Landbouwberichten. Buitenland. Gemengde berichten. van dezen gingen 7230 naar Noord-Amerika, 46 naar de Kaap de Goede Hoop, 16 naar Brazilie en 12 naar Australia. Het welslagen der oesterteelt in Zeeland geeft gegronde hoop, dat het oogenblik niet ver meer is, waarop ook de voormalige oesterbanken in de Zuiderzee weder bevolkt zullen worden. Zoodra de Regeering er toe besluit, deze aan de algemeene visscherij te onttrekken en aan bizondere personen te verpachten, kan de in Zeeland opgedane onder- vinding toegepast en wellicht de vroegere rijkdom van weekdieren in de Zuiderzee weer hersteld worden. Dit zal leven en welvaart brengen in vele tlians armoedige visschersdorpen, en tegelijk eene nieuwe bron van inkomsten openen voor de schatkist. Goedkooper oesters zullen wij er waar- schijnlijk niet door krijgen, daarvoor is de oester- kweekerij te kostbaar en de aanvraag te groot. Men schrijft uit VlissingenWanneer we een bezoek brengen aan de vluchthaven alhier, zien wij dikwijls een vloot sleepbooten. (wanneer alien present zijn eeu twintigtal) aan de kant vast- gemeerd liggen. De bemanning ervau leidtveelal een recht slavenleven, daar zij dag en nacht met mooi en slecht weder in de weer is, Er zijn hier namelijk vier concurreerende Belgische sleep- boot-maatschappijen, alien te Antwerpen thuis be- hoorende, de firma's Maas, Gerlind, Herincx en Bruggemans. De twee eerstgenoemden varen de oudste brieven en hebben het grootst aantal sleep booten en waren, toeu zij het rijk hier alleen hadden, in vroegere jaren slechts dan warme vrienden als liunne belangen het medebrachtenanders voerden zij voor bet grootst gedeelte van den tijd een strijd om het bestaan. Toen de firma Herincx op liet tooneel trad, vereenigden zich de twee eerstgenoemden en deden hard hun best om haar eruit te werken, hetgeen hun echter niet gelukte dank zij de flinkheid der kapiteins van deze firma en de goede lioedanigheid barer sleepbooten, Toen de firma Bruggemans in het voorjaar met twee kleine booten hier ook als concurrent op- trad, was Leiden in nood en werd er door de drie eerstgenoemde compagnies een /triple alliance" gesloten en den strijd heviger dan ooit voortgezet om de laatstgenoeinde in den grond te boren. Naar verhouding van de sterkte hunner booten varen zij nu om beurten en vergezellen steeds de booten van Bruggemans wanneer die naar een schip loopen; zoodra groote zeilschepen in het Engelsch kanaal gerapporteerd worden, zenden zij hunne groote booten uit om daar reeds met hen accoord te maken voor het opslepen naar Antwerpen. Komt er nu een onbekend schip in 't gezichtvan de stad, dan zijn de poppen aan 't dansen en wanneer dan een van Bruggemans booten uitloopt wordt er door een harer collega's zoo'n geduchte concurrentie gevoerd, dat een van beide partijen het schip, wiens belang medebrengt de zaken niet te overhaasten, voor zulk een spotprijs opsleept dat nauwlijks de kolen die verstookt worden, ervan kunnen betaald worden. De duur van dezen strijd is nu slechts een kwestie van tijd en bedrijfskapitaal gewordenlaatstgenoemde firma is, naar wij ver- nemen, noch niet afgeschrikt en op lange na niet gezind zich te laten verjagen, maar heeft twee nieuwe sterke sleepbooten op stapel laten zetten om de concurrentie met meer gelijke krachten te kunnen blijven voortzetten, wat zeker een groote durf is, daar men ook niet uit het oog mag ver- liezen, dat de sterkte van de zeilvloot geducht aan het verminderen is doordien de stoomvaart door haren meerderen spoed alles voor den neus der zeilschepen wegkaapt. In Antwerpen toch zijn reeds zoovele stoom- vaartlijnen, wier booten naar alle werelddeelen varen en waaronder schepen zijn wier tonnenmaat overeen- komt met die van 3 h 4 barken of driemastschepen samen, zoodat alleen de houtvaart van Noorwegen op Belgie nog uitsluitend met zeilschepen geschiedt en deze maken zulke hooge vrachten niet, dat zij veel aan sleeploonen kunnen uitbetalen. De groote genuttigd zonder bijna een enkel woord te zeggen de beide dames, moeder en dochter, kenden de ge woon- ten van haren gemaal