Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1920. Woensdag 10 October 1883. 23e Jaargang. JA\ SKCUUli. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,324- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. I»it bind vcrMcliijnt Uliisdnc- cn Vrijda«nvond bl| deu ultgcvcr J. K. C. i> HON! te Ter Keuzcn. BURGEMEESTER en WETHOU- DER8 van AXEL maken bekend, dat van 15 October tot 15 Maart IIEKIIALIVGS- ONDEItWIJS wordt gegeven en dat zij, die daar- van gebruik wenschen te maken, zich moeten aanmelden bij het hoofd der school. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. O O S T E R. De fung. Secretaris, J. A. VAN VESSEM. Ir*olitieli Overzicht. „Die zich boos maakt heeft ongelijk." Dit woord is in elk opzicht toepasselijk op het onge- lukkige land, waar zeker het eerst de waarheid er van ervaren werd. Frankrijk verkeert sedert lang in een buitengewonen toestand. Zijn optreden in Achter-Indie, Madagaskar en Tunis en niet het minst het schrijveu der bladen over's lands verde- digiug met betrekking tot de weerwraak op Duitsch- land wegens de geleden nederlaag in 1870/71, schijnen alle groote rijken, in wier midden het gelegen is, verbitterd en ontstemd te hebben. Die verhouding is er niet beter op geworden sedert de ontvangst van den Koning van Spanje te Parijs. Ongelukkiglijk hebben de Franschen toen hunne kalmte niet weten te bewaren en hun wrevel geuit over het bezoek door Koning Alfonso aau Duitsch- land gebracht. Hadden zij slechts op een waardige wijze van hunne gekwetste gevoeligheid blijken weten te geven, inplaats van tot een openbare beleediging over te gaan en de staatkunde op straat te brengen, niemand had hun er dan een verwijt van kunnen maken. Maar thans worden zij van alle kanten aangevallen. Duitsche, Oostenrijksche, Spaansche, Fransche en Engelsche dagbladeu sprekeu over niets anders dan over de heleediging, Spanje en Duitschland in den persoon des konings aan- gedaan. Zij hadden dus ongelijk zich toornig te maken, want dit maakt, dat Frankrijk's werkelijke grieven wegens geleden miskenniug, tegenwerkiug en vernedering thans in 't geheel niet in aanmerking komen. Algemeen moet het den indruk geven, dat do Fransche regeering in hare staatkunde wat onhandig te werk gaat en zoo zelf oorzaak is dat iedereen de burgerrepubliek Frankrijk aan durft en het recht meent te hebben, het Fransche volk de les te mogen lezen over zijn doen en laten. In Duitschland schrijft men de beweging tegen Koning Alfonso toe aau een staatkundige partij, waarvan generaal Thibaudiu en de afgevaardigde Wilson de leiders zijn. Een later bericht meldt het aftreden als minister van generaal Thibaudin. Tevens zou in den minis- terraad, waar ook Thibaudin aanwezig was, besloten zijn dat de regeering een onderzoek zal instellen naar hetgeen tijdens het bezoek van Koning Alfonso is voorgevallen. Het onderzoek zal niet loopen FEUILLETQN, (Slot.) Die brief was duidelijk genoeg. Bijna was de dokter ongerust geworden, maar ook thans bleef hij trouw aan zijn priucipe, dat men bij gewichtige zaken steeds met de beslissing tot den volgenden dag moest wachten omdat dan gewoonlijk's nachts de beste invallen komen. Daarom stak hij den brief bedaard in zijn zak en daarom ging hij ook niet deuzelfden dag naar zijn boezemvriend Boor- berg. Wei dacht hij sinds de lezing van den brief drukker dan ooit aan Emma en toen hij's avonds in zijn kamer alleen bij de lamp zat en daarbij uit zijn groote Duitsche pijp den rook zwijgend wegblies in kringetjes en wolkjes en dotjes, toen werd het hem duidelijk, dat Emma en geen andere voor hem paste als levensgezellin en dat het voor hem meer dan hoog tijd werd om tot een vast besluit te komen, want anders moest hij levenslang een jonggezel blijven. Tengevolge van die gedachte zou mijnheer de dokter nog bijna denzelfden avond naar Boorberg gegaan zijn, maar hij bleef nog bij zijn principe en ging naar bed om nog eens over de zaak te slapen. Nu komen 's nachts dikwijls de beste gedachten, maar bij dokter Dipper kwam 