Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1924. Woensdag 24 October 1883. 23e Jaargang. Binnenland. GIESEN KEIiEm ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Pranco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. ttit blad vcpscliijnt Dinsdag- en Vrljdagavond bl| deu nitgcrcr J. K. G. D n O N T tc Tcp Nenzcn. IPolitieli Overzicht. In Prankrijk zijn de bladen alle vol nalezingen op de door Jules Ferry te Rouaan en te Havre gekouden redevoeringen en prijzen of laken de door hem gesproken woorden al naar gelang van hun eigen staatkundige kleur. De onverzoenlijken hebben, voor zoover de Kamerleden dezer groep reeds te Parijs zijn, besloten den Minister over hot gesprokene te ondervragen, zoodra de Kamer bijeenkomt, dat zooals men weet 28 dezer het geval is. In Spanje zal de nieuwe Regeering het kies- recht toekennen aan alle meerderjarigen, die lezen en schrijven kunnen en in het genot der burger- recliten zijn. Het optreden van deze zeer vrij- zinnige Regeering na de terugkomst van Koning Alfonso uit Dnitschland kan zeker als een tege- moetkoming beschouwd worden aan de omwente- lingspartij, die aan den laatsten opstand deelnam. Uit Rusland wordt gemeld, dat de Keizerlijke familie zich van Peterhof naar Gatchina heeft begeven. In tegenwoordigheid van het Hof, ver- tegenwoordigers van den adel, de landbevolking, het stedelijk bestuur en het koopmansgild is te Petersburg de eerste steen gelegd der kerk, welke opgetrokken wordt op de plaats van den moord- aanslag op Alexander II en welke gewijd wordt aan Christus opstanding. De plechtigheid begon met een processie der geestelijkheid van de Kasan- kathedraal naar het bouwterrein. Daarop volgde de wijding dier plaats en legde de Keizer in persoon den eersten steen. In den voormiddag werd in alle kerken een lijkmis voor den over- leden Keizer gehouden. Intusschen is weder een buitengewoon nummer van het blad der nihilisten verschenen, waarin beweerd wordt dat de laatste- lijk te Petersburg met groote praal begraven banneling en dichter Turgenjew tot hunne partij behoord heeft. De Czaar heeft een zijner generaals naar Sofia, hoofdstad van Bulgarije, gezonden, ten einde op die wijze juiste berichten te erlangen betreffende den toestand, voornamelijk ten aanzien van het krijgswezen. Tot dien maatregel is de Keizer overgegaan, dewijl Jonin, de vertegenwoor- diger van Rusland aldaar, zeer onvoldoende be richten deed toekomen. In Turkije heeft de Regeering zich in de laat- ste tijden hoofdzakelijk bezig gehouden met staat- huishoudkundige en geldelijke vraagstukken. De Sultan en zijn eerste Minister, de grootvizier, mijden zooveel mogelijk alle staatkundige kwesties en bestudeeren thans bij voorkeur al wat betrek- king heeft op handel en nijverheid. De aansluiting van Turkije bij het Duitseh-Oostenrijkseh verbond zou hoofdzakelijk hebben plaats gehad, opdat men zich ongestoord aan de staathuishoudkundige her- vorming des lands zou kunnen wijden. De Sultan heeft aan den op zijn post teruggekeerden Engel- FEUILLETON, 1) In de hoofdstraat van het Achterhoeksche stadje Gstond een huis van een aanzienlijk voorkomen. Op de deur stond op een koperen plaatje geschrevenNotaris Gonnals. Op een morgen tussclien 11 en 12 uur belde aan dat huis een man van een arm en haveloos voorkomen. Een kiel, die van ouderdom de blauwe kleur bijna geheel had verloren, was met een breeden riem om zijn middel vastgebonden. Een breede stroohoed bedekte voor een gedeelte het donkerbruiue haar, dat verwilderd op zijne schou- ders viel. Tot aan de knieeu waren zijne beenen in ruwe laarzen verborgen. Een zware baard omlijstte het terugstootend gelaat, dat door een breede naad ontsierd, of, zooals hij meende, ver- sierd was. De toevallige voorbijgangers wierpen alien een blik op hem en 't scheen, dat hem dit verheugde, want een lichte glimlach krulde even zijne dicht behaarde lip. En geen wonder dat men naar hem zag, want zeer zelden vertoonde Giesen Berend zich in de stad, hij, die algemeen bekend stond voor den grootsten strooper en stoutsten kerel uit den omtrek. 