Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1917. Zaterdag 29 September 1883. 23e Jaargang. DEMON AMOR. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. "Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer /0,10. Grootcre letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uit bind vcrttchijnt Ulusdac- co Vrijilngavond bij dcu uitgcvcr J. K. G. D H U N T tc Tec Weazen. Polities Overzicht. Wat gisteren waarheid was of althaus als zoo- dauig werd voorgesteld, is heden weder in den tijd gewijzigd, schreven wij voor eenige dagen. Zulk een tijdperk van overgang beleven wij thans weder in de laatste dagen. Pas ziju de laatste toonen der vredesbazuin weggestorven, of opnieuw hoort men het schetteren der krijgsklaroen. Met veel ophef wordt in berichten nit Berlijn melding gemaakt van de uitstekende wijzc waarop de najaars- oefeningen van het Duitsche leger, die dezer dagen zijn afgeloopen, geslaagd ziju. A1 de Koningen, Prinsen, Vorsten en verdere hoogheden, die als gasten van den 87jarigen Keizer daarbij tegen- woordig waren, getuigen eenparig van den diep aangrijpenden en trotschen indruk, dien het groot- sche schouwspel en de samenwerking van zooveel vernieleude krachteu op hen gemaakt hebben. Bij den maaltijd, dien de Keizer Wilhelm ziju hoogeu gasten te Homburg bij Frankfort aanbood en waar- aan 860 personen deeluamen, heerschte een buiten- gewone geestdrift. De Keizer stelde een toast in op de drie Koningen, aan zijn disch vereend, en de Koning van Spanje wijdde een dronk aan zijn hoogen gastheer en gaf zijn groote vreugde te kennen over de kennismaking met het Duitsche leger, waarvoor de Keizer hem bizonder hartelijk de hand schudde. Voorts heeft de Keizer den generaal Von Blumenthal, die de legeroefeningen in de nabijheid van Homburg geleid heeft, in den Gravenstand verheven. Niet zonder beleekenis is, dat in het schrijven, waarbij hem deze onderscheiding wordt medegedeeld, gezegd wordt, dat de Keizer hem inzonderheid een blijk van waardeering heeft willen geven voor zijn uitnemende verdiensten in de oorlogen van 1866 en 1870/71, terwijl hij tot die generaals behoort, die niet alleen voor het tegenwoordige maar ook in de toekomst, yin ernstige tijden," aauspraak op een eereplaats kunnen maken. In Frankrijk heeft natuurlijk het leger ook najaarsoefeningen gehouden en daarbij veel roem ingeoogst. Het is nu maar wie het meeste blutfen, den grootsten ophef en de schitterendste vertooniug kan maken. De generaal die de legeroefeningen, in de nabijheid van Dyon gehouden, leidde, heeft na afloop daarvan den gebruikelijken maaltijd gegeven ter eere van de vreemde hoogheden, die de oefe- ningen mede bijgewoond hadden. In Bulgarije hebben zeer gewichtige gebeurte- nissen plaats gehad. Alle Ministers hebben hun ontslag aangeboden en verkregen, waarna de Vorst de staatsregeling van Tirnovo, die in 1881 bij den staatsgreep van den Vorst werd ingetrokken, op nieuw heeft ingevoerd. De oud-Minister ZankotF, FBUILLETON. 4) Udo maakte zich tot de afreis gereed en Weide- moed verzuimde niets wat tot ziju uitrusting kon dienen. Toen de afscheidsdag naderde, richtte de Koning een prachtig gastmaal aan, waarop alle rijksgrooten werden uitgenoodigd en dat negen dagen lang duurde en door allerlei feestspelen werd afgebroken. Op den laatsten dag voerde Weide- moed ziju gast naar een afgelegen vertrek, waar zij samen ten afscheid den vriendschapsbeker ledig- den. Toen de wijn de hoofden en de harten verwarmd en de opeuhartigheid de tongen los gemaakt had, greep de gastheer des gastenhand en sprak aldus//Nog een zaak moet ik u zeggen broeder, voor wij scheiden. Ontvang dezen ring van mij als een bewijs mijner hechte vriendschap, niet als een geschenk, maar als een pand, dat ik u tot uw nut en uw heil toevertrouw, zoolang als gij het noodig zult hebben. Tevens zult gij van mij een geheim vernemen, opdat gij moogt weten, hoezeer mijn hart u genegen en open is. Iedereen houdt mij voor eeu grooten toovenaar, maar ik weet van tooverij even weinig als een pasgeboren kind. Maar