's nachts nog heel wat anders. Toen hij namelijk deu volgenden dag op wilde staan, kon hij het over de genomen maatregelen van orde, doch over de vraag wie de opstokers van de betoogingen warcn, om de beteekenis daarvan te leeren kennen. In Spanje blijven de bladen eenparig de wijze afkeuren, waarop Koning Alfonso te Parijs ontvan- gen is. Het Spaansche volk heeft echter weder goed gemaakt wat het Fransche verdorf. De Koning is bij de terugkomst in zijn land met meer dan gewone hartelijkheid ontvangen. Uit Rusland worden de berichten, voorkomende in Oostenrijksche, Engelsche en Fransche bladen, over Russische oorlogstoebereidselen op de Duitsche en Oostenrijksche grenzen, ambtelijk tegengesprokeu. De Russische regeering zal integendeel een leening sluiten van 120 millioen roebels. Thans wordt weder van een bijeenkomst der Russische en Duit sche Keizers gesproken. Er is daartoe altijd nog gelegenheid, omdat de Czaar zijn verblijf in Dene- marken verlengd heeft. Bulgarije is nog niet klaar met zijn nieuw stel van Ministers. Rusland maakt bezwaar tegen het benoemen van den Russischen generaal Lessovoy tot Minister van Oorlog. Daar- over wordt nu met de Russische regeering van gedachten gewisseld. Men ziet de beslissing niet zonder belangstelling tegemoet, omdat daaruit blijken zal, welke houding Rusland tegenover de nieuwe Bulgaarsche regeering denkt aan te nemen. Uit China komen ongunstige berichten naar aanleiding van den afloop van eeu rechtsgeding tegen een vreemdeling, waarover de Chineezen ontevreden zijn. Te Kanton is de gemeenschap tusschen de vreemdelingenwijk en de stad ver- broken. De bewoners dier wijk hebben in overleg met de bevelhebbers der Engelsche booten een verdedigiugsplan opgemaakt. Op de muren van het onderkoninklijk paleis komen dagelijks drei- gende plakkaten voor, waarin de vreemdelingen met moord en brand worden bedreigd. Ook te Hongkong en in vele andere gedeelten van China blijkt groote ontevredenheid onder de bevolking te bestaan. Hooggeplaatste Mandarijnen worden op de straten beleedigd en bespogen. Een burger- oorlog behoort niet tot de onmogelijkheden. De Chi neezen gaan voort met hunne troepen samen te trekken, terwijl zij hunne kanonneerbooten op- stellen voor de Boque-forten. Men verneemt, dat de Regeering het advies van Gedep. Staten in de verschillende gewesten inwint omtrent eene wijziging van art. 1, 2e alinea van het Kon. besluit van 17 Januari 1880 (Stbl. no. 1), waarbij geregeld wordt het getal onderwijzers dat op 1 Januari 1884 moet aanwezig zijn in de openbare scholen. De Minister Heemskerk moet opgaven ontvangen hebben van de verschillende schoolopzieuers van rechterbeen niet bewegen, omdat de rhumatiek er ook inzat en in weerwil van alle moeite erkende dokter Dipper weldra, dat het hem oumogelijk zou zijn heden zijn vriend te gaan bezoeken, want deze woonde aan het andere eind van de stad. Hij wachtte tot den middag en gebruikte warme orn- slagen, mosterddeeg, koude omslagen, zweetmiddel- tjes, Barcelona brandewijn en God weet wat nog meer maar de rhumatiek bleef aanhouden en dwong hem thuis te blijven. In zulk een geval zijn de posterijen onbetaalbaar. Dokter Dipper kroop met groote moeite naar zijn schrijftafel en naar een fijn blaadjo papier, waarop hij schreef, als volgt: Ook mij is de rhumatiek plotseling overvallen, zoodat het mij oumogelijk is u te komen bezoeken. Gij weet, dat ik reeds lang mijn oog gestagen heb op uw lieve Emma. Hartelijk dank ik u voor het bewijs van ware vriendschap, dat ge me door uw mededeeling gaaft. Als ik maar uit kon gaan, dan vroeg ik u heden nog persoonlijk omdehand van uw lieve Emma, want ik ben vast besloten haar de mijue te maken. Verder mondeling. Waarschijnlijk zal ik morgen uit kunnen. A1 slaat gij geen acht op mijn wensch, toch raad ik u in gemoede af uw lief kind aan een advocaat te geven. Gegroet van Uw Dipper. Deze vouwde den brief zorgvuldig toe; daarna maakte hij hem weer open en hij overlas hem nog tweemaaltoen deed hij hem in een envelop, dien het