Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Ken Aiialosiscn Yertellin. No. 1905. Zaterdag 18 Augustus 1883. T f 23e Jaargang. VEROORDEELD. n. Binnenland. i 4 ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per poet: Yoor Nederland 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika f 1,324- Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Men kan zich abonneeren tot het plaatsen van 500 regels en meer per jaar, tot veel verminderden prijs. Kit bind vcrschijnt Diwvdiig- cm Vrijdasavond bij den nitgcver J. K. G. II W IV T tc Ter Henzcn. IPolitieli Overzicht. 't Is niet mogelijk om nauwkeurig te zeggen, wolke thans de toestand in Spanje is, en of op het voorspel ook nog een naspel volgen zal, daar alle telegrammen door de Regeering aan een streng toezicht onderworpen worden en de berichten dus of zeer onbeduidend of volstrekt niet betrouwbaar zijn. In elk geval schijnt men met een wijdver- takte samenzwering te doen te hebben, terwijl het een feit is, dat de republikein Ruiz Zorilla, wiens naam reeds den eersten dag te Badajoz genoemd werd, sedert eenige dagen uit Parijs verdwenen is, waar liij vast verblijf had, evenals de andere volks- gelukzoekers, Isabella, don Carlos, Serrano, die daar ook alien beurtelings gewoond hebben, als zij hunne beurt moesten afwachten om weder op te treden, of als zij van het staatkundig tooneel afgejaagd waren door het fluiten van het Spaansche publiek. Men meent dat de opstand eerst na het vertrek van den Koning naar Duitschland, waar hij de najaars-legeroefeningen zou gaan bijwonen, had moe- ten uitbarsten, doch met zekerheid valt daarvan natuurlijk niets te zeggen. Dat die reis nu wel niet door zal gaan, ligt voor de hand. In elk geval beschouwt de Regeering den toestand als zeer ernstig. De Koning en de Koningin, die op hun buitengoed toefden, zijn naar Madrid te- ruggekeerd, terwijl alle officieren, die verlof ge- kregen hadden, terstond weder bij hunne garnizoe- nen ontbodeu zijn. Overigens blijven de aan een scherp regeeringstoezicht onderworpen berichten ge- ruststelleud luiden en stellen den opstand voor als geeindigd. Eenige republikeinsche bladen zouden geschorscht zijn en eenige burgers te Madrid in hechtenis genomen. Een wijziging in de Regee ring is zeer waarschijnlijk en de Koning heet zeer veel geestkracht aan den dag te leggen. Verschei- dene bevelhebbers en bestuurders die zich door de omwenteling hebben laten overrompelen zijn afgezet. Intusschen is in een Ministerraad, onder voorzit- terschap des Konings gehouden, besloten de grond- wettige waarborgen te herstellen, zoodra er allerwege weer rust heerscht, daar de misbruiken, die de tijdelijke schorsing van den waarborg en het recht op persoonlijke vrijheid mogelijk maakt, de onte- vredenheid nog zullen doen toenemen en dus de opstandelingen ten goede komen. Maar niet alleen in Spanje, ook onder de be- volkiug in andere landen woelt, gist en werkt het onder allerlei vormen. In de hoofdsteden van Oostenrijk en Hongarije hadden in de vorige week emstige ongeregeldheden plaats. Te Pesth, zooals wij vroeger reeds melden, waren het de jodenver- volgers, die de orde verstoorden, te Weenen was dit het gevolg van een op touw gezette betooging van socialistische werklieden tegen de verregaande willekeurige handelingen der politic ten hunnen opzichte. De redenen worden verschillend opgege- FEUILLETON. 4) #Bij den geringsten twijfel zou ik hem bf vrij laten of in de gevangenis steken," hervatte de officier onmiddelijk, ,/eenen onschuldige laten ter dood brengen, dat nooit." „Er kunnen zich echter gevallen voordoen," zeide de Jood, rdat niemand ter wereld aan de plichtigheid van eeuen aangeklaagde twijfelt en dat hij toch onschuldig is." Nu mengde zich een ander passagier in Jt ge- sprek, een geleerde uit het noorden, waarschijnlijk een Engelschman, wellicht ook wel een Neder- lander of Duitscher. Hij was een van die mannen, welke alles weten, slechts zelden spreken, steeds een zeer deftig en ernstig gezicht vertoonen, en zich voor niets ter wereld zouden durven veroorloven van de strenge regelen der etiquette of van de