zoodanig is, zooals u wel bekend zal wezen, nu eenmaal der Vorstenlot; dat aan hen eigenschappen worden toegeschreven, welke zij niet bezitten. Waarzeggen uit de sterren kan ik even wel, maar mijn geheele tooverij bestaat in dezen ring, die mij een mijner vrienden, eenwijze destijds verbannen, is weder Minister-Voorzitter der nieuwe regeering. Daar ook de beide Russi- sche generaals, Soboleff en Kaulbars, die zitting in de vorige regeering hadden, moesten aftreden, geloofde men aan eeu vermindering van Ruslands invloed. Het blijkt thans echter, dat de nieuwe zetel van den Minister van Oorlog weder door een Rus, den generaal Lassovow, bezet wordt. In Oostenrijk is men niet zonder zorg over het toenemen in Servie van de partij, die vijandig tegen Oostenrijk gezind was. Bij de verkiezingen in Servie heeft de volksstem zich ten gunste van Rus- land verklaard. Van de 113 gekozen afgevaardigden zijn 90 tegenstanders van de tegenwoordige regee ring, die een aansluiten bij Oostenrijk voorstaat. Voor Koning Milan, die zich thans nogte Homburg of te Frankfort bevindt, is deze uitslag een aller- onaangenaamste gebeurtenis. In Weeneu vertoeft thans de Minister-Voorzitter vanRumenie, Bratiano, om de laatste hand aan een verdrag tusschen Oostenrijk en Rumenie te leggen. Over het on- derhoud, dat hij met Bismarck te Gastein heeft gehad, moet Bratiano zich zeer tevreden betoond hebben. In tegenstelling met de vorige berichten, dat de rust in Croatie hersteld was, wordt thans gemeld, dat de beweging zich uitbreidt tot Dal- matie, Bosnie en de Herzegowina. Turkije schijnt ook de lijdelijke houding in de kuiperijen, die er overal op het Balkan-schiereiland plaats hebben, te zullen laten varen. De Sultan heeft zijn seeretaris met een zending naar Berlijn belast en heeft bereids de reis aanvaard. Er is dus geen gebrek aan roering en woeling in Europa. Naar men verneemt, verbetert de toestand van den Minister van staat, Mr. Modderman, in die mate, dat hij nog voor den winter de terug- reis naar Nederland zal kunnen aanvaarden. Naar wij met zekerheid vernemen, zal de onthulling van het standbeeld van Graaf Jan van Nassau op Maandag 15 October a. s. plaats hebben. Z. M. de Koning heeft aan de commissie toezeg- ging gedaan, de plechtigheid met HDs. tegenwoor- digheid te willen vereeren. Ouder de heereu, die Maandag jl. bij fellen regen en wind met eene bus aan de huizeu der ingezetenen te Middelburg giften inzamelden, ten behoeve der noodlijdenden in Nederlandsch-Indie, behoorde ook het lid der Eerste Kamer, de heer Mr. W. C. Borsius. In de Woensdag jl. gehouden zitting van den gemeenteraad te Goes richtte de heer B. Quist man, schonk, toen hij stierf. Een kleine vlugge demon is in 's ringen edelsteen verborgen, die zich tot allerlei gestalten kan vervormen naar believen van den bezitter des rings. Die demon is goed- aardig, vlug, dienstvaardig en trouw. Hij was het, die onder den vorm van een ledige ton mij naar uw strand droeg; hij zat in den spaauder, dien ik van de ton nam en dien ik een vederen pak aantrok om u genoegen te doen, toen hij onder de gedaante van een valk de kraaien najoeg en op mijn hand terugkeerde waarop ik hem naar uw residentie voerde. Hij maakte uw hovelingen door menige klucht vroolijk en deed mij den naam verwerven van een bekwaam goochelaarhij droeg mij onder de gestalte van een rauke boot uit uw eiland over de zee naar Brittanje en daarna terug naar het Mecklenburgsche strand. Daar verauderde ik hem in een snelvoetig ros, dat mij op zijn rug zeer gemakkelijk naar mijn staten terugvoerde. Daarenboven wil ik u niet verbergen, dat mijn demon mijn trouwe afgezant is geweest, die mij steeds over uw lot onderrichtte. Op mijn bevel stuurde hij als een lauwe Zephir uw scheepje naar de barnsteenkust en toen de orkaan het verpletterde, trok hij u uit den vloed op het strand en droeg hij u op zijn schouders naar dit paleis, terwijl gij sliept. Liever zoude ik de helft van mijn rijk verliezen dan mijn gedienstige demon. Maar om- dat ik u lief heb, wil ik hem u op trouw en eer