Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1921. Zaterdag 13 October 1883. 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per (lrie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgio 1,40. Voor Amerika 1,824- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlflN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaartot veel verminderden prijs. Dlt bind verschljut Dlnsdag- en Vrijdagavond blj den nitgcvcr J. K. G. D H O N T te Ter Neuzen. folitieli Overzicht. Het voorval met den Koning van Spanje te Parijs heeft natuurlijk ook zijn invloed uitgeoefend op de buitenlandsche betrekkingen van Frankrijk. Het Journal de St. Petersbourg doet opmerken, dat de taal, door eenige Parijsche bladen gevoerd, naar aanleiding van deze geruchtmakende zaak, kwalijk het middel kan worden geacht voor Frank rijk om tot verbintenisseu tc geraken. Iletvoor- uitzicht dus op een toekomstig verbond met Rusland is alzoo voorloopig vervlogen. In Frankrijk schijnt het ontslag van den gene- raal Thibaudin als Minister van Oorlog tot het geheole herstel der goede verstandhouding met Spanje te zullen leiden. De Spaansche gezant heeft althans een vriendschappelijk bezoek gebracht aan den Minister van Buitenlandsche Zaken en aan den minister-voorzitter en in de loge van laatstgenoemden weder een voorstelling in den schouwburg bijge- woond, hetgeen als een gunstig teeken beschouwd wordt. Als Thibaudin's opvolger zal generaal Saussier, opperbevelhebber van het leger in Algerie, optreden. De bladen van Thibaudin's staatkundige partij zeggen dat hij gevallen is als zoenoffer voor het beleedigd gevoel der buitenlandsche regeeringen, of als slachtoffer zijner vaderlandsliefde en dat hij afgedankt is, omdat hij zich streng tot taak stelde de grensvestingen in staat van verdediging te brengen. De regeeringsgezinde bladen houden echter vol, dat hij zich onmogelijk had gemaakt door zijn toeleg om den Minister Ferry den voet te lichteu. Zij achten dit daghelder bewezen door het feit, dat hij in den brief, waarin hij zijn ontslag aan- biedt, de overige Ministers met ronde woorden zijn vijanden uoemt. De Koningsgezinde bladen zien daarentegen in den val van generaal Thi baudin de welverdiende straf voor de besluiten, waarbij de Prinsen van Orleans onbevoegd verklaard werden om een werkelijken rang in het leger te bekleedeu. Het geheel geeft echter den indruk, dat de binnenlandsche toestand in Frankrijk veel te wenschen overlaat en wij nog niet aan het eind der verwikkelingen zijn, die over en weer uit dezen strijd der partijen kunnen ontstaan, altijd nog als een gevolg van het bezoek, dat de Koning Alfonso aan Duitschland en Parijs heeft gebracht. De onderhandelingen met China zijn nog niet tot een goed einde gebracht. China schijnt die op- zettelijk te rekken, in de hoop daardoor gunstige voorwaarden te zullen bedingen en rekent daarbij gedeeltelijk op binnenlandsche oulusten in Frank rijk, gedeelteiijk op Fransche nederlagen in Tong- kin zelf. Maar de loop der gebeurtenissen zal deze Chineesche berekeningen wel in rook doen opgaan. In Duitschland heeft de tijding, dat de Keizer aan den Koning Alfonso een bericht zond, waarin hij de opmerking maakte, dat de beleedigingen, FEUILLBTON. i) TWEE WANH0PIGEN. 't Was na midderuacht. De lantarens op de Blakfriars-brug te Londen beschenen nog slechts enkele voetgangers. Van de City richtte een jong- mensch haastig zijne schreden naar het midden der brug, terwijl van Southwark, een bejaard man, hem tegemoet snelde. Nog waren zij elkander niet genaderd, toen de laatste zich van den weg rechts af naar de borstwering wendde en de klaar- blijkelijke toebereidselen maakte, zich daarover in den Theems te storten. De jongmau was hem gevolgd en hield hem plotseling terug. Mijnheer, ik geloof, dat gij u verdrinken wilt." „Uwe meening is juist, mijuheermaar wat gaat het u aan?" tfNiemendal. Ik wilde u slechts verzoeken, nog