aangenomen vormen af te wijken. Daar hij alles kende, sprak hij ook alle mogelijke talen en drukte zich dan ook zeer vloeiend in 't Spaansch uit; dit laatste baarde minder bevreemding, wijl hij vroeger reeds gezegd had, dat hij zich voor achttien jaren te Madrid gevestigd had. „Het verheugt mij te vernemen, dat alle aanwezige heeren, met uitzonde- ring van u, mijnheer," zoo begon hij, terwijl hij ven. Volgens eene lezing zouden de werklieden ontevreden geweest zijn over de herhaalde in be- slagneming van het socialistische blad, Zukunft, volgens een andere zou de verbittering ontstaan zijn door de inhechtenisneming van een der hoof- den der arbeidersvereeniging, Stevens genaamd, die na een jaar hechtenis wel onschuldig werd bevon- den aan democratische woelingen," doch evenwel over de Duitsche grenzen werd gezet en daar door de Duitsche overheden in hechtenis genomen en als staatsgefahrlich naar de vesting Hanau ge- bracht was. Misschien dat beide oorzaken samen- werkten. In elk geval was er wel grond om een groote betooging tegen dit sollen met de persoon lijke vrijheid van arbeiders op touw te zetten, waarvan echter de politic nog intijds de lucht kreeg om hare voorzorgsmaatregelen te nemen. In Frankrijk hebben bij de verkiezingen voor de raden de republikeinen verreweg de overwinning behaald. Omtrent Tongkin en Madagaskar wordt bericht dat er troepeu heen gezonden zijn. Vooral in Tongkin inoet de toestand voor de Franschen hachelijk zijn. Men verwacht dat het daar eerst- daags tot een treffen zal komen. In Madagaskar zal de Fransche vlootvoogd door een ander ver- vangen worden wegens ziekte! In Engeland zijn in het Lagerhuis opnieuw de Egyptische aangelegenheden een punt van bespreking geweest. Dit gaf aanleiding tot verklaringen van Gladstone en Dilke. Laatstgenoemde zeide, dat de Re geering geen uur langer in Egypte wenschte te blijven dan noodig was, want deed zij dit, dau zou zij hare verbintenissen, tegenover anderen aangegaan, schen- den. Doch het ware plichtverzuim, zich terug te trekken vfior het werk volbracht is. In Egypte blijft de cholera afuemen in Cairo, na vele slachtolfers gemaakt te hebben. Die ver- mindering is echter niet over het geheele land, en dit viudt bevestiging in het bericht, dat in enkele streken nog vele plaatsen hevig zijn aan- getast, en dat in sommige, waarvan men tot nu toe niets vernomen had, honderden sterven. Nog steeds wordt het gebrek aan geneesmiddelen en geneeskundigen sterk gevoeld. De commissie voor de grondwetsherziening is, naar men verneemt, reeds zoover gevorderd, dat zij tegen October met haar taak geheel ge- reed denkt te zijn. De man, die tusschen Zondag en Maandag nacht te Ylissingen door cholera is aangetast, is overleden. De inspecteur van het geueeskundig staatstoezicht meende dat het hier een geval van inheemsche cholera is geweest. In Ylissingen zijn over het geheel vele gevallen van diarrhee. eene zeer ceremoriieuse buiging voor den officier maakte, //dat gij alien voor de afschaffing der doodstraf zijt. Dit is ook mijne overtuiging, eene gegronde, eene onwrikbare overtuiging; zij steunt echter niet op een van de door u opgegeven gronden, welke alle slechts als nevenzaak moeten beschouwd worden; maar op den fundumentalen bewijsgrond, die is: //De maatschappij heeft niet het recht iets te ontnemen, wat zij zelve niet geven kan. De maatschappij kan geen mensch het leven schenken en heeft a priori geenszins het recht een mensch het leven te ontnemen." Zie- daar waarom ik een beslist tegenstander van de doodstraf ben. Indien wij echter tot 'tpraktisch gebied willen afdalen, dan moet ik bekennen, dat er gevallen zijn, dat ik voor de doodstraf zou stemmen. Zooals b. v. in het onderhavige geval, als er eene buitengewoon groote misdaad is gepleegd. Een man, die in koelen bloede drie vrouwen ver- moordt//Slechts twee heeft Jose er vermoordt," viel hem de Sargento der Guardi civil in de rede, z/de derde is weder hersteld en koelbloedig kan hij ook niet geweest zijn; hij is stellig op dat oogenblik waanzinnig geweest." //Hij wilde ze alle drie vermoorden," ging de geleerde ongestoord