een tijdlang voor uw persoonlijk gebruik leenen en wanneer gij hem niet meer noodig hebt, laat hem dan onder de gedaante van een valk weer naar mij vliegen met den ring in zijn snavel. tot den voorzitter eene interpellate over het toe- lateu der heeren C. E. Massee en jhr. M. J. de Marees van Swinderen, als leden van den Raad, zonder dat zij den eed aflegden, ofschoon geen van beiden lot de Doopsgezinden behoorden. Hij verzocht den voorzitter, de genoemde heeren uit te noodigen de vergadering te verlaten. De heer Den Boer sloot zich daarbij aan. Aangezien de wethouder Ochtman, bij afwezigheid van den bur- gemeester, de vergadering presideerde, wenschte deze de beslissing uit te stellen tot de burgemees- ter weder den voorzitterstoel zou hebben ingenomen. De heeren Quist, Den Boer, Vervenne en Steketee verlieten daarop de zaal, van oordeel zijnde dat de vergadering onwettig was. Het Openbaar Ministerie bij de rechtbank te Rotterdam, heeft op last van den Procureur— Generaal bij het gereclitshof te 's Gravenhage, af- gezien van het ingesteld hooger beroep, in zake Jaantje Cornelia Struik, doch alleen voor zooveel betreft de beklaagden G. Struik, A. Hoetink en J. J. Jools, Deze personen zijn onmiddelijk in vrijheid gesteld. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan Gedep. Staten der provincien de volgende aanschrijving gericht: De vraag is mij gedaanWat moeten bur- gemeester en wethouders eener gemeente aanvangen met de gelden, verkregen door den verkoop van op de lagere scholen door de meisjes bij ontvan- gen onderwijs in de nuttige handwerken vervaar- digde goederen, waarvoor de gemeente de grond- stoffen heeft aangeschaft? Behooren die gelden geheel aan de gemeente, of moet zij daarvan, met de gedachte aan art. 45 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127), 80 pCt. aan het Rijk uitkeerenhoe moet zij in het laatste geval de aan het Rijk competeerende gelden ad- ministratief verantwoorden In antwoord daarop zij medegedeeld, dat deze ontvangsten moeten worden gebracht in mindering der kosten, vermeld onder art. 44 der aange- haalde wet, en dus ten bate van de gemeente en het Rijk respectievelijk voor 70 en 80 ten hon- derd. De verantwoording heeft plaats door ze te vermelden in kolom 18 van de door uw col lege overeenkomstig art. 2 van het Koninklijk besluit van 12 Augustus 1880 (Staatsblad no. 161) aan mijn departement te zenden opgaaf, waarvoor het model onder letter C is vastgestcld door mijn ambtsvoorganger, bij beschikking van 15 September 1880, letter A, afd. A Z C. De gemoedsbezwaren tegen het vaccineeren en revaccineeren zijn te Oud-Beijerland eindelijk Als gij den geest uit uw ring tot uw dienst te voorschijn wilt roepen, moet gij den ring om uw vinger driemaal slechts draaieudan wordt hij vrij en is hij bereid om uw bevelen uit te voeren. Maar indien hij den ring driemaal links draait, ydan keert hij in zijn kristallijnen woning terug." U do aanvaardde dit pand van vriendschap onder innigen dank; hij bezag den ring en bemerkte in het doorschijnend kristal een mat wolkje, uit het- welk de fantaisie even gemakkelijk een duiveltje kon scheppen met twee hoorns, klauwen, paarde- pooten en een staart, als zij uit de schaduwen in de maan een mannentje gevormd heeft met een takkebos op den rug. Nadat Udo een teeder afscheid gen omen had van zijn profetischen Jonathan nam hij volgens diens uitspraak zijn weg rechttoe, rechtaan naar Mecklenburg, omdat hij met zijn gezond menschen- verstand toch stellig in Mecklenburg de bron van zijn ongeluk moest zoeken. Udo was vast besloten aldaar het strengst incognito te bewaren en hoewel het hem ongelooflijk voorkwam, dat hij in de residentie van zijn overwinnaar buitengewoon ge- lukkig kon worden, toch dacht hij daar niet zeer lang over na en hij liet de oplossing van dat raadsel gaarne aan den tijd en aan zijn goed fortuin over. De stad Mecklenburg was de hoofdstad van het koninkrijk der Obotriten en hunner Koningen- residentie. Zij was in grootte en bevolking een Europeesch Bagdad of Cairo. Brow had de stad ten top van grootheid en welvaart gevoerd; hij hield er een schitterende hofhouding en alle over- wonnen Vorsten en Vasallen, die hij in zijn macht aan het afnemen; de bewijzen dat zij, die zich aan de operatie onderwierpen, van de ziekte ver- schoond blijven, dragen daar natuurlijk veel toe bij; zij ziju te afdoende. Lieten er zich vroeger wekelijks 2 of 8 inenten, deze week is dat cijfer reeds tot 29 geklommen. Acht heeren hebben nu f 8000 beschikbaar gesteld om gezinnen, waarin pokken voorkomen, daarvan te onderhouden, onder voorwaarde natuur lijk dat alien gerevaccineerd moeten zijn; daaren boven heeft Dr. K. Lodder, geneeskundige, aange boden om gezinnen, welker leden gerevaccineerd zijn, en waarin zich dan evenwel gevallen voordoen, gedurende de ziekte geheel uit ziju prive kas van het noodige te voorzien. De Brusselsche correspondent van het D. v. Z.-H. schrijft: ,/Ik verneem uit goede bron, dat tot het aan- staand bezoek van den Koning en de Koningin der Belgen aan het Nederlandsche Hof thans is besloten. Alleen moet het juiste tijdstip nog be- paald worden." Het bericht, dat de Tentoonstellingsloterij in de helft van November zal trekken, is in zoo verre juist dat den lOden November eene gedeel- telijke trekking van de tweede serie zal plaats hebben. Wanneer echter de geheele trekking zal geschiedeu, is nog niet bepaald, maar dit zal in het einde van October door het bestuur in eene officieele annonce worden medegedeeld. Voor de posterijen, vooral in het belang der lotsverbetering van het personeel, wordt voor het volgend jaar door de regeering f 226,750 meer aangevraagd dan voor het loopende jaar. Daaren- tegen kan op een meerdere inkomst van f 350,000 gerekend worden. De vermoedelijke dader van den voor onge" veer 2 jaar gepleegden moord op de dienstmeid Mina Koets, onder Zuidwolde, is heden ontdekt. 't Is een zekere R. v. d. H., wonende aan de Samelwijk, onder Dedemsvaart. Twist tusschen hem en zijn vrouw moet laatst- genoemde tot het besluit hebben gebracht de zaak bekend te maken, waarop de politie hem, terwijl hij op het land bezig was met aardappelen delven, heeft gearresteerd. Door het geneeskundig Staatstoezicht zijn bij het gemeentebestuur van Veghel ernstige klach- ten ingebracht over den toestand, waarin zich een achttal woningen in die gemeente, bekend onder den naam van ybarakken van Bert Kloet," bevindt. In die woningen, van leem gebouwd, waarin een aantal huisgezinnen is opgeborgen, is noch vloer noch zoldering aanwezig, licht en kon krijgen, moesten er gevangen blijven. Hij had krachtens het recht van den sterkste de grenzen van ziju rijk op een roemrijke wijze uitgebreid en den geheelen volksstam der Obotriten aan zijn scepter onderworpen, maar toch was zijn geluk niet volmaakt, omdat hij geen mannelijk oir had. Obirza, zijn eenige doch ter, kon hem niet opvolgen, want alle Noordsche volken gehoorzaamden toen aan de Salische wet. De Koning meende toch een middel te hebben gevouden, waardoor hij de opvolging in zijn geslacht kon houden en had zich door een bizondere wet den eerstgeborenen zoon zijner doch ter, om het even met welken man zij ook mocht huwen, tot troonopvolger verkozen. Maar de Prinses had bij al haar bekoorlijkhedeu een gebrek, dat men bij haar geslacht zelden vindt Zij had een onoverwinlijken afkeer voor het manne lijk geslacht. De schitterendste partijen had zij geweigerd. Omdat haar vader heur teeder be- minde en haar geenszins dwingen wilde, dat zij, zooals gewoonlijk bij Vorstendochters, de liefde als een staatszaak zou drijven, zoo wenschte hij ten minste toch, dat zij de liefde zou drijven als een zaak des harten, dat zij zich uit vrije neiging een echtgenoot zou kiezen. Maar ook daarin wilde de dochter den vader zijn zin nog niet geven, omdat haar uur en haar man nog niet gekomen was, of omdat de natuur haar geheel en al de gevoelens had geweigerd, welke zij zoo dikwijls verkwistend aan haar dochters pleegt te schenken. (Slot volgt.) TEK \EI /i:VS( HE (01 RUT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1