en vader zoo nauwkeurig, dat zij hem niet stoorden, als zij zagen, dat hij in gedachten verdiept was. Eerst nadat de tafel was afgediend en hij in zijnen leunstoel acbterover lag, en naar Spaansch gebruik eene sigaar had opge- stoken, zei de kolonel tot Elorry: ,/Ik geloof, dat wij niet veel zullen uitrichten." Dit was het eerste woord, dat hij met zijue dochter over de zaak wisselde. Deze keek, onaangenaam verrast, op; in hare onervarenheid, had zij gedacht, dat de bekeutenis van Rosario en de onder openlijke verklaringen van den veroordeelde, die nu geen reden tot zwijgen meer kon hebben, voldoende zouden zijn, om hem zijne vrijheid weder te geven en dat de overige oorzaken van verdachtmaking door een nauwkeuriger onderzoek, weldra zouden blijken valsch te wezen. ,/Het proces," zei de kolonel, hare vragende blikken beantwoordende, ,t was het voorwerp van algemeene belangstelling en ik ben tot in de kleinste bizonderheden daarmede bekend. De rechter en het publiek zijn door de meest overtuigende be- wijzen van Jose's schuld verzekerd. Wat het sterkst tegen hem pleit, is het getuigenis van de nog levende vrouw en dat van Don Jose de la Caballeria. Van welk gewicht kan tegen deze verklaringen die van Rosario zijn?" ,/Maar," zeide Mrs. Arrowsmith, //de zaak moet toch weder opnieuw onderzocht worden; men zal stoomschepen doen zich echter wel bij het in en uit het dok gaan te Antwerpen vergezellen van een sleepboot, om in het behandelen van het schip behulpzaam te zijn, maar dat weegt toch in verre na niet op tegen het verlies door de vermiudering der zeilvaart. De eenige kans die hun nu en dan een aardig sommetje doet verdienen ishet stranden van schepen in den winterdan zijn zij gewoonlijk alien eensgezind en profiteeren dubbel van de gelegenheid. Er is een nieuw reglement vastgesteld voor de Kon. Mil. Akademie te Breda. Naar men be- weert is tot gouverneur dier instelling benoemd, de kolonel Den Beer Poortugal van den generalen staf. Z. M. de Koning heeft voor de in Septem ber te Breda te houden Tentoonstelling van paarden, vee en pluimgedierte een groote gouden medaille uitgeloofd, die aan 's Rijks Munt zal worden geslagen en voorzien zal zijn van de borstbeelden van HH. MM. den Koning en de Koningin. De ze medaille zal worden toegewezen aan den schoon- sten hengst, terwijl de gouden medaille van Z. K. H. Alexander Prins van Oranje bestemd is voor de schoonste merrie met haar veuleu. In den nacht van 26 dezer hebben te Batavia vreeselijke uitbarstingen op het Vulkanische eiland Kratatau in straat Sunda plaats gehad. De slagen werdentotin Soerakarta gehoord, terwijl deaschregen tot in Cheribon neerviel. De vulkanische gloed was te Batavia zichbaar. Serang was in volslagen duis- ternis gehuld, terwijl daar steenen neervielen. Ook heerschte bijna volkomen duisternis en werden alle gaslichten uitgedoofd. Het was onmogelijk met Anjer te communiceeren. Men vreest voor ernstige rampen op verscheidene punten tusschen Serang en Anjer. Bij Anjer is een geheel dorp door overstrooming van de rivier weggespoeld, veroorzaakt door het plotseling binnenstroomen van de zee op de kust. In de Staatscourant zijn opgenomen de statuten of gewijzigde statuten, benevens de daarop verleende Koninklijke bewilliging van de navolgende naam- looze vennootschappenMaatschappij voor oester- cultuur Goes te Goes en Vlissingsche havendienst te Middelburg. Met betrekking tot de quaestie der brand- kast van Jaantje Struik, heeft de heer Chatwood een circulaire verspreid, waaruit blijkt, dat de bewuste kast eerst na vier maanden in het bezit van den kooper geweest te zijn door den werk- tuigkundige van den heer Krasnapolsky kon wor den geopend, en toen nog alleen door uithakking van de staaf, die het eigenlijk sleutelgat van de kast dekt. en het letterslot vormt. De firma Chatwood hecht, met het oog op die wijze van doen, aan lettersloten weinig en vervaardigt ze zeer zelden aan de brandkasten: enkel op bestelling. Daar overigens de werktuigkundige het oude slo^ heeft gewijzigd zoodat de primitief afgeleverde sleu- tel er