Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 1912. Woensdag 12 September 1883. AANKONDIG8NG. de ligger met de kaart Eene inJalisisclie Yerte 11 ia 23e Jaargang. Kanaal van Ter Neuzen naar Gent. De R Commissaris des Konings in Zeeland VEROORDEELD. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32|. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0 40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Hit bind vcpscliijnt IHiimIiu- en Vrijdngavond bi| den ultgcvcr J. K. ft, n n O SI T te Ter Neazen. maakt bekend dat op 26, 27, 28 en 29 September aanstaande het bovenpand van het Kanaal zal gehouden worden aan het gewone peil van het benedenpand, of 1,88 M. boven A. P.; en dat op genoemde dagen te TER NEUZEN, met de Westsluis, alleen over den vloed zal worden geschut. Middelburg, 7 September 1883. De R Commissaris des Konings voomoemd, BUTEUX, Lid van Gedeputeerde Staten. BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES der gemeente PHILIPPINE brengen ter kennis van belanghebbenden, dat overeenkomstig 1 van art. 16 van het reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, Provinciaalblad No. 85 van 1881, gedurende veertien werkdagen en wel van 12 tot en met 28 September 1883, dagelijks op de werk- uren andermaal ten gemeentohuize voor ieder koste- loos ter inzage ligt in zijn geheel; alsmede dat binnen dien termiju schriftelijk bezwaren kunnen worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten, zoo door hen die gerecla- meerd hebben bij den Eaad als door die belang hebbenden welke zich door wijziging, 'tzij ambts- halve, 't zij naar aanleiding van door anderen ingediendo reclames, in hunne belangeu benadeeld achten. Philippine, den 10 September 1883. Burgemeester en Wethouders voomoemd, J. B. DHOOGE, Burgemeester. L. N. STUBBE, Secretaris a. i. IF*olitieli Overzicht. De beweging, in den laatsten tijd ontstaan in de verschillende lauden van Europa, geeft na- tuurlijk over en weer aanleiding tot velerlei be- schouwingen. Dit verschijnsel wordt telkens waar- genomen, zoodra naburige rijken onderling op eenigszins gespannen voet staan. Vergelijkt men de uitingen van de toongevende bladen met elkander, dan is de gevolgtrekking niet lichtvaardigdat een naderende oorlog als 't ware overal in de lucht zit. De Duitsche bladen lezen Engeland 11) FEUILLETON, IV. ffEn toen, en toen vroeg Eosario. „Toen," hernam de matroos weder op doffen toon, wbleef Antonio twee dagen opgesloten. De korte" liet hem uit zijn gevangenhok halen en vroeg hem nogmaals„Wilt gij het nu onderteekenen en daar hij weer ontkennend het hoofd schudde, stiet de kapitein hem tweemaal zijnen degen in de borst en liet hem over boord smijten. Toen wij in de haven van Southampton aankwamen, stond in het logboek, dat de eerste stuurman, gedurende eenen storm over boord was geslagen." Nadat het meisje eenigszins van de ontsteltenis, die het afgrijselijk verhaal op haar had gemaakt, tot zich was gekomen en zich het doel van hare komst op deze plaats herinnerde, riep zij luid: Wat kan dat alles Josd baten #Dat ga ik u zeggen meisje/' zei de oudste der beide matrozen, ^wanneer twee menschen onder den dak wonen en een van beiden heeft eene misdaad gepleegd, en een hunner heet Jose de la Gaballeria, dan is deze de misdadiger. 