Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1914. Woensdag 19 September 1883. 23e Jaargang. Kanaal van Ter Neuzen naar Gent. Dc R Gommissaris ties Konings in Zccland DEMON AMOR. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binneu Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika l,32f. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- busbouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Uit bind verschljnt Dinsdns- cu Vrijdagavoud bij den uitgcvcr Jl. K. fi. D II O N T te Ter Neuzen. maakt bekend dat op 20. 27, 28 en 29 September aunstaande het bovenpand van het Kanaal zal gehouden worden aan het gewone peil van het benedenpand, of 1,88 M. boven A. P.en dat op genoemde dagen te TER NEUZEN, met de Westsluis, alleeu over den vloed zal worden geschut. Middelburg, 7 September 1883. De fd. Commissaris des Konings voornoemd, BUTEUX, Lid van Gedeputeerde Staten. JPolitieLc. Overzicht. In den Franschen Ministerraad heeft de Minis ter van Buitenlandsche zaken Challemel Lacour den stand der onderhandelingen met China uit-. eengezet. Die onderhandelingen bewegen zich in goede richting. De Ministerraad erkende eenstem- mig de noodzakelijkheid om versterkingen te zenden en hechtte zijne goedkeuring aan de politieke gedragslijn, welke bepaald wordt door het verzoenend streven der Regeering. Men verkeert nog steeds in twijfel omtrent het gerucht, dat Engeland aan Frankrijk zijne be- middeling zou hebben aangeboden om tot een oplossing van de kwestie met China te komen. Terwijl de Times loochent dat Engeland een voor- stel van dien aard aan Frankrijk gedaan zou hebben, antwoordde de Daily Telegraph met een artikel, waarin het feit bevestigd wordt. Dit blad gaat zelfs nog verder en weet ook te melden dat het aanbod gedaan is door bemiddeling van Lord Lyons. Wat hier ook van zij, slechts den zaak is zeker ill. dat China niet de bemiddeling van eenige Europeesche mogendheid heeft gevraagd. De berichten, welke uit China zelf komen, ge- tuigen van groote opgewondeuheid, welke daar in verschillende plaatsen heerscht. Zoo zijn te Tongkin groote plakkaten aangeplakt, waarin de vreemdelingon worden bedreigd. Voorts zouden te Wo Chang ongeregeldheden zijn uitgebroken, voorbereid door een geheime vereeniging der witte lelies, waaromtrent nog nadere bizonderheden ontbreken. De Fransche troepeu zijn ook weer slaags ge- weest met de zwartviaggen. De Engelsche Regeering schijnt weder in moeie- lijkheden te zullen komen met de Boeren in de Transvaal, daar naar men verzekert, de Boeren willen medehelpen om Cetawayo weder op zijn FBTJILLETOM. Voor nog door den Noordschen zondvloed de beste helft van het eiland Rugen langs het Pom- mersche strand verwoest of verzwolgen werd en toen de machtige volksstam van de Obotriten die streken bewoonden, heerschte een jonge Vorst, die Udo heette, over het vruchtbare eiland, dat zijn vaderlijk erfgoed was. Hij verbleef in de stad Arron, waarvan de puinen nu diep onder de zee begraven liggen. Hij was met de dochter van een zijner vasallen, met freule Edda gehuwd en hij leetde gelukkig, als een onafliankelijk Vorst in zijn kleinen staat, welke door de zee begrensd werd. Hij beminde zijn onderdanen en deed, wat hem als recht voorkwam, terwijl hij zich weinig om buitenlandsche zaken bekommerde. In zijn rustig eigendom gevoelde hij niets van den last der Regeeringszorgendaarbij geleek hij meer op een gelukkig burgerman dan op een heerscher en hij bezat het zeldzame talent voor een Vorst, dat hij in den schoot der ruste de gulden middel- maat wist te genieten en zich daarbij nooit ver- veelde. Wanneer hij zich soms aan de omarming zijner gemalin ontrukte, dan ging hij op de jacht. Visschen en jagen waren zijn liefste tijdverdrijf. Eens joeg hij aan den Noordkant van zijn ge- bied op een kaap, die ver in zee vooruitsprong. troon te plaatsen, hetgeen niet naar den zin van Engeland zou zijn. De aanstaande