't Duurde niet lang, of een dienstmeisje opende de deur en vraagde wat hij schen gezant lord Dufferin, de verzekering gegeven, dat hij met Engeland op denzelfden vriendschap- pelijken voet hoopt te blijven verkeeren als met de overige rijken en dat zijn staatkunde geen ander doel heeft dan ontwikkeling van de hulp- bronnen des lands. Lord Dufferin moet dit zeer goed hebben opgenomen en ditmaal niet ,/Over hervormingen" gesproken hebben. In afwachting van de nieuwe handelsverdragen zullen Engelsche goedereu voorloopig bij invoer met 8 pet. der waarde belast worden, welk cijfer echter voortaan onder geen voorwendsel verhoogd zal worden. De Turksche Regeering moet de Egyptische ver- wittigd hebben van haar ontwerpen van nieuwe handelsverdragen met vreemde mogendheden, welke ook voor Egypte als onderhoorige van Turkije geldig zouden zijn. De Egyptische Re geering maakt echter bekend, dat geene mededee- ling van dien aard bij haar ingekomen is en dat haar recht om eigen handelsverdragen met vreemde mogendheden te sluiten, gewaarborgd is door een Keizerlijken firman. Men deelt uit "Wiesbaden mededat de toestand van den Minister van Staat Mr. Modder- man minder gunstig is. Na reeds een paar maal per rijtuig te zijn uitgegaan, is hij wederom in- gestort. De oude kwaal heeft zich herhaald; het dragen der wonden en de koorts werkt, vooral de laatste zeer nadeelig, op zijn gestel. Door den Minister is eene uitnoodiging aan het gemeentebestuur van Venlo gericht, om zoo spoedig mogelijk eene opgave te doen van allerlei groenten, boomen enz., die in het jaar 1883 naar Pruisen uit die streken verzonden zijn, met opgave, zooveel mogelijk, van de waarde dier uitgevoerde producten. Daaruit zal moeten blijken, of het de moeite waard is eene commissie van deskundigeu daar te vestigeu, ingevolge de conventie van Bern. Op 31 December a. s. wordt de oude ko peren pasmunt buiten omloop gesteld. Geduren- de maanden November en December 1883 en Januari 1884 zal die muntsoort aan de kan- toren van de betaalmeesters en de ontvangers der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen kunnen ingewisseld worden. Te beginnen met heden wordt de tentoon- stelling te Amsterdam tot 1 Nov. e. k. opengesteld tegen betaling van 25 cent per persoon, ook des Zondags. Yelen, die tot dusver den entreeprijs nog te hoog hebben geaclit voor hunne middelen, zullen daardoor in de gelegenheid worden gesteld een kijkje te nemen. Op last der overheid te Aurich en te Dus- seldorf is de invoer van vee uit Nederland, begeerde. //Zeg den notaris, dat hier Giesen Berend is," was het antwoord. Het meisje vertrok, doch kwam weldra terug en verzocht hem, haar te volgen. Bijna aan het einde van den grooten marmeren gang deed zij eene deur open en liet hem binnen. Giesen Berend bevond zich in het kantoor van den notaris. Een groote schrijflessenaar stond voor het eenige raam, dat uitzicht gaf op den tuin. Een minuut of vijf had de strooper gewacht, toen de notaris binnen trad. Giesen Berend bracht even de hand aan zijn hoofddeksel, ten teeken van groet. ,/Ik had niet gedacht, dat ge zoo spoedig weer zoudt komen," sprak de notaris. z/Wel mogelijk," was het antwoord. ,/En wat moet gij nu weer hebben?" z/Geld om kruit en lood te koopen; ik ben ziek geweest en heb dus niet kunnen jagen, nu heb ik niets meer en kan dus geen lood koopen." ,/En zoo ik 't je niet geef z/Dan moet ik het nemen, want kruit moet ik hebbenhamen zou denken, dat Giesen Berend een verbond met het wild had gesloten." z/En hoeveel hebt ge noodig?" z/Een rijksdaalder ongeveer." De notaris bedacht zich een oogenblik en streek met de hand door het haar. //Een rijksdaalder is 250 centen, niet waar, zeide hij daarna. ffDat wist ik reeds als kind." met het oog op de