Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1918. Woensdag 3 October 1883. 23e Jaargang. 5> DEMON AMOR. Binnenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32 j. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit blad verschljnt nin»dag- cn Vrijdagavoud bij deu ultgcver Jl. K. G. D II U IV T te Ter Neuzen. Jr*olitieli Overziclit. Nog steeds blijft de stemming in de verschil lende Europeesche bladen oorlogzuchtig. Een voornamen steun vindt die stemming in de be richten uit Rusland over groote krijgstoerustingen op zijn westelijke grens. Twee legerafdeelingen moeten daar zijn saamgetrokken. Alle spoorwegen moeten wagens in gereedheid houden voor het vervoer van krijgstuig en mondvoorrnad. Door generaal Gourko zijn alle versterkte plaatsen op de grenzen in oogenschouw genomen en verschil lende maatregelen getroffen voor een toekomstigon oorlogstoestand. Verder heeft de Russische Re- geeriug een bestelling gedaan van 85000 veldbedden en met een Engelsche fabriek eene overeenkomst gesloten ter levering van pantserplaten. De over eenkomst loopt over een som van twaalf millioen roebels. Voorts moeten in de Zwarte Zee alle beschikbare stoomschepen in beslag genomen zijn voor vervoer van troepen en krijgstuig vermoedelijk voor Bulgarije. Engeland schijnt ook van plan, thans een krach- tiger houding tegenover Turkije aan te nemen. De Londensche Regeering begint de uitvluchten, die de Turksche Regeering steeds gebruikt om de hervormingen in Armenie uit te stellen en het talmen met het Engelsch-Turksche handelsverdrag moe te worden. Terzelfder tijd dat Lord Dufferin te Konstantinopel is teruggekeerd, heeft de Brit- sche vloot, die zich thans te Salonica bevindt, bevel gekregen zich naar Konstantinopel te begeven, om de vorderingen van den gezant meer klem bij te zetten. De Indopendance meentdat deze beweging niet noodig was om te Stamboul eenigen schrik te verwekken. Alle berichten toch uit Turkije zouden hierin overeenstemmen, dat de uitnoodiging van Gladstone te Kopenhagen als een teeken is te beschouwen van een toenadering tus- schen Engeland en Rusland ten opzichte van de op- lossing der Oostersche kwestie. Het blad aclit het zelfs niet onwaarschijnlijk, dat de Turksche Regeering in de gegeven omstandigheden een bui- tengewoon gezant naar Berlijn gezonden heeft om te onderhandelen over de wijze, waarop Turkije in het verbond der Staten van Midden-Europa zou kunnen worden opgenomen. De geheele beweging gelijkt dus wel op een doorgestoken kaart. Het wantrouwen tegen Bismarck's zoogenaamde vrede- lievende en onbaatzuchtige staatkunde, die er in geslaagd is zooveel kleine Staten aan Duitschland te verbinden, heeft noodzakelijk moeten leiden tot een tegenbond der mogendheden, die mededingen naar de wereldheerschappij. Het is de zucht naar zelfbehoud, die hen dringt, zich aan te sluiten, om zoo mogelijk Bismarck voor te zijn in de be- FEUILLBTON. (Slot.) Eindelijk begon vader Bruco zijn geduld te ver- liezen, omdat hij om een troonopvolger verlegen was. De nood dwong hem aan iederen vrijbuiter vrij hof te geven. Iedereen, die maar wilde, mocht op het hart van de schoone Obirza jacht maken en beproeven of hij de gelukkige uitverkorene mocht wezen, die bij 's Konings dochter als premie het Vorstendom Rugen zou krijgen. Dit lokaas trok een menigte avonturiers uit alle hemelstreken naar Mecklenburg, die kwamen om het hart van de ongevoelige Obirza te bestormen. Allen werden aan het hof gunstig en goed opgenomen, de Prinses mocht op bevel van haar vader aan niemand den vrijen toegang weigeren. Voor het oog van een wijsgeerigen waarnemer zou het waarlijk een bont, maar toch genoeglijk schouwspel zijn geweest als hij de kunsten had mogen beloeren van den gekken- troep, die, als ware het een dichte nevelkring om den kern vau een komeet, de Prinses omnevelde en iedere dwaas trachtte op zijn eigen manier haar onbreidelbaar hart te winnen. Eenigen meeuden, dat zij er onverholen konden binnen