getal onderwijzers dat nog ontbreekt, en wel ten getale van 1982, een getal dat oumogelijk meer te bekomen is voor bovenbedoeld tijdstip. Om hieraan nu tegemoet te komen is de Minister voornemens art. 1 van bovengenoemd besluit aldus te wijzigen, dat op 1 Jan. 1886 of vroeger het voile getal der bij de wet gevorderde onderwijzers in dienst zal behooren te zijn gesteld. Uit zekere bron kunnen wij melden dat de Koning en de Koningin van Belgie de uitnoodi- ging hebben aangenomen om ons vorstelijk gezin een bezoek te brengen op het Loo. Het vorste lijk bezoek zal plants hebben na 15 October. Z. M. heeft het Paleis te Amsterdam ter be- schikking gesteld van Hunne Majesteiten voor den tijd van Hun verblijf aldaar. Do opper-hofmaarschalk, Baron Fagel, zal zich naar Brussel begeven om de bevelen van Koning Leopold en de Koningin van Belgie te ontvangen omtrent Hun verblijf hier te lande. Onze Koning en Koningin zouden in April e. k. de gasten van het Belgische Koningspaar te Brussel zijn, alvorens een bezoek te brengen nan het Oostenrijksche Hof. Men schrijft aan de G. C. het volgende: Voor de eigenaren van gronden in calamiteuse polders of waterschappen zal de voorgenomen wijzi ging der gemeentewet, wat de verhooging der opcenten op de hoofdsom der grondbelasting betreft, minder bezwaar opleveren dan voor eigenaren uit vrije polders. De wet op bedoelde calamiteuse polders etc. toch bepaalt in art. 4, dat het dijk- geschot wordt geregeld naar de onzuivere opbrengst der landerijen, na aftrek der grondbelasting terwijl volgens art. 92 van het betrokken reglement voor grondbelasting wordt gehouden de hoofdsom met de opcenten voor rijk, provincie en gemeenten. Alles waarmede de grondbelasting wordt verhoogd komt mitsdien in mindering van de polderbelasting. In het gebouw der Nederlandsche kolonien op de tentoonstelling te Amsterdam is thans te zien een fleschje asch van Krakatau, verzameld in het binnengedeelte van een der kantoren te Batavia en gisteren per mail ontvangen. Dat de internationale tentoonstelling de wel- vaart onder de kleine burgerij te Amsterdam niet weinig bevorderd heeft, kan o. a. worden afgeleid uit het bedrag der gelden, die gedurende de maanden Mei, Juni, Juli, Augustus en Septem ber jl. bij de Rijks-postspaarbank, (kantoor Amster dam) zijn belegd. Dit bedrag is groot 246,766,69. Over gelijk tijdvak in 1882 beliep het/146,643,584. Het voor 1883 gunstig verschil beloopt derhalve 100,123,104. Er zijn in de laatste jaren zoo vele scheeve en belachelijke voorstellingen over Holland en zijn bewoners in buitenlandsche bladen en tijd- hij dicht maakte. Nadat hij het adres met groote, duidelijke letters had geschreven, was hij van plan Johan te roepen en hem het briefje te geven, maar nu begon Dipper te twijfelen, of de brief werkelijk in de envelop washij kon er toch ook een recept of eenig ander papier in gedaan hebben. Hij scheurde de envelop weer los en overlas den brief nogmaals; hij deed hem in een nieuwe envelop en nadat hij het adres nog duidelijker dan de eerste keer had geschreven, overhandigde hij den brief aan Johan. „Gooi dezen brief onmiddelijk in de naastbijzijnde brievenbus," beval dokter Dipper den oplettenden bediende, die gewoon was nooit zonder uitdrukke- lijk bevel te handelen en alles stipt te volbrengen Johan ging met den brief. Dokter Dipper kroop dadelijk weer in bed, want zijn been deed hem erg zeer. Toch was de dokter welgemoed, want eindelijk was hij immers tot een besluit gekomen, dat, zoo het verwezenlijkt werd, spoedig zijn treurig jong gezellenleven een blijeindigend slot zou geven. Duizenden gedachten aan een schoone toekomst wiegelden mijnheer Dipper. Wat voor groote oogen zal mijn boezemvriend Boorberg wel opzetten; wat zal Emma wel blij zijnIn haar hart had mijn heer Dipper al lang een steeds aangroeiende neiging zien ontkiemen en die kiem grocide en droeg nu een bloem, die zich ontplooien zou tot een ver- lovingsaankondiging, waarop te lezen stondvEmma schriften opgedischt, dat op 't laatst de