longziekte, te rekenen van 18 Oct. jl. verboden. Vee echter, hetwelk v<5or den 18 Oct. in Nederland met bestemming naar Duitschland verkocht is, zal aldaar tot aan het einde der loopende maand kunnen worden ingevoerd, onder overlegging voor elk stuk vee van een door het betrokken Nederlandsch gemeentebestuur af- gegeven certificaat, vermeldende lo. de plaats van herkomst, den ouderdom, het geslacht en de kleur van het bedoelde stuk; 2o. de verklaring, dat het dier gedurende de laatste zes maanden zich niet bevonden heeft op een plaats alwaar of in den omtrek waarvan op een afstand van 20 K.M. de longziekte heerscht of in dat tijdperk geheerscht heeft. Men verwacht ten gevolge van het verbod van invoer van vee uit Nederland in Duitschland een gevoelige daling van de veeprijzen. Donderdagmorgen te 4 uren ongeveer brak op 800 meter afstand van de aansluiting aan den dijk van den Reigersbergschen polder, de zeedijk van den Zimmermanpolder bij Rilland-Bath door. De doorbraak heeft eene lengte van 180 meter en zal, den sterken stroom, welke daardoor pas- seert, in aanmerking genomen, waarschijnlijk zeer diep zijn. Des voormiddags werd de polder tot den tweeden weg overstroomd, doch in den mid- dag vulde zich de polder geheel. De dwarswegen zijn op de plaats van de bermsloot doorgebroken en de duikers er uit gestroomd. De doorbraak moet haar oorzaak gevonden hebben in het ont- staan van een zoogenaamden zuiger waardoor het water zich een weg door den dijk zou hebben gebaand; op meer plaatsen werden dergelijke zuigers ontdekt. De zeedijk is over zijn geheele lengte zwaar beschadigd; op meer dan 20 plaat sen is hij tot in de kruin weggeslagen. Ook aan de binnenzijde dreigt gevaarde sterke stroom welke door de breede bermsloot loopt, schuurt, in de holle bochten, het binnentalud van den dijk uit, zoodat afschuiving aan die zijde ieder oogenblik te verwachten isop verscheidene plaatsen is dan ook de dijk reeds in de richting van de lengte gescheurd. Plannen tot dichting worden beraamd. De gemeenteraad van Alem heeft tot amb- tenaren van den burgelijken stand aldaar benoemd de heeren G. Koopmans, burgemeester, en Van Mil, lid van den raad. Sedert het begin van dit jaar werd dit ambt vervuld door den gemeente- secretaris en den hoofdonderwijzer, die beide het daartoe gevorderde radicaal missen. Yijf huwelij- ken zijn in den loop van dit jaar door hen gesloten. De nieuwe kieswet werkt in Belgig nu al reeds hoogst gunstig op de ontwikkeling des volks. ,/Nog nooit heeft eene wet zoo krachtig mede ,/Welnu, wilt even zooveel guldens verdienen ,/Daarop is slechts den antwoord te geven." z/Luister dan." En terwijl de heer Gonnals dit zeide, boog hij zich tot den strooper en fluisterde hem iets in het oor. z/En ge wilt dit alles voor 250 gulden? Neen mijnheer! ik ben bereid, te doen wat ge zegt, doch de belooning moet grooter zijn." z/Welnu, laat eens hooren wat gij hebben wilt." #Ge hebt mij wel eens beter beloond voor ge- geringer zaken," zeide de strooper, voor 400 gulden zou ik echter veel wagen." z/Op welke wijze wilt ge dan doen wat ik je zeide z/Laat dat maar aan mij over." z/Welnu, ik stem toe, na afloop zal ik je beta- len en dan zult ge wel zwijgen, niet waar?" z/Ik zou denken, ja!" //Wilt ge er een eed op doen vraagde de notaris. z/Bij God en duivel te gelijk I" riep Giesen Berend en een ruwen lach weerklonk in het kleine vertrek. //In orde, zie hier geld voor kruit en lood; ik hoop, dat ge bij dag niet meer bij mij zult aanbellen, men mocht soms denkenenfiu men ziet een eerlijk burger niet gaarne in uw gezelschap, begrepen?" z/Wees gegroet, eerlijk burger," zeide de strooper en met een glimlach om de lippen vertrok hij. II. De zilverbeek, dat schoone en bevallige rivier- geholpen tot verspreiding van volksonderwijs," zoo schrijft men uit Belgie. Liberaal en clericaal, iedereen roept zijne mannen op om ze te onder- wijzen en om ze aan te sporen de lessen