legeroefeningen nabij Hamburg en Frankfort a/Main zullen op buitengewoon groote schaal plaats hebben. Het gevolg van den Keizer zal ditmaal bizonder schitterend zijn. Onder anderen zal men er de Koningen van Sak- sen, van Spanje en van Servie in zien; voorts vier Engelsche Prinsen, de Kroonprins van Por tugal en de Groothertog van Hessen, benevens een groot aantal lagere hoogheden. Die alien zullen ook de inwijding van het groote Germania-beeld in het Niederwald met hunne tegenwoordigheid helpen opluisteren. Inmiddels is te Wittenberg het Lutherfeest met veel geestdrift gevierd. Twee Duitsche Prinsen hebben daar het woord gevoerd. In een openlijk schrijven heeft de Duitsche Keizer zich voor zijn afwezigheid verontschuldigd en zijne ingenomenheid met het feest betuigd. In Oostenrijk heeft men het herinneringsfeest gevierd van de nederlaag der Turken voor Weenen. Op den hofburg had een maaltijd plaats, waarbij ook de Koning van Spanje mede aanzat. De Keizer heeft een dronk gewijd aan zijn gast en de Koning van Spanje heeft die in de Duitsche taal beantwoord. De berichten uit Croatie zijn van ernstigen aard. Bizonder heden ontbreken, maar toch is het zeker, dat de bevolking in vollen opstand verkeert. Gisteren werd de zitting der Staten-Generaal door Z. M. den Koning geopend met het uitspre- ken van deze OPENINGS U E I) E Mijne Hekiikn Met genoegen zie ik de vertegenwoordigers van het Nederlandsche volk weder vergaderd om 's lands belangen te bchartigen. Mijne betrekkingen met de vreemde mogend- heden zijn hoogst vrieudschappelijk. De vloot en het leger geven mij reden tot tevredenheid. De tentoonstelling te Amsterdam, door bizon- dere onderneming in het leven geroepen en door mijne Regeering gesteund, gaf aan de Nederland sche nijverheid en kunst gelegenheid, met die van het buitenland te wedijveren. De oorlogstoestand in Atjeh vordert nog steeds groote inspanning van krachten en eene te waar- deeren plichtsvervulling van onze strijdkrachten te water en te land. In enkele andere gewesten moesten vijandelijke bewegingen worden bedwongen. Ook door andere rampen werd Nederlandsch- Indie bezoclitin eenige gewesten heerschten ziek- ten van menschen en vee, en eene bijna voor- Hij rustte met zijn gevolg tijdens de hitte van den dag onder een eikeboom, waar hij het heerlijk gezieht op de golvende zee en haar koelte genoot. Daar roerde de storm wind plotseling zijn ruischende vleugels, de oppervlakte van de zee rimpelde zich als een toornig voorhoofd, de hooge golven bruisten en spatten tegen de rotswanden van het strand uiteen als kokend schuim. Een schip kampte met de baren en was een speelbal der winden, die met den arbeid van den werkenden stuurman spotten en het schip naar den wal dreven, waar het op een onzichtbare klip stiet. Hoe belang- wekkend zulk een schouwspel ook voor het oog mag zijn, als men op vasten bodem de menschelijke vermetelheid ziet worstelen met twee vijandelijke elementen, zoolang de worsteling nog onbcslist is, toch wordt het hart ten zeerste getroffen als de sterkste partij de overwinning behaalt over de zwakkere en deelnemend verspilt men gaarne alle krachten, over welke de menschelijke wil te ge- bieden heeft, om de overwonnenen te helpen en zoo mogelijk te behouden. Vorst Udo ijlde spoedig met zijn hovelingen naar het strand om de schip- breukelingen bij te staan en om z'aan den grim- migen vloed te ontrukken. Hij bood den stout- moedigsten visschers groote belooningen aan, als zij de ongelukkigeu redden wilden, die zich nog boven water hielden. Maar alle moeite werd te vergeefs aangewendde zee had zijn roof reeds verslonden voor de ter liulp vliegende booten de beeldelooze vulkanische uitbarsting verwoestte een deel van Westelijk Java en Sumatra's Zuidkust. Het medelijden met hen, die door deze ramp alles hebben verloren, toonde zich reeds door milde weldaden; aan de veerkracht bij mijne Re geering en de