eenige oogenblikken te wachten en mij te ver- gunnen, de reis mSe te maken. Laten wij elkander omhelzen on zoo, arm in arm gestrengeld, den lucht- en watersprong wagen. De gedachte, mij met een vreemd man, die ik op dit oogenblik met hetzelfde doel hier aantref, te expedieeren, is te pikant voor mij, dan dat ik u niet verzoeken zou, u met mij tot het gezegde doel te verbinden. Waarlijk mijnheer! sedert Tang is mij niets zoo aanlokkend voorgekomen; ik had nooit gedacht, dat mij in mijn doodsuur nog zoo iets aangenaams den Koning te Parijs aangedaan, eigenlijk aan het adres van den Keizer gericht waren, vrij wat opzien gebaard. De Kolnische Zeitung verneemt met zekerheid, dat de Duitsche regeering er echter geen oogenblik aan gedacht heeft ambte- lijk haar ongenoegen aan de Fransche regeering te kennen te geven, omdat zij overtuigd was, dat de geheele Europeesche pers wel een veroordeelend vonnis over het gebeurde zou vellen en Koning Alfonso er ten slotte bij zou winnen. In Servie heeft de Koning de volksvertegen- woordiging met onbepaald verlof naar huis ge- zonden. Intusschen zal de regeering op eigen verantwoordelijkheid de regeeringszaken behande- len, natuurlijk behoudens nadere goedkeuring door de wettige volksvertegenwoordiging van de voltrokken feiten. In Bulgarije zet de Vorst zijn staatkunde voort om zich van Russischen invloed los te maken, natuurlijk ten goede van Duitschland en Oos- tenrijk. Voortaan zal de Minister van Oorlog alleen het bestuur over de legerzaken hebben, maar het opperbevel alleen bij den Vorst berus- ten. Ook daar zal de volksvertegenwoordiging eerstdaags voor een maand rust nemen. In dien tijd zal de Vorst zijn leger in oogenschouw gaan nemen. In Turkije heeft de Sultan ook van een nieuw leven blijk gegeven, door het benoemen van een paar gezanten, die in Egypte en in Soedan de toestanden zullen gaan opnemen. De zaken worden in 't Oosten met den dag ingewikkelder. Het heeft alien schijn dat de geldmannen uit die hemelstreek een geduchten storm verwachten. De geldzaken zijn althans overal gedrukt, evenals de goederenhandel. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wets- voorstel van de heeren Van Delden, Gleichman, De Jong, V. d. Linden en De Ruijter Zijlker, tot buitengewone versterking van 's Rijks middelen over 1884, strekkende tot heffing eener inkomsten- belasting op roerende.en onroerende goederen. De voornaamste artikelen luiden als volgt „Art. 1. Er wordt over het jaar 1884 van de ingezetenen des Rijks een directe belasting geheven naar den maatstaf van de inkomsten a. uit hun vermogen; b. uit lijfrenten, pensioenen, wachtgelden, vruchtgebruik en andere doorloopende of tijdelijke uitkeeringen, en uit salarissen, traktementen en belooningen voor diensten, ambten, bedieningen en betrekkingen, niet aan het recht van patent onderworpen. ,,Onder vermogen wordt verstaan de gezamen- lijke waarde der onroerende en roerende bezittingen op 81 Dec. 1883, na aftrek der schulden. Het zou wedervareu. Sta toe, mijnheerik heb sedert jaren aan een menschelijk wezen geen verzoek meer gedaanweiger mij dus deze eenige en laatste bede niet." Met deze woorden reikte hij den ouden man de hand. Deze gaf ook de zijne en de jongman voer met moed en geestdrift voort: //Dus vast om- strengeld! Arm in arm I en dan een kort besluit 1 Het doet mij goed, voor het laatst. nog een paar oogenblikken aan een menschenhart te rusten. Ik vraag niet, of gij misschien ook een schoft zijt. Allons! naar beneden!" De oude man, die eerst zoo'n groote haasthad, om in den kouden vloed der Theems onder te duiken, legde thans den ijver van den jongmau een teugel aan, terwijl hij diens hand vast hield en hem terug trok. „Halt, mijnheer!" zeide hij, tfgij zijt nog zoo jong en wilt reeds vrijwillig een einde aan uw leven maken; ik vrees, dat gij u zult overhaasten. Voor iemaud van uwe jaren biedt het leven nog duizende schoone vooruit- zichten