te volgen, opdat het aanstaand examen, om als kiezer te worden toegelaten, met succes kan worden afgelegd. In Antwerpen worden de cursussen, ingericht in gemeentescholen, door meer dan 600 jongelingen gevolgd. Yoeg daarbij de leerinrichtingen door de liberale en door de clericale maatschappijen, en men bekomt minstens een getal van 1500 per- sonen, die zoeken klaar te komen. In Brugge worden de lessen der liberalen door ruim 600 per- sonen gevolgd; te Dendermonde door 350; enz. De clericalen doen evenzeer hun best om het peil der ontwikkeling hooger te brengen. Hierdoor zal het kiezerskorps natuurlijk rnerke- lijk vermeerderen. Zoo rekent men in Brussel op eene vermeerdering van 3500 kiezers; in Leuven op 2500. Het examen heeft plaats in het einde dezer maand. Zoo helpt een kieswet het onderwijs bevorderen en het onderwijs de ontwikkeling van den kiezer. Van 17 tot 20 dezer werden te Oud-Boier- land 14 nieuwe gevallen van pokken aangegeven, terwijl 1 persoon aan die ziekte overfeed. De inenting van de weezen in het weeshuis te Oud-Beierland is nog eenigszins bij verrassing geschied. Het burg, armbestuur besloot nl., toen het geval van pokken, dat zich in het weeshuis had voorgedaan, een doodelijken afloop had gehad, zich niet langer te onderwerpen aan het besluit van regenten, waarbij het revaccineeren werd ver- worpen. De regenten, die tegen het vaccineeren hadden gestemd, hoorden eerst van de zaak toen alles reeds afgeloopen was. Alle weezen zijn nu ingeent, met uitzondering van een, die tot de diaconie behoort; de overigen kwamen ten laste van het burgerlijk armbestuur. De raad der gemeente Wageningen heeft in de verordening op den hoofdelijken omslag de bepaling opgenomen, dat bij de vaststelling van den aanslag ook gelet zal worden op uiterlijk ver- toon. Ware het maar mogelijk alle grootheid en rijkdom, die enkel in schijn, niet in wezen bestaat, door belasting te treffen De Minister van Finan- cien kon dan zijne belastingplannen wel weer in de portefeuille bergen en zeker had in geen gemeente de raad te tobben over de vraagHoe komen we aan 'tnoodige geld voor de huishouding? Als een nieuw bewijs van het nut eener goede levensverzekering, en tevens als een prijzens- waardig voorbeeld van goede trouw, moge het vol- gende strekken, dat, naar de Amst. meldt, onlangs bij eene levensverzekeringmaatschappij voorviel. Door den heer J. W. L. werd een voorstel tot verzekering gedaan van f 5000,ten behoeve tje in den Achterhoek stroomde door de heide juist voorbij de hut van Giesen Berend. De strooper stond in de deur en hield zich be zig met het schoonmaken van zijn geweer, dat hij in geen veertien dagen gebruikt had en dus eenig- zins geroest was. Even als een kind zijn pop, zoo streelde hij zijn vuurroer; een groote jachthond lag aan zijne voeten, met den kop op de beide voorpooten rustende, en sloeg met zijn gepluimde staart, als zijn meester soms een vriendelijk woord tot hem sprak. In de hut zag het er vrij zinde- lijk uit, ten minste in vergelijking van de andere woningen, die hier en daar op de heide verspreid lagen. Aan de net geschuurde keten aan den haard ging een koperen ketel, de lepels en vorken, die volgens de gewoonte in die streken, in een eiken- houten plankje hingen, blonken u tegen. Do eikenhouten kast, waarop eenige beschilderde pot- ten stonden, was goed gevreven, en de leemen vloer met zand bestrooid. In den woord, geheel het inwendige van het kleine vertrek, om niet te spreken van de stal, waar eene koe, een varken en eenige kippen hun verblijf hielden, deed ter- stond de gedachte opkomen, dat er eene vrouw moest zijn die voor dit alles zorgde. En inderdaad werd de deur van het schuurtje geopend door eene vrouw, die met eenig brandhout in den arm het vertrek binnentrad. Reeds tweemaal had haar man gevraagd of de koffie nog niet gereed was, TEK \EI m.S( HE (OIHWT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1