voort, vdat de derde weer herstelde, was noch zijne schuld, noch zijn wensch; hij heeft haar den dolk even zoo goed en even diep in de borst ge- stootenals zijnen beiden anderen slaclitoffers. Wat echter de theorie omtrent den oogenblikke- De Staatscourant van 15 dezer bevat een uit- voerig verslag aan den Koning, betreffeude den dienst der Rijks-postspaarbank in Nederland over 1882. Daaruit blijkt in hoofdzaak, dat de uit- komsten bevredigend waren. Het getal inlagen was 176,959 tot een gezamelijk bedrag van 2,157,710,394, tegen 86,023 en 1,126,961,96 over de negen maanden van 1881. Het gemiddeld bedrag van elke inlage was in 1882 lager dan in 1881 nl. f 12,194, 'n 1882 tegen 13,10 in 1881. Het aantal inleggers of uitgegeveu boekjes be- droeg in 1881 23,773, waarvan in den loop van dat jaar geheel werden afbetaald 942, zoodat aan het einde van dat jaar in omloop waren 22,831. In 1882 werden er uitgegeven 26,670 en ge heel afbetaald 3259, zoodat aan het einde des jaars in omloop waren 46,242 boekjes. Men schrijft uit YlissingenEr gaat tegen- woordig geen zomer voorbij of Vlissingen wordt bezocht door talrijke Duitsche kunstschilders, die gewooulijk in het hotel //Stad Goes" hun intrek nemen. Zeer waarschijnlijk is de reden hiervan dat een hunner landgenooten op eene Duitsche tentoonstelling voor een gezicht op de reede van Ylissingen 20000 Mark maakte. Op dit oogenblik zijn er weder vier in de stad, reeds eenige weken geleden hier gekomen. Den geheelen dag door ziet men ze langs de zeezijde zwerven met hun scliildergereedschap en hunne groote witte parapluies. Van alles wat maar eenigszins in hun smaak valt wordt een schets gemaakt; echter blijft the great attraction //het vertrek en de aaukomst der gamalenvloot." Het aantal schetsen hiervan is legio. Jammer dat de menschen altijd omringd zijn van een cordon bewouderaars, die meestal bestaat uit straatslijpers of jongens; nu en dan zijn ze verplicht eerst ruim baan te maken voor ze kunnen voortgaaan met hun werk. De geheele Vlissingsche jeugd is op hun hand sedert een van hen, eene levensgroote afbeelding vervaardigde van een Belgisch sloep- roeier, die inrichtte voor een vlieger en aan diens zoon ten geschenke gaf. Tot groot vermaak van oud en jong is 's mans afbeelding nu iederen dag na schooltijd hoog in de lucht te zien. Het stormachtige weer van de laatste dagen lokte de schilders uren achtereen op het hoofd, waar zij het beuken der golven op het hoofd en het met levensgevaar gepaard gaand bemannen der inkomende en uitgaande schepen, met bewondering gadeslaan en menige schilderij denken te vervaardigen, waarin ze die schetsen kunnen inlasschen. Aangezien den 1 Mei 1884 de drankwet niet toelaat dat in een winkel, waar drank ver- kocht wordt, ook andere dingen verkocht worden, en dit te Tholen met de meesten het geval is, lijken waanzin betreft, deze kan onmogelijk staande gehouden wordenwant waartoe zoude deze leiden Dat alle moordenaars zouden beweren, dat zij voor hunne daden niet aansprakelijk zijn, dat hun de moord niet als misdaad kan toegerekend worden, en, in plaats van galgen en tuchthuizen zouden er enkel huizen voor krankzinnigen en zieken- oppassers noodig zijn." H Deze zienswijze ware misschien zoo slecht nog niet," zei gansch bedaard een meer bejaard heer, die zich op een der ge- bourreerde banken een gemakkelijk hoekje had uitgezocht, //misschien komt er nog een tijd, dat men in ieder misdadiger slechts een zieke ziet." z/Deze theorie houdt geen steek," sprak de ge leerde verder, //en zij is door de praktijk glansrijk veroordeeld geworden. Hebben de heeren reeds de terdoodveroordeeling van Guiteau vernomen?" De aanwezigen bejadeu zulks, hetgeen voor den spreker minder aangenaam scheen te zijn; immers het is voor een man, die alles weet, steeds een streelend gevoel, zijnen minder wetenden mede- menschen eene nuttige waarheid te kunnen mede- deelen. //De moordenaar van den president Garfield is alzoo ter dood veroordeeld geworden en de rechters namen zijne theorie van oogenblikkelijken waanzin niet aan. Ik mag alzoo zeggen, dat dezeJose, zegt gij?" Jose Riveras," antwoordde