niet meer op past, heeft de firma Chatwood met den kooper de kast geruild en hem, in het belang der reputatie van haar fabrikaat, eeu nieuwe gegeven. De heer Chatwood verklaart verder aan te nemen het aanbod van den heer Schultze (den werktuigkundige) om voor f 1000 per stuk, z/alle combinaties der lettersloten van de brand kasten te vinden en alle brandkasten zonder den daarbij behoorenden sleutel te openen. TER 1VEUZEIV, 38 Augustus 1883. Gedurende de tweede helft der maand Juli is door het postkantoor alhier de volgende on- bestelbare brief verzonden, aan het adres van: P. van den Bosch, te Sappemeer. Door het hulp- postkantoor te Axel aan het adres van: M. V. A. Giessen, te Dordrecht. Zaterdag had te Sas van Gent, ten overstaan van den notaris Mr. J. P. Dronkers, de openbare verkoop plaats van eene hofstede met bouw- en weilanden, gezamenlijk groot 39 hektaren 80 aren 40 centiaren. De opbrengst bedraagt f 38410,50 in onze negentiende eeuw toch geene onschuldig veroordeelde in de gevangenis laten?" De oude man schudde het grijze hoofd en zeide ,/Mijne dierbaren, gij beschouwt de zaak uit een heel ander oogpunt dan de rechter. De bekentenis van Rosario, ongekunsteld en- ontwijfelbaar waar, heeft u dadelijk getroft'en, zonder dat u iets van de procedure bekend is. Voor u is Jose's onschuld duidelijk en bewezen; de daartegen ingebrachte bewijzen en getuigenissen zijn voor u hinderlijke omstandigheden, die gij u niet verklaren kunt en die volgens uwe opvatting, valsch moeten zijn en slechts op dwaling kunnen berusten. Geheel anders echter is de zaak van het standpunt. der rechters bezien. z/Deze tracliten met den meest lofwaardigen ijver den schuldige op het spoor te komen; meenen zij dit gevonden te hebben, dan vervolgen zij dit op de hardnekkigste wijze, zoeken en brengen alle mogelijke bewijzen bijen bij ieder nieuw bewijsmiddel, dat zij uitvorschen, ondervinden zij eene zoete zelfdoening wegens vervulden plicht en bevredigde eigenliefde. De helft van de bewijzen, die men tegen Jose heeft aangevoera, waren niet eens noodig, om hem in de oogm der rechters en van het publiek een schuldige te doen zijn. Zij hebben de zedelijke, more< le overtuiging van zijne schuld en alles, wat deze overtuiging kan aan het wankelen brengen, is voor hen het vijandige, verstorende element, dat uit den weg moet worden geruimd. (Wordt vervolgd.) of f 430 per 44 aren 56 centiaren (Gentsch gemet). De bovengenoemde som bedraagt thans ongeveer de helft van hetgeen vroeger is besteed, tot aankoop dier hofstede met aanhoorigheden. Axel, 27 Augustus. De heer D. Vrieling, pre- dikant bij de Christelijk gereformeerde gemeente te Meliskerke (Walcheren), is met overgroote meerderheid van stemmen bij die gemeente alhier beroepen. Te De venter werden Zaterdag jl. zoo veel aard- appelen aangevoerd, dat de ordinaire soorten tot voor f 1,50 het mud werden verkocht. In jaren waren zij niet zoo goedkoop en was de kwaliteit niet zoo uitmuntend. De opbrengst is buitengewoon groot en de ziekte van zeer weinig beteekenis. De Belgische Minister van openbare werken heeft vergunning gegeven aan de Bell-telephoon- maatschappij, dat hare abonnementen te Brussel en te Antwerpen zich onderling in verbinding kunnen stellen met gebruikmaking van de tele- graaflijnen van den staat. Eene dezer lijnen tus schen beide steden is nu reeds daartoe in gereedheid gebracht, en sedert een paar dagen kunnen nu de geabonneerden te Brussel eu Antwerpen als proef met elkander per telephoon gesprekken voeren. Daar nog slechts eene lijn voor dit doel is inge- richt, is echter de duur van een gesprek op 5 minuten gesteld. De Precurseur meldt, dat er te Antwerpen een geregelde maandelijksche stoomvaartdienst zal worden in het leven geroepen tusschen die haven en Afrika's Westkust door de Anglo-African Steamship Cy limited. De eerste uitreis zal 15 September a. s. plaats hebben. De stoomboot Chigwel, die deze lijn zal openen, zal de Belgische post, passagiers en koopmansgoederen aan boord nemen, met bestemming naar de voornaamste pun- ten dier kust tot