sluipen, dat vleierij een goede sleutel zou wezen, dat zij het stelen konden, of dat kruiperij het zou ontsluiten anderen waren waaghalzen, dat zij het met woeste onstuimigheid bij den eersten wedloop zouden kunnen binnen loopen. Maar al hun onzin ver- vestiging van de naaste schakel van zijn wereldplan de vestiging van een krachtig Duitsch Rijk, dat zich uitstrekt van de golf van Salonica tot aan de Noord— en Oostzee. Het streven naar de wereldheerschappij van Duitschland is duidelijk te onderkennen uit 't geen Bismarck tot stand bracht, sedert door zijn beleid en toedoen de Duitsche bond te Frankfort uiteen spatte, waarin Oostenrijk de eerste was. Zijn tweede staatkundig mees- terstuk was het verdrag van Berlijn, maar dat werkt nog, want met zekerheid kan voorspeld worden dat de zetten en tegenzetten, die sedert om de heerschappij aan den Bosporus gedaan zijn en nog gedaan worden, niet zullen nalaten een vreeselijke en bloedige botsing uit te lokken. In Duitschland zijn de militaire praalvertoo- ningen en maaltijden besloten met de ont- hulling van het Germania-beeld in het Nieder- wald. De Koningen van SaksenServie en Spanje, de Prins van Wales en de andere buiten- landsche hoogheden hebben echter reeds na af- loop der laatste legeroefening afscheid van den Keizer genomen. De Koning van Servie is over Weenen naar zijn land teruggekeerd. De Prins van Wales vertrok over Travemiinde naar Kopen hagen en de Koning van Spanje naar Brussel, waar hij met Koninklijke eerbewijzen ontvangen werd en de gast was van den Koning van Belgie. Van Brussel begaf de Koning zich naar Parijs, waar thans te zijner eer feestelijkheden plaats hebben, die veel kans hebben gestoord te worden. In Frankrijk is men namelijk zeer verontwaar- digd om dat Koning Alfonso nog even voor hij het Fransche grondgebied betreedt tot kolonel is benoemd van een Uhlanen-regiment, dat te Straats- burg in garnizoen ligt. In scherpe artikelen geven de Fransche bladen lucht aan hunne verontwaar- diging over deze booze zet van Bismarck, wat weder getuigt voor den gespannen staatkundigen toestand, die tusschen beide volken bestaat. In de zitting der Tweede Kamer van gisteren heeft de heer Mr. Bichon van IJsselmonde, afge- vaardigde voor Gouda, zijn ontslag genomen wegens den ongunstigen staat zijner gezondheid. Ingekomen zijnontwerpen tot onteigening wegens de ver- dieping vau het Scheur en tot voorloopige verster- king der rijksmiddelen. Dit laatstgenoemd ontwerp strekt tot herstel der invoerrechten op granen en hout tot een gelijk bedrag als vroeger, verhooging van het invoerrecht op thee tot f 40 en verhooging van den accijns op het gedistilleerd van f 57 tot f 60; tijdelijke heffing van 20 opcenten op het sterkte de Prinses slechts in haar mannenhaat en haar verachting voor het sterke geslacht werd zoo groot, dat zelfs de schoonste man geen indruk meer op haar kon maken. Udo kwam in dezen zonderlingen tijd binnen het Mecklenburgsch gebied. Omdat hij niet be- denken konde, onder welken naam hij zich aan het hof zou introduceeren, zoo sloot hij zich bij den vrijerstroep aan. Wel kwam het hem vreemd voor, dat juist zijn Vorstendom als premie bij de schoone Koningsdochter hoorde, maar hij dacht er in het geheel niet aan, dat hij op zulk een wijze het verlorene woer zou kunnen krijgen. Onder- tusschen zag hij de Prinses en tegen alle verwach- ting maakte zij op zijn ziel een verrassenden indruk. Een zekere onrust begon zijn slaap te storen, hij werd een droomer en in al zijn droombeelden, hetzij hij waakte of sliep, zweefde de bekoorlijke schoone van het Mecklenburgsche hof. Daardoor werd hij weldra gewaar, dat een macht hem naar de Prinses trok even onweerstaaubaar als die, welke hem aan de barnsteenkust uit den afgrond had omhoog gehaald. Maar de Prinses scheen hem niet te bemerken onder het woelig gedrang vau het vrijersleger dat haar omgaf. Tot toen had hij nog geen gebruik gemaakt van Weidemoeds gift; maar nu wilde hij eeus beproeven, of hij