't Is zoo klaar als de zon, dat het nog in leven gebleven vrouwmensch onkel uit vrees voor dezen ijzing- de les, terwijl de Daily News onlangs beweerde, dat Turkije tegenwoordig sterk naar Eusland over- helt, omdat des Sultans wensch, om opgeuomen te worden in het drievoudig verbond te Berlijn koel werd ontvangen. Neen, zeggen zij, dat de Sultan Eusland meer genegen is, moet men uit- sluitend wijten aan de onheusche wijzewaarop Engeland in de Egyptische en Armenische zaken en in het vraagstuk van het Suez-kanaal den Sultan behandeld heeft en nog behandelt. De betrekking van den Sultan met Duitschland en Oostenrijk is thans, evenals vroeger, goed en innig. Voorts leest men in Oostenrijksche bladen, dat Turkije vijandelijk gestemd is tegen Duitschland en Oostenrijk en bij Eusland steun zoekt, omdat de Eussische Eegeering den Sultan heeft weten te beduiden, dat de staatkunde van het drievoudig verbond ten doel heeft om Oostenrijk in 't bezit te doen komen van de haven van Salonica. De Sultan moet nu twee van zijn vertrouwdste pacha's naar laatstgenoemde plaats gezonden hebben om daar een oog in 't zeil te houden. De Engelsche bladen hebben daarentegen dezer dagen waardee- rende beschouwingen over Duitschland's buiten- landsche staatkunde naar aanleiding van het vieren van het Sedanfeest. Natuurlijk komt Frankrijk hierbij niet op zijn gunstigst uit en wordt deze gelegenheid aangegrepen, om het gemoed eens to luchten o-ver de Fransche staatkunde. Uit Oostenrijk wordt gemeld, dat het verblijf van den Hongaarschen Minister Tisza in Weenen er toe geleid heeft, dat de Keizer Frans Jozef het besluit heeft goedgekeurd, door de Ministers der beide rijkshelften genomen, om het verzet der bevolking in Croatie met geweld te onderdrukken. Dientengevolge is den generaal der ruiterij, Baron Von Bahmberg, het burgerlijk en legerbestuur in Croatie opgedragen. Of deze er nu in slagen zal om met de kling en de bajonet de rechtmatige grieven der bevolking weg te nemen, is een vraag, die met het oog op de jongste gebeurtenissen niet aanstonds toesteminend zal worden beantwoord. Bij een vroegere gelegenheid is de Keizer van Eusland voor de vertrapte Slavoniers in de bres gesprongen en het is zeer wel mogelijk, dat dit nu ook nog wel gebeurt. Thans heeft men echter voorloopig den raad van Bismarck ingewonnen en opgevolgd. Het is opmerkelijk, dat de tegenwoor- dige burgerlijke bestuurder, zelf een voornaam Croaat, die tegen een gewelddage onderdrukking was, eenvoudig uit al zijn betrekkingen ontheven is. Zijn aftreden zal tot gevolg hebben, dat vele andere ambtenaren hun ontslag ook nemen. In de republieken in Zuid-Amerika gaat het steeds wonderbaarlijk toe. Men kan zich geen denkbeeld maken van den maatschappelijken toe- stand in die gewesten, waar voortdurend gevochten wordt tusschen de partijgangers van dezen of genen wekkenden man, zooals de //korte" is, slechts ge- tuigd heeft, wat deze haar voorzei. Zit hij echter in de gevangenis met een touw om den hals, dan zal zij zich weldra herinneren wie de dader is." ffEn zijt gij bereid voor den rechter te getuigen, wat gij mij verteld hebt?" De beide matrozen zagen elkander aan. //Ons ligt er niets aan gelegen," hernam Pepe, //men kan ons niets ten laste leggen, wij hebben enkel aan de bevelen van den kapitein gehoorzaamd en de matroos, die dit verklaren kan, is vrij van alle verantwoordelijkheid. En moest ik voor de honderd douro's ook eene maand in de gevangenis zitten, dit zou ik gaarne, enkel om den //korte" aan de galg te hebben." Zij verlieten alle drie de kroeg; de matrozen begaven zich naar Zeemans-thuis, eene stichting, waar schipbreukelingen kosteloos onderdak en onder- houd vinden, en tevens eene zeemansherberg. Daar logeerde de manschap der //Virgen del Pilar." Eosario spoedde zich huiswaarts. Een uur later, omstreeks middemacht, bevond de kolonel Arrowsmith zich reeds in de eetzaal van Zeemans-thuis, naast hem de kapitein der //Virgen," wien hij uit; het nabijgelegen hotel de z/Vier hoeken," had laten ontbieden, rondom hen aan de lange tafel zat de bemanning van het schip zoowel de kolonel als de scheepskapitein waren van schrijf behoeften voorzien en teekeuden de verklaringen der getuigen op. gelukzoeker, die zich van het gezag wil meester maken ten koste van het algemeen belang. Thans zijn weder