de Guardia kortweg. //Alzoo, dat deze jonge grenswachter of officier, Jose Riveras, in koelen bloede gemoord heeft, en dat hij drie zullen niet alien genegen zijn, hunne winkels als drankwinkel te behouden en van de overige ar- tikelen afstaud te doen; zulks zou dientengevolge eene schade voor de gemeentekas zijn, doch dit zal toch niet het geval wezenwijl in den gemeenteraad besloten is het vergunningsrecht op f 25 te stellen, hetgeen tot heden f 15 was. De arrondissements-rechtbank te 's Hage deed Dinsdag uitspraak in de de vorige week be- handelde strafvervolging tegen S., firma S. en v. D., beklaagd van bedriegelijke oplichting. Zij Hep hoofdzakelijk over den aankoop van een partij van 10 II. L. tarwe van een koopmau te Oostburg, tegen f 10 per H. L., welke onmiddelijk tegen f 8,25 van de hand werd gedaan, zonder dat echter de Oostburger koopman een cent voor zijn koopwaar ontving. De rechtbank oordeelde bij haar vonnis het bedriegelijke van bekl/s handeling niet naar eisch van rechten bewezen en sprak hem mits- dien vrij. De commissie, door de Kamer belast met het onderzoek van het door Belgie, Duitschland, Denemarken, Frankrijk, Engeland en de Neder- landen gesloten tractaat ter regeling van het toe zicht op de visscherijen in de Noordzee buiten de territoriale wateren, heeft het volgende praead- vies uitgebracht: //Aangezien Belgie's weigering bij het tractaat toe te treden, het land in een moeielijken toestand ten opzichte van do overige mogendheden zou brengen, en aangezien de tegen- woordigheid van een kruiser van elke natie onbe- twistbaar noodig is, om de uitvoering van het tractaat te verzekeren, behoort dit te worden aangenomen, doch onder voorwaarde dat de Re geering de vereischte maatregelen neme om een nationaal schip af te zenden tot het bewaken van de visscherij." Wegens de niet—toetreding van Nederland tot de overeenkomst betreffende de druifluis is dezer dagen aan het grenskantoor te Aken de iu- voer geweigerd van alle bewortelde planten, waar- onder eenige waggons aardappelen. Deze maatregel treft vooral de groentenhandelaren te Maastricht en omstreken. De rechtbank te Amsterdam, in raadkamer v ergaderd, heeft rechtsingang zonder bevel tot ge- vangenneming verleend tegen mevr. de wed B. wegens wegvoering van een minderjarig kleinkind. De dame is vrijwillig uit Engeland herwaarts te- ruggekeerd. Yan den Nederlandschen gezant te St. Peters burg is het volgend bericht ontvangen: z/Ik ontving van het Russisch Poolstation op Novaja Zemlja de tijding dat, naar het zeggen van robbenvisschers die in Juni bij het station kwamen, onder de Samojeden die op Waaigat menschenlevens vermoord heeft. Waren het er echter ook slechts twee, dan zoude ik, die een beslist tegenstander van de doodstraf ben, hem desniettegenstaande er toe veroordeelen, want het ware dan toch altoos maar 6en leven, dat hij tegen de twee, die hij ontnomen heeft, geven kan; en ik zou zulks te meer doen, wijl in dit geval van onschuldige veroordeeling, zoo als vanzelf spreekt, hoegenaamd geen spraak kan zijn." z/Hoe, zoo als vanzelf spreekt?" vroeg de han- delsreiziger, //heeft hij zijne schuld bekend Alle aanwezigen ontkenden zulks, maar richten tevens vragende blikken op den Guardia, die het best in staat was, om hieromtrent de noodige inlich- ting te geven. vHij heeft niet bekend," antwoordde de Sargento, die inmiddels op zijn stoel had plaats genomen, en een tweede sigarette had opgestoken; maar helaas, zijne schuld is, zooals gij alien wel weten zult, zoo daghelder bewezen, dat niet de minste twijfel meer mogelijk is." z/De wetenschap," hernam de geleerde weder, z/stelt ons in staat den sluier op te lichten, waar- achter de natuur ons hare geheimen verbergt, en al het bestaande, gewezene en nog wordende, klaar en duidelijk voor ons te aanschouwen. Niet wijl de ouwederlegbare bewijzeu van de plichtigheid van dezen man voor de hand liggen, maar steunende op de onomstootelijke uitspraak der phrenologie ol schedelvormiug, verklaar ik hem a priori vooy d i TER \EIZK\Sf HK HIUUVI

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1883 | | pagina 1