Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. I No. 1908. Woensdag 29 Augustus 1883. 23e Jaargang. PUBL1CA TIE. Eene Anialnsisciie Vertellim. VEROORDEELD. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie nraanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Yoor Nederland f 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,32£. Men abonneert zicb bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYERTENTIEN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters wordeu naar plaatsruimte berekend. Men kan zicb abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Bit blad rcrschijnt Diusdag- cii Vrijjdajjavond blj den uitgcver J. K, O. U 11 O IV T te Ter Neuzen. De BUEGEMEESTER en AYETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, zullen op Vrijdag den j8teu Augustus 1883, des voormiddags te 9 uren, in bet openbaar, bij enkele inschrijving, AANBESTEDEN: De Straatverlichting binnen de kom der gemeente, gedurende het ver- lichtingstijdperk 1888/84, daar- onder begrepen de levering van petroleum en katoen, het schoon- houden der lantaarus enz. De voorwaarden liggen ter lezing ter secretarie der gemeente, alwaar de inschrijvingsbiljetten be- lioorlijk gesloten, voor den aanvang der besteding moeten worden bezorgd. Zaamslag, den 24 Augustus 1883. De Burgemeester en AYethouders voornoemd, L. YAN DIXHOORN, Yoorzitter. E. II. WORTMAN, Secretaris. IPolitiek. Overzicht. De beweging onder de toongevende mogend- beden in Europa, waarvan in ons laatste overzicht sprake was, breidt zich meer en meer uit. Duitschland acbt niet alleen zijn oostelijke grens bedreigd door de aanwezigheid in Poleu van aanzienlijke Russische strijdkracbten, maar ook voor zijn zuid-westelijke grens ducht het eveneens gevaar. Door den Franschen Minister van Oorlog, generaal Thibaudin, zijn dezer dagen de nieuw aangelegde vestingwerken in oogenschouw genomen, die op de oostelijke grenzen zijn opgericbt. In de berichten, die in de Franscbe bladen geregeld, over de bevindingen des ministers daar ter plaatse voor- kwamen, wordt de nieuwe vestinggordel als zeer geducbt voorgesteld, zoodat zelf geen muis ongemoeid Frankrijk zou kunnen binnendringen. In Frankrijk is men ecbter uiterst verontwaardigd over de bewering van Bisinarcks blad, dat Frankrijk de eenige natie is, die den Europeeschen vrede ernstig bedreigt. La France noemt het artikel een open- bare uitdaging. Het betaamt den Franschen niet te antwoorden op bedreigingen, die enkel moeten dienen om hen bun kalmte, huune kloekbloedigheid te doen verliezen. Als Frankrijk vredelievend en sterk weet te blijven, dan geeft het niets van Duitsche zwetserij te duchten. Maar het is tijd, dat het land aan de regeering den plicht oplegt eene minder avontuurlijke, eene minder aan ver- wikkelingen bloodstellende staatkunde te volgen. De telegraaf, die elken dag de wereld inlichtte over den toestand van den Graaf de Chambord, bracht, zooals wij reeds mededeelden jl. Yrijdag de FEUILLETON. 7) III. Arm en zonder familie stond zij daar, zij, de inboorlinge, de dochter van arme ouders, zij, de arme dienstbode. Zoo een edele jongeliug op dit oogenblik de beide meisjes had gezien, dan ware hij, wellicht zonder een blik op de Spaanscbe te richten, aan de voeten der Engelsche neergeknield, den zoom van haar kleed gekust en de gunst afgesmeekt, hem tot haar slaaf en alzoo tot de ge- lukkigste aller stervelingen te maken. Indien deze jongeling echter twintig jaren ouder ware geweest, zou hij dan niet glimlachend aan de Engelsche zijn voorbijgegaan, om de bescheidene blozende Andalusische aan zijn hart te drukken. //Dat hadt gij niet moeten doen," herhaalde Florryeensklaps echter scheen zij zich te bezinnen en riep uit: //Hoe, eu hij heeft gezwegen?" j/Miss Arrowsmith," riep het meisje en hief het gebogen lioofd fier omhoog, //Jose is een Span- jaard." Ilare meesteres scheen te willen lachen, docli een innerlijk gevoel deed haar deze opwelling dadelijk onderdrukkenzij begreep de gansche waarheid van dit woord. //Hij