den dienstvaardigen demon ook geen werk zou kunnen geven. Hij gaf hem de gedaante van een zeer kleinen, maar zeer lieven Amor, dien hij in een gouden naaldenkoker sloot en gestreng bevel gaf, dat deze alle bedieningen van den god der liefde ten zijnen voordeele moes personeel en 12 opcenten op de successierechten. Later volgt een ontwerp om aan de gemeenten slechts '/s in plaats van i/i in het personeel uit te keeren. Het korren der oesters heeft te Tholen een aanvang genomen; zooals men weet mogen geene oesters gekord worden dan op een afstand van 500 meters der zeewering. Aangezien binnen dien afstand even goed oesters kunnen liggen, heeft een pachter van oesterperceelen aldaar een duiker uit Oudorp laten komen, ten einde die oesters te doen opduiken. Sedert Maandag is men daarmede begonnen en te Tholen wordt f 30 per duizend oesters betaald. Vrijdag jl. is te 's Gravenhage na een lang- durige ziekte overleden, de gepensioneerde luit.gen. Jhr. E. A. O. de Casembroot, adjudant des Konings in buitengewonen dienst. V an 1 Sept. 1859 tot 1 Febr. 1862 was de ontslapene Minister van Oorlog. Hij behoorde tot den generalen staf en was commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw, comm. der Eikenkroon, ridder van den Gouden Leeuw van Nassau, commandeur der orde van St. Olaf van Zweden en Noorwegen, comman deur der Wurtembergsche Kroonorde, der Portu- geesche orde van St. Bento d'Aviz en der Spaansche orde van Karel III, ridder le kl. van St. Stanislaus van Rusland en groot—offieier der orde van Nitchan— Iftihar van Tunis. De overledene is, zooals men weet, gouvemeur geweest van wijlen den Prins van Oranje. In de Rijks-postspaarbank is gedurende de maand Aug. 1888 een bedrag ingelegd van f 249,887,49, terugbetaald f 145,468,90, alzoo meer ingelegd dan terugbetaald f 108,923,59. Aan het eind der maand Juli was door verschillende inleggers ingeschreven een bedrag van 2,738,223,80$, zoodat de som der inlagen op 81 Aug. jl. be- droeg 2,842,147,39$. Aan de Theol. school te Kampen is de nieuwe cursus begonnen met 78 studenten, 48 theologische en 25 litterarische, terwijl aan 4 adspirant—studenten, die de vorige week bij het admissie-examen niet slaagden, vergund is de litterarische lessen te volgen. Door bemiddeling der Ned. Handelmaat- schappij is weder 25000 overgemaakt aan de plaatselijke commissie te Batavia voor de ramp op Java. In het geheel derhalve f 263,000. Ook op Ceylon is de uitwerking der vul- kanische uitbarsting in Straat Soenda gevoeld. Uit Colombo meldt men namelijk dd. 80 Aug. Iu den avond van 27 Aug., te omstreeks 5,30 u., verrichtten bij de personen, die den naaldenkoker zou openen. Op een schoonen zomeravond was het hof in de Koninklijke tuinen. Een zwakke wervelwind stak op en bracht den sluier van de Prinses in wanorde. Zij vroeg om een naald, waarmede zij haar sluier wilde vast steken, Snel ijlde Yorst Udo toe. Hij viel voor haar op de knieen en gaf haar den gouden naaldenkoker, die voor de Prinses een zeer gevaarlijk geschenk bevatte. De Prinses opende den koker zonder argwaan; toen sloop demon Amor in haar boezem en wondde haar met zijn gouden pijl. Udo was onmiddelijk heengegaan, want de onrust over den goeden uit- slag van zijn onderneming deed den grond onder zijn voeten branden. Den volgenden dag werd hij met verrukkiug gewaar, dat de schoone oogen van de Konings dochter hem onder den hoop van medevrijers zochten. Den derden dag kon men reeds merken, dat er in het hart van de schoone Prinses een kleine gisting was ontstaan ten gunste van den onbekenden ridder. Den vierden dag sprak het geheele hof reeds over deze buitengewone gebeurtenis. Den Koning kwam het zelfs ook ter ooren. Hij was er buitengewoon over verheugd en wenschte zich- zelf geluk, omdat zijn wijze maatregelen zoo'n goed gevolgd hadden gehad. Hij aarzelde geen oogen- blik, maar vroeg de schoone Obirza onmiddelijk hoe het met haar hart gelegen was. Doch Obirza had haar hart zoo weinig meer in haar