Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1919. Zaterdag 6 October 1883. 23e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Frauco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82^. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor edke regel meer 0,10. Grootcre letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. nil bind vcrwchljnt Dlnsdaj> en Vrljdagnvond b!J den nltgcver J. K. G. HOST te Ter Nenzen. JPolitieli Overzieht. Was de ontvangst van Koning Alfonso van Spanje te Brussel van de zijde der bevolking reeds eene in 't oog vallend koele, die te Parijs was uitermate koud. De President Grdvy had het uiterlijk van een oud heer, die niet in zijn schik is en den leeftijd te boven om te vorbergen wat er in hem omgaat. Waar de President dus de eerste was om te tooneu, dat het bezoek hem niet aangenaam was, wedijverde men natuurlijk om in die richting hetzelfde te doen, zoodat overal, waar de nieuwe Uhlanen-kolonel, gelijk Alfonso,XII thans te Parijs geuoemd wordt, zich vertoonde, het volk door luid en aanhoudend fluiten en joelen zijne afkeuring te kennen gaf wegens de aanneming van zijne benoeming tot kolonel van het 15e Uhlanen-regiment, dat te Straatsburg in garnizoen ligt. Indien Bismarck met die benoeming en aan Alfonso en aan Erankrijk een trek heeft willen spelen, dan heeft hij er voldoening van. Bismarck, die slim is en de uitwerking van zijn kleine boosheden vooraf weet te berekenen, heeft Spanje daardoor voor goed van Erankrijk vervreemd. De Parijsche bevolking is in den strik geloopen door te liaudelen volgens de eerste opwelling en niet te luisteren naar hetgeen gezond verstand en overleg moesten ingeven. Had zij in plaats van den jeugdigen Koning uit te jouwen en op eenigerlei wijze te beleedigen, het voorbeeld gevolgd van de Brusselsche bevolking, die noch bij de aankomst, noch bij het vertrek eenig geluid liet hooren en haar gekrcnkt gevoel van vaderlandsliefde had geuit door onthouding en den Koning van Spanje doen binnenkomen te midden van ledige pleinen en straten, dan had zij op waardige wijze geant- woord op de uittarting aan de overzijde van den Bijn. Maar men kan niet zooveel staatkundig inzicht vragen van de Parijzenaars, die van nature houden van luide en klinkende betoogingen en dag aan dag de les gelezen worden in de in Duitschland uitkomende dagbladenalsof alle Duitschers schoolmeesters en alle Eranschen school- knapen zijn. Ilet gevoel van het publiek was nu te sterk geprikkeld door de beleedigingdie Erankrijk ondervonden heeft, en alle maatregelen, door de Fransche Regeering genomen, hebben de uitiug niet kunnen beletten van hetgeen der bevolking op 't gemoed lag. De President Grevy heeft zich echter gedrongen gevoeld, den Koning eon bezoek te brengen, om hem te kennen te geven, dat de afkeurende betooging het werk was van eenige lieden en dat de wet daartegen geen waarborgen aanbood. Die verontschuldiging schijnt de Koning voldoende geacht te hebben, want hij nam tevens de uitnoodiging van Grevy aan, om op het Ely- sde het middagmaal te komen gebruiken. De Koning is den daarop volgenden morgen vroeg- FEUILLETQN, JA\SKCUUtt. Dokter Dipper was een man met principen. Alles, wat hij voor juist of goed erkende, werd ook met de grootste consequentie doorgevoerd en dewijl hij zeer veel juistc en goede principen had, zoo had hij ook zeer veel vaste gewoonten, waar- van de uitmuntendste een groote stiptheid was. Reeds als student was hij wegens zijn stiptheid, die zich tot de kleinste bizonderheden uitstrekte, dikwijls het doelwit geweest van de grappige geestigheid zijner medestudenten en met de jaren was zijne stiptheid zoo aangegroeid, dat hij een waarachtig toonbeeld van nauwgezetheid geuoemd kon worden. Dokter Dipper practiseerde in zijn geboorteplaats. In den beginne had hij nog al patienten, maar nadat eenige ongelukkige kuren nog al opspraak hadden verwekt, begon de eene familie voor, de andere na, een nieuwen huisdokter te zoeken en op het oogenblik, waarin wij nu kennis maken met dokter Dipper, was hij zelf, behalve