld, den arbeid aan te vangen, zijn alien, op 14tal belhamels na, die geweerd werden, weder aan het werk gegaan. wat doet die donkerblauwe wolk dat groen heer- lijk uitkomen, de geheele zuidelijke hemel is thani door de zich schielijk uitbreidende wolk bedekt en lichtgrijze wolkjes zijn als het ware de voor- boden die de nadering van hun meester komen aankondigen. Nog is alles doodstil, doch hoort welk een ontzettend gegrom en gegons zonder tusschenpoozeuhoort men in de verte, 't is als gaf een der elementen het andere zijn toorn te kenneu. Dat is de wind, ziet, ginds op den rij- weg wordt met groote snelheid een grijze stofwolk door hem voortgedreven, en bijna op hetzelfde oogenblik ueemt hij uwen hoed mede; de beek heeft hare strooming veranderd en is woedond; het is een schoon gezicht die strijd tusschen wind en water; het laatste schijnt de wind te willen trotseeren en beurt woelend en bruisend duizende witte koppen in de hoogte, doch de orkaan duldt het niet en slaat hen alien neder. De boomen buigen en bieden siddereud hunne half- gerijpte vrucht der aarde aan. Die hooimassa los- gerukt, en als rook met zich gevoerdhet rietendak van die hut afgeworpen, terug dat tal van vogels, die de kracht van den wind met hunne wieken willen broken, ziet ge, teedere zwaluwge wildet uwen meester niet gehoorzamen, welnu gebroken is uw vleugel en 't bruisend water voert u met zich. Daar slaat de wind zijn klauw in de wol ken voor zich en verschrikt stuiven ze uiteen; kronkelende bliksems doorklieven van alle kanten TER \EimS( HE 0IR4\T

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1