macht, dat zij den sluier over haar gelaat trok en onder de schaduw van haar sluier de vrijmoedige be- had in deze haven iets ongewoons plaats. De zee daalde ongeveer zes voet en week over eene breedte van 10 tot 15 voet van het strand terug; onderscheidene groote schepen sloegen tengevolge van den Snellen stroom van hunne ankers. De stoomschepen Duke of Sutherland, Westergate en Crystal werden meegevoerd, het laatstgenoemde tot zeer dicht bij den zeebreker, maar aangezien het den volgenden avond onder zeil ging, heeft het waarschijnlijk geene averij bekomen. De zee bleef rijzen en dalen tot ongeveer 6 ure, waarna alles weer tot den gewonen toestand terugkeerde. Uit Groningen is thans ook aan de Regee ring het verzoek gezonden door een aantal ne- ringdoenden, om het verbod van drankverkoop te gelijk met winkelnering, dat met 1 Mei e. k. zal worden ingevoerd, uit de drankwet telichten. De verzoekers voeren aan, dat in dat verbod een inbreuk is gelegen op de leer dat geen onteige ning plaats heeft zonder schadeloosstelling en dat het verbod niet tot vermindering van drankge- bruik zal leiden, maar enkel tot verplaatsing van het debiet en een monopolie voor hen die uit- sluitend drankwinkels houden. De commissie tot leniging van de ramp te Paesens en Moddergat heeft een bedrag van f 1098,48$ ontvangen als saldo der uitgave van het werkje Memento Mori, van den heer J. H. van der Vfeendoopsgezind predikant op Ter- schelliug. De belangrijke kwestie over het bezorgen van tt boodschapkaarten" door particuliere onderne- mingen, d. i. particulieren postdienst, is door de rechtbank te Wintschoten beslist. De stoomtram- wegmaatschappij yOldtambt," door den offieier van justitie beschuldigd van overtreding van art. 25 der postwet, is, op grond dat die wet alleen spreekt van brieven en niet van kaarten, vrijgesproken 's Lands begrooting komt eerstdaags weder aan de orde, en daarmee ook de millioenen, die de Minister weder denkt uit te geven voor het krijgswezen. 't Zijn de millioenen die het land ru'ineeren. Wij geven hier een staatje van de kosten per hoofd in de Europeesche rijken. Het soldatenspel kost per hoofd inEngeland f 10,80, Frankrijk f 9,50, Nederland f 9,30, Denemarken f 5,80^ Yusland f 5,70, Duitschland /5,60, Spanje /4,5.., Italie/4,40, Belgie/4,10, Portugal f 4,10, Zweden f 8,90, Noorwegen f 3,50, Oostenrijk f 3,40, Griekenland f 3,20 en Zwitserland f 2,40. Meer dan 22 ffiillioen guldens 's jaars wordt kentenis aflegde- dat de onbekende ridder haar hart had gewonnen. Udo kreeg tot verbazing van het geheele hof de schoone Koningsdochter uit de hand van haar vader, hoewe1 een naamlooze man was. Nadat alle huwelijksffiechtigheden reeds afgeloopen waren, vroeg de verheugde vader van de heminnelijke bruid eerst naar den stand en de afkomst van den bruidegom. Deze maakte zich nu zonder eenigen schroom bekend. Bruco was zeer verheugd, nu de gelegenheid zich opdeed, dat hij het onrecht, hetwelk hij den Vorst vau Rugen had aangedaan, rijkelijk en ruimschoots kon vergoeden. Maar Udo bleef nog zoolang aan het hof, tot er een troon opvolger was geboren, een prachtige knaap, dien Bruco vol genoegen uit de handen zijner dochter ontving. Daarna liet hij zijn schoouzoon diens gewezen eigendom weer in bezit nemen. Dewijl deze den demon niet meer noodig had, zond hij hem volgens afspraak onder de gedaante van een valk met den ring iu deu snavel met veeJ dank- betuigingen terug naar den vriendelijken oorspronke- lijken bezitter. Sinds heeft demon Amor nog menige huwelijksband gesmeed; maar nooit is hem dat zoo goed gelukt als bij Vorst Udo en de bekoor lijke Obirza vau Mecklenburg. Want zeer dikwijls, wanneer Amor zijn diensten bewijst, pleegt het verliefde paar, dat hij saamgesmeed heeft, door verloop van tijd in het vuur van dezen of geneu huiselijken twist zeer gemakkelijk vrijmoedig te bekennen: yDe duivel heeft ons gepaard!" EINDE. TEH u;i ZriYSI HE COHMT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1