eenige armen, zijn eenigste patient. Dipper kon met de nieuwere geneeskundige wetenschap ook niet te best overweg. De aanhoudende af- wisseling in de denkbeelden over den aard van de ziekten en over haar doelmatige behandeling bracht den man met principen in een heillooze verwarring. Wanneer in een geneeskundig tijd- sckrift, welke Dipper alle las, eenige autoriteit tijdig vertrokken. Bij zijn vertrek bad er geen enkel voorval plaats. Uit Spanje komen berichten, die blijken geven van diepe ontroering des volks wegens het gebeurde te Parijs. Groote scharen vulden de straten van Madrid, kreten en liederen aanheffend tegen Erank rijk. Rondom het gebouw van het Eransche ge- zantschap zijn gendarmes geplaatst om het te beschermen. Yerschillende Madridsche bladen ver- zekeren, dat de Eransche gezant te Parijs zal terug geroepen worden. Eene nota, waarbij vol doening gevraagd wordt voor de beleedigingen, den Koning van Spanje aangedaan, zou naar Parijs worden gezonden. In Engeland geven de bladen hun innig leed- wezen te kennen over de beleediging, die den Koning van Spanje te Parijs is aangedaan. Zij merken op, dat het Eransche volk op die wijze gevaar loopt van zich de vijandschap van Duitsch land op den hals te halen. In Duitschland zijn de uitingen buitengewoon tegenover Erankrijk, wat dan ook niet te verwonderen is. Het is niet onwaarschijnlijk, dat ook in Duitsch land een drankwet zal worden toegepast. Men stelt zich voor hierdoor een belangrijke bijdrage in de rijkskas te zullen hekomen. Worden, naar de plannen der regeering, de traktementen der ambtenaren verbeterd, de gemeentebelastingen ge- wijzigd en de bijdragen voor de scholeu verhoogd, dan rekent men 100 millioen te kort te komen en het is niet onwaarschijnlijk, dat men hierin door middel van een vergunningsrecht zal trachten te voorzien. Turkije houdt zich in de laatste dagen weder onledig met vraagstukken van huishoudelijken aard. Het is begonnen met alle handelsverdragen met de verschillende Europeesche staten op te zeggen, teneiude beter voorwaarden te kunnen bedingen. Zoo is elk land er maar op uit om een ander voor zich te laten betalen, wat ten slotte toch maar denkbeeldig is en er op moet uitloopen, dat niemand meer ontvangt dan bij het vrije verkeer het geval zou zijn geweest. Toch dwingt zelf- behoud er toe, dat kleine staten nu ook naar be- scherming van eigen voortbrengselen gaan uitzien. Naar men mededeelt, bestaat het voornemen om tegen de volgende week voor de openbare zitting der Tweede Kamer aan de orde te stellen lo. het wetsvoorstel-Vermeulen betrekkelijk de schoolwet2o. het wetsontwerp tot aanwijzing van de gestichten, waar gevangenis of hechtenis moet worden ondergaan. De Tweede Kamer heeft Woensdag jl. te 3£ uur eene korte zitting gehouden. Ingekomen zijn zijn denkbeeld openbaar maakte, dan zwoer Dipper onmiddelijk bij hoog en bij laag op des meesters woorden, zoodat hij zich diens denkbeelden tot een principe maakte, waarua hij met de hem in- gcboren consequentie handelde. Maar nauwelijks was dokter Dipper dan met zijn laatste gevolg- trekkingeu en principen klaar, of dan kwam gewoon- lijk een niet minder groote autoriteit met gelieel andere denkbeelden en nu moest Dipper natuurlijk weer vooraan beginnen om nit de nieuwe denk beelden ook weer nieuwe gevolgtrekkingen en principen te putten. Het zal natuurlijk niemand bevreemden, dat door zijn tallooze proefnemingen de patienten onder de hand stierven en ten slotte werd de dokter zelf het uitsluitend offer van zijn wetenschappelijke nauwgezetheid, want van alle patienten bleef hem alleen zijn eigen, tamelijk zwak persoontje over ter behandeling. Maar ge- lukkig had dokter Dipper nog al wat vermogen en hij was ongetrouwd gebleven. Eigenlijk had hem niets anders dan zijn overdreven trek naar orde tot een ouden vrijer gemaakt. Op zijn schrijf- tafel had sinds onheugelijke tijden ieder voorwerp zijn vaste, onwrikbaar vaste plaats. Welk een onverdragelijken toestand zou het voor mijnheer Dipper geweest zijn, als zijn vrouw zelfs bij het afstoifen