Hollanders zelf beginnen te geloovendat het waar is. Zoo bevatte The Daily News, en waarschijnlijk ook andere buitenlandsche bladen, een advertentie van het ten toon stellings-bestuur te Amsterdam, waarin op het groote succes en het steeds toe- nemend bezoek van de Koloniale wereldtentoon- stelling gewezen wordt en tevens op de uitste- kende gelegenheid, om deze maand een reisje te maken naar Holland met zijn „uitgestrekte en altijd groenc vlakten, overal bezaaid met windmolens; met zijn ontelbare kanalen, dwars door de wei- landenwaar de toeschouwer de masten der schepen ziet te midden van myriaden prachtige Hollandsche koebeesten, die er hun voedsel vinden met zijn steden, waar het midden van elke straat een gracht is, waarin booten en schepen vreed- zaam zich bewegen, gezamenlijk met paarden en rijtuigen" Het adres, door belanghebbenden bij de leder- industrie aan de hooge Regeering te zenden, is zeer uitvoerig gemotiveerd, en strekt hoofdzake- lijk om er op aan te dringen, dat de gevaren afgeweerd worden, die adressanten drukken als een gevolg van de hooge tarieven in omliggende landen. De Willem Barents is jl. Zaterdag van IJmuiden voor de Oosterdoksluis te Amsterdam gekomen en aan de marinewerf gemeerd, waar de heeren Renselaar Bowier, Schout—bij—nacht, kom- mandant der werf, Steffens, kolonel onder—komman- dant, en Stoker, officier van gezondheid, de Noord- poolvaarders met hun behouden aankomst geluk wenschten. De bemanning is daarop, uitgezonderd de dokter en twee matrozen, aan wal gegaan, zonder feestelijkheid. De gezondheidstoestand liet gedurende de geheele reis niets te wenschen over, zoodat 's dokters hulp niet werd ingeroepen. Ook van koude heeft men geen overlast geleden, daar de vorst nauwelijks 3 graden was. Vele peilingen zijn aan den ingang van de Karazee gedaan en een ruime voorraad resultaten voor de zoologie wordt verwacht; enkele photo- grafien zijn genomen. De veroordeelde beklaagden in het proces der millioenen-juffrouwJaunetje StruikVan Zutphen, Van der Heem en Consenheim, zijn Zaterdagmiddag per rijtuig van Rotterdam naarde gevangenis te 's Hage overgebracht. Gelijk men weet, komt de zaak op 23 dezer in appel voor het gerechtshof te 's Hage in behandeling. Voor de rechtbank te Maastricht stond Donderdag terecht de burgemeester, ambtenaar van den burgerlijken stand, van Meerssen, be- klaagd van in Januari 11. twee aangiften van geboorte niet onmiddelijk in de daarvoor bestemde registers te hebben geboekt. Uit de verklaring Boorberg. Jozef Dipper, praktiseerend arts. Ver- loofden." Ondertusschen deed het rechterbeen weer geweldig zeer, maar dat kon do zoete droomen niet verstoren, die als veelkleurige vlinders des dokters hoofd en hart omzweefden. Zoo ging de tweede en ook de derde dag voorbij, maar de rhumatiek bleef. Ook den vierden en den vijfden dag was dokter Dipper nog aan zijn kamer gekluisterd. Hij werd wel eenigszins ongerust, dat Boorberg geen antwoord stuurde; maar, dacht hij, Boorberg kan immers ook niet van huis. Zoodra evenwel de pijn verminderde en dat gebeurde acht dagen 11a de ontvangst van Boorberg's brief, verliet dokter Dipper ook zijn huis om zich met een vigelante naar zijn boezemvriend te laten brengen. Voor Dipper evenwel de deur uitging, opende hij, wat bij hem vaste gewoonte was, de brievenbus, die onder in den gang aan de voordeur was en die prijkte met het opschrift: Brievenbus voor Dr. Dipper. In vroegere dagen waren er nog wel eens brieven in gekomen, maar sinds jaren was de brievenbus bijna altijd ledig, hoewel dokter Dipper als hij uitging en als hij thuis kwam, nooit naliet zichzelt te overtuigen, of er ook iets in de brieven bus was. Heden waren er twee brieven in. De dokter kreeg al idee op toenemende praktijk, toen hij eensklaps met verbazing merkte, dat de eene brief dezelfde was, dien hij aan zijn boezemvriend Boorberg had geschreven en dien hij aan Johan had gegeven ter bezorging in de naastbijzijnde TER \EI ZENSdE (OIRAYT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1