heeft gezwegen," herhaalde zij peinzend, in 't Eugelsch, „het kostte treurige tijding, dat de Graaf na een smartetijk lijden van eenige weken in den ouderdom van bijna 63 jaren overleden is. Hij was 20 September 1820 geboren en be- reikte dus den ouderdom van nog geen 63 jaar. Op lOjarigen leeftijd volgde hij zijn grootvader Koning Karel X in ballingschap, nadat deze af- stand van den troon had gedaau ten guuste van den dauphin Louis en deze ten gunste van zijn neef, die destijds den titel van Hertog van Bor deaux voerde, om dien later tegen dien van Graaf van Chambord te verwisselen. Hij leefde dus bijna zijn geheele leven in ballingschap en de titel van Koning Hendrik Y werd hem alleen door zijn getrouwen geschonken. Officieel is het hem niet gegeven geweest dien te voeren. Als pretendent volgt nu de oudste Prins uit het huis van Orleans, de in 1838 geboren Graaf van Parijs, hem op en de oplossing van legitimisten en Orleanisten in een enkele partij van royal isten is thans zeer waar- schijnlijk. In Engeland zijn door de volksvertegenwoor- diging in het Hooger- en Lagerhuis weder tal van wetsontwerpen behandeld, die van geen belang zijn voor Europa voor zoover ze verworpen, en Engeland zelf niet verder brengen voor zoover ze aangenomen zijn, dan dat alleen de Engelsche wettenschat met een paar gebrekkige uitzonderings- wetten vermeerderd is. Alleen kwam het gebeurde op Madagaskar weer ter sprake en gaf Gladstone in 't Lagerhuis een geruststellende en vredelievende verklaring over het gescliil met Frankrijk in zake het gevangennemen van den Engelschen zendeling Shaw, die zich te verantwoorden zal hebben wegens verdenking van met den vijand te hebben samen- gespannen tegen de Franschen bij en na de inneming van Tamatave. De Engelsche bladen, en vooral de Times is zeer gebeigd over de hou- ding van Gladstone in deze zaak. Zij wordt weifelend en onwaardig afgekeurd. Hoewel Gladstone voor de zooveelste maal hetzelfde geantwoord heeft en weigert in bizonderheden te treden, zal het vraag en antwoordenspel over Mada gaskar toch door zijn tegenstanders worden voort- gezet. De bedoeling is natuurlijk Gladstone te wippen als zij het kunnen gedaan krijgen. In Spanje wordt de reis des Konings volgens ambtelijke berichten met goed gevolg voortgezet. Volgens bizondere berichten was de ontvangst door de bevolking wel eerbiedig, doch koelvan geestdrift mocht geen sprake zijn. De vraag of de Koning naar Duitschland reizen zal, lioudt den Ministerraad verdeeld. Eenige Ministers achten de reis gevaarlijk met het oog op den uitleg dien het buitenland zou kunnen geven. De Minister van Buitenlandsche zaken is vooral gekant tegen een afspraak met Bismarck tegen Frankrijk. Bismarck en beroering dus overal. hem het leven en hij wilde liever door beulshanden sterven, dan de eer van zijn geliefde in verdenking te brengen. Zou Harry in dit geval gezwegen hebben? Waarlijk Rosario, gij moog trotsch zijn op uwen bruidegomDeze keek haar zeer ver- baasd aan, want zij had geen enkel woord verstaan. Florry bemerkte dadelijk hare verstrooidheid en herhaalde het gesprokene in het Spaansch. //Nu echter," ging zij voort, //moet gij openlijk de waarheid bekennen, de zaak moet opnieuw onder- zocht worden, ik zal mij tot mijnen vaderwenden en hij zal ons behulpzaam zijn." //Hoe? gij wilt dat ik voor den rechter verschijne en daar- door mijne eer prijs geef? Dat nooit! Ik ben bereid voor dosti te sterven, maar dat? Nimmer!" Blijkbaar had het meisje niet eens gedacht aan hetgeen Miss Arrowsmith van plan was te doen. Deze werd dan ook ernstig boos. Met haar helder verstand had zij reeds al de gevolgen van haren eersten stap berekend en vastberaden wilde zij haar doel nastreven, en kon de zuidelijke on- bezonnenheid niet vatten, die zich tevreden stelt met eene zaak te wenschen, maar niets in het werk wil stellen, om haar doel te bereiken. Zij bracht het hare dienstmeid door scherpe en tevens duide- lijke woorden aan het verstand, dat het hare dure plicht was, dezen stap te doen; dat zij door haren dood, haar verloofde niet kon redden, maar wel door hare bekentenis. Zij schilderde haar met waar redenaarstalent zijn vreeselijk lot, een toestand Naar men verneemt, sluit de begrooting van Ned.