van zijn schrijftafel deze regelmatigheid, die berustte op de grondbeginselen van de doel- matigheid, verbroken had, al ware het ook slechts met betrekking op het aschbakje of het vouwbeen, of de schaar of den inktkoker. Deze overweging wetsontwerpen tot wijziging der artt. 240, 242 en 247 van de gemeentewet en tot verhooging van hoofdstuk Y der staatsbegrooting voor 1882. De dag, waarop de gevangeniswet behandeld wordt, zal later worden bepaald. Dear Mr. M. Bichon van IJsselmonde ont- slag heeft genomen als lid van de Tweede Kamer voor het hoofdkiesdistrict Gouda, zal de verkiezing plaats hebben op Dinsdag 30 October a. s.zoo uoodig zal de herstemming geschieden 13 November daaraanvolgende. Door bemiddeling der Nederlandsche Handel- maatschappij is gisteren weder f 30,000 overge- maakt aan de plaatselijke commissie te Batavia voor de ramp op Java, in het geheel derhalve 293,000. Het wetsontwerp tot versterking van's Rijks middelen wil invoering van invoerrechten op granen en hout tot een gelijk bedrag als vroegerdat op thee verhoogen tot f 40 de accijns van het gedis- tilleerd brengen van 57 tot 60 guldentijdelijk 20 opcenten op het personeel en 12 op desucces- sierechten heffen. Een ontwerp, voorstellende aan de gemeente 3/„ in plaats van */l uit te keeren, volgt. De Minister van Einancien raamt de opbrengst der belasting op granen op f 55,000, van die op hout op f 265,000, op thee f 300,000, op gedis- tilleerd f 1,150,000. De 20 buitengewoue opcen ten op het personeel zullen naar zijn schatting f 1,768,000, de 12 buitengewone opcenten op het recht van successie f 900,000 opbrengen, zoodat het totaal dezer nieuw voorgestelde belas- tingen op f 4,933,000 wordt geraamd. Voortszou de terugkeer van een-vijfde der opbrengst van de personeele belasting aan het rijk (volgens een later in te dienen wet) 2,100,000 bedragen, en alzoo ruim 7 millioen verkregen worden, noodig tot sluiting van den dienst 1884. De van 1 tot 14 Oct. aan entries te outvangen gelden in de tent der Surinaamsche inboorlingen zullen, na aftrek van onvermijdelijke onkostensalarissenvoeding enz.onder hen worden verdeeld. Den 15n wordt de tent gesloten en den 17n zal de terugreis naar het vaderland worden aanvaard. Van de inzenders in de Fransche afdeeling der Amsterdamsche ientoonstelling is een adres uitgegaan, dat reeds van ongeveer zeshonderd hand- teekeningen voorzien is en waarmede men zich tot den Franschen consul zal wenden, om diens be middeling bij het comitd in te roepen, opdat aan den wensch van de meeste inzenders, ook uit andere landen, om de tentoonstelling vroeger dan 1 November te sluiten, voldaan zou kunnen worden. Deze week had er eene vergadering plaats van ongeveer tweehonderd kasteleins op de bovenzaal liield hem terug als een reddendo hand, telkens als hij het wagen wilde zich te buigen onder het echtelijke juk. In het begin van zijn doktersleven had mijnheer Dipper een rijtuig met twee paarden, later een voertuig met den paard, toen nog maar het rijtuig alleen en sinds hij zijn eenigste patient geworden was, hield hij ook geen rijtuig meer. Maar de koetsier was gebleven en gemetamorphiseerd in een bediende, Deze was het laatste offer ge worden van Dipper's geneeskunde. Nadat mijnheer de dokter hem behandeld had volgens vier snel op elkaar volgende, verschillende principes, was de koetsier overleden en in zijn plaats was een nieuwe bediende gekomen, die denzelfden naam droeg als de vorige, namelijk Johan, maar zich overigens daarin van nummer den onderscheidde, dat hij veel jonger en onderviudingsloozer was. Dokter Dipper had hem natuurlijk een duchtige les gegeven opzichtens orde en nauwgezetheid en hem vooral op het hart gedrukt, dat de eerste en hoogste wet voor een bediende was: alle bevelen van zijn heer nauwkeurigen woordelijk te volbrengen. De nieuwe Johan had groot talent voor nauw gezetheid. Sinds hij soldaat geweest was, hield hij niet veel meer van denken, maar des te meer van stipt gehoorzameu en nu bewoog hij zich met werktuigelijke stiptheid in den engen kring van de huiselijke