St. Paul-de-Loanda. Z. M. de Koning van Belgie heeft Zaterdag de driejaarlijksche tentoonstelling van schoone kunsten te Gent geopend. De Koning vertoefde twee uren in de zalen en onderhield zich zeer minzaam met de artisten, die Z. M. werden ge- presenteerd. Daarna is de Koning naar Ostende vertrokken, in welke stad allerwege was gevlagd. De Koning werd aan het station officieel ontvangen door den gouverneur der provincie, den burgemees- ter, de militaire autoriteiten en de muziek van het garnizoen. Omtrent het afsterven van den Graaf van Chambord wordt nog het volgende gemeld. Te 3i) uren in den ochtend deden zich verschijnselen voor, die een naderend einde aankondigden en werd het noodig geacht, al de bloedverwanten die zich te Erohsdorff bevonden en al de personen van 's Graven omgeving aan het sterfbed te laten komen. De doodstrijd hield echter aan. Een hevige koorts martelde nog den stervende, die kort en moeielijk adem haalde en elk oogenblik dreigde te stikken. Toch was de Graaf nog bij kennis, en al kon hij den mond niet meer openen, de blik zijner oogen be wees, dat hij alien om zich herkende, en dikwerf drukte hij de hand zijner bedroefde Gemalin, waarin de zijne tot den laatsten polsslag rustte. Eindelijk geheel uitgeput, bleef de Graaf tot tien minuten voor half acht in bewusteloozen toe- stand, toen hij zacht den laatsten adem uitblies. Toen de dokter de Gravin medegedeeld had, dat alles gedaan was, viel zij in zwijm. Nadat de oogen van den doode gesloten waren, werden de personen van 's Graven omgeving en de dienst- boden in de sterfkamer toegelaten om de hand van den overledene te kussen. De Gravin, die herhaaldelijk bezwijmde, moest naar haar kamer gebracht worden. Zaterdagochtend heeft de lijkschouwing en de balseming plaats gehad, onder leiding van pro fessor Vulpian, die juist aankwam toen de Graaf overleden was en die nu door de Gravin, om hem haar dankbaarheid te bewijzen, hiertoe aange- wezen is. De Graaf ligt op een praalbed, in het zwart gekleed met de insignieen der orde van den H. Geest, van welke orde de Hertog van Nemours thans de eenige overlevende is. Een groote menigte trekt met eerbiedig stilzwijgen het lijk voorbijwelks gelaatstrekken weinig veranderd zijn. Nacht en dag waken twee edellieden van 's Prinsen huis bij het lijk, dat door de Gravin herhaaldelijk bezocht wordt. Jaren geleden heeft Dumas, de vader, aldus de nagedachtenis van den ongelukkigen graaf De Berry toegesproken//Zie prins, dat is het lot der mannen die in de laatste zestig jaren hebben gestaan naar Erankrijk's troon: Lodewijk XYI liet zijn leven op het schavot. Napoleon stierf te St. Helena, de Graaf van Reichstadt te Schon- brunn, Karel X te Praag en Louis Philippe te Claremont. Wie kan zeggen, waar de Graaf van Parijs of uw zoon, de Graaf van Chambord, zullen sterven Een ding weten wij, en dat is, dat geen lid uwer familie den laatsten adem geven zal in de Tuilerieen en als Koning bij zijne voorvaderen zal worden verzameld." Sedert deze woorden ge- schreven werden is Napoleon III in ballingschap te Chislehurst overleden, en zijn zoon inZoeloe- land gesneefd. En thans zal ook de naam van den Graaf Yan Chambord gevoegd worden bij de lange lijst van Eransche vorstelijke personen, die gedurende de laatste honderd jaren in ballingschap hunne oogen gesloten hebben. In China is eene hevige beweging tegen de Europeanen ontstaan. Een Europeesche bediende der Douanen te Canton heeft twist gehad met Chineesche koelies. De Europeaan heeft verschei dene revolverschoten gelost en een bediende gedood en twee andere personen gewond. Men vreest dat dit feit tot erge onlusten zal aanleiding geven, alhoewel de Europeaan reeds aangehouden is. In verschillende steden van China zijn plakkaten aan- geplakt, waarin de bevolking wordt aangezet, de vreemdelingen te vermoorden. Een bende struikroovers, bekend onder den naam van la Eratellanza, die in verschillende streken van Sicilie vreeselijk huis hield, is grootendeels in de lianden der politie gevallen. Te Fanara zijn nu 50 en in de gemeenten Canicatti en Palma 26 