-Indie, zooals die voor het aanstaande jaar door het Indische bestuur is ontworpen, met een tekort van ruim f 14,000,000, waarin alzoo uit de middelen van het moederland zou dienen voor- zien te worden. A an de onlangs gesloten leening, groot 60 millioen gulden, zijn, zooals men weet, 45 millioen aan de Indische geldmiddelen uitgekeerden de berekening was, dat zoodoende alle tekorten der Indische administrate tot ultimo December a. s. zouden gedekt zijn. Het blijkt intusschen nu, dat men in Indie over het verledene jaar een tekort heeft, nog tien millioen gulden grooter dan dat waarop tot nu toe gerekend was. HH. MM. de Koning en de Koningin heb ben Zaterdag weder incognito de Tentoonstelling te Amsterdam bezocht. Te 8,30 uren kwamen zij, door den Burgemeester aan het station opgewacht, per Rhijnspoor aan en reden dadelijk naar het terrein. Allereerst werd nu de afdeeling Schoone Kunsten bezichtigd, waar in de salons van Frank rijk Graaf de Saint Foix bij HH. MM. zijn op- waehting maakte en verder het Yorstelijk echtpaar begeleidde. De Koning gaf herhaaldelijk blijk, goed met de Fransche schilderschool bekend te zijn. In de Belgische afdeeling werden de Hooge bezoekers door de heeren Bernard en Bordian rondgeleid. Daarna werd vluchtig de Duitsche afdeeling beschouwd, om vervolgens langer in de Nederlandsche te vertoeven, waar de heeren Mr. De Roever en C. Springer de noodige inlichtingen aan HH. MM. gaven. Hierna werd de rijtuig- halle doorwandeld en zoo kwam men weer in het hoofdgebouw door Duitschland, Frankrijk, Oosten- rijk, Engeland en Belgie op het buitenterrein en begaf men zich naar het Koningspaviljoen, waar te half elf uren de bouillon werd gebruikt. Een halfuur later waren HII. MM. weder op het terrein voor de Nederl. Koloniale afdeeling, waar in een ge- improviseerde manege de Javanen hun bedrevenheid in het paardrijden toonden, zeer ten genoege van Z. M. Ook de gamelan werd aangehoord en ver volgens aan de machinegalerij een bezoek gebracht; daar liet Z. M. zich bij de drukpersen van Marinoni, waar juist de Gazette de Hollande gedrukt werd, op het nauwkeurigst omtrent deze snelpersen in- lichten, alsook omtrent de papiermachme van de firma De Naeyer. Met belangstelling werden daar door H11. MM. de Nederlandsche inzendingen be schouwd. Te half een ure werd door de hooge bezoekers bij den Burgemeester een lunch gebruikt. De vaas door den Koning bij zijn bezoek aan de afdeeling Japan op de Tentoonstelling ge- veel erger dan de dood; eindelijk verklaarde zij Rosario, dat hare weigering haar niets zou baten, dat zij, I lorry, vast besloten had, haren vader alios mede te deelen. Het ware niet noodig <*e- weest zoo vele woorden en bewijzen te gebruiken, om Rosario te overredenreeds lang voordat hare meesteres hare toespraak geeindigd had, had zij gezegd tot alles bereid te wezen. //Smaadheid schande en dood," snikte zij, ,/ik wil alles lijden' als hij maar gered wordt." B lorry begat zich in alle haast naar haren vader, die zich op dat oogenblik in zijn studeervertrek of, zooals zij het gewoonlijk noemde, in zijne bibliotheek bevond. Dit vertrek mocht ook werke- lijk dezen naam dragen, want het bevatte eene vrij aanzienlijke boekverzameling. De oude heer las op dat oogenblik den //Standaard." Florry deelde hem onbewimpeld alles mede, wat zij verno- men had. Toen zij haar verhaal ten halve geeindigd had, stoud de kolonel van zijnen zetel op en staple met zware schreden door de kamer op en neer. Dit was zoo zijne gewoonte, als hij eene aange- legenheid zijne bizondere oplettendheid wilde schen- ken en ze wilc'e overpeinzen. Nauwelijks had florry uitsproken of hij zond haar heen, opdat zij Rosario bij hem /oude sturen. Tot deze richtte hij enkele, ganscli korte vrngen, die op niets anders dan de zaak betrekking hadden. „Hoe