en genietingen aan." Ja modder en stank, leugen en bedrog, list en vleierijkom, maken wij een einde aan de zaak 1" ,,Hoe jong gij ook zijt, zoo schijnt gij toch reeds zeer treurige ervarigen te hebben opgedaan cn alle creaturen, die de menschelijke gedaante dragen, voor ottersgebroed te houden." z/Otters zijn edele schepselen in vergelijking met vermogen wordt geacht inkomsten af te werpen tot een bedrag van 34 ten 100. Onder de overige hierboven vermelde inkomsten worden verstaan die, welke over het jaar 1883 zijn ontvangen. //Art. 2. Van de inkomsten uit het vermogen wordt de belasting geheven tot een bedrag van 14 ten 100; van de overige inkomsten tot een bedrag van ten 100. //Art. 3. De belasting is verschuldigd door ieder, wiens inkomsten, naar den maatstaf der beide vorige artikelen berekend, meer dan f 800 bedragen. Hij is belastingplichtig voor het gezamenlijk be drag zijner inkomsten, nadat daarvan, met inacht- neming van de verhouding, waarin de bestanddeelen zijner inkomsten tot elkander staan, de som van f 800 is afgetrokken. wArt. 8. Elke belastingplichtige is gehouden door invulling van het aangiftbiljet schriftelijk aangifte te doen van: a. het bedrag op 31 Dec. 1883 van zijn in art. 1 bedoeld vermogenb. het bedrag zijner andere, niet uit het vermogen ge- trokken inkomsten, in art. 1 genoemd." Enz. In de toelichtinng leest men het volgende over de toepassing van hun voorstel: Eene som van f 800 wordt vrijgelaten. Waar de inkomsten beneden dat cijfer blijven, zijn ze in den regel tot bestrijding der noodzake- lijkste levensbehoeften onontbeerlijk. Maar dan brengt de billijkheid ook mede, dat gelijk bedrag worde afgetrokken voor ieder belastingplichtige, in verhouding tot de bestanddeelen, waaruit zijne inkomsten zijn samengesteld. Een paar voorbeelden zullen dit laatste duide- lijk maken. Stel, iemand heeft een vermogen op 81 Decem ber 1883 van f 20,000, hetwelk naar ditontwerp geacht wordt, hem een inkomen te geven van f 700; uit een pensioen heeft hij daarenboven f 900. Het totaal bedrag van zijn inkomsten ad f 1600 wordt met f 800 verminderd, in dier voege, dat hij belastingplichtig is voor f 850 uit het vermogen en voor /'450 uit het pensioen. Stel, iemand heeft als inkomen uit zijn vermogen f 200 en uit een traktement f 1000. Het toiaal-bedrag van f 1200 wordt teruggebracht tot f 400 en wel het inkomen uit het vermogen tot 67, dat uit het traktement tot f 333. In het eerste geval wordt dus betaald 1J pCt. over f 350 f 5,25 I 4503,374 Te zamen 8,624 In het tweede geval 14 pCt. over f 67f 1,00 I v v u 333H 2,494 Te zamenf 8,494 de menschen; want zij volgen de natuurdrift; zij zijn geene huichelaars, die de deugd in den mond en de ondeugd in het hart dragen." //Gij doet mij zeer; want waarlijk, er zijn vele lofwaardige uitzonderingen op den door u gestelden regel." „Ha, ha, ha! uitzonderingen!" zeide de jong man met een spottenden lacli; „ik heb er geene gevonden." ,/Dan kan ik u ten minste den troost geven, dat gij in dit uur zulk eene hebt aangetroffen. Hoezeer ook het liegen den meesten menschen tot eene gewoonte is geworden, zoo doen zij dit toch het minst in hun doodsuur, met de donkere eeuwigheid in het verschiet. Ik heb echter mijn leven lang niet gelogen en zou voor geen geld van de wereld met een leugen op de lippen de eeuwigheid ingaan. Wanneer ik u zeg: ik ben geen schoft, waarvoor gij ook mij schijnt te houden, maar een eerlijk en braaf man, dan is dit de zuivere waarheid." z/Werkelijk? Dat 's interessantIk moestdan den eenigsten eerlijken man, dien ik ontmoet heb juist in dit laatste uur leeren kennen, om ge zamenlijk met hem de wereld vaarwel te zeggen." ,/Laat mij alleen gaan en blijft gij. Er zijn nog meer, ja nog vele eerlijke en brave menschen, die u een eenvoudig werkzaam leven met vreugde en genot kruiden kunnen. Zoek maar en gij zult ze gewis vinden," Volgens de nadere bizonderheden, die worden