individuen gevangen genomen, die gewikkeld zijn in een monster-proces, dat thans voor het Hof van Girgenti aanhangig is. De bevolking van Ierland behoort tot de armste der wereld. ken der oorzaken van die armoede is althans niet ver te zoeken. Uit de Regeerings-opgaven van een der laatste jaren blijkt, dat de Ierscheu grond in dat jaar had opgeleverd voor een waarde van ongeveer 120 millioen gulden, maar dat door Ierlands over het geheel zoo arme bevolking in datzelfde jaar voor bijna 132 millioen gulden aan whiskey en andere sterke dranken was gebruikt. Er zijn te New-York ongeveer vijfhonderd kerken. Twee honderd jaren geleden waren er slechts twee in de stad en drie op het geheele Manhatten-eiland. De eerste kerk was een Neder- duitsch Hervormde, en lang nadat de stad zich over de grenzen van het oude kanaal had uitgebreid, bleef de Ned. Hervormde met de Episcopale kerk den voornaamsten rang in het godsdienstige leven innemen. Thans i3 er in het oude New-York nog slechts een kerk en een kerkekamer van het oor- spronkelijke geloof en de Luthersche gemeente, de tweede die op een eigen gebouw kon roemen, heeft er nog alleen de Noordweegsche kerk over. De Protestantsche Episcopale kerk bleef er meer gehandhaafd. Zij heeft in het oude New-York vijf gebouwen, waar van twee historische zeer merk- waardig. Ook Presbyterianen, Baptisten, Metho- disten, Israelieten enz., hebben er alien hunne kerkgebouwen. Maar vooral merkwaardig is er de uitbreiding van de Roomsch Katholieke kerk. Zij had te New-York, door het oud koloniaal bestuur onder- drukt, geen kerkgebouw voor 1783. Toen werd de St.—Peterskerk, in Barclaystreet, gebouwd. Der- tig jaren bleef dit de eenige Roomsche kerk. Maar thans zijn er vijf in het oude gedeelte, beneden Caualstreet en 56 in de geheele stad. Een Russisch werktuigkundige, wonende in Berditsjef, heeft een horloge uitgevonden van zeer eenvoudigen samenstel; slechts enkele zeer weinige raderen zijn er iu aanwezig. De drijfkracht is electriciteit. Dewijl de samenstelling van het werktuig zoo hoogst eenvoudig mag worden genoemd, zal her- stelling uit den aard der zaak weinig voorkomen, 't geen een voordeel mag worden geheeten. De uitvinder is thans te Kieff, waar hij zijne uitvinding onderwerpt aan het oordeel van eenige professoren en mannen van het vak. Yerwerft hij den bij vai der door hem gekozen commissie van onderzoek, dan komen deze nieuwe horloges nu spoedig in den handel. Hierbij mag nog wordeu gevoegd de bizonderheid, indien het blijkt dat hij zijn woord houdt, dat deze horloges tot zeer lagen prijs iu den handel zullen worden gebracht, opdat ieder er van zal kunnen profiteeren. Aardbevingen en vulkanische uitbarstingen hebben in Mei jl. langs de kust van Ecuador en Columbia tot in Centraal-Amerika plaats ge vonden. Op bet eiland Ornetepek werd 1 Mei een onderaardsch gerommel vernomen en den l<lea volgden verschillende uitbarstingen van den vul- kaan Ornetepek. Den 19dfcn werden Guayaquil, vooral echter Quito en omgeving, door hevige aardschokken bezocht, die zich de volgende dagen herhaalden. De vulkaan Kotopari was eveneens voortdurend in werking. In Columbia werd voor- namelijk het Stratodal bezocht. Iu Rio Secio, 40 mijlen van den Atlantischen Oceaan, opende de aarde zich op verschillende plaatsen en uit de opening drong gloeiend zand naarboveu. In Tur bo aan de golf van Uraba spoot uit eene aardspleet heet water, dat de straten twee voet hoog over- stroomde. Twee kleine mereu, Bujes en Nieurio zijn geheel verdwenen. De monding van de rivier Leon in den Atlantischen Oceaan is verstopt en de aardbevingen zijn zoo menigvuldig geworden, dat de bewoners dier streken verhuizen. Den 228ten werden ook te St. Salvador aardschokken bespeurd. In Panama heeft zich 21 Juli een schok doen gevoelen. Op de fabriek der Kon. Maatschappij //De Schelde" te Vlissingen geraakte Vrijdagavond in de ketelmakerij een 15jarige jongen onder een ketel, vanwaar hij met verbrijzeld hoofd levenloos werd weggehaald. Te Goes verdronk een Bjarig

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 2