kwam Jose in huis.r' //Door ce groote voordeur kwam hij binnen, om mij te zeggen, dat hij te laat aan de kocht, is afkomstig uit een fabriek, die reeds gedert 350 jaar bestaat, en een eersten rang is blijven inne- men onder de .Tapansche porceleinfabrikanten. Dit fabrikaat is in Europa wel bekend onder den naam van Hizen. In de commissien, in het najaar 1883 in Zeeland belast met het afnemen der examens ter verkrijging van de akte, bedoeld in art. 56 onder a, der wet op het lager onderwijs is benoemd tot lid en voorzitter: de schoolopziener in het district Middelburgtot ledende schoolopziener in het district Goes en in de arrondissementen lostburg, Axel en Tholentot leden-plaatsvervan- gers: de schoolopzieners in de arrondissementen Middelburg, Goes en Zierikzee. De berichten omtrent den gezondheidstoestand van den oud-Minister van justitie Moddermau luiden in de laatste dagen weder minder gunstig. De koorts was nog niet geweken. In de eerste helft der volgende maand zullen de Nederlandsche en Belgische permanente com- missarissen van toezicht op de Scheldevaart te Brussel eene bijeenkomst houden, teneinde voor- stellen te doen om de voorschriften omtrent het voeren van seinlichten door schepen op de AYester- Schelde te wijzigen. In de Staats—Courant is opgenomen het ver- slag van de commissie, belast met het afnemen der examens van vroedvrouwen, over hare zitting van Juli en Augustus 1883 te Amsterdam. De acte werd uitgereikt aan 22 candidaten; 14 werden afgewezen. De commissie merkt, naar aanleiding van den uitslag van het examen, op: 1. dat hetregelmatig en gestadig onderwijs der inwonende leerlingen aan de rijks—kweekschool veel betere resultaten oplevert dan het onderwijs aan de uitwonende leerlingen, terwijl het bizonder onderwijs slechts bij uitzondering tot goede resultaten leidt; 2. dat de toelating van gehuwde vrouwen tot het onder wijs in den regel tot veel minder goede resultaten leidt dan die der ongehuwde vrouwen. De lijst van bijdragen en toezeggingen voor do ,/Aarna" beliep Vrijdag met inbegrip van f 30,000 van Rijkswege, reeds 64,816,30$. 11. K. II. Prinses Sophie van Saksen—AYeimar schonk f 500 voor het opsporen van dat schip. Het vervoer van landverhuizers over Amster dam is in 1882 meer dan verdubbeld; het bedroeg dat jaar namelijk 22,155 zielen, tegen 10,004 in 1881. Uit Rotterdam vertrokken 17,322 land- verhuizers, tegen 18,151 in 1881. Het geheele aantal land verhuizers van Neder landsche afkomst, die in 1882 uit Amsterdam en Rotterdam zijn vertrokken, was 7304 personen (3111 mannen, 1941 vrouwen en 2273 kinderen); poort was gekoinen; de familie was echter toevallig met te huis.' //Hoe laat was het, toen hii uwe kamer verliet?" ,/s Morgens half zes." feeft hij ongemerkt het huis verlaten?" //thj legde de plank, die boven op den over- loop staat, van het venster naar de overzijde der straat en stapte daarover weg. Ik hield de plank vast, maar ik beefde van angst." ,/Drommels, dat gelooi ik, bromde de kolonel onwillekeurig, //het venster staat acht en twintig voet hoog° en de muur der straat loopt sehuin. Gij waart alzoo j.m0. /flk vreesde, dat hij zou vallen, will de plank waggelde." - „Nu, dat begrijp ik. Had hij wapenen bij zich?" ,/Zijne revolver" i .n-3Ilen dolk?' //Neen, ik weet stelli», dat hij dien niet bij zich had, want, toen hij zijne revolver op de tafel lei, zeide hij,/Dat is een beter wapen dan een dolk; daarom heb ik dien ook maar thuis gelaten." „Hoe was hij ge- i ,"In hurgerkleeding." ,/Zou er in gansch Gibraltar memand zijn, die hem's morgens gezien en herkend heeft?" ;/Ik geloof van neen, hervatte het meisje. ,/Dat is jammer," zei de kolonel, haar een teeken gevende, dat zii kon heengaan. De oude zette zich weder in zijnen leunstoel, nam den //Standaard" in de hand, maar las echter nie .A a geruimen tijd riep Florry haren vader en eten, dat in de theekamer was opgediend, waar zijne echtgenoote hem wachtte. Het maal werd TER VEI/TWIIII 101 It t VI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1