uit Ecuador, dat model van kerkelijk gemeenebest, berichten over Lissabon ontvangen, inhoudende dat de generaal De Veintimilla, van 1876 tot 1882 President en sedert 2 April van laatstgenoemd jaar onbeperkt heerscher en wetgever dier republiek, is verslagen en naar Europa gevlucht. Men vermoedt, dat hij aanzienlijke sommen heeft medegenomen. De zegepraal der omwentelingspartij is thans volledig. Eeeds eer De Veintimilla op de vlucht ging, heerschte er in Guayaquil volslagen regeeringloosheid, de soldaten van den alleenheer- scher plunderden, wat zij kondeu, en de vreemde- lingen namen de wijk naar de consulaten. Te midden dezer beroering werd de verwarring nog vergroot tengevolge van vulkanische uitbarstingen, die ook hier hun verwoestende uitwerkingen deden 1 gevoelen. Alle krachten spanden dus wel samen om het verstoorde evenwicht te herstellen. Blijkens te 's Hage ontvangen berichten was de toestand van den heer Modderman sedert de laatste dagen aanmerkelijk verbeterd. De zieke is reeds eenige dagen vrij van koorts. De Prinsessen Sophia en Margaretha van Pruisen met hun gevolg vertrokken gisteren avond met hot mailstoomschip Willem, Prins van Oranje," van Vlissingen naar Engeland. Naar wij vernemen, heeft Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland het hem gedaan aanbod, om benoemd te worden tot Staats—procureur in de Transvaalsche republiek, niet aangenomen. Aan de Koninklijke maatschappij De Schelde te Vlissingen is de bouw opgedragen, voor rekening eener firma te Liverpool, van twee stoombooten, tot goederenvervoer bestemd, van verschillende grootte, doch beiden beneden de 1000 tonnen inhoud. Gisteren is te Amsterdam plotseling over- leden Baron Eoell, oud—Commissaris des Konings in de provincie Noord—Holland, die als zoodanig jaren achtereen hoogelijk werd gewaardeerd en de algemeene achting genoot. Onder de nieuwe belastingplannen van deze regeering behoort, naar men verneemt, ook eene verhooging van de belasting op het gedistilleerd. De Minister van financien zal, nu de behoefte aan versterking van middelen al dringender en dringender wordt, naast de nieuwe belastingplan nen, ook maatregelen nemen om andere bronnen van inkomst ruimer te doen vloeien. Zoo zouden de in- komsten uit de staatsloterij vermeerderd worden door beperking der veel te groote voordeelen van den tusschenhandel. V. Het was eenige weken later, den tweeden Don- derdag van de maand Maart. Over de zee, de rots en de stad Gibraltar goot de zuidelijke zon haar warm en helder licht; zij deed het kiezel der paradeplaats tusschen de stad en Punta de Europa schitteren, en verspreide meer warmte, dan den soldaten, die daarnaast aan een schans bestemd voor een nieuw kanon van honderd ton, werkten, lief was, en kuste de knoppen, bloesems en bla- deren van het bontgekleurde en schitterende kleine woud van cactussen, populieren, olmen, laurieren, oleanders en honderden andere zuidelijke boomen, heesters en planten, welke de fraaie paradeplaats met hare lanen en slingerende toegangen omgeven. De //rots- schorpioenen" zoo noemt men de inboorlingen der stad Gibraltar alsook de vreemdelingen stroomden in menigte door de aan deze zijde gelegen massieve steenen poort, welke nooit gesloten wordt, omdat het gansche terrein door de uiteinden der vestingwallen wordt in- gesloten. Een piket Hooglanders stapte voorwaarts op het harde en eentonig geluid der Pibrock- of zakpijp. 'tis een geweldig afzichtelijk instrument, geschikt om de ongelukkige toehoorders te doen vertwijfelen. Zelfs zijn aanblik is plomp, daar behalve de buis, waardoor de muzikant lucht in den voor zijn lijf hangenden doedelzak blaast en de daaruit vooruitstekende fluit, die hij met beide De heer Vermeulen heeft aan de Tweede Kamer het antwoord gezonden op haar verslag over zijn wetsvoorstel tot wijziging van eenige artt. der schoolwet. Beknopt herhaalt hij nogmaals zijn doel1. voor het hoofdonderw.