gemeld omtrent het bezoek van HH. MM. den Koning en de Koningin der Belgen aan Nederland, is het vertrek bepaald op Dinsdag 16 dezer van Brussel rechtstreeks naar Amsterdam, waar HH. MM. in het paleis hun intrek nemen. Den volgenden dag reizen HH. MM. naar het Loo en keeren 's avonds in de hoofdstad terug. Donderdag 18 brengen de Koning en de Koningin een bezoek aan de tentoonstelling, Yrijdag 19 ontvangen ze ten paleize op den Dam een tegenbezoek van onze Koning en Koningin en op Zaterdag 20 is het vertrek naar Brussel bepaald. Gedurende de drie laatste dagen van hun verblijf zullen Koning Leopold II en zijne gemalin vermoedelijk eenige beziens- waardigheden der hoofdstad in oogenschouw nemen. Ten paleize is alles zoo ingericht, dat, zoo noodig, ook onze Koning en Koningin aldaar van den eenen dag op den anderen kunnen verblijven. Volgens het Nbl. v. Ned. lijdt de kroon- prins aan uitzetting der maag, waardoor het hem moeielijk, ja bijna onmogelijk valt zich passend te kleeden en hij niet in staat is eventueele be- zoekers tegemoet te gaan of te begeleiden. Genoemd blad vindt het om deze redenen zeer verklaarbaar dat Z. K. H. zich niet gaarne aan vorstelijke personen vertoont, immers, de weinige bezoekers die toegelaten worden, worden zittende door hem ontvangen. Tot lid der Eerste Kamer is gisteren door de Provinciale Staten van Noord-Brabant gekozen de heer J. F. Smits van Oijen, burgemeester van Eindhoven, met 85 stemmen tegen 28 op den heer J. Bluijssen, te Asten. De waarnemend consul-generaal der Nederlan- den in Zwitserland is op den 5 Oct. jl. te Bern, uit naam der regeering, toegetreden tot de op 3 Nov. 1881 aldaar gesloten intemationale overeenkomst tot wering der druifluis. De Staats—Ct. bevat de volgende opgaven omtrent de vergunningen tot het uitoefenen van den kleinhandel in sterken drank in 1882. Het aantal verleende vergunningen bedraagt in Noord-Brabant 5,395, in Gelderland 3,555, in Zuid-Hoi land 5,249, in Noord-Holland 4,622, in Zeeland 1,654, in Utrecht 1,432, in Friesland 2,551, in Overijsel 1,795, in Groningen 2,876, in Drenthe 1,057, in Limburg 3,006. Ingetrokken werden 40 vergunningen in Noord- Brabant, 129 in Gelderland, 26 in Zuid-Holland, 259 in Noord-Holland, 7 in Zeeland, 78 in Utrecht, 59 in Friesland, 5 in Overijsel, 49 in Groningen, 7 in Drenthe, 20 in Limburg. De opbrengst van het vergunningsrecht was in Noord-Brabant f 113,693,50, in Gelderland 90,527,25, in Zuid-Holland 217,978,41, in Noord-Holland/158,920,75, inZeeland/S3,597,75, »Den eersten heb ik immers reeds gevonden. Maar als het leven zich van zulk eene paradijs- achtige zijde aan u vertoond heeft, waarom wilt gij het dan tegelijk met mij verlaten?" //Omdat ik doodarm en daarbij een zwak en ziekelijk man ben, die niet in staat is iets te ver- dienen en het niet langer kan aanzien, dat mijn eenig kind, een engelachtige dochter, zich dag en nacht dood werkt, om in mijn onderhoud te voor- zien en om mij zelfs nog menig klein genot te verschaffen. Neen, mijnheer! om dat langer te verdragen, moest ik een onmensch, een barbaar zijn." //Wat, mijnheer!" riep de andere verschrikt," //gij hebt eene eenige dochter, welke zich voor u opolfertp' i/O, met welk geduld, met welke zachtheid, met welke liefde, met welke volharding doet zij dat! Ik zie haar verwelken onder arbeid en ont- bering en geene klacht komt er over hare bleeke lippen. Zij werkt en verhongert en toch heeft zij altijd nog een woord van liefde, een vriendelijk lachje voor mij over." n/En gij wilt u om het leven brengen mijnheer? Scheelt het u in 'thoofd?" z/Kan ik mijne dochter dan langzaam vermoor- den Dat gaat als een scherp zwaard door mijne ziel." De oude man weende en snikte. //Mijnheer, gij moet met mij eene flesch wijn gaan drinken in gindsche herberg en mij daarbij uwe lotgevallen verhalen. Als het u aangenaam TEH \EIZE\SCHE (OIRUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1