zaken weldra zoo nauwgezet en secuur, dat mijnheer de dokter hoogst tevreden met en over hem was. Zoo stonden de zaken met dokter Dipper en van het Cafe de Unie, aan den Coolsingel te Rotterdam. Deze vergadering had ten doel, te beraadslagen over het indienen van een adres aan de Ministers van Justitie en Binnenlandsche zaken, om te verzoeken, dat met het oog op de voor gestelde verhooging van den accijns op het ge- distilleerd en personeel, tot eene herziening der drankwet worde overgegaan. De vergadering zal a. s. Maandag worden voortgezet, daar men nog niet tot een resultaat kwam. Do algemeene Synode der Nederduitsche Hervormde kerk heeft een schrijven gezonden aan de kerkeraden van de gemeente dier kerk, met de uitnoodiging: 1. om hunne aandacht op de zoo belangrijke zaak der Zondagsrust gevestigd te houden 2. om de pogingen te steunen van zoovelen, die werkzaam zijn tot bevordering van Zondagsrust en van Zondagsheiliging 3. om op te letten, of zij in hunnen kring iets opmerken, wat tot bevordering van dit doel, onder de aandacht, hetzij van plaatselijke besturen, hetzij van den Hoogen Raad, zou kunnen worden gehracht; 4. om door gepaste middelen mede te werken tot opwekking en versterking der publieke over- tuiging, dat, en van de Hooge Regeering, en van iederen werkgever, het de plicht en de roepingis, aan elk, dien zij in hun dienst hebben, de noodige Zondagsrust te geven, opdat ieder in de gelegenheid zij den Christelijken rustdag te heiligen. Het volgend schrijven uit Hammerfest, werd gisteren te Utrecht outvangen van den commandant der Willem Barents Den 18 kwamen we in welstand hier van onzen hoogst interessanten tocht terug. 't Was ondoen- lijk, dit jaar de Kara-Zee in te komen. Wij vernamen hier, dat de Varna gezonken is en de opvarenden zich zelven netjes uit dat ijs- labyrinth geholpen hebben, waarover wij ons hartelijk verblijdden. Wij ontvingen hier geen enkele courant. Den 18 hadden wij zwaar stormweder uit het westen, waardoor wij kluiver, schild, kluifhout en stagzeil verloren; wij liggen nu in reparatie, om den 23 naar het vaderland te vertrekken. In eene vergadering van belangstellenden is besloten de onthulling van het gedenkteeken voor Leidens ontzet, bepaald op 26 Mei 1884, feestelijk te vieren. De eerste-steen-legging zal plaats hebben door een naamgenoot en tevens afstammeling van den manhaftigen burgervader, namelijk door den heer Van der Werff, in Gelderland woonachtig. Gelijk men weet, was bij het derde eeuwfeest ook de heer N. J. van den Worm, burgemeester van Schier- monnikoogals afstammeling van moederszijde tegen woordig. zijn trouwen bediende Johan. Nu kwam er eens met de post een brief uit de stad voor Dipper. Die brief kwam van een ouden boezemvriend, een zeer welgesteld man, die vroeg getrouwd was en maar den dochter had, waarop Dipper al lang in stilte verliefd was geweest, al kon deze het ook nooit verder brengen dan nu en dan eens aan zijn boezemvriend eenige kleine vingerwijzingen daarover te geven. De boezemvriend zou den dokter zeer gaarne tot schoonzoon gehad hebben, want de eerste schatte den laatste buitengewoon hoog wegens diens uiterste nauwgezetheid. De oude Boorbcrg dacht: //Een man als dokter Dipper zal mijn vermogen niet verkwisten en mijn dochter wordt met hem gelukkig." Daarom kreeg Dipper ook den volgenden brief: Li eve, oude Vriend. De rheumatiek in mijn rechter voet verkiudert mij U te bezoeken. Daarom schrijf ik U, dat een jonkmau, een advocaat, wiens naam ik U mondeling zal melden, gisteren gevraagd heeft om de hand van mijn Emma. Ik heb mij drie dagen bedenktijd voorbehouden. Omdat ik weet, dat gij steeds waarlijk vriendschappelijk belang steldet in mijn dochter, zoo wilde ik gaarne met U, mijn ouden Vriend, deze zaak bespreken en Uw raad inwinuen, voor ik den advocaat een beslissend ant- woord geef. Wees daarom zoo goed en kom van daag of uiterlijk morgen eens aan; dan kunnen wij alles eens degelijk bespreken. Uw Boorberg. (Slot volgt.) TE! MMSCHE <01111VI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1