—examen de acte wiskunde en voor de taal—acte de hoofd—acte niet langer als vereischtc te stellen. Nader licht hij vervolgens de bedoeling daarvan nogmaals toe: de aller- jammerlijkste resultaten van het hoofdonderw.— examen zullen daardoor verbeterenhet opbieden der gemeenten onderling om onderwijzers te be- komen zal, althans eenigermate, kunnen ophouden, en ook ten plattelaude zal men het terecht gewenschte taalonderwijs kunnen blijven genieten. De heer V. handhaaft zijn voorstel, omdat de re geering tot dusver geen verklaringen aflegde, welke het overtollig deden schijnen en omdat reeds nu de resultaten der examens onrustbarend beginnen te worden, te meer daar weldra meer onderwijzers noodig zullen zijn. Eenige inzenders hebben, naar men meldt, het voornemen om met het einde dezer maand met hunne goederen de Amsterdamsche tentoonstelling te verlaten, ten einde tijdig deel te kunnen nemen aan de tentoonstelling te Nizza of Calcutta. Aangaande de sluiting onzer tentoonstelling is even- wel nog niets bepaald. ler zake van de vulcanische uitbarsting op Java heeft de secretaris der Fransche Academic^ de heer Bertrand, herinnerd, dat deze ramp is voorspeld geworden door den heer Delaunay, lid der academie. In een rapport, in 1881 bij dat geleerde lichaam ingediend, heeft de heer Delaunay niet alleen de aardbeving op Java aangekondigd, maar zelt nagenoeg met juistheid den datum opge- geven, waarop die zou plaats hebben. In zijn rapport namelijk noemde hij als datum 2 Augustus 1883, en werkelijk had de uitbarsting plaats op 28 Juli. In hetzelfde rapport kondigd de heer Delaunay aan, dat de vulcanische werking zich zal herhalen in 1886 en dan nog veel geweldiger karakter zal hebben. De kamer van koophandel en fabrieken to Heerenveen heeft per adres aan den Minister van financien hare adhaesie te kennen gegeven aan het verzoek der kamer van Winschoten, om vrijstelling van zegelrecht voor quitantien beneden 25. Bij de in N. Brabant gehouden manoeuvres zijn natuurlijk een ontzaggelijk aantal patronen verschoten. Van die patronen werden de koperen hulzen weggeworpen. Daar die duizenden gebruikte hulzen eene niet onaanzienlijke waarde vertegen- woordigen, volgden een groot aantal jongens de vurende infanteristen op de hielen en raapten de handen bespeelt, nog drie verscheiden voet lan<?e buizen of pijpen, de registers, uit den buik van het instrument steken, welke registers als een drietand van Neptunus boven den linkerarm en schouder in de hoogte steken. De toon is ver- schrikkelijk en het best te vergelijken met het langgerekte liefdes-weeklagen der katten in de schoone lentenachten. Hoezeer het oor van den vreeindeling er ook door moge lij ten, toch begrijpt hij weldra, dat dit eentonig geluid op den wilden zoon der nevelaclitige bergen van Schotland eene geheimzinnige aantrekkingskracht moet uitoefenen, evenals het Koerijen (herderslied der Alpenbewoners) op het hart van den in den vreemde rondzwervenden Zwitser. De hooge gestalten gaan ernstig, met den blik naar den grond gericlit, als verdiept in de ge- dachte aan het vaderland en de vervlogen jeugd. Het gezonde, hoogroode gezicht is bedekt door een witten helm met gulden punteen scharlaken roode rok omsluit de breede borst, de tartan, een strook gestreept weefsel, valt bijna als bij de oude Eomeinsche legioenen tot op de naakte knie; om dit alles is boven de heupen een zwart schortje van geitenvel met twee witte staartjes bevestigd de forsclie kuit is door witte slopkousen bedekt en met roode linten onwonden, tusschen welke de officieren en muzikanten nog een dolk dragen. (Slot volgt.) TER VEIZEVS( HE (01R4NT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1