volksvertegenwoordigers, vereischt om de ondervonden bezwaren te boven te komen, vertrouw ik dat het niet zal ontbreken. De kolonie Suriname oudervindt meer en meer de belangstelling, dienstig tot het ontwikkelen van hare bronnen van welvaart. Mijne aandacht is gevestigd op de gevolgen, die voor de kolonie Curasao te wachten zijn van de doorgraving der landengte van Panama. Eene oumisbare versterking van 's Rijks in- komsten zal u worden voorgesteld. Weldra zullen u wetsontwerpen bereiken, strek- kende om de invoering van het wetboek van strafrecht mogelijk te maken. Ook aan andere belangrijke onderwerpen ter beliandeling zal het niet ontbreken. Met het onderzoek, van welke bepalingeu der Grondwet herziening raadzaam is, houdt de door mij benoemde Staatscommissie zich bezig. Moge Gods omnisbare zegen rusten op onzen gemeenschappelijken arbeid, tot bevorderiug van het heil des vaderlands. Ik verklaar de vergadering der Staten-Generaal te zijn geopend. Bij Kon. besluit is W. E. N. Muskeyn, ontv. der dir. bel. en ace. te IJzendijke c. a. benoemd tot ontvanger derzelfde middelen te Hedel c. a. De Georgy, dus deelt de heer Volck mede het tweede schip, dat uitgezonden was om de Pool-expeditie op te sporen, is Zaterdag behouden te Archangel binnengeloopen. De Barentz was, volgens een bericht van Samojeden, bij de Karische Poort. Gisteren voonniddag is te 's Gravenhage plotseling overledeu de heer W. J. T. Broekhoff, secretaris-generaal van het Dep. van Marine. Aan zijn Departement werd hij door eene beroerte overvallen en hij bezweek tijdens de overbrenging naar zijne woning. De overledene zou met 1 October zijne functie hebben neergelegd. In de weesinrichting te Neerbosch worden thans ruim 650 ouderlooze kinderen verzorgd. Ruim 600 weezen, die daar hunne opvoeding outvingen, hebben de inrichting verlaten en zijn het maatschappelijk leven ingetreden. Met het bouweu van het nieuwe weeshuis voor nog 100 kinderen is een begin gemaakt, en voor den winter zal het nog gereed komen. Vele gaven worden dagelijks voor dat doel ontvangen. Zoo is o. a. door den heer Van't Lindenhout, directeur der weezeninrichting, ontvangen uit Amsterdam van iemand, die onbekend wenscht te hevige branding konden doorsnijdeu. Slechts een enkele man dreef nog als een kurk op de baren, omdat hij op een ton zat als op een goed gedres- seerd paard, dat den wenk des ruiters gehoorzaamt. Een rollende golf slingerde hem hoog op het strand voor de voeten van den medelijdenden vorst, die den verongelukte vriendelijk opnam, hem van droge kleeren voorzag en hem met spijs en drank ver- kwikte. De Vorst liet hem zelfs uit zijn eigen beker drinken. Een teeken, dat de vreemdeling niet als een lijfeigene aan het strandrecht ver- vallen was, maar als een gast behandeld zoude worden. De ongelukkige aanvaardde dankbaar de geschonken vrijheid en ledigde den beker op het welzijn van den strandheerhij was vroolijk en goedsmoeds en scheen zijn ongeluk vergeten. Deze wijsgeerige onverschilligheid beviel den Vorst en maakte hem nieuwsgierig. Hij wilde den zce- vaarder nader leeren kennen en vorschte dezen uit. Vreemdeling, wie zijt gijvan waar komt gij en wat is uw beroep?" De geredde ant woordde: „Ik heet Weidemoed de Onbekende, ben een schipper, kom zan Barnsia's barnsteenkusten en voer naar Engeland." Udo vond in de gelaatstrekken, in den bijnaam en in de redding van den vreemdeling iets, dat zijn nieuwsgierigheid en zijn lust tot vragen steeds meer prikkelden. De Onbekende wist zijn ant- woorden echter zoodanig te geven, dat de Vorst niet vernam, wat hij eigenlijk wilde weten. Udo blijven, eene som van f 300, voor aankoop van ameublement voor het nieuwe weeshuis. Het hoofdbestuur der vereeniging Volksonder- wijs heeft aan de Tweede Kamer het verzoek ge- richt, te waken tegen Ministerieele beschikkingen, die in plaats van voor een getrouwe uitvoering der wet op het lager onderwijs te zorgen, mis- kenning en bestrijding harer voorschriften in be- scherming nemen. Dit is nl. geschied, toen de Minister van Binn. zaken weigerde het besluit van den gemeenteraad van Aduard ter vernietiging voor te drageu, waarbij kinderen boven 12 jaren van de school worden geweerd, ofschown vroeger aldaar 1 op de 5 leerlingen ouder dan 12 jaar was. Het adres bestrijdt de bewering des Ministers, dat aldus voldaan is aan de wet, welke een voldoend aantal scholen eischt en die redelijkerwijs alleen bedoelt voor „alle kinderen van den leeftijd die voor het ontvangen van lager onderwijs ge- schikt is." Het adres zegt daaromtrent„Dat alle kinderen boven 12 jaar voor het ontvangen van lager onder wijs niet meer geschikt zouden zijn, is een bewering, die door de ervaring zoo luide wordt weersproken, dat wij er slechts de vrucht in kunnen zien eener tijdelijke verbijstering." Het vraagt verder, hoe dit rijmt met het bevorderen van herhalingsonder- wijs, door de wet voorgeschreven. Men schrijft uit Brussel: De samenkomst van Koning Willem III met Leopold II te Spa, en de aanstaande reis van onzen Koning naar Nederland vormen het derde gedeelte van het werk der toenadering tusschen Nederland en Belgie. Men heeft grond om te hopen, dat wij binnen kort de bekroning van dit werk zullen zien, nl. de tol—eenheid tusschen de twee landen. Deze voor Belgie's toekomst zoo nuttige zaak werd met evenveel omzichtigheid als tact en volharding ge- leid door het hoofd van het kabinet van 1878, aan wien wij die nieuwe weldaad te danken Hebben, nadat wij de afscliaffing van de octrooien, de stick- ting van de Nationale Bank en zooveel meer van hem hadden verkregen, al hetwelk bij de nakome- lingschap zijn roem zal bevorderen. De gevolgen van zulk een handeling voor onze financien en voor de ontwikkeling van den nationalen arbeid zijn niet te overschatten. Misschien zal deze hoogst gewiclitige maatregel het voornaamste onderwerp zijn waarmede ons Parlement in zijn aanstaande zitting zich moet bezig houden, en het werk tot stand komen met de eenstemmige goedkeuring van de twee groote politieke partijeu; want het denk- beeld, dat de heer Frere-Orban thans tot ver- wezenlijking wil brengen, werd reeds vroeger ge- opperd onder een katholiek bewiud, waartoe veertig jaar geleden de heer Malou behoorde. Yoor ongeveer 3 jaren is te Manden onder Tubbergen een poging tot moord gepleegd op een meende, dat hij bij nadere kennismaking des vreemde- ings geheimzinnig omhulsel toch wel zou kunnen lichten en vroeg niet verder. Het behaagde den Yorst nu de jacht voort te zetten: hij verzocht den vreemde mede te jagen, die geen vermoeienis liet bespeuren en den voorslag met genoegen aan- nam. Yoor Weidemoed in het zadel sprong, ver- brijzelde hij de ton, op welke hij aan land was gedreven, maar hij stak er een spaander van in den zak, alsof het een souvernir was. Tijdens den jacht toonde hij zich een even goed boogschutter, als hij vroeger zijn talent getoond had als een bekwamen zwemmer. De Vorst ver- liet eindelijk het woud en draafde naar zijn residentie terug. Onderweg zag hij eenige kraaien opvliegen en het speet hem zeer, dat hij zijn valken niet bij de hand had om ze te schieten. Zoodra de Onbekende eehter het begeeren des Yorsten merkte, maakte hij aanstalten om daaraan te voldoen. Hij nam den spaander van de volgzame ton, die hem tot zeepaard had gediend, ongemerkt uit den zak en wierp dien in de lucht. Onmiddelijk vloog nu een valk boven 's Vorsten hoofd omhoog, die naar de kraaien vloog en er een aanbeet, maar naar niemands roepen luisterde, dan naar dat van den zwemmer, op wiens hand hij terug kwam, waarover de Yorst zich met al zijn jagers ten hoogste ver- wonderde. Een ieder dacht bij ziohzelf het zijne over den raadselachtigen man. Sommigen hielden hem voor een zeegod, anderen voor een toovenaar. TER